547/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

547
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
Vláda Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania sa mení takto:
1.
V § 2 písm. a) sa slová „1 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „38 350 eur“.
2.
V § 2 písm. b) sa slová „1 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „38 350 eur“.
3.
V § 2 písm. c) sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „52 300 eur“.
4.
V § 2 písm. d) sa slová „1 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „38 350 eur“.
5.
V § 2 písm. e) sa slová „1 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „38 350 eur“.
6.
V § 2 písm. f) sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „52 300 eur“.
7.
V § 2 písm. g) sa slová „16 000 Sk“ nahrádzajú slovami „560 eur“.
8.
V § 2 písm. h) sa slová „12 000 Sk“ nahrádzajú slovami „420 eur“.
9.
V § 2 písm. i) sa slová „1 300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „45 300 eur“.
10.
V § 2 písm. j) sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „52 300 eur“.
11.
V § 2 písm. k) sa slová „1 300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „45 300 eur“.
12.
V § 2 písm. l) sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „52 300 eur“.
13.
V § 2 písm. m) sa slová „12 000 Sk“ nahrádzajú slovami „420 eur“.
14.
V § 2 písm. n) sa slová „1 300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „45 300 eur“.
15.
V § 2 písm. o) sa slová „12 000 Sk“ nahrádzajú slovami „420 eur“.
16.
V § 3 písm. a) sa slová „70 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 440 eur“.
17.
V § 3 písm. b) sa slová „85 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 960 eur“.
18.
V § 3 písm. c) sa slová „110 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 830 eur“.
19.
V § 3 písm. d) sa slová „140 000 Sk“ nahrádzajú slovami „4 880 eur“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.