513/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

513
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 39 ods. 15 písm. g), § 42 ods. 2, § 45 ods. 5, § 49g ods. 9, § 49h ods. 5 a § 49o ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 77 ods. 6 a 7, § 139 ods. 5, § 143g ods. 9 a § 143o ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 ods. 2, § 43 ods. 6, § 46 ods. 14 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 26 ods. 4 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 110/2007 Z. z.
opatrenie z 25. novembra 2008 č. 24/2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.
Opatrením sa menia a dopĺňajú niektoré opatrenia Národnej banky Slovenska z dôvodu zavedenia meny euro v Slovenskej republike. Obsahom opatrenia je ustanovenie spôsobu premeny pojmov „slovenská koruna“, „slovenská mena“, „Sk“, „SKK“ na pojem „euro“ a „EUR“ a ustanovenie použitia referenčného výmenného kurzu v jednotlivých opatreniach Národnej banky Slovenska.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 37/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.