53/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 ods. 4 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 5. februára 2008 č. 1/2008, ktorým sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery.
Opatrenie ustanovuje maximálnu výšku technickej úrokovej miery.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.