555/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

555
ZÁKON
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z., zákona č. 535/2003 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z. a zákona č. 167/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 3 znejú:
„1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
3) § 13 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 ods. 6 sa odkaz „5)“ nad slovom „diela“ nahrádza odkazom „1)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z." nahrádza citáciou „Zákon č. 343/2007 Z. z." a citácia „Zákon č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov." sa nahrádza citáciou „Zákon č. 167/2008 Z. z.".
4.
§ 3 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
povinný výtlačok v elektronickej forme, ak bol v takej forme pôvodne vydaný, Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.“.
5.
§ 4 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
povinný výtlačok v elektronickej forme, ak bol v takej forme pôvodne vydaný, Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied môže použiť povinný výtlačok, len ak je to nevyhnutné na zabezpečenie vlastnej odbornej alebo vedeckej činnosti a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.12)“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.