541/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

541
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 5. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. c) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa slová „3,50 Sk“ nahrádzajú slovami „0,12 eura“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. b) sa slová „6 Sk“ nahrádzajú slovami „0,20 eura“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. c) sa slová „6 Sk“ nahrádzajú slovami „0,20 eura“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „0,33 eura“.
5.
V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.
6.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa slová „25 Sk“ nahrádzajú slovami „0,83 eura“.
7.
V § 2 ods. 1 písm. g) sa slová „3,50 Sk“ nahrádzajú slovami „0,12 eura“.
8.
V § 2 ods. 2 sa slová „20 Sk“ nahrádzajú slovami „0,66 eura“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Richard Raši v. r.