558/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

558
OZNÁMENIE
Ministerstva obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 179 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov.
Výnosom sa upravujú zásady poskytovania naturálneho stravovania a bezplatného stravovania profesionálnym vojakom a zásady priznávania nároku na výstrojové náležitosti. Ďalej sa upravuje postup pri používaní a nosení vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok, umiestnenie a nosenie vojenských medailí a odznakov na vojenskej rovnošate. V oblasti prepravných náležitostí sa upravuje bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnym vojakom, ako aj poskytovanie peňažnej náhrady cestovných výdavkov.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Výnos bude uverejnený v čiastke 102/2008 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.