522/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

522
ZÁKON
zo 6. novembra 2008
o vyznamenaniach Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Udelením štátnych vyznamenaní a iných vyznamenaní Slovenskej republiky (ďalej len „vyznamenanie“) oceňuje Slovenská republika mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku, jej vznik, o vznik a budovanie demokratickej spoločnosti, mimoriadne zásluhy alebo významné zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne výsledky alebo významné výsledky práce, hrdinské činy a iné výnimočné činy.
§ 2
(1)
Štátne vyznamenania sú:
a)
Rad Bieleho dvojkríža,
b)
Rad Andreja Hlinku,
c)
Rad Ľudovíta Štúra,
d)
Kríž Milana Rastislava Štefánika,
e)
Pribinov kríž.
(2)
Zriaďuje sa Medaila prezidenta Slovenskej republiky ako štátne vyznamenanie.
(3)
Iné vyznamenania sú vyznamenania podľa osobitných predpisov.
§ 3
Rad Bieleho dvojkríža sa udeľuje občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o všestranný rozvoj vzťahov medzi štátom, ktorého sú občanmi a Slovenskou republikou, o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch, naplnenie zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky alebo mimoriadnym spôsobom sa inak zaslúžili o Slovenskú republiku alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
§ 4
Rad Andreja Hlinku sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o vznik Slovenskej republiky.
§ 5
(1)
Rad Ľudovíta Štúra sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, za mimoriadne zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, o rozvoj v oblasti hospodárstva Slovenskej republiky, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
(2)
Rad Ľudovíta Štúra sa výnimočne udeľuje aj vojenským útvarom a vojenským zväzkom, ktoré majú bojovú zástavu.
§ 6
Kríž Milana Rastislava Štefánika sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o obranu Slovenskej republiky, o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt.
§ 7
Pribinov kríž sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj alebo kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.
§ 8
(1)
Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ktorí sa významne zaslúžili o riadenie a správu štátu, o rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky, hospodárstva Slovenskej republiky, územnej samosprávy, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu a v sociálnej oblasti alebo za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa udeľuje aj občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt. Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa výnimočne udeľuje aj občanom iných štátov.
(2)
Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa výnimočne udeľuje aj vojenským útvarom a vojenským zväzkom, ktoré majú bojovú zástavu; možno ju udeliť aj kolektívu osôb.
§ 9
(1)
Rad Bieleho dvojkríža a Rad Ľudovíta Štúra má dva druhy – občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda.
(2)
Rad Andreja Hlinku, Kríž Milana Rastislava Štefánika a Pribinov kríž má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda.
(3)
Medaila prezidenta Slovenskej republiky nemá druhy ani triedy.
§ 10
Pri udeľovaní jednotlivých tried štátnych vyznamenaní podľa § 3 až 7 sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa štátne vyznamenanie udeľuje. Pri udeľovaní štátneho vyznamenania I. triedy musí byť miera zásluh obzvlášť mimoriadna.
§ 11
(1)
Štátne vyznamenania okrem Radu Bieleho dvojkríža a Medaily prezidenta Slovenskej republiky občanom iných štátov sa udeľujú pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.
(2)
Štátne vyznamenania možno udeliť výnimočne aj pri príležitosti významného životného jubilea toho, komu sa štátne vyznamenanie má udeliť. Rad Bieleho dvojkríža a Medailu prezidenta Slovenskej republiky občanom iných štátov možno udeliť kedykoľvek.
§ 12
Opis štátnych vyznamenaní a spôsob ich nosenia sú uvedené v prílohách č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Vyobrazenia štátnych vyznamenaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
§ 13
(1)
Prezidentovi Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) patria najvyššie triedy všetkých štátnych vyznamenaní okrem Radu Bieleho dvojkríža a Medaily prezidenta Slovenskej republiky. Najvyššie triedy všetkých štátnych vyznamenaní, ktoré patria prezidentovi, odovzdá prezidentovi predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky potom, čo sa ujal funkcie prezidenta.
