533/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

533
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 7 a § 771a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora sa mení takto:
1.
§ 3 znie:
㤠3
Odmena likvidátora je
z prvých 3 319,39 eura základu ...................... 15 %,
zo sumy presahujúcej 3 319,39 eura
až do 16 596,96 eura základu ......................... 10 %,
zo sumy presahujúcej 16 596,96
eura až do 33 193,92 eura základu ................... 7 %,
zo sumy presahujúcej 33 193,92
eura základu .................................................... 5 %,
najmenej 33,19 eura.
Suma nad 331 939,19 eura sa do základu nezapočítava.“.
2.
V § 4 ods. 1 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.
3.
V § 4 ods. 2 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Štefan Harabin v. r.