531/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

531
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 24. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 411/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku sa mení takto:
V § 1 sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16 eur“, slová „1500 Sk“ sa nahrádzajú slovami „49 eur“ a slová „1000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „33 eur“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Kaliňák v. r.