(2)
Prezidentovi zostávajú štátne vyznamenania, ktoré prezidentovi patria podľa odseku 1, aj po skončení výkonu jeho funkcie; to neplatí, ak bol z funkcie odvolaný1) alebo ak bol odsúdený za úmyselné porušenie Ústavy Slovenskej republiky alebo za vlastizradu.2)
§ 14
(1)
Vyznamenanému sa odovzdáva spolu s vyznamenaním aj listina o udelení vyznamenania.
(2)
Ak sa udeľuje vyznamenanie in memoriam, odovzdá sa spolu s listinou o jeho udelení pozostalému manželovi, prípadne inej blízkej osobe.3) Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva4) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.
(3)
Ak sa Medaila prezidenta Slovenskej republiky udeľuje kolektívu osôb, toto štátne vyznamenanie prevezme kolektívom osôb určený člen.
§ 15
Vyznamenanie udelené prezidentom môže odovzdať v jeho mene osoba písomne poverená prezidentom.
§ 16
(1)
Návrhy na udelenie štátneho vyznamenania (ďalej len „návrh“) môže predkladať prezidentovi Národná rada Slovenskej republiky5) (ďalej len „národná rada“) a vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Prezident môže udeliť vyznamenanie aj bez návrhu.
(2)
Návrhy podľa odseku 1 sa nezverejňujú. Ak sa prerokúvajú návrhy, konajú sa neverejné schôdze6) národnej rady alebo ich časti.
(3)
Postup pri predkladaní návrhov národnej rady upraví národná rada. Postup pri predkladaní návrhov vlády upraví vláda.
(4)
Národnej rade alebo vláde možno podávať podnety na predloženie návrhu na udelenie štátneho vyznamenania (ďalej len „podnet“). Národnej rade sa podnet podáva prostredníctvom Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Vláde sa podnet podáva prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky. Podnet možno podať aj prezidentovi prostredníctvom Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária prezidenta“).
(5)
Podnet môže podať štátny orgán alebo iná právnická osoba; v prospech tej istej osoby ho môže podať len jednému zo subjektov uvedených v odseku 4.
§ 17
(1)
Podnet na udelenie Radu Bieleho dvojkríža a Medaily prezidenta Slovenskej republiky občanom iných štátov treba podať v dostatočnom časovom predstihu; to platí aj pre podanie podnetu na udelenie štátneho vyznamenania pri príležitosti významného životného jubilea. V ostatných prípadoch treba podať podnet do 31. mája.
(2)
Podnet obsahuje
a)
meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum narodenia a adresu bydliska toho, v prospech koho sa predkladá podnet alebo názov vojenského útvaru alebo vojenského zväzku, ak ide o vyznamenanie podľa § 5 alebo § 8; v prípade kolektívu osôb jeho názov alebo iné označenie a meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, dátum narodenia a adresu bydliska každého jeho člena,
b)
zdôvodnenie podnetu,
c)
príležitosť, pri ktorej sa má udeliť štátne vyznamenanie.
(3)
Kancelária prezidenta, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a Úrad vlády Slovenskej republiky môžu k podnetu právnickej osoby požiadať o zaujatie stanoviska štátny orgán, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, za ktorú sa má udeliť štátne vyznamenanie. Štátny orgán je povinný predložiť stanovisko do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti, inak sa na jeho stanovisko nemusí prihliadať.
(4)
Kancelária prezidenta, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a Úrad vlády Slovenskej republiky predkladajú podnety pred rokovaním národnej rady a vlády Komisii na posudzovanie podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní (ďalej len „komisia“).
§ 18
(1)
Zriaďuje sa Komisia na posudzovanie podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní. Komisia posudzuje, či sú splnené podmienky na udelenie štátneho vyznamenania a mieru zásluh toho, komu sa štátne vyznamenanie má udeliť.
