560/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

560
ZÁKON
z 5. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na uznávanie
a)
dokladov o špecializácii a certifikátov zdravotníckych pracovníkov potrebných na vykonávanie zdravotníckeho povolania podľa osobitného zákona,1)
b)
odborných kvalifikácií na účely výkonu regulovaných povolaní, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy,2)
c)
odborných činností uvedených v prílohe č. 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1)
§ 35 až 37b zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 30 až 55 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z.“.
2.
V § 1 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
3.
V § 19 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Uznaná škola, ktorá uskutočňuje obdobné vzdelávanie na území Slovenskej republiky, posúdi na požiadanie príslušného orgánu pre potreby uloženia kompenzačného mechanizmu podľa odseku 2 obsah a rozsah získaných vedomostí a zručností a vo svojom posudku uvedie
a)
vedomosti a zručnosti, ktoré má žiadateľ preukázať v adaptačnom období, a odporúčanú dĺžku adaptačného obdobia v ustanovenom týždennom pracovnom čase, pričom zohľadní aj jeho osobné predpoklady a skutočnosť, že v inom členskom štáte ide o kvalifikovaného pracovníka,
b)
základné vedomosti a zručnosti na výkon príslušných pracovných činností, ktoré má žiadateľ preukázať skúškou spôsobilosti, a odporúčaný termín vykonania skúšky spôsobilosti, pričom zohľadní aj jeho osobné predpoklady a skutočnosť, že v inom členskom štáte ide o kvalifikovaného pracovníka.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
4.
V § 23 ods. 2 písm. b) sa nad slovo „vzdelaní“ umiestňuje odkaz 16a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 57 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 397/2000 Z. z.“.
5.
V § 23 ods. 2 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
pri dokladoch o vzdelaní získaných v tretích štátoch overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov o vzdelaní orgánom štátu pôvodu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
f)
doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,16b)“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno g).
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
„16b)
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, Všeobecná správa, Položka 2, písm. e) a h).“.
6.
V § 23 ods. 5 sa nad slovom „predpismi“ vypúšťa odkaz 3.
7.
V § 26 ods. 2 sa slová „členského štátu pôvodu alebo domovského členského štátu“ nahrádzajú slovami „štátu pôvodu“.
8.
V § 28 písm. a) sa vypúšťajú slová „občanov členských štátov“.
9.
V § 28 písm. e) sa slová „občanov členských štátov“ nahrádzajú slovami „fyzické osoby“.
10.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 293/2007 Z. z. v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU ŠTRUKTÚROU k § 2 písm. h) bodu 1 a § 12 ods. 2
1.
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a odborná príprava v oblasti starostlivosti o dieťa
Odborná príprava:
v Nemecku:
– zdravotná a detská sestra