543/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

543
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 146 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 599/2002 Z. z. o náhradách za výkon funkcie prísediaceho sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „80 Sk za hodinu alebo 640 Sk“ nahrádzajú slovami „2,66 eura za hodinu alebo 21,25 eura“.
2.
V § 3 ods. 4 sa slová „v sume 40 Sk za hodinu, najviac 320 Sk“ nahrádzajú slovami „v sume 1,33 eura za hodinu, najviac 10,63 eura“.
3.
V § 5 sa slová „60 Sk“ nahrádzajú slovami „2 eurá“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Štefan Harabin v. r.