(2)
Komisia má šesť členov. Členmi komisie sú odborníci z teórie a praxe požívajúci prirodzenú autoritu a dôveru. Predsedu komisie a ďalších členov komisie vymenúva a odvoláva prezident. Prezident vymenúva okrem predsedu
a)
dvoch členov komisie na návrh predsedu Slovenskej akadémie vied zo zamestnancov Slovenskej akadémie vied s vysokoškolským vzdelaním najmenej druhého stupňa s pracovnou činnosťou najmä v oblasti histórie, slovenskej a svetovej ekonomiky a práva,
b)
po jednom členovi na návrh ministra kultúry Slovenskej republiky, na návrh Rady vysokých škôl7) a na návrh predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
(3)
Ten, kto je oprávnený navrhnúť vymenovanie člena komisie podľa odseku 2, oznamuje kancelárii prezidenta meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly, zamestnávateľa, funkciu a adresu bydliska navrhovaného člena komisie; prílohou oznámenia je životopis.
(4)
Funkčné obdobie člena komisie je päťročné. Člena komisie možno vymenovať opätovne.
(5)
Členstvo v komisii zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia člena komisie,
b)
vzdaním sa funkcie člena komisie,
c)
odvolaním člena komisie,
d)
smrťou člena komisie alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(6)
Prezident môže odvolať člena komisie, ak sa nezúčastnil najmenej troch po sebe nasledujúcich zasadnutí komisie; túto skutočnosť bezodkladne oznamuje prezidentovi predseda komisie. Členstvo v komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie člena komisie prezidentovi. Odvolanie člena komisie a vzdanie sa funkcie člena komisie kancelária prezidenta bezodkladne oznámi tomu, kto ho za člena navrhol podľa odseku 2.
(7)
Členstvo v komisii je nezastupiteľné. Výkon funkcie člena komisie sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme;8) zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na výkon funkcie člena komisie s náhradou mzdy alebo platu. Člen komisie má nárok na úhradu výdavkov spojených s členstvom v komisii podľa osobitného predpisu;9) túto úhradu poskytuje kancelária prezidenta.
(8)
Komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie platného uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Platné uznesenie s odporúčaním navrhnúť udelenie alebo neudelenie štátneho vyznamenania predkladá predseda komisie tomu, kto podnet komisii predložil, a na vedomie prezidentovi. Odporúčania komisie sa pred udelením štátneho vyznamenania nezverejňujú.
(9)
Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri posudzovaní podnetov alebo v súvislosti s ním.
(10)
Činnosť komisie riadi a jej zasadnutia zvoláva predseda komisie. Predsedu komisie zastupuje v čase jeho neprítomnosti, alebo ak predseda komisie nie je vymenovaný, vekom najstarší člen komisie.
(11)
Rokovania komisie sú neverejné. Rokovania komisie sa zúčastňuje štátny zamestnanec kancelárie prezidenta písomne poverený prezidentom. Štátny zamestnanec kancelárie prezidenta vyhotovuje zápisnicu z rokovania komisie a vykonáva ďalšie administratívne úkony; nemá právo hlasovať. Rokovania komisie sa môžu s predchádzajúcim súhlasom komisie zúčastniť aj iné osoby.
(12)
Podrobnosti o rokovaní komisie upraví rokovací poriadok komisie, ktorý schvaľuje komisia.
§ 19
Správu vecí vyznamenaní a úlohy spojené s organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti komisie vykonáva kancelária prezidenta.
§ 20
(1)
Vyznamenanie je oprávnený nosiť len vyznamenaný.
(2)
Rad Ľudovíta Štúra a Medailu prezidenta Slovenskej republiky udelené vojenskému útvaru alebo vojenskému zväzku, ktoré majú bojovú zástavu, alebo kolektívu osôb, nesmie nosiť fyzická osoba, ani člen kolektívu osôb.
