517/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

517
ZÁKON
z 5. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Súd rozhoduje o tom, či vec predložená súdu patrí do právomoci súdu. Súd nemôže vysloviť, že vec nepatrí do právomoci súdu, ak ju nemôže postúpiť na konanie a rozhodnutie inému orgánu verejnej moci.“.
2.
V § 11 ods. 2 sa za slová „sa podieľajú aj“ dopĺňajú slová „justiční čakatelia,“.
3.
§ 12 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Predseda súdu je povinný zvolať plénum, ak o to písomne požiada najmenej tretina sudcov alebo nadpolovičná väčšina všetkých členov sudcovskej rady s návrhom programu rokovania.
(5)
Ak predseda súdu nezvolá plénum do 10 dní od doručenia písomnej žiadosti podľa odseku 4, zvolá ho predseda sudcovskej rady alebo podpredseda sudcovskej rady tohto súdu; na súde, kde sudcovská rada nie je zvolená, zvolá v tomto prípade plénum iný sudca, ktorý je funkčne najstarší.“.
4.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Predseda krajského súdu môže na návrh predsedu príslušného okresného súdu zriadiť na okresnom súde v obvode tohto krajského súdu občianskoprávne grémium, trestnoprávne grémium, prípadne ďalšie grémium. Predseda krajského súdu môže na návrh predsedu niektorého z dotknutých okresných súdov zriadiť spoločné grémiá zo sudcov okresných súdov v obvode tohto krajského súdu. Na riešenie problémov viacerých grémií môže predseda krajského súdu na návrh predsedu kolégia zvolať spoločné rokovanie grémií okresných súdov v obvode tohto krajského súdu.“.
5.
V § 15 ods. 6 sa za slová „okresného súdu,“ vkladajú slová „justiční čakatelia,“.
6.
V § 15 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.
7.
V § 17 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Kolégium krajského súdu aspoň raz ročne organizuje porady so sudcami okresných súdov v obvode príslušného krajského súdu, a to podľa prevažujúceho obsahu ich rozhodovacej činnosti.“.
8.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
9.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Predseda kolégia najvyššieho súdu môže poveriť vykonávaním niektorých úloh podľa odseku 4 niektorého z členov tohto kolégia, ak s tým tento člen kolégia súhlasí.“.
10.
V § 37 ods. 4 sa slová „do 30 dní“ nahrádzajú slovami „do 60 dní“.
11.
V § 37 ods. 5 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak sudcovská rada nezvolí člena alebo členov výberovej komisie, určí tohto člena alebo členov na požiadanie predsedu krajského súdu alebo ministerstva (odsek 9) kolégium predsedov sudcovských rád krajského súdu, v ktorého obvode sa uskutočňuje výberové konanie,“.
12.
V § 37 ods. 7 sa slová „do 30 dní“ nahrádzajú slovami „do 60 dní“.
13.
V § 37 ods. 8 sa slová „do 30 dní“ nahrádzajú slovami „do 60 dní“.
14.
V § 38 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo z iných závažných dôvodov po prerokovaní so súdnou radou.“.
15.
V § 38 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
16.
V § 39 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na krajských súdoch, okresných súdoch s počtom sudcov vyšším ako 30 a na okresných súdoch v sídle krajského súdu pôsobia dvaja podpredsedovia súdu; rozsah zastupovania určí predseda súdu.“.
17.
V § 39 odsek 2 znie:
„(2)
Ak funkcia podpredsedu súdu nie je obsadená alebo ak ide o dlhodobú neprítomnosť podpredsedu súdu presahujúcu šesť týždňov, môže predseda súdu poveriť ktoréhokoľvek sudcu príslušného súdu s jeho súhlasom vykonávaním niektorých úkonov patriacich do pôsobnosti predsedu súdu.“.
18.
V § 39 sa vypúšťa odsek 3.
19.
V § 43 odsek 2 znie:
„(2)
Na predsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho súdu sa nevzťahujú § 36 až 38, § 39 ods. 2 a 3, § 40 a 41 tohto zákona.“.
20.
V § 45 ods. 1 posledná veta znie: „Ak nie je sudcovská rada zvolená, pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum súdu.“.
21.
V § 45 ods. 2 sa v prvej vete slová „15 členov“ nahrádzajú slovami „deväť členov“ a v druhej vete sa za slovo „volí“ vkladajú slová „a odvoláva“.
22.
V § 45 ods. 3 sa za slová „o voľbách“ vkladajú slová „a odvolávaní“.
23.
V § 45 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Plénum okresného súdu, na ktorom nie je zvolená sudcovská rada, si volí a odvoláva zástupcu pléna súdu, ktorý vykonáva pôsobnosť predsedu sudcovskej rady.“.
24.
V § 45 ods. 7 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
na požiadanie predsedu súdu zaujíma stanoviská vo veciach patriacich do pôsobnosti predsedu súdu,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
25.
§ 46 ods. 3 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
uplynutím funkčného obdobia,
e)
odvolaním podľa § 45 ods. 2.“.
26.
V § 46 sa vypúšťa odsek 5.
27.
V § 48 ods. 1 prvá veta znie: „Kolégium predsedov sudcovských rád sa zriaďuje na krajskom súde a tvorí ho predseda sudcovskej rady krajského súdu, predsedovia sudcovských rád okresných súdov v obvode tohto krajského súdu a zástupcovia pléna okresných súdov v obvode tohto krajského súdu podľa § 45 ods. 4 druhej vety.“.
28.
V § 48 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
navrhovať člena výberovej komisie na výberové konanie na funkciu sudcu a na výberové konanie na postup na súd vyššieho stupňa a voliť člena výberovej komisie na výberové konanie na funkciu predsedu krajského súdu,“.
29.
V § 48 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
na požiadanie predsedu krajského súdu zaujímať stanoviská vo veciach patriacich do pôsobnosti predsedu súdu,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
30.
V § 50 ods. 2 písm. j) sa slová „o dedičstve,16)“ nahrádzajú slovami „o dedičstve a ich zastupovanie16) (ďalej len „notársky rozvrh“),“.
31.
V § 50 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sudca vykonáva iné činnosti vyplývajúce z tohto zákona alebo osobitného zákona,16a) rozvrh práce môže obsahovať aj zníženie rozsahu, v akom sa tento sudca podieľa na výkone súdnictva.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Zákon č. 385/2000 Z. z.“.
32.
V § 51 ods. 1 sa za slovom „samosudcom“ čiarka nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a notárom“.
33.
V § 51 ods. 2 sa za slovom „samosudcov“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo notárov“.
34.
§ 51 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Notársky rozvrh môže byť založený na
a)
obvodovom systéme, ktorý delí obvod okresného súdu na notárske obvody, ktorých počet sa rovná počtu notárskych úradov v obvode tohto súdu,
b)
časovom systéme, podľa ktorého sú notári poverovaní úkonmi v konaní o dedičstve v závislosti od času smrti poručiteľa v rámci kalendárneho roka,
c)
kombinácii systémov podľa písmen a) a b), pričom hranice notárskych obvodov spravidla rešpektujú územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky.“.
35.
V § 52 ods. 2 posledná veta znie: „Predseda súdu môže poveriť predsedu kolégia alebo predsedu grémia, ak je grémium na okresnom súde zriadené, aby prerokoval návrh rozvrhu práce so sudcami príslušného kolégia alebo grémia; povinnosť podľa prvej vety sa v tomto prípade neuplatňuje.“.
