511/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

511
OZNÁMENIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. vydal
opatrenie z 28. novembra 2008 č. O-18/2008, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov.
V tomto opatrení úrad nanovo ustanovil primeranú dostupnosť verejných telefónnych automatov a služby pre zdravotne postihnutých užívateľov. Opatrením sa zrušuje opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 1. júna 2007 č. O-15/2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov (oznámenie č. 263/2007 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem § 3 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 8/2008 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.