§ 21
(1)
Štátne vyznamenania sa nosia v tomto poradí:
a)
Rad Andreja Hlinku, Rad Ľudovíta Štúra v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané,
b)
česko-slovenské rady udelené alebo zapožičané do 25. februára 1948 a od 15. októbra 1990 v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané,
c)
Rad Bieleho dvojkríža,
d)
zahraničné rady v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané,
e)
Kríž Milana Rastislava Štefánika, Pribinov kríž,
f)
Medaila prezidenta Slovenskej republiky,
g)
česko-slovenské štátne vyznamenania udelené alebo zapožičané do 25. februára 1948 a od 15. októbra 1990 v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané,
h)
ďalšie štátne vyznamenania v poradí podľa tried a stupňov a v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané.
(2)
Zakazuje sa nosiť vyznamenania podporujúce alebo propagujúce skupinu osôb, ktorá násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd alebo prejavujúce sympatie k takýmto hnutiam, alebo vyznamenania propagujúce hnutia, ktoré podnecujú alebo hlásajú národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú nenávisť.
§ 22
Kto zneužije alebo neoprávnene nosí vyznamenanie alebo kto neoprávnene vyhotoví jeho napodobeninu alebo ju nosí, dopustí sa priestupku, za ktorý sa mu uloží pokuta do 700 eur. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.10)
§ 23
Rad Bieleho dvojkríža, Rad Andreja Hlinku, Rad Ľudovíta Štúra, Kríž Milana Rastislava Štefánika a Pribinov kríž zriadené predpismi účinnými pred 1. januárom 2009 sa považujú za rady a kríže podľa tohto zákona.
§ 24
(1)
Člena komisie na prvé funkčné obdobie navrhne ten, kto je oprávnený navrhnúť vymenovanie člena komisie podľa § 18 ods. 2, do 28. februára 2009.
(2)
Prvé zasadnutie komisie zvolá predseda komisie do 31. marca 2009.
(3)
Pri udeľovaní Kríža Milana Rastislava Štefánika a Pribinovho kríža pri príležitosti 16. výročia vzniku Slovenskej republiky sa postupuje podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2009.
§ 25
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach v znení zákona č. 151/1997 Z. z.
§ 26
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 522/2008 Z. z.
RAD BIELEHO DVOJKRÍŽA
Čl. I
1. Insígnie občianskeho druhu a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný je pozláteným olivovým vencom, spod ktorého vybieha päť cípov polhviezdy. Cípy hviezdy tvoria pozlátené plastické lúče. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 28 mm. Kríže občianskeho druhu a vojenského druhu sa vzájomne líšia heraldickým stvárnením závesov. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.
Kríž občianskeho druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke.
Kríž vojenského druhu má pozlátený záves tvorený tromi plastickými lipovými listami na štylizovanej podložke v strede s dvoma prekríženými mečmi.
3. Veľká radová stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.
4. Radová hviezda má priemer 100 mm, je razená zo striebra, pozlátená, v priereze mierne oble profilovaná. Osemcípu hviezdu tvoria plastické lúče, z ktorých najväčší vytvára cíp hviezdy. Na lícnej strane je v strede hviezdy dvojramenný kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA, matričné číslo a pripínacia ihlica.
5. Radová stužka je hodvábna, modro-červeno-modrá, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede radovej stužky je miniatúra, ktorú tvorí dvojkríž vyplnený bielym smaltom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom s priemerom 10 mm. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, modro-červeno-modrá, s rovnakým pomerom farieb. V strede radovej rozety je miniatúra, ktorú tvorí dvojkríž vyplnený bielym smaltom. Pod krížom je štít vyplnený červeným smaltom a olemovaný pozláteným olivovým vencom s priemerom 10 mm. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Čl. II
1. Insígnie občianskeho druhu a vojenského druhu II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho druhu a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.
3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, modro-červeno-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.
4. Radová hviezda má priemer 80 mm, je razená zo striebra, pozlátená, heraldicky stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy. Radová hviezda sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu.
5. Radová stužka a radová rozeta sú stvárnené rovnako ako radová stužka a radová rozeta I. triedy. Na miniatúre je strieborný olivový veniec.
