553/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

553
ZÁKON
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z. a zákona č. 385/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ako prevádzkovateľ ústredného portálu“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.