523/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

523
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 25. novembra 2008,
ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré vyhlášky Národnej banky Slovenska v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Národná banka Slovenska podľa § 12 ods. 9, § 17 ods. 11, § 18 ods. 7a § 21 ods. 8 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 33 ods. 6, § 55 ods. 1a § 67 ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 60 ods. 3, § 109 ods. 7, § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. IV
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 605/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V celom texte vyhlášky sa slová „v tisícoch Sk“ nahrádzajú slovami „v tisícoch eur“.
2.
V prílohe časti C. Primeranosť vlastných zdrojov 11. riadku sa slová „50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 695,94 eura“, slová „500 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 596 959,43 eura“ a slová „5 000 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „165 969,59 eura“.
Čl. V
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 101/2008 Z. z. o vlastných zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa mení takto:
1.
V celom texte vyhlášky sa slová „v tisícoch Sk“ nahrádzajú slovami „v tisícoch eur“.
2.
V prílohe vo Vysvetlivkách k vypracovaniu hlásenia Dss (PVZ) 01-04 prvom bode sa slová „v tisícoch slovenských korún“ nahrádzajú slovami „v tisícoch eur“ a v časti Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk slovenská koruna“.
Čl. VI
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde sa mení a dopĺňa takto:
1.
V celom texte vyhlášky sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „euro“ a slová „slovenská mena“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „mena euro“ v príslušnom tvare.
2.
V prílohe č. 1 Metodike poskytovania informácie Dss (DIT) 05-98 siedmom bode sa slová „kurz NBS“ nahrádzajú slovami „referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“, na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“ a v časti Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk slovenské koruny“.
3.
V prílohe č. 2 Metodike poskytovania informácie Dss (DIS) 06-98 šiestom bode sa slová „kurz NBS“ nahrádzajú slovami „referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“, na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“, v 25. bode písm. b) sa slová „štyri desatinné miesta“ nahrádzajú slovami „šesť desatinných miest“ a v časti Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk slovenské koruny“.
4.
V prílohe č. 3 Metodike poskytovania informácie Ddf (DIT) 07-98 siedmom bode sa slová „kurz NBS“ nahrádzajú slovami „referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“, na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“ a v časti Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk slovenské koruny“.
5.
V prílohe č. 4 Metodike poskytovania informácie Ddf (DIS) 08-98 šiestom bode sa slová „kurz NBS“ nahrádzajú slovami „referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska“, na konci sa pripája táto veta: „Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“, v 25. bode písm. b) sa slová „štyri desatinné miesta“ nahrádzajú slovami „šesť desatinných miest“ a v časti Použité skratky sa vypúšťajú slová „Sk slovenské koruny“.
Čl. VII
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Šramko v. r.