530/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

530
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2006 Z. z. o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „inšpekcia prevádzky“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „inšpekcia na odbavovacej ploche“ v príslušnom tvare.
2.
Príloha č. 2 znie:
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 266/2006 Z. z.
Postupy hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (SAFA) pre inšpekcie na odbavovacej ploche – základné prvky
1. VŠEOBECNÉ POKYNY
1.1. Ak inšpekciu na odbavovacej ploche vykonávajú dvaja alebo viacerí zamestnanci leteckého úradu poverení na vykonávanie štátneho odborného dozoru (ďalej len „inšpektori"), hlavné prvky inšpekcie na odbavovacej ploche – vizuálnu kontrolu vonkajšieho stavu lietadla, kontrolu pilotného priestoru, kontrolu priestoru pre cestujúcich alebo kontrolu nákladných priestorov – si môžu podeliť.
1.2. Inšpektori sa musia pred začiatkom časti inšpekcie na palube lietadla preukázať poverením na vykonávanie štátneho odborného dozoru1) veliteľovi lietadla alebo v prípade jeho neprítomnosti členovi letovej posádky alebo najvyššiemu zástupcovi prevádzkovateľa. Ak nie je možné informovať žiadneho zástupcu prevádzkovateľa alebo ak žiadny zástupca nie je prítomný v lietadle alebo v jeho blízkosti, platí všeobecná zásada nevykonávať inšpekciu na odbavovacej ploche. Za osobitných okolností možno rozhodnúť o vykonaní inšpekcie na odbavovacej ploche, ale tá sa obmedzí na vizuálnu kontrolu vonkajšieho stavu lietadla.
1.3. Inšpekcia na odbavovacej ploche sa musí vykonať v rámci dostupného času a zdrojov čo najkomplexnejšie. Ak je k dispozícii len obmedzený čas alebo zdroje, nemusia sa overovať všetky kontrolované položky, ale len obmedzený počet. Kontrolované položky sa vyberajú zodpovedajúcim spôsobom podľa času a zdrojov, ktoré sú k dispozícii na inšpekciu na odbavovacej ploche, v súlade s cieľmi programu hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (SAFA).
1.4. Inšpekcia na odbavovacej ploche musí byť vykonaná tak, aby nespôsobila neprimerané meškanie odletu kontrolovaného lietadla. Dôvodmi meškania môžu byť okrem iného pochybnosti týkajúce sa správnosti letovej prípravy, letovej spôsobilosti lietadla alebo akékoľvek iné záležitosti súvisiace priamo s bezpečnosťou lietadla, cestujúcich a posádky.
2. NORMY
Štandardy Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) a európske regionálne doplnkové postupy Medzinárodnej organizácie civilného letectva sú základom, podľa ktorého sa kontroluje lietadlo a prevádzkovateľ v rámci hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel. Okrem toho sa pri inšpekcii technického stavu lietadla vykonáva kontrola podľa noriem výrobcu lietadla.
3. POSTUP PRI INŠPEKCII NA ODBAVOVACEJ PLOCHE
Položky kontrolného zoznamu
3.1. Položky, ktoré sa majú kontrolovať, sa vyberajú spomedzi položiek uvedených v kontrolnom zozname v Správe z inšpekcie hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA), ktorý obsahuje celkove 54 položiek podľa Správy z inšpekcie hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA).
3.2. Výsledné zistenia inšpekcie na odbavovacej ploche, pokiaľ nejaké sú, sa musia po jej ukončení uviesť v Správe z inšpekcie hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA).
Podrobná inštruktáž hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (SAFA)
3.3. Podrobný opis, ktorý vymedzuje rozsah a metódu inšpekcie na odbavovacej ploche pre každú položku v kontrolnom zozname v Správe z inšpekcie hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA), musí obsahovať inštruktážny materiál vydávaný agentúrou. Inštruktážny materiál okrem podrobného opisu obsahuje aj odkaz na príslušné požiadavky v prílohách Medzinárodnej organizácie civilného letectva.
Vkladanie správ do centralizovanej databázy hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (SAFA)
3.4. Správu z inšpekcie hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (SAFA) na odbavovacej ploche vloží letecký úrad do centralizovanej databázy hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (SAFA)2) bezodkladne, najneskôr však do 15 dní po termíne inšpekcie na odbavovacej ploche, aj keď neobsahuje žiadne nálezy.
4. KATEGORIZÁCIA NÁLEZOV
4.1. Pre každú kontrolovanú položku sa na účel nálezov vymedzujú tri kategórie možných odchýlok od príslušných štandardov uvedených v bode 2.1. Nálezy sa kategorizujú takto:
a) za nález kategórie 1 sa považuje nález, ktorý má malý vplyv na bezpečnosť lietadla,
b) za nález kategórie 2 sa považuje nález, ktorý môže mať značný vplyv na bezpečnosť lietadla, a
c) za nález kategórie 3 sa považuje nález, ktorý môže mať veľký vplyv na bezpečnosť lietadla.
