54/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 34 ods. 7 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 5. februára 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.
Opatrenie ustanovuje minimálnu výšku garančného fondu pre jednotlivé poisťovne alebo pobočky zahraničných poisťovní podľa toho, ktoré odvetvia životného alebo neživotného poistenia vykonávajú.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.