55/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 13. februára 2008
o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Projektová dokumentácia na stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí a vyvolaných úprav obsahuje podľa druhu a účelu stavby
a)
sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní, z ktorej sú dostatočne zrejmé:
1.
navrhované urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov v nadväznosti na splnenie základných požiadaviek na stavby a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
2.
požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,
3.
nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
4.
údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku vrátane sietí a zariadení technického vybavenia a o jestvujúcich ochranných pásmach,
5.
ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
6.
údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
7.
usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
8.
spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,
b)
celkovú situáciu stavby v mierke 1 : 10 000, ktorá obsahuje najmä
1.
polohopis a výškopis územia stavby a jej najbližšieho okolia vrátane hraníc katastrálnych území, uvedenie výškového a súradnicového systému a vyznačenie svetových strán,
2.
vyznačenie bodov vytyčovacej siete a najbližších trigonometrických bodov,
3.
polohové vyznačenie všetkých základných prostriedkov vrátane podzemných inžinierskych sietí, zakreslenie meliorácií a iných zakrytých zariadení podľa údajov poskytnutých a overených ich správcami,
4.
vyznačenie ochranných pásiem, archeologických lokalít, hraníc dobývacích priestorov, chránených území, biotopov európskeho a národného významu a podobne,
5.
vyznačenie obvodu stavby,
6.
vyznačenie demolácií, zrušenie podzemných alebo nadzemných inžinierskych sietí,
7.
polohové vyznačenie navrhovanej stavby vrátane jej napojenia na doterajšiu cestnú sieť, prístup na stavbou rozdelené pozemky, preložky podzemných, pozemných alebo nadzemných rozvodných sietí s podrobnosťou podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie,
8.
vyznačenie odporúčaných plôch pre stavebné dvory aj s ich napojením na inžinierske siete, skládky humusu a zeminy, plôch pre spätnú rekultiváciu a náhradnú výsadbu (ak je predpísaná), plôch pre rozprestretie prebytočného humusu, prístupových ciest,
c)
stavebné výkresy stavby [cesty, mosty, tunely a ostatné vyvolané úpravy1)] v primeranej mierke a v minimálnom rozsahu postačujúcom dotknutým orgánom na vydanie záväzných stanovísk2) k projektovej dokumentácii predloženej pri stavebnom konaní, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby, polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,
d)
návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,
e)
projekt organizácie výstavby,
f)
bezpečnostnú dokumentáciu pre tunely,3)
g)
návrh dopravného značenia,
h)
vplyv stavby na životné prostredie:
1.
správu, v ktorej je uvedené plnenie podmienok záverečného stanoviska z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie;4) uvádzajú sa všetky podmienky so stručným opisom ich riešenia rozčlenené na podmienky počas výstavby a pre stavbu danú do prevádzky, opatrenia na ochranu životného prostredia (napríklad mosty, protihlukové steny, vegetačné úpravy, náhradná výsadba, kanalizácia, odlučovače ropných látok); jednotlivé opatrenia sa očíslujú a uvedie sa kilometer diaľnice, na ktorom sa nachádzajú,
2.
situáciu opatrení na ochranu životného prostredia v mierke 1 : 10 000, v ktorej sú zakreslené všetky opísané opatrenia aj s očíslovaním,
i)
projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia:
1.
obsah dokumentácie vymedzený v záverečnom stanovisku z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie; v každej časti sa uvedú zložky, prvky, parametre, ktoré sa zisťujú, limity platných predpisov, frekvencie sledovania (periodicita), návrh monitorovacích stanovíšť, spôsob vyhodnocovania,
2.
lokality monitoringu zakreslené v situácii v mierke 1:10 000; v projekte sa navrhne racionálny rozsah monitoringu, na základe ktorého je možné preukázať vplyvy stavby na životné prostredie.
(2)
Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače.
(3)
Ak ide o jednoduché stavby a dočasné stavby zariadenia staveniska, môže byť po prerokovaní so stavebným úradom v jednotlivých prípadoch rozsah a obsah projektovej dokumentácie primerane obmedzený.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2008.
Ľubomír Vážny v. r.
1)
§ 16 ods. 5 a § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 275/2007 Z. z.
2)
§ 16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení zákona č. 275/2007 Z. z.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.
4)
§ 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.