36.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
㤠52a
(1)
Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len „notárska komora“) predloží najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka predsedovi príslušného krajského súdu a predsedom okresných súdov návrh notárskeho rozvrhu na nasledujúci kalendárny rok.
(2)
Predsedovia okresných súdov oznámia svoje stanovisko k návrhu notárskeho rozvrhu najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predsedovi príslušného krajského súdu.
(3)
Predseda krajského súdu vydá notársky rozvrh najneskôr do 10. decembra kalendárneho roka a zašle ho všetkým predsedom okresných súdov a prezídiu notárskej komory.
(4)
Ak v priebehu kalendárneho roka dôjde k zrušeniu alebo zriadeniu notárskeho úradu, notárska komora predloží najneskôr do 15 dní odo dňa zriadenia alebo zrušenia notárskeho úradu predsedovi príslušného krajského súdu a predsedovi okresného súdu, v ktorého obvode sa zriadil alebo zrušil notársky úrad, návrh na zmenu notárskeho rozvrhu.
(5)
Predseda okresného súdu podľa odseku 4 oznámi svoje stanovisko k návrhu zmeny notárskeho rozvrhu najneskôr do 20 dní odo dňa jeho predloženia.
(6)
Predseda krajského súdu vydá rozhodnutie o zmene notárskeho rozvrhu najneskôr do 30 dní od predloženia návrhu na jeho zmenu.“.
37.
V § 53 ods. 2 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorých môže poveriť vykonaním úkonov podľa odseku 1 v rámci grémia alebo kolégia príslušného súdu“.
38.
V § 53 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Sudcovia v rozsahu svojich povinností podľa osobitných predpisov,18a) justiční čakatelia, súdni úradníci a zamestnanci súdu sú povinní postupovať v súlade s opatreniami predsedu súdu uloženými podľa prechádzajúcej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 30 zákona č. 385/2000 Z. z.
Občiansky súdny poriadok.
Trestný poriadok.“.
39.
V § 53 ods. 4 sa slová „sťažnostiam pre porušenie zákona“ nahrádzajú slovami „dovolaniam“.
40.
V § 55 ods. 5 sa za slová „z vlastného podnetu“ vkladajú slová „alebo na návrh príslušného predsedu súdu nižšieho stupňa“.
41.
V § 57 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
42.
V § 57 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
43.
V § 71 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1.
určuje počty sudcov, justičných čakateľov a ostatných zamestnancov súdov a voľné miesta sudcov; počty sudcov určuje po dohode so súdnou radou a na vojenských súdoch aj s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),“.
44.
§ 72 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vykonáva previerky vybavovania a prešetrovania vybavovania sťažností podľa tohto zákona predsedami
1.
okresných súdov,
2.
krajských súdov,
3.
Špeciálneho súdu a
4.
vojenských súdov.“.
45.
V § 72 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. b), c) a d)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. b) až e)“.
46.
V § 73 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Výkon úloh podľa odseku 1 môže ministerstvo v potrebnom rozsahu preniesť na krajské súdy; ustanovenia § 71 ods. 1 písm. d) prvého a tretieho bodu tým nie sú dotknuté.
(3)
Výkon úloh prenesených podľa odseku 2 zabezpečuje príslušný organizačný útvar krajského súdu, a to pre tento krajský súd a všetky okresné súdy v obvode tohto krajského súdu.“.
47.
V § 74 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
zabezpečuje riadenie osobného úradu,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
48.
V § 74 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
riadi organizačné útvary krajského súdu uvedené v § 73 ods. 3.“.
49.
V § 78 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená a) až j).
50.
§ 86 znie:
㤠86
Ministerstvo a najvyšší súd predkladajú súdnej rade východiská pre tvorbu rozpočtu verejnej správy a návrh rozpočtu súdnictva tak, aby súdna rada mohla v zákonom ustanovenej lehote zaujať k východiskám a k návrhu rozpočtu súdnictva stanovisko. Stanovisko súdnej rady je súčasťou návrhu štátneho rozpočtu, ktorý vláda predkladá Národnej rade Slovenskej republiky.“.
51.
V § 92 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a f).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
52.
Nadpis nad § 99 znie:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009“.
53.
§ 99 až 101 znejú:
㤠99
(1)
Notárska komora vypracuje a predloží prvý návrh notárskeho rozvrhu na rok 2009 podľa tohto zákona predsedom krajských súdov a predsedom okresných súdov najneskôr do 31. januára 2009. Predsedovia okresných súdov oznámia svoje stanovisko k tomuto návrhu najneskôr do 28. februára 2009 a predsedovia krajských súdov vydajú prvé notárske rozvrhy podľa tohto zákona najneskôr do 31. marca 2009.
(2)
Do vydania prvého notárskeho rozvrhu podľa odseku 1 sa veci prideľujú notárom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008.
§ 100
Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých vzťahov a iných právnych vzťahov osôb vykonávajúcich k 31. decembru 2008 úlohy podľa § 73 ods. 1 v organizačných útvaroch ministerstva zriadených na krajských súdoch podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 prechádzajú k 1. januáru 2009 na krajské súdy.
§ 101
Grémiá zriadené na okresných súdoch podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 zanikajú k 31. marcu 2009, ak predseda príslušného krajského súdu do tohto dátumu nerozhodne inak.“.
54.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.
55.
Za § 102 sa vkladá § 102a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2009
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 413/2006 Z. z. o pravidlách určovania miest sudcov a voľných miest sudcov na súdoch.“.
Čl. II
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
súhlasí s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na vopred určený súd; súhlas musí mať písomnú formu.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 7 sa vypúšťajú slová „a ktorá súhlasí so svojím vymenovaním za sudcu a s pridelením na vopred určený súd.“.
5.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Pridelenie sudcu
(1)
Sudcu, s jeho predchádzajúcim súhlasom, prideľuje na výkon funkcie na určený okresný súd súdna rada
a)
na návrh ministra, ak sa miesto sudcu obsadzuje justičným čakateľom,
b)
v ostatných prípadoch na základe výsledkov výberového konania, ktoré jej oznámi minister.
(2)
Pridelenie sudcu je účinné dňom jeho vymenovania.“.
6.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Na Špeciálny súd možno dočasne prideliť len sudcu, ktorý je podľa osvedčenia Národného bezpečnostného úradu podľa osobitného zákona5a) oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Prísne tajné“; táto podmienka sa vzťahuje rovnako na sudcu preloženého na Špeciálny súd, ako aj na sudcu, ktorý rozhoduje o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Špeciálneho súdu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 12 ods. 4 sa vypúšťajú slová „jeden rok v období troch rokov, a ak ide o člena trestnoprávneho grémia5aa) alebo trestnoprávneho kolégia5ab) alebo ak sa také grémium alebo kolégium nezriadilo, sudcu, ktorý by bol jeho členom,“.
Vypúšťajú sa poznámky pod čiarou k odkazom 5aa a 5ab.
8.
V § 12a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na takéto dočasné pridelenie sa nevzťahuje § 12 ods. 4.“.
9.
V § 12a ods. 2 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „s jeho súhlasom ho súdna rada pridelí na súd, z ktorého bol dočasne pridelený na výkon funkcie predsedu súdu“.
