519/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

519
ZÁKON
zo 6. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z. a zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
vykupovať kovový odpad inak ako podľa § 19 ods. 3 písm. b) až g).“.
2.
V § 19 ods. 3 písmená b) a c) znejú:
„b)
pri vykupovaní odpadu z farebných kovov, odpadu podľa písmen d) až g) a pri vykupovaní iného kovového odpadu od fyzických osôb vyžadovať preukázanie totožnosti predložením dokladu totožnosti30) fyzickej osoby alebo zodpovedného zástupcu právnickej osoby, alebo fyzickej osoby-podnikateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo a obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa, od ktorých sa kovový odpad vykupuje,
c)
viesť a uchovávať evidenciu o osobách podľa písmen b), d) a e), o druhoch a množstve kovových odpadov od nich vykúpených a v prípade, že ide o odpad z farebných kovov, iný kovový odpad podľa písmen d) až g) alebo o iný kovový odpad vykúpený od fyzických osôb aj opis a fotodokumentáciu vykúpeného odpadu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30)
Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 19 ods. 3 písm. d) a e) sa slová „farebné kovy“ nahrádzajú slovami „odpad z farebných kovov“.
4.
V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
odpad z farebných kovov a iný kovový odpad pozostávajúci zo závlahových detailov, závlahových čerpacích staníc, poľnohospodárskych a lesníckych strojov a ich súčastí, poľnohospodárskych technických zariadení a kovové časti konštrukčných celkov stavieb alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, vykupovať iba od poľnohospodárskych a lesných subjektov, súkromne hospodáriacich roľníkov alebo od podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe,
g)
odpad z farebných kovov a iný kovový odpad pozostávajúci z elektrických rozvodov, elektrických transformátorov a ich súčastí alebo javiaci znaky, že z nich pochádza, vykupovať iba od subjektov, ktoré sú oprávnené s nimi pracovať alebo od podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe.“.
5.
§ 19 sa dopĺňa odsekmi 10 až 14, ktoré znejú:
„(10)
Každý je oprávnený oznámiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“), obvodnému úradu životného prostredia alebo obci, v ktorých územnom obvode malo dôjsť k porušeniu povinností, skutočnosti nasvedčujúce tomu, že došlo k porušeniu povinností ustanovených v odseku 3. Oznámenie sa podáva v písomnej forme alebo ústne do zápisnice a obsahuje najmä
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno prevádzkovateľa zariadenia na zber a výkup odpadov, ak je oznamovateľovi známy,
b)
označenie prevádzkarne, v ktorej malo dôjsť k oznámenému porušeniu povinností,
c)
opis zistených skutočností,
d)
dôkazy potvrdzujúce obsah oznámenia,
e)
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu oznamovateľa, ak je oznamovateľom fyzická osoba,
f)
názov a sídlo oznamovateľa a meno a priezvisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom oznamovateľa, ak je oznamovateľom právnická osoba.
(11)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia na základe oznámenia oznamovateľa alebo obce podľa odseku 10 oznámenie preskúma, podľa potreby si vyžiada od oznamovateľa a od obce ďalšie údaje a požiada prevádzkovateľa o vyjadrenie k oznámeniu.
(12)
Preskúmanie oznámenia vykoná orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo oznámenie podané. Ak bolo oznámenie podané súčasne obvodnému úradu životného prostredia a inšpekcii, a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto oznámenie preskúma, je na preskúmanie oznámenia príslušná inšpekcia.
(13)
Ak sa pri preskúmaní oznámenia preukáže, že nedošlo k porušeniu povinností ustanovených v odseku 3, obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia oznámenie odloží záznamom a upovedomí o tom s uvedením dôvodov oznamovateľa alebo obec, ktorá podala oznámenie.
(14)
Ak sa pri preskúmaní oznámenia preukáže, že došlo k porušeniu povinností ustanovených v odseku 3, obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia postupuje podľa § 73 ako orgán štátneho dozoru, pričom o svojom postupe písomne upovedomí s uvedením dôvodov oznamovateľa alebo obec, ktorá podala oznámenie.“.
6.
V § 51 ods. 4 písm. b) sa slová „Slovenskú inšpekciu životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“)“ nahrádzajú slovom „inšpekciu“.
7.
V § 56 ods. 3 sa v prvej vete slová „za to množstvo“ nahrádzajú slovami „zodpovedajúci množstvu odpadu z“, slová „pri ktorých“ nahrádzajú slovami „o ktorom“, za slová „preukáže, že“ sa vkladajú slová „ako prvý“ a za slová „starých vozidiel“ sa vkladajú slová „a výsledkom tohto zhodnotenia alebo spracovania nie je odpad“.
8.
V § 74 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
preskúmanie oznámenia podľa § 19 ods. 10 až 14.“.
9.
V § 75 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
ak prevádzkovateľovi zariadenia na zber odpadov, ktorý má vydaný súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. a), c) a d), bola dvakrát uložená pokuta podľa § 78 ods. 4 alebo ak nesplní opatrenie na nápravu; ten, komu bolo rozhodnutie zrušené, môže opätovne požiadať o vydanie rozhodnutia na prevádzkovanie zariadenia na zber kovových odpadov až po uplynutí troch rokov odo dňa zrušenia predchádzajúceho rozhodnutia.“.
10.
V § 78 ods. 1 písm. h) sa slová „§ 19 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 3 písm. a)“.
11.
§ 78 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pokutu od 7 000 do 16 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá poruší zákaz ustanovený v § 18 ods. 3 písm. o) alebo povinností pri zbere kovových odpadov vrátane ich výkupu ustanovené v § 19 ods. 3 písm. b) až g).“.
12.
V § 79 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v prípade porušenia povinností podľa § 19 ods. 3 písm. b) až g) sa uplatní postup podľa § 75 ods. 1 písm. b) šiesteho bodu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.