546/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

546
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. vydalo
výnos z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (oznámenie č. 597/2007 Z. z.).
Výnos vytvára podmienky na financovanie časti prevádzkových nákladov reprezentatívnych občianskych združení, spresňuje podmienky poskytovania dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb, na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na výkon osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok a mení termín predkladania žiadostí o poskytnutie niektorých dotácií.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.