4.2. Pokyny ku kategorizácii nálezov obsahuje podrobný inštruktážny materiál vydávaný agentúrou.
5. NÁSLEDNÉ OPATRENIA, KTORÉ TREBA VYKONA
5.1. Inšpektori sú povinní vyplniť osvedčenie o inšpekcii na odbavovacej ploche, ktoré obsahuje minimálne položky ustanovené vo Formulári osvedčenia o inšpekcii na odbavovacej ploche, a po ukončení inšpekcie na odbavovacej ploche sa kópia osvedčenia o inšpekcii na odbavovacej ploche musí odovzdať veliteľovi lietadla, alebo ak nie je prítomný, členovi letovej posádky alebo najvyššiemu zástupcovi prevádzkovateľa, ktorý je prítomný v lietadle alebo v jeho blízkosti. Od príjemcu sa vyžiada podpísané potvrdenie o prijatí kópie osvedčenia o inšpekcii na odbavovacej ploche, ktoré si ponechá inšpektor. Odmietnutie podpisu zo strany príjemcu sa zaznamená do osvedčenia o inšpekcii na odbavovacej ploche. Podrobné pokyny obsahuje inštruktážny materiál vydávaný agentúrou.
5.2. Na základe kategorizácie nálezov sú určené následné opatrenia. Vzťahy medzi kategóriou nálezov a výslednými opatreniami, ktoré treba vykonať, sa uvádzajú v triede opatrení. Podrobné pokyny obsahuje inštruktážny materiál vydávaný agentúrou.
5.3. Opatrenie triedy 1: Toto opatrenie pozostáva z poskytnutia informácií o výsledkoch inšpekcie na odbavovacej ploche veliteľovi lietadla, alebo ak nie je prítomný, inému členovi letovej posádky alebo najvyššiemu prítomnému zástupcovi prevádzkovateľa. Toto opatrenie pozostáva z rozboru podaného ústne a z doručenia osvedčenia o inšpekcii na odbavovacej ploche. Opatrenie triedy 1 sa vykoná po každej inšpekcii na odbavovacej ploche bez ohľadu na to, či boli identifikované nejaké nálezy, alebo nie.
5.4. Opatrenie triedy 2: Toto opatrenie pozostáva z
a) písomnej komunikácie s príslušným prevádzkovateľom a musí obsahovať žiadosť o preukázanie vykonania nápravných opatrení a
b) písomnej komunikácie so zodpovedným štátom (štát prevádzkovateľa alebo registrácie) o výsledkoch inšpekcií na odbavovacej ploche vykonaných na lietadlách, ktoré sa prevádzkujú pod bezpečnostným dohľadom príslušného štátu. Komunikácia obsahuje, pokiaľ je to náležité, žiadosť o potvrdenie súhlasu s nápravnými opatreniami vykonanými na základe bodu 1.
Letecký úrad predkladá agentúre správu o stave následných opatrení za každý mesiac, ktoré boli vykonané na základe inšpekcií na odbavovacej ploche.
Opatrenie triedy 2 sa vykonáva po inšpekciách na odbavovacej ploche, v ktorých sa našli nálezy kategórie 2 alebo kategórie 3.
Podrobné pokyny obsahuje inštruktážny materiál vydávaný agentúrou.
5.5. Opatrenie triedy 3: Opatrenie triedy 3 sa vykonáva po inšpekcii na odbavovacej ploche, v ktorej sa našiel nález kategórie 3. Kvôli významu nálezov kategórie 3, pokiaľ ide o ich potenciálny vplyv na bezpečnosť lietadla, cestujúcich a posádky, sa ustanovili tieto podtriedy:
a) Trieda 3a – obmedzenie letovej prevádzky lietadla: pri inšpekcii na odbavovacej ploche sa zistia nedostatky, v dôsledku ktorých lietadlo môže odletieť len s určitými obmedzeniami.
b) Trieda 3b – nápravné opatrenia pred letom: pri inšpekcii na odbavovacej ploche sa zistia nedostatky, ktoré vyžadujú nápravné opatrenie (opatrenia) pred plánovaným letom.
c) Trieda 3c – letecký úrad uzemní lietadlo: lietadlo sa uzemní vtedy, ak po náleze kategórie 3 (veľký vplyv na bezpečnosť) letecký úrad má dôvodné pochybnosti o tom, či prevádzkovateľ lietadla pred odletom vykoná nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov, a tak je bezprostredne ohrozená bezpečnosť lietadla, posádky a cestujúcich. V takých prípadoch letecký úrad uzemní lietadlo dovtedy, kým sa nebezpečenstvo neodstráni, a bezodkladne o tom informuje prevádzkovateľa a príslušné orgány daného štátu, v ktorom je lietadlo registrované.
Opatrenia prijaté na základe písmen b) a c) môžu zahŕňať neobchodný premiestňovací let na technickú základňu.
d) Trieda 3d – okamžitý zákaz prevádzky: letecký úrad môže reagovať na bezprostredné a zrejmé ohrozenie bezpečnosti uložením zákazu prevádzky.
Správa z inšpekcie hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA)
Letecký úrad Slovenskej republiky
Formulár osvedčenia o inšpekcii hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel na odbavovacej ploche (SAFA)
3. V prílohe č. 3 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie: „2. Smernica Komisie 2008/49/ES zo 16. apríla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokiaľ ide o kritériá na vykonávanie inšpekcií na odbavovacej ploche lietadiel používajúcich letiská Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 109, 19. 4. 2008).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. decembra 2008.
Robert Fico v. r.
1)
§ 49 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie Komisie (ES) č. 768/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES vzhľadom na zhromažďovanie a výmenu informácií o bezpečnosti lietadiel, ktoré využívajú letiská Spoločenstva a o riadení informačného systému (Ú. v. EÚ L 134 , 20. 5. 2006).