Čl. III
1. Insígnie občianskeho druhu a vojenského druhu III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho druhu a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako stuha II. triedy.
3. Radová stužka a radová rozeta sú stvárnené rovnako ako radová stužka a radová rozeta II. triedy. Na miniatúre je bronzový olivový veniec.
Čl. IV
Radová stužka sa nosí na ľavej strane vojenskej rovnošaty alebo inej rovnošaty, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií. Radová rozeta sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií; ak má občiansky odev chlopňu, nosí sa v gombíkovej dierke ľavej chlopne.
Príloha č. 2 k zákonu č. 522/2008 Z. z.
RAD ANDREJA HLINKU
Čl. I
1. Insígnie I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, má tvar heraldicky stvárnenej ruže z mestského znaku Ružomberka, ktorú pretína šíp smerujúci nadol. Na rube radového kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare listov ruže s rozmermi 30 x 15 mm. Závesom sa kríž upína na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.
3. Veľká radová stuha je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.
4. Radová hviezda má priemer 90 mm, je razená zo striebra, pozlátená. Má tvar desaťcípej hviezdy. Ramená hviezdy sú tvorené zväzkami perlivých lúčov. Na lícnej strane je kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, tvorí heraldicky stvárnená ruža z mestského znaku Ružomberka, ktorú pretína šíp smerujúci nadol. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, matričné číslo a pripínacia ihlica.
5. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede radovej stužky je zo striebra razený pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku s priemerom 12 mm. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, modro-bielo-modrá s rovnakým pomerom farieb. V strede radovej rozety je zo striebra razený pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku s priemerom 12 mm. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Čl. II
1. Insígnie II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra. Lícna strana kríža je vyplnená bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, má tvar heraldicky stvárnenej ruže z mestského znaku Ružomberka tak ako pri radovom kríži I. triedy, ale len s jedným pozláteným radom lupienkov ruže. Ružu pretína šíp smerujúci nadol. Na rube radového kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare listov ruže s rozmermi 30 x 15 mm.
3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, modro-bielo-modrá, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.
4. Radová hviezda má priemer 85 mm, je razená zo striebra, má tvar desaťcípej hviezdy. Ramená hviezdy sú tvorené striebornými zväzkami perlivých lúčov. Na lícnej strane je kríž vyplnený bielym smaltom, ramená kríža sú lemované striebrom. V strede kríža je pozlátený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, tvorí heraldicky stvárnená ruža tak ako pri radovom kríži, lupienky ruže sú pozlátené. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis ZA ZÁSLUHY O VZNIK SLOVENSKEJ REPUBLIKY, matričné číslo a pripínacia ihlica.
5. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede radovej stužky je zo striebra razený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku s priemerom 12 mm. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, modro-bielo-modrá, s rovnakým pomerom farieb. V strede radovej rozety je zo striebra razený medailón s plastickým profilom Andreja Hlinku s priemerom 12 mm. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Čl. III
1. Insígnie III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 60 mm a je rovnako heraldicky stvárnený ako radový kríž II. triedy radu. Podklad, na ktorom je kríž umiestnený, je strieborný. Radový kríž je zavesený na náhrdelníkovej stuhe, ktorá je rovnaká ako náhrdelníková stuha II. triedy.
3. Radová stužka je hodvábna, modro-bielo-modrá, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. Radová stužka má v strede miniatúru závesu radového kríža v tvare listu ruže s rozmermi 20 x 14 mm, ktorá je razená zo striebra. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, modro-bielo-modrá, s rovnakým pomerom farieb. Radová rozeta má v strede miniatúru závesu radového kríža v tvare listu ruže s rozmermi 20 x 14 mm, ktorá je razená zo striebra. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Čl. IV
Radová stužka sa nosí na ľavej strane vojenskej rovnošaty alebo inej rovnošaty, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií. Radová rozeta sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií; ak má občiansky odev chlopňu, nosí sa v gombíkovej dierke ľavej chlopne.
