550/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

550
VÝNOS
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík v znení výnosu č. 207-2006/03902
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík (oznámenie č. 498/2005 Z. z.) v znení výnosu č. 207-2006/03902 (oznámenie č. 658/2006 Z. z.) sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa slová „21 000 Sk“ nahrádzajú slovami „697,07 eura“.
2.
V § 4a ods. 1 a 2 sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99,58 eura“.
Čl. II
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Kaliňák v. r.