549/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

549
VÝNOS
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky (oznámenie č. 630/2006 Z. z.) sa mení takto:
V § 2 sa slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „0,33 eura“.
Čl. II
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Kaliňák v. r.