Príloha č. 3 k zákonu č. 522/2008 Z. z.
RAD ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Čl. I
1. Insígnie občianskeho druhu a vojenského druhu I. triedy radu tvorí: radový kríž, veľká radová stuha, radová hviezda, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 65 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Na lícnej strane v strede kríža je v červenom smaltovanom medailóne pozlátený plastický portrét Ľudovíta Štúra. Ramená kríža sa smerom od stredu rozširujú, vzájomne sú spojené dvojicou plastických lúčov. Na každom ramene kríža je plastický lipový list. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis NASP– CESTA NEMOŽNÁ – NAPRED SA ÍS MUSÍ, a matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese, ktorý má priemer 33 mm.
Kríž občianskeho druhu má záves tvorený piatimi plastickými lipovými listami usporiadanými do polkruhu, uprostred ktorého je reliéf dvojitého kríža.
Kríž vojenského druhu má záves tvorený štyrmi plastickými lipovými listami usporiadanými po obvode modro smaltovaného kruhu, v strede s dvoma prekríženými mečmi.
Kríž sa upína závesom na veľkú radovú stuhu pod dvojitú ozdobnú mašľu.
3. Veľká radová stuha je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 180 cm, široká 90 mm. Veľká radová stuha sa nosí cez pravé plece k ľavému boku. V mieste, kde sa jej konce križujú na ľavom boku, je pripevnená dvojitá ozdobná mašľa.
4. Radová hviezda má priemer 90 mm, je razená zo striebra, pozlátená. Hviezdu tvorí šesťramenná hviezdica, ktorej ramená sa od stredu rozširujú. Na lícnej strane je na každom ramene hviezdy prečnievajúci plastický lipový list. V strede hviezdy je v červenom smaltovanom medailóne pozlátený plastický portrét Ľudovíta Štúra. Medailón je ohraničený modrým smaltovaným pruhom, v ktorom je do kruhu umiestnený nápis NASP– CESTA NEMOŽNÁ – NAPRED SA ÍS MUSÍ. Z medailónu vychádzajú tri bielo smaltované dvojkríže. Celá hviezda je v priereze mierne oble profilovaná. Na rube hviezdy je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, matričné číslo a pripínacia ihlica.
5. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede radovej stužky je zo striebra razený pozlátený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 10 mm. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, bielo-modro-červená, s rovnakým pomerom farieb. V strede radovej rozety je zo striebra razený pozlátený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 10 mm. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Čl. II
1. Insígnie občianskeho druhu a vojenského druhu II. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová hviezda, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho druhu a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž I. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.
3. Náhrdelníková stuha je hodvábna, bielo-modro-červená, s pomerom farieb 3/8:2/8:3/8, dlhá 50 cm, široká 38 mm.
4. Radová hviezda má priemer 75 mm, heraldicky je stvárnená rovnako ako radová hviezda I. triedy.
5. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede radovej stužky je zo striebra razený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 10 mm. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, bielo-modro-červená, s rovnakým pomerom farieb. V strede radovej rozety je zo striebra razený medailón s plastickým portrétom Ľudovíta Štúra s priemerom 10 mm. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Čl. III
1. Insígnie občianskeho druhu a vojenského druhu III. triedy radu tvorí: radový kríž s náhrdelníkovou stuhou, radová stužka a radová rozeta.
2. Radový kríž má priemer 60 mm, je razený zo striebra, pozlátený. Kríž občianskeho druhu a vojenského druhu je heraldicky stvárnený rovnako ako radový kríž II. triedy. Kríž sa nosí na náhrdelníkovej stuhe.
