551/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

551
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 28 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
výnos z 3. decembra 2008 č. 24352/2008-OL, ktorým sa vydáva index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2009.
Výnosom sa určuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov členených podľa pohlavia a vekovej štruktúry na rok 2009 na účely prerozdelenia poistného.
Výnos nadobúda účinnosť 15. decembra 2008.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 56/2008 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.