52/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. januára 2008 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2008 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky z 23. novembra 2007 uzavretá medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 zo 17. decembra 2007 uzavretá medzi OZ potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.
3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2008 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky z 19. decembra 2007 uzavretá medzi Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA
a
Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.
4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2010 z 20. decembra 2007 uzavretá medzi Slovenskou bankovou asociáciou
a
Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.
5. Dodatok č. 1 zo 17. decembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 8. júna 2007 uzavretej medzi Odborovým zväzom baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
6. Dodatok č. 1 z 28. decembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 28. marca 2007 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom zamestnancov obrany
a
Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.
7. Dodatok č. 1 z 10. decembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 29. júna 2007 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 2007 uzavretej medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
8. Dodatok č. 7 z 31. decembra 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 zo 17. februára 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.