3. Náhrdelníková stuha je rovnaká ako náhrdelníková stuha II. triedy radu.
4. Radová stužka je hodvábna, bielo-modro-červená, s rovnakým pomerom farieb, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede radovej stužky je miniatúra závesu kríža pre občiansky druh; je razená zo striebra, pozlátená, s priemerom 10 mm. Radová stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Radová rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, bielo-modro-červená, s rovnakým pomerom farieb. V strede radovej rozety je miniatúra závesu kríža pre občiansky druh; je razená zo striebra, pozlátená, s priemerom 10 mm. Radová rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Čl. IV
Radová stužka sa nosí na ľavej strane vojenskej rovnošaty alebo inej rovnošaty, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií. Radová rozeta sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie iných radových insígnií; ak má občiansky odev chlopňu, nosí sa v gombíkovej dierke ľavej chlopne.
Príloha č. 4 k zákonu č. 522/2008 Z. z.
KRÍŽ MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Čl. I
1. Insígnie I. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra, pozlátený s prievlečnou stuhou, stužka a rozeta.
2. Kríž má priemer 44 mm, jeho štyri ramená sú ukončené do trojuholníkového tvaru. Na lícnej strane je na každom ramene kríža reliéf vtáka sokola s rozpínajúcimi krídlami. Medzi každým ramenom kríža je lúč, ktorý vytvárajú štyri lipové listy postavené kolmo na seba. Uprostred kríža je v modro smaltovanom medailóne strieborný pozlátený plastický profil Milana Rastislava Štefánika. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis VERI – MILOVA – PRACOVA, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare obráteného vešiačika. Závesom sa kríž upína na prievlečnú stuhu.
3. Prievlečná stuha je hodvábna, 40 mm široká, blankytnej farby, v strede s miniatúrnym vtákom sokolom razeným zo striebra, pozláteným.
4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny strieborný pozlátený vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, blankytnej farby. V strede rozety je miniatúrny strieborný pozlátený vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Čl. II
1. Insígnie II. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra s prievlečnou stuhou, stužka a rozeta.
2. Kríž má priemer 44 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž I. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri I. triede, ale v strede s miniatúrnym vtákom sokolom razeným zo striebra.
4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny strieborný vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, blankytnej farby. V strede rozety je miniatúrny strieborný vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Čl. III
1. Insígnie III. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený z bronzu s prievlečnou stuhou, stužka a rozeta.
2. Kríž má priemer 44 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž II. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri II. triede, ale v strede s miniatúrnym vtákom sokolom razeným z bronzu.
4. Stužka je hodvábna, blankytnej farby, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrny bronzový vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, blankytnej farby. V strede rozety je miniatúrny bronzový vták sokol so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Čl. IV
Stužka sa nosí na ľavej strane vojenskej rovnošaty alebo inej rovnošaty, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie kríža. Rozeta sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie kríža; ak má občiansky odev chlopňu, nosí sa v gombíkovej dierke ľavej chlopne.
Príloha č. 5 k zákonu č. 522/2008 Z. z.
PRIBINOV KRÍŽ
Čl. I
1. Insígnie I. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra, pozlátený s prievlečnou stuhou, stužka a rozeta.
2. Kríž je rupertského typu, má priemer 41 mm. Na lícnej strane kríža je uprostred červený smaltovaný medailón s plastickým strieborným reliéfom kniežaťa Pribinu. Pod medailónom je kolmo vztýčený meč. Medzi ramenami kríža sú ozdobné prvky vo forme staroslovanských šperkov. Na rube kríža je v strede plastický štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis PRIBINA, v dolnej časti je matričné číslo. Kríž visí na pozlátenom závese v tvare obráteného vešiačika. Závesom sa kríž upína na prievlečnú stuhu.
3. Prievlečná stuha je hodvábna, 40 mm široká, purpurovej farby v strede s miniatúrnou korunkou razenou zo striebra, ktorá je pozlátená.
4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna strieborná pozlátená korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, purpurovej farby. V strede rozety je miniatúrna strieborná pozlátená korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Čl. II
1. Insígnie II. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený zo striebra s prievlečnou stuhou, stužka a rozeta.
2. Kríž má priemer 41 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž I. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri I. triede, ale v strede s miniatúrnou striebornou korunkou.