10.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Stáž sudcu
(1)
Sudca, ak s tým súhlasí, môže vykonávať stáž
a)
v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky,
b)
v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
v Kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky,
d)
na Úrade vlády Slovenskej republiky,
e)
na ústrednom orgáne štátnej správy súdov,
f)
v inštitúcii, ktorá zabezpečuje vzdelávanie sudcov, alebo
g)
ako súdny poradca6) na Ústavnom súde Slovenskej republiky.
(2)
Sudca počas stáže podľa odseku 1 písm. a) až f) nemôže vykonávať funkciu sudcu. Stáž sudcu podľa odseku 1 sa považuje za výkon funkcie sudcu.
(3)
O stáži sudcu podľa odseku 1 písm. e) a f) rozhoduje minister po prerokovaní s predsedom súdu, na ktorom sudca pôsobí. V ostatných prípadoch o stáži sudcu rozhoduje súdna rada po vyjadrení ministra a po prerokovaní s predsedom súdu, na ktorom sudca pôsobí.
(4)
Stáž sudcu trvá najviac dva roky, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak je to potrebné na zabezpečenie činnosti orgánov uvedených v odseku 1, možno stáž predĺžiť najviac o ďalšie dva roky.
(5)
Ustanovenia tohto zákona o dočasnom pridelení sudcu sa použijú primerane aj na stáž sudcu.“.
11.
V § 14 ods. 1 sa za slovo „súhlasom“ vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „na jeho žiadosť“.
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z.“.
13.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Na krajský súd možno preložiť len sudcu, ktorý dovŕšil vek aspoň 35 rokov. Na Špeciálny súd možno preložiť len sudcu, ktorý dovŕšil vek aspoň 35 rokov a spĺňa podmienku podľa § 12 ods. 2. Na Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) možno preložiť len sudcu, ktorý dovŕšil vek aspoň 40 rokov.“.
14.
V § 15 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ak je zriadené samostatné grémium pre jeden okresný súd, predsedu grémia vymenúva predseda tohto okresného súdu po prerokovaní so sudcami príslušného grémia. Ak je zriadené spoločné grémium pre viacero okresných súdov, predsedu grémia vymenúva predseda krajského súdu po prerokovaní s predsedami dotknutých okresných súdov.
(3)
Predsedu kolégia vymenúva predseda súdu po prerokovaní so sudcami príslušného kolégia.“.
15.
V § 16 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Na návrh najmenej polovice členov grémia alebo v odôvodnených prípadoch aj bez návrhu po prerokovaní s členmi grémia rozhoduje o odvolaní predsedu grémia predseda súdu, ktorý ho vymenoval.
(3)
Na návrh najmenej polovice členov kolégia alebo v odôvodnených prípadoch aj bez návrhu po prerokovaní s členmi kolégia rozhoduje o odvolaní predsedu kolégia predseda súdu.“.
16.
V § 17 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená g) až i).
17.
§ 22 znie:
㤠22
(1)
Sudcovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu, možno dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu až do právoplatného skončenia trestného stíhania, disciplinárneho konania alebo do rozhodnutia prezidenta o odvolaní z funkcie sudcu.
(2)
O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu rozhoduje,
a)
ak ide o sudcu najvyššieho súdu, súdna rada na návrh ministra alebo predsedu najvyššieho súdu,
b)
v ostatných prípadoch minister.
(3)
Ak minister alebo predseda najvyššieho súdu podá súdnej rade návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu najvyššieho súdu, výkon tejto funkcie sa dočasne pozastavuje po 60 dňoch od doručenia návrhu ministra alebo predsedu najvyššieho súdu súdnej rade, ak súdna rada nerozhodne inak.
(4)
Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu môže trvať u sudcu, ktorý je trestne stíhaný, najviac tri roky, a u sudcu, ktorý je disciplinárne stíhaný, najviac dva roky. Ak sa trestné stíhanie alebo disciplinárne konanie predlžuje z dôvodov na strane dotknutého sudcu, môže súdna rada predĺžiť dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu na nevyhnutný čas, a to aj opakovane.
(5)
Súdna rada môže rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu zrušiť, a to na návrh dotknutého sudcu. O návrhu rozhodne súdna rada najneskôr do 60 dní od doručenia návrhu. O opakovanom návrhu na zrušenie dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu je súdna rada povinná rozhodnúť vždy najneskôr po štyroch mesiacoch od rozhodnutia, ktorým nebolo vyhovené predchádzajúcej žiadosti sudcu o zrušenie dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.
(6)
Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 2 písm. b) môže zrušiť aj minister, a to aj bez návrhu. Minister môže znovu rozhodnúť o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, ak predtým rozhodol o zrušení dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.
(7)
Sudca, ktorému je dočasne pozastavený výkon funkcie, má odo dňa pozastavenia nárok na plat vo výške 30 % základného platu. Takto poskytnutý plat sa zvyšuje o 1 0 % základného platu na každé vyživované dieťa, najviac však do výšky 50 % základného platu. Počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu sa sudca nesmie zdržiavať na pracovisku s výnimkou času nevyhnutného na uplatňovanie nárokov sudcu vo vzťahu k jeho osobnému úradu.
(8)
Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu zaniká dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného stíhania alebo o podmienečnom zastavení trestného stíhania, rozsudku alebo rozhodnutia disciplinárneho súdu; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol sudcovi dočasne pozastavený výkon funkcie, úmyselným trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bolo sudcovi za konanie, pre ktoré mu bol dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu, uložené disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu. Sudca je povinný o týchto okolnostiach neodkladne informovať súdnu radu.
(9)
Ak dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu zanikne podľa odseku 8, doplatí sa sudcovi rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený. Ak je dočasné pozastavenie výkonu funkcie zrušené podľa odseku 5 alebo 6 alebo ak sa dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu skončí uplynutím lehoty podľa odseku 4, doplatí sa sudcovi rozdiel platu po právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 8; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol sudcovi dočasne pozastavený výkon funkcie, úmyselným trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bolo sudcovi za konanie, pre ktoré mu bol dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu, uložené disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu.“.
18.
V § 24 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
19.
V § 24 ods. 7 sa slovo „pridelený“ nahrádza slovom „preložený“.
20.
V § 24 ods. 8 sa slovo „pridelený“ nahrádza slovom „preložený“.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 34 zákona č. 757/2004 Z. z.“.
23.
V § 25 ods. 4 sa v prvej vete slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo dočasne pridelený podľa § 12a“.
24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 45 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2008 Z. z.“.
25.
V § 27 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
26.
V § 27 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
vždy v súvislosti s výberovým konaním; to neplatí, ak ide o postup na súd vyššieho stupňa, keď postačuje predložiť výberovej komisii (§ 29 ods. 2) hodnotenie nie staršie ako jeden rok,“.
27.
V § 27 ods. 2 úvodná veta znie: „Sudcu hodnotí predseda súdu, na ktorý bol sudca pridelený alebo preložený, najmä na základe“.
28.
V § 27 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „prípadne dovolacích senátov,“.
29.
V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zistenia zo správy o výsledku revízie vykonanej na súde, na ktorý bol sudca pridelený alebo preložený.“.
30.
V § 27 odseky 3 až 7 znejú:
„(3)
Predsedu súdu hodnotí predseda príslušného súdu vyššieho stupňa.
(4)
Prieskum podľa odseku 2 písm. a) vykoná komisia určená príslušnou sudcovskou radou.
(5)
Sudca má právo vyjadriť sa k hodnoteniu a žiadať o jeho doplnenie alebo spresnenie v lehote 15 dní od jeho doručenia. Ak predseda súdu jeho námietkam nevyhovie, sudcovská rada súdu, na ktorom sudca vykonáva svoju funkciu, zaujme k sporným otázkam stanovisko, ktoré sa pripojí k hodnoteniu predsedu súdu.
(6)
Ak ide o hodnotenie v súvislosti s výberovým konaním na súd vyššieho stupňa, väčšinu v komisii podľa odseku 2 písm. a) tvoria sudcovia súdu vyššieho stupňa, ktorých určí sudcovská rada súdu vyššieho stupňa.“.
(7)
Výkon funkcie predsedu súdu, podpredsedu súdu, predsedu kolégia, predsedu grémia, sudcu disciplinárneho súdu, člena oddelenia vnútornej revízie, člena súdnej rady, člena sudcovskej rady a činnosť sudcu vykonávajúceho stáž podľa tohto zákona sa pri hodnotení sudcu započítava do výkonu súdnictva.“.
31.
V § 28 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Voľné miesto sudcu7) na okresnom súde sa obsadzuje bez výberového konania justičným čakateľom vykonávajúcim stálu štátnu službu na tomto súde, ktorému skončila prípravná prax justičného čakateľa a ktorý spĺňa predpoklady na vymenovanie za sudcu podľa tohto zákona.
(2)
Ak voľné miesto sudcu nemožno obsadiť postupom podľa odseku 1, vyhlási predseda krajského súdu, v ktorého obvode je určené voľné miesto sudcu, výberové konanie, na ktorom sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa predpoklady na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až f) a ods. 2 a najneskôr v posledný deň výberového konania dosiahne vek aspoň 30 rokov. Výberové konanie sa vyhlasuje verejne, najmenej 30 dní vopred.“.
32.
§ 29 znie:
㤠29
(1)
Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenúva predseda krajského súdu, v ktorého obvode je určené voľné miesto sudcu, vždy po vyhlásení výberového konania; jedného člena výberovej komisie vymenúva na návrh sudcovskej rady súdu, pre ktorý je určené voľné miesto sudcu, jedného na návrh príslušného kolégia predsedov sudcovských rád, jedného na návrh súdnej rady a jedného na návrh ministerstva. Piatym členom výberovej komisie je predseda súdu, pre ktorý je určené voľné miesto sudcu, alebo ním poverený sudca. Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa hlasovania zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Jej rozhodnutie je platné, ak zaň hlasovali aspoň traja jej členovia.
(2)
Výberové konanie na postup sudcu na súd vyššieho stupňa vyhlasuje predseda súdu, na ktorom je voľné funkčné miesto sudcu. Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia zložená z jedného člena navrhnutého sudcovskou radou súdu, na ktorom je vyhlásené výberové konanie, jedného člena navrhnutého príslušným kolégiom predsedov sudcovských rád, jedného člena navrhnutého súdnou radou, jedného člena navrhnutého ministerstvom a z predsedu súdu, na ktorom je vyhlásené výberové konanie alebo ním povereného sudcu. Ak ide o výberové konanie na postup sudcu na najvyšší súd, namiesto kolégia predsedov sudcovských rád navrhuje člena výberovej komisie sudcovská rada najvyššieho súdu. Výberová komisia pri rozhodovaní prihliada na vyjadrenie sudcovskej rady súdu, na ktorom vykonáva uchádzač o postup na súd vyššieho stupňa svoju funkciu, a príslušnej sudcovskej rady súdu, na ktorom je vyhlásené výberové konanie.“.
33.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.
34.
V § 30 odsek 7 znie:
„(7)
Sudca je povinný prehlbovať si svoje odborné vedomosti a využívať ponúknuté možnosti na vzdelávanie organizované Justičnou akadémiou. Sudca je povinný prispievať svojimi skúsenosťami a schopnosťami pri odbornej príprave justičných čakateľov, funkčne mladších sudcov a ďalších zamestnancov súdov, ak tomu nebráni plnenie jeho povinností pri výkone súdnictva.“.
35.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
„11aa)
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
36.
V § 31 ods. 1 sa slová „k 31. marcu kalendárneho roka osobnému úradu" nahrádzajú slovami „do 31. marca každého kalendárneho roka súdnej rade".
37.
V § 31 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „vyhlásenie podáva,".
38.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.“.
39.
§ 32 a 33 vrátane nadpisov znejú:
㤠32
Majetkové priznanie
(1)
Sudca je povinný počas celého obdobia výkonu funkcie sudcu písomne deklarovať svoje majetkové pomery a majetkové pomery osôb uvedených v odseku 3 na účely kontroly statočnosti pôvodu majetkového prírastku
a)
podľa stavu ku dňu, keď sa ujal výkonu funkcie sudcu, a to do 30 dní od tohto dňa,
b)
podľa stavu ku dňu, keď sa opätovne ujal výkonu funkcie sudcu po skončení prerušenia výkonu funkcie sudcu alebo po skončení, zrušení alebo zániku dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu, a to do 30 dní od tohto dňa,
c)
podľa stavu k 31. decembru každého kalendárneho roka výkonu funkcie sudcu, a to do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(2)
Majetkovými pomermi na účely majetkového priznania sú:
a)
vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru,
b)
vlastníctvo hnuteľnej veci, majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty alebo existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie, ak ich cena alebo hodnota presahuje 12-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, alebo ak ich cena alebo hodnota v súhrne presahuje 24-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(3)
Majetkové priznanie podľa odseku 1 obsahuje osobné údaje sudcu, jeho manžela a neplnoletých detí, ktorí so sudcom žijú v domácnosti13) v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Majetkové priznanie ďalej obsahuje údaje umožňujúce identifikáciu nehnuteľnosti, údaje o právnom dôvode a o dátume nadobudnutia majetku, pri hnuteľných veciach, majetkových právach a iných majetkových hodnotách aj o cene ich obstarania, pri bezodplatnom nadobudnutí odhad ich ceny, pri vlastnom zhotovení hnuteľnej veci údaj o výdavkoch na jej zhotovenie.
(4)
Za manžela na účely majetkového priznania sa považuje aj druh alebo družka sudcu, ak spolu žijú v domácnosti.13)
(5)
Súčasťou majetkového priznania je aj čestné vyhlásenie sudcu, že nemá vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich s ním v domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.
(6)
Majetkové priznanie podľa odsekov 1 až 5 sa podáva predsedovi súdnej rady, ktorý zabezpečí jeho vyhodnotenie v súdnej rade na účely zistenia prírastku majetku sudcu.
(7)
Uchovávanie majetkových priznaní zabezpečuje predseda súdnej rady.
(8)
Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknutá deklaračná povinnosť predsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho súdu podľa osobitného predpisu.14)
(9)
Písomné vyhlásenie podľa § 31 ods. 1, oznámenie podľa § 31 ods. 3 a majetkové priznanie zverejňuje súdna rada na účely informovania verejnosti na voľne prístupnej internetovej stránke, pričom zabezpečí ochranu osobných údajov podľa osobitného zákona.14a) Nezverejňujú sa také údaje o majetkových pomeroch sudcu, ktoré by umožnili identifikáciu nehnuteľných alebo hnuteľných vecí. Nezverejňujú sa ani údaje o majetkových pomeroch a osobné údaje manžela a neplnoletých detí, ktoré žijú so sudcom v domácnosti, ak sudca nedal k tomu súhlas.
§ 33
Konanie vo veciach písomného vyhlásenia sudcu a majetkového priznania sudcu
(1)
Ak sudca nepodá včas písomné vyhlásenie podľa § 31 alebo majetkové priznanie podľa § 32, vyzve ho predseda súdnej rady, aby splnil túto povinnosť dodatočne, najneskôr v lehote 30 dní.
(2)
Súdna rada preskúma úplnosť písomného vyhlásenia a majetkového priznania a v prípade potreby vyzve sudcu, aby ich do 30 dní v potrebnom rozsahu spresnil alebo doplnil.
(3)
Ak sa na základe vyhodnotenia majetkového priznania podľa § 32 ods. 6 zistia u sudcu majetkové prírastky, ktoré zjavne presahujú súhrn jeho platových pomerov a iných vyčíslených príjmov [§ 31 ods. 2 písm. c)], sudca je povinný na základe výzvy predsedu súdnej rady preukázať ich pôvod. Súdna rada môže tiež vyzvať sudcu, aby predložil potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo doklad preukazujúci príjmy sudcu alebo nadobudnutie majetku a jeho hodnotu. Na splnenie týchto povinností určí predseda súdnej rady sudcovi primeranú lehotu, ktorá nesmie byť dlhšia ako 60 dní.
(4)
Ak sudca nesplní niektorú z povinností uvedených v odsekoch 1 až 3, súdna rada môže podať návrh na začatie disciplinárneho konania. Rovnako môže súdna rada postupovať, ak nepovažuje splnenie preukaznej povinnosti podľa odseku 3 za dostatočné a má dôvodné pochybnosti o statočnosti pôvodu majetkového prírastku sudcu alebo o hodnovernosti ním preukazovaných skutočností týkajúcich sa pôvodu majetkového prírastku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 115 Občianskeho zákonníka.“.
40.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.
41.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:
„14b)
§ 50 a 51 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2008 Z. z.“.
42.
V § 41 odsek 1 znie:
„(1)
Ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak, sudca vykonáva svoju funkciu v úradných miestnostiach súdu. Sudcovi môže predseda súdu na základe jeho žiadosti písomne povoliť, aby plnil svoje funkčné povinnosti v domácom prostredí, a to v rozsahu určenom zásadami prijatými súdnou radou po dohode s ministrom. Ak predseda súdu nerozhodne o žiadosti do 60 dní od jej podania, považuje sa žiadosť za schválenú. Ak predseda súdu žiadosti sudcu nevyhovie, musí svoje rozhodnutie odôvodniť.“.
43.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
44.
§ 44 vrátane nadpisu znie:
㤠44
Náhrada výdavkov pri preložení, dočasnom pridelení a stáži
Sudca dočasne pridelený podľa § 12 a sudca vykonávajúci stáž podľa § 13 má nárok na náhradu zvýšených výdavkov za podmienok a v rozsahu, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Rovnaký nárok má sudca preložený na súd vyššieho stupňa v záujme zabezpečenia výkonu súdnictva, najviac však počas jedného kalendárneho roka od preloženia. U sudcu preloženého na najvyšší súd môže predseda najvyššieho súdu v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť.“.
45.
V § 45 odsek 3 znie:
„(3)
Sudcovi nevzniká nárok na dovolenku na zotavenie počas čerpania rodičovskej dovolenky. Sudcovi nevzniká nárok na dovolenku ani počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.“.
46.
V § 46 ods. 3 sa za slovo „dovolenky" vkladajú slová „alebo prerušiť jej čerpanie".
47.
V § 50 ods. 3 sa slová „v rehabilitačných zariadeniach zriadených alebo spravovaných ministerstvom alebo v zmluvných rehabilitačných zariadeniach" nahrádzajú slovami „v rehabilitačných zariadeniach zriadených alebo spravovaných ministerstvom, v zmluvných rehabilitačných zariadeniach alebo v rehabilitačných zariadeniach podľa výberu sudcu".
48.
V § 50 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri preventívnej rehabilitácii v rehabilitačnom zariadení podľa výberu sudcu má sudca nárok na náhradu nákladov len do výšky nákladov na poskytovanie rehabilitácie a pobyt v rehabilitačných zariadeniach zriadených alebo spravovaných ministerstvom.".
49.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
§ 5 ods. 5 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
50.
V § 56 ods. 3 sa slová „peňažná pomoc v materstve" nahrádzajú slovami „materské18)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
§ 48 až 53 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
51.
V § 62 písm. i) sa vypúšťajú slová „ods. 2 a 3".
52.
V § 62 písm. j) sa slová „podľa § 22 ods. 5" nahrádzajú slovami „podľa § 22 ods. 9".
53.
§ 62 sa dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:
„k)
stáže sudcu podľa § 13,
l)
poverenia sudcu plnením úloh v orgáne Európskej únie podľa § 13a,
m)
prerušenia výkonu funkcie sudcu podľa § 24 ods. 1.“.
54.
§ 63 a 64 sa vrátane nadpisu nad § vypúšťajú.
55.
V § 65 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:
„3.
za vedenie justičného čakateľa,“.
56.
V § 68 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „je dočasne pridelený na iný súd alebo vykonáva stáž sudcu.".
57.
V § 68 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Funkčný príplatok za riadiacu činnosť nepatrí predsedovi súdu a podpredsedovi súdu, ak je dočasne pridelený na výkon funkcie na iný súd alebo vykonáva stáž sudcu.
(4)
Funkčný príplatok podľa odseku 2 patrí podpredsedovi zastupujúcemu predsedu súdu alebo sudcovi poverenému zastupovaním predsedu súdu len v prípade, ak predseda súdu nevykonáva svoju funkciu po dlhší čas presahujúci šesť týždňov, a to od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí šiestich týždňov zastupovania.
(5)
Funkčný príplatok za riadiacu činnosť nepatrí predsedovi súdu, ak nevykonáva svoju funkciu po dlhší čas presahujúci šesť týždňov, a to od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí šiestich týždňov.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 6.
58.
§ 69 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Funkčný príplatok za funkciu nepatrí predsedovi grémia a predsedovi kolégia, ak je dočasne pridelený na výkon funkcie na iný súd alebo vykonáva stáž sudcu; počas jeho neprítomnosti patrí tento príplatok sudcovi, ktorý ho zastupuje.“.
59.
V § 72 sa vypúšťa odsek 3.
60.
§ 73 vrátane nadpisu znie:
㤠73
Príplatok za vedenie justičného čakateľa
Sudcovi, ktorý vykonáva činnosť školiteľa justičného čakateľa podľa § 149a ods. 5, patrí osobitný príplatok vo výške 30 eur mesačne.“.
61.
V § 75 sa slová „podľa § 27 ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa § 27 ods. 4“.
62.
V § 77 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sudca zomrel po splnení podmienky podľa písmena a),".
63.
V § 77 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo sa nevedie proti nemu disciplinárne konanie".
64.
V § 77 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie podľa § 22, ak sudcovi vznikne nárok na doplatok rozdielu platu podľa § 22 ods. 9; ďalší plat sa v tomto prípade doplatí spolu s doplatkom rozdielu platu,“.
65.
§ 79 vrátane nadpisu znie:
㤠79
Odmena
(1)
Sudcovi možno priznať odmenu
a)
pri dosiahnutí veku 50 rokov,
b)
za mimoriadne výsledky dosiahnuté pri včasnom, riadnom a plynulom prejednávaní a vybavovaní pridelených vecí vrátane výsledkov dosiahnutých počas dočasného pridelenia,
c)
za splnenie osobitne významnej úlohy nad rozsah povinností vyplývajúcich mu z § 30,
d)
za mimoriadne výsledky dosiahnuté pri riadnom a včasnom plnení povinností orgánu riadenia a správy súdov,
e)
za splnenie mimoriadnej úlohy alebo osobitne významnej úlohy pri výkone stáže podľa § 13.
(2)
Kritériá na priznávanie odmien podľa odseku 1 písm. b) a c) prijme sudcovská rada vždy na začiatku rozpočtového obdobia a zverejní ich.
(3)
O priznaní odmeny podľa odseku 1 písm. a), b) alebo c) rozhodne predseda súdu na návrh sudcovskej rady alebo aj bez takéhoto návrhu po predchádzajúcom prerokovaní v sudcovskej rade. Nevyhovenie návrhu na priznanie odmeny predseda súdu v sudcovskej rade odôvodní.
(4)
O priznaní odmeny podľa odseku 3 predsedovi okresného súdu rozhodne predseda príslušného krajského súdu a o priznaní odmeny podľa odseku 3 predsedovi krajského súdu rozhodne minister.
(5)
O priznaní odmeny podľa odseku 1 písm. d) rozhodne minister. O priznaní odmeny podľa odseku 1 písm. e) rozhodne orgán, ktorý rozhodol o stáži sudcu.“.
66.
§ 80 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
67.
V § 82 ods. 2 úvodná veta znie: „Do času započítateľnej praxe podľa odseku 1 sa započítava aj čas".
68.
V § 82 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
dočasného pozastavenia výkonu funkcie podľa § 22, ak sudcovi vznikne nárok na doplatok rozdielu platu podľa § 22 ods. 9.“.
69.
§ 83 vrátane nadpisu znie:
㤠83
Priznanie základného platu a príplatku
(1)
Sudcovi okresného súdu patrí základný plat odo dňa zloženia sľubu. Sudcovi krajského súdu patrí základný plat odo dňa, v ktorom bol na krajský súd preložený.
(2)
Základný plat sudcu zaradeného do vyššieho platového stupňa patrí sudcovi od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom nastala rozhodujúca skutočnosť na priznanie tohto platu; ak je týmto dňom prvý deň v mesiaci, už od tohto dňa.
(3)
Funkčný príplatok a príplatky podľa § 72 a 73 patria sudcovi odo dňa, v ktorom nastala rozhodujúca skutočnosť na priznanie týchto príplatkov.“.
70.
V § 87 odsek 3 znie:
„(3)
Osobný úrad sudcu vyplatí sudcovi jeho splatný plat v prípade skončenia výkonu funkcie sudcu vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za príslušný kalendárny mesiac.“.
71.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 110.312/2007 z 22. júna 2007, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie č. 294/2007 Z. z.).“.
72.
V § 90 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
73.
§ 92 znie:
㤠92
(1)
Ochranu osobných údajov sudcu zabezpečuje osobný úrad sudcu.14a)
(2)
Ochranu osobných údajov uvedených v majetkových priznaniach sudcov zabezpečuje súdna rada.14a)“.
74.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
75.
V § 93 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súdna rada môže na návrh predsedu súdu zastaviť vyplácanie príplatku k náhrade príjmu a príplatku k nemocenskému, ak sudca poberal tento príspevok viac ako 30 dní v kalendárnom roku.".
76.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
77.
V § 102 ods. 1 sa slová „dôchodkového zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „dôchodkového poistenia“.
78.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
79.
V § 102 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
80.
V § 102 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „ustanovený do funkcie bez časového obmedzenia" a v druhej vete sa vypúšťa slovo „takého".
81.
V § 104 sa vypúšťa posledná veta.
82.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.
83.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
Napríklad § 82f ods. 4 a 5 zákona Slovenskej národnej rady Slovenskej republiky č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 3, § 15 ods. 2 a § 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.“.
84.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:
„28aa)
§ 42 zákona č. 757/2004 Z. z.“.
85.
V § 116 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
prítomnosť na pracovisku pod vplyvom alkoholu, omamnej alebo psychotropnej látky, ak nejde o disciplinárne previnenie podľa odseku 3 písm. a); ak sa sudca na výzvu predsedu súdu alebo predsedu príslušného súdu vyššieho stupňa odmietne podrobiť dychovej skúške na určenie objemového percenta alkoholu v krvi alebo lekárskemu odberu a vyšetreniu krvi alebo iného biologického materiálu, má to rovnaké právne následky, ako keby bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.“.
86.
V § 116 ods. 2 písm. f) sa slová „ktoré zjavne nemá oporu v právnom poriadku" nahrádzajú slovami „ktoré je v rozpore s právom".
87.
V § 116 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „v priestoroch súdu".
88.
V § 118 odsek 1 znie:
„(1)
Zodpovednosť sudcu za disciplinárne previnenie zaniká uplynutím premlčacej lehoty uvedenej v § 120 ods. 7.“.
89.
V § 119 ods. 3 sa za slová „Sudcov disciplinárneho súdu" dopĺňajú slová „a primeraný počet náhradníkov".
90.
V § 119 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo trestné stíhanie,".
91.
V § 119 ods. 5 posledná veta znie: „Sudca disciplinárneho súdu sa môže tejto funkcie vzdať.".
92.
V § 119 odseky 10 a 11 znejú:
„(10)
Disciplinárny senát prvého stupňa je trojčlenný; jeden člen disciplinárneho senátu je zvolený z kandidátov navrhnutých sudcovskou radou, jeden člen z kandidátov navrhnutých národnou radou a jeden člen z kandidátov navrhnutých ministrom, pričom aspoň dvaja členovia senátu musia byť sudcovia podľa odseku 4. Odvolací disciplinárny senát je päťčlenný; jeden člen je zvolený z kandidátov navrhnutých sudcovskou radou, dvaja členovia z kandidátov navrhnutých ministrom a dvaja členovia z kandidátov navrhnutých národnou radou, pričom aspoň traja členovia senátu musia byť sudcovia podľa odseku 4. Ak nebol zvolený dostatočný počet sudcov, aby bolo možné rozvrhom práce obsadiť disciplinárne senáty v zložení podľa prvej alebo druhej vety, vyhlásia sa v potrebnom rozsahu doplňujúce voľby, pred ktorými navrhovatelia podľa odseku 3 navrhnú ako kandidátov len sudcov podľa odseku 4; skôr zvolení kandidáti z radov osôb podľa odseku 6, ktorí neboli rozvrhom práce zaradení do žiadneho z disciplinárnych senátov, sa stávajú náhradníkmi.
(11)
Sudca disciplinárneho súdu nemôže byť zaradený do disciplinárneho senátu počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu, prerušenia výkonu funkcie sudcu alebo ak sa proti nemu vedie trestné stíhanie alebo disciplinárne konanie.“.
93.
V § 119 sa odsek 12 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vzdaním sa funkcie sudcu disciplinárneho súdu.“.
94.
V § 120 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
95.
V § 120 ods. 2 písm. f) sa slová „proti predsedovi súdu alebo sudcovi príslušného súdu" nahrádzajú slovami „proti sudcovi príslušného súdu s výnimkou predsedu tohto súdu".
96.
V § 120 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Orgán činný v trestnom konaní, súd alebo orgán oprávnený na prejednávanie priestupkov alebo iného konania, ktoré môže byť postihnuté sankciami podľa osobitných predpisov,28) ktorý zistí takéto konanie sudcu, odovzdá alebo postúpi vec
a)
predsedovi krajského súdu, v ktorého obvode sudca vykonáva svoju funkciu,
b)
predsedovi Špeciálneho súdu, ak ide o sudcu Špeciálneho súdu,
c)
predsedovi najvyššieho súdu, ak ide o sudcu najvyššieho súdu,
d)
súdnej rade, ak ide predsedov súdov podľa písmen a) a b).
(4)
Predsedovia súdov alebo súdna rada, ktorým bola odovzdaná alebo postúpená vec podľa odseku 3, môžu sami prejednať vec najneskôr do 60 dní od jej odovzdania alebo postúpenia, ak ide o konanie sudcu, ktoré nevykazuje znaky disciplinárneho previnenia podľa § 116, pritom môžu uložiť sudcovi sankciu podľa § 117 ods. 3 písm. a) alebo b); inak v rovnakej lehote podajú návrh na začatie disciplinárneho konania. Návrh na začatie disciplinárneho konania podajú aj vtedy, ak sudca nesúhlasí s uloženou sankciou.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 9.
97.
V § 120 odsek 7 znie:
„(7)
Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať na disciplinárnom súde do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa orgán oprávnený podať návrh dozvedel o disciplinárnom previnení, najviac však do dvoch rokov odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia, a ak ide o disciplinárne previnenie, ktorého sa sudca dopustil zavineným konaním, ktoré má za následok prieťahy v súdnom konaní [§ 116 ods. 2 písm. e)], najneskôr do štyroch rokov od ukončenia tohto konania. Ak ide o priestupok alebo konanie, ktoré môže byť postihnuté sankciami podľa osobitných predpisov, môže inak oprávnený orgán odovzdať alebo postúpiť vec orgánu uvedenému v odseku 3 do jedného roka odo dňa jeho spáchania, inak návrh na disciplinárne konanie nemožno podať; lehoty na podanie tohto návrhu uvedené v predchádzajúcej vete musia byť aj v tomto prípade zachované.“.
98.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29)
§ 29 až 203 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
99.
V § 134 ods. 1 sa slová „sa zahladzuje“ nahrádzajú slovami „zahladí súdna rada na návrh sudcu“.
100.
V § 134 ods. 2 sa slová „sa zahladzuje“ nahrádzajú slovami „zahladí súdna rada na návrh sudcu“.
101.
§ 137 sa vypúšťa.
102.
Za piatu časť sa vkladá nová šiesta časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠIESTA ČASŤ OSOBITNÉ USTANOVENIA O JUSTIČNÝCH ČAKATEĽOCH
§ 149a
(1)
Justičný čakateľ vykonáva prípravnú prax v štátnej službe. Účelom prípravnej praxe je odborne pripraviť justičného čakateľa na výkon funkcie sudcu.
(2)
Prípravná prax justičného čakateľa sa začína jeho prijatím do štátnej služby predsedom príslušného krajského súdu alebo Vyššieho vojenského súdu po absolvovaní výberového konania.
(3)
Do prípravnej praxe justičného čakateľa možno prijať len toho, kto spĺňa predpoklady na funkciu sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až e). Justičným čakateľom na vojenskom súde sa môže stať len profesionálny vojak.
(4)
Justičný čakateľ skladá pri prijatí do štátnej služby do rúk predsedu krajského súdu alebo Vyššieho vojenského súdu tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a služobné predpisy. Budem sa svedomite pripravovať na výkon sudcovskej funkcie a osvojím si zásady sudcovskej etiky.“
(5)
Prípravná prax justičného čakateľa trvá tri roky. Justičnému čakateľovi, ktorý je najmenej osem rokov činný v právnickom povolaní, môže súdna rada na návrh príslušného predsedu krajského súdu skrátiť prípravnú prax najviac o jeden rok.
(6)
Justičný čakateľ vykonáva prípravnú prax na súde. Za výkon prípravnej praxe justičného čakateľa sa považuje aj účasť justičného čakateľa na vzdelávacích podujatiach zabezpečovaných Justičnou akadémiou.
(7)
Osobným úradom justičného čakateľa, ktorý vykonáva prípravnú prax na okresnom súde alebo krajskom súde, je krajský súd. Osobným úradom justičného čakateľa, ktorý vykonáva prípravnú prax na vojenskom obvodovom súde alebo na Vyššom vojenskom súde, je Vyšší vojenský súd.
(8)
Predseda súdu, na ktorom justičný čakateľ vykonáva prípravnú prax, prideľuje justičnému čakateľovi školiteľa spomedzi sudcov tohto súdu.
§ 149b
(1)
Justičný čakateľ je oprávnený vykonávať rovnaké úkony ako vyšší súdny úradník.32a)
(2)
Justičný čakateľ je povinný, a to aj po skončení prípravnej praxe, zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej činnosti, v rovnakom rozsahu ako sudca. Zbaviť tejto povinnosti ho môže príslušný predseda krajského súdu alebo predseda Vyššieho vojenského súdu.
§ 149c
(1)
Po skončení prípravnej praxe, najneskôr do šiestich mesiacov od jej skončenia, je justičný čakateľ povinný vykonať odbornú justičnú skúšku32b) okrem prípadu, keď odbornú justičnú skúšku už úspešne vykonal v minulosti.
(2)
Po skončení prípravnej praxe a úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky vykonáva justičný čakateľ naďalej funkciu justičného čakateľa v stálej štátnej službe do času, kým bude vymenovaný do funkcie sudcu na voľné miesto sudcu.7) Justičný čakateľ sa v stálej štátnej službe ďalej odborne pripravuje na výkon funkcie sudcu.
(3)
Justičný čakateľ môže po úspešnom vykonaní odbornej justičnej skúšky vykonávať rovnaké úkony ako vyšší súdny úradník,32a) ako aj úkony, ktoré určí osobitný zákon.1)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:
„“.
32a)
§ 4 až 8 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov.
32b)
§ 12 až 14 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Doterajšia šiesta časť sa označuje ako siedma časť.“.
103.
Za § 151i sa vkladajú § 151j až 151m, ktoré vrátane nadpisu nad § znejú:
„,,Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
§ 151j
(1)
Ak sa proti sudcovi viedlo disciplinárne konanie podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 a z toho dôvodu mu nevznikol nárok na ďalší plat, má nárok na jeho doplatenie, a to v rozsahu, ktorý by mu bol inak patril v príslušnom kalendárnom polroku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008. To neplatí, ak mu bolo v disciplinárnom konaní právoplatne uložené disciplinárne opatrenie.
(2)
Plat podľa odseku 1 je splatný v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po účinnosti tohto zákona.
§ 151k
(1)
Sudcovia disciplinárnych súdov a predsedovia senátov disciplinárnych súdov zvolení podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 sa považujú za ustanovených do funkcie sudcov disciplinárnych súdov a predsedov senátov disciplinárnych súdov podľa tohto zákona.
(2)
Predsedovia kolégií zvolení podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 sa považujú za ustanovených podľa tohto zákona do konca svojho funkčného obdobia.
(3)
Predsedovia grémií okresných súdov zvolení podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 sa považujú za ustanovených podľa tohto zákona do konca svojho funkčného obdobia, ak predseda krajského súdu rozhodne podľa osobitného predpisu37) o pokračovaní fungovania grémia na tomto okresnom súde; ak však predseda krajského súdu zriadi spoločné grémium pre viacero okresných súdov, funkcie predsedov grémií zvolených podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 na dotknutých okresných súdoch zanikajú.
§ 151l
(1)
Stáž sudcu podľa § 13 vykonávaná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 sa skončí najneskôr 31. decembra 2012.
(2)
Povolenia na plnenie funkčných povinností v domácom prostredí vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008 strácajú platnosť najneskôr 31. marca 2009.
§ 151m
(1)
Minister môže na žiadosť justičného čakateľa započítať do prípravnej praxe justičného čakateľa
a)
najviac v rozsahu dvoch rokov činnosť vyššieho súdneho úradníka, ktorú začal vykonávať najneskôr do 31. decembra 2008, ak justičný čakateľ získal počas jej trvania skúsenosti potrebné na výkon funkcie sudcu,
b)
výkon funkcie sudcu, ak justičný čakateľ vykonával funkciu sudcu; to neplatí, ak funkcia sudcu zanikla podľa § 18 ods. 1.
(2)
U justičného čakateľa vojenských súdov sa započítanie podľa odseku 1 vykoná po dohode s ministrom obrany Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37)
§ 101 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 517/2008 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 215/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 17 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Výška nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa odseku 2 sa určuje s prihliadnutím najmä na
a)
osobu poškodeného, jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje,
b)
závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k nej došlo,
c)
závažnosť následkov, ktoré vznikli poškodenému v súkromnom živote,
d)
závažnosť následkov, ktoré vznikli poškodenému v spoločenskom uplatnení.
(4)
Výška nemajetkovej ujmy spôsobenej rozhodnutiami uvedenými v § 7 a 8 je najmenej jedna tridsatina priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, a to za každý, aj začatý deň pozbavenia osobnej slobody.
(5)
V žiadosti o predbežné prerokovanie nároku a pri uplatnení nároku na súde je poškodený povinný uviesť požadovanú výšku úhrady podľa odsekov 1 a 2.“.
2.
V § 22 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
od verejnoprávnej inštitúcie, záujmovej samosprávy alebo štátneho orgánu, ktorý vydal nezákonné rozhodnutie alebo sa podieľal na nesprávnom úradnom postupe,“.
3.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Ak štát uhradí náhradu škody, ktorá bola spôsobená sudcom, a previnenie sudcu bolo zistené v disciplinárnom konaní ako závažné disciplinárne previnenie10a) alebo v trestnom konaní, požaduje od sudcu regresnú náhradu
a)
v celej výške, ak ide o úmyselné konanie sudcu,
b)
vo výške podľa osobitného predpisu,10b) ak ide o nedbanlivostné konanie sudcu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10a a 10b znejú:
„10a)
§ 116 ods. 2 a 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z.
10b)
§ 105 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z.“.
4.
V § 22 ods. 3 sa slová „Fyzické osoby a právnické osoby" nahrádzajú slovami „Fyzické osoby, právnické osoby, verejnoprávne inštitúcie, záujmová samospráva, štátne orgány, obce a vyššie územné celky" a za slovo „zamestnancom" sa vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak škoda bola spôsobená ich zavinením,".
5.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Spory vzniknuté z právnych vzťahov upravených týmto zákonom rozhodujú súdy, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
6.
V § 26 ods. 3 sa slová ,,podľa odseku 2" nahrádzajú slovami ,,podľa odseku 2 písm. a) až c)".
7.
V § 26 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ďalej je povinný oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje podľa odseku 2 písm. d) do 15 dní od uspokojenia nároku na náhradu škody.".
8.
V § 26 ods. 4 sa slovo „v lehote" nahrádza slovom „v lehotách".
9.
Za § 27a sa vkladá § 27b, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 27b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutiami, ktoré boli vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa spravuje predpismi účinnými do 31. decembra 2008.
(2)
Ak štát uhradí náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom pred 1. januárom 2009, požaduje regresnú náhradu od povinných osôb podľa tohto zákona; to neplatí vo vzťahu k osobám, od ktorých by pred 1. januárom 2009 nemohol požadovať regresnú náhradu.“.
Čl. IV
Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
v konaní o výkon rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa osobitného predpisu,9)
f)
v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu8) v rozsahu výkonu rozhodnutia súdnych pohľadávok podľa osobitného predpisu9) okrem
1.
schválenia príklepu súdom,
2.
rozvrhu výťažku.“.
2.
§ 13 až 20 sa vypúšťajú.
3.
§ 22 sa vypúšťa.
4.
V § 24 sa vypúšťa odsek 4.
5.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Vyšší súdny úradník, ktorý bol vymenovaný do štátnej služby najneskôr do 31. decembra 2008 a ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na vysokej škole v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, vykonával funkciu vyššieho súdneho úradníka najmenej tri roky a dosiahol vek najmenej 30 rokov, má nárok vykonať odbornú justičnú skúšku.15)
(2)
Žiadosť o vykonanie odbornej justičnej skúšky a žiadosť o vykonanie opravnej skúšky predkladá vyšší súdny úradník prostredníctvom predsedu krajského súdu ministrovi spravodlivosti.15)
(3)
Do výkonu funkcie vyššieho súdneho úradníka sa nezapočítava čas materskej a rodičovskej dovolenky, poskytnuté služobné voľno, za ktoré nepatrí štátnemu zamestnancovi plat štátneho zamestnanca, a pracovná neschopnosť trvajúca dlhšie ako jeden mesiac.“.
Čl. V
Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) štvrtý bod znie:
„4.
pomáhanie obvinenému v priebehu skúšobnej doby a počas kontroly výkonu trestov nespojených s odňatím slobody, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu boli uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní,“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 330 až 362 Trestného poriadku v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 3 ods. 2 prvá veta znie: ,,Probačný a mediačný úradník na základe rozvrhu práce uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti úkony na základe rovnopisu právoplatného rozhodnutia súdu, z ktorého vyplýva povinnosť vykonať probáciu, alebo na základe písomného pokynu predsedu senátu, samosudcu a v prípravnom konaní prokurátora.".
4.
V § 3 ods. 4 sa slová „Policajný orgán, vyšetrovateľ a prokurátor3)" nahrádzajú slovami „Orgány činné v trestnom konaní3)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 10 ods. 1 Trestného poriadku.“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 454 až 460 Trestného poriadku.“.
6.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Probáciu vykonáva probačný a mediačný úradník okresného súdu, v ktorého obvode má pobyt obvinený alebo odsúdený, ktorému bol uložený probačný dohľad.“.
7.
V § 4 ods. 2 druhej vete sa slová „Právnické osoby a fyzické osoby“ nahrádzajú slovami „Tieto osoby“.
8.
V § 7 ods. 1 sa slová „policajnému orgánu, vyšetrovateľovi, prokurátorovi" nahrádzajú slovami „orgánom činným v trestnom konaní3)".
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 340 a 341 Trestného zákona.“.
Čl. VI
Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z. a zákona č. 511/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Súd s agendou starostlivosti o maloletých
(1)
Na konanie vo veciach vrátenia maloletého dieťaťa, ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané, je príslušný Okresný súd Bratislava I; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.
(2)
Na konanie o opravných prostriedkoch vo veciach podľa odseku 1 je príslušný Krajský súd v Bratislave.“.
2.
Za § 18f sa vkladá § 18g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009
V konaniach vo veciach podľa § 14a začatých do 31. decembra 2008 na vecne príslušnom súde pokračuje tento súd.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.