4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna strieborná korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, purpurovej farby. V strede rozety je miniatúrna strieborná korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Čl. III
1. Insígnie III. triedy vyznamenania tvorí: kríž razený z bronzu s prievlečnou stuhou, stužka a rozeta.
2. Kríž má priemer 41 mm, heraldicky je stvárnený rovnako ako kríž II. triedy.
3. Prievlečná stuha je rovnaká ako pri II. triede, ale v strede s miniatúrnou bronzovou korunkou.
4. Stužka je hodvábna, purpurovej farby, dlhá 18 mm, široká 10 mm. V strede stužky je miniatúrna bronzová korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Rozeta má tvar kruhu s priemerom 15 mm, je hodvábna, purpurovej farby. V strede rozety je miniatúrna bronzová korunka so šírkou 12 mm a výškou 8 mm. Rozeta je vystužená, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
Čl. IV
Stužka sa nosí na ľavej strane vojenskej rovnošaty alebo inej rovnošaty, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie kríža. Rozeta sa nosí na ľavej strane občianskeho odevu, a to len vtedy, ak nahrádza nosenie kríža; ak má občiansky odev chlopňu, nosí sa v gombíkovej dierke ľavej chlopne.
Príloha č. 6 k zákonu č. 522/2008 Z. z.
MEDAILA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Čl. I
1.
Insígnie medaily tvorí: zlatý dvanásťhrotový kríž na zlatom slnečnom disku rozmeru 40 mm na stuhe v národných farbách, stužka so zmenšeninou medaily a zmenšenina medaily.
Na obvode slnka, v každej zo štyroch neprekrytých častí, je sedem lúčov. Pod lúčmi je po jednom lipovom liste. Kríž je v strede prekrytý zlatým kruhovým poľom rozmeru 21 mm. Na zlatom kruhovom poli je štandarda prezidenta Slovenskej republiky.
Na rube kríža je v strede kruhu umiestnený nápis: ZA ZÁSLUHY PREZIDENT SLOVENSKEJ REPUBLIKY a matričné číslo v poli o rozmeroch 1,5 mm. Písmo je jednoduchého typu, so zvýraznenými slovami „ZA ZÁSLUHY“.
2. Spojenie stuhy s krížom je cez zlatú obrubu s piatimi plastickými lipovými ratolesťami. Dva páry lipových ratolestí smerujú ku krajom stuhy, prostredná lipová ratolesť je vztýčená. Jej list smeruje kolmo hore a je v osi prostredného – červeného pásu stuhy. Stredový list zároveň nesie vrchný záves k stuhe.
3.
Medaila je zavesená na stuhe v národných farbách – bielo-modro-bielo-červeno-bielo-modro-bielej farby. Stuha je komponovaná v proporciách farieb na štandarde prezidenta Slovenskej republiky (2-2-10-10-10-2-2 mm). Stuha je hodvábna rozmeru 38 x 55 mm. Stuha je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s pripínacou ihlicou.
4. Stužka so zmenšeninou medaily je hodvábna, dlhá 38 mm, široká 12 mm. V strede stužky – v jej červenom poli je zmenšenina medaily rozmeru 10 mm – opísaná kružnica. Stužka je napnutá na pravouhlej lište, na zadnej strane s neihlicovým pripínacím mechanizmom.
5. Zmenšenina medaily je umiestnená na podložke červenej farby rozmeru 12 x 12 mm. Je zmenšeninou medaily rozmeru 10 mm.
Čl. II
Insígnie medaily sa nosia na ľavej strane občianskeho odevu, vojenskej rovnošaty alebo inej rovnošaty. Stužka so zmenšeninou alebo zmenšenina medaily sa nosí len vtedy, ak nahrádza nosenie iných insígnií medaily. Zmenšenina medaily sa nosí na ľavej chlopni občianskeho odevu bez stužky.
1)
Čl. 106 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.
2)
Čl. 107 Ústavy Slovenskej republiky.
5)
§ 2 ods. 2 písm. r) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
6)
§ 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 107 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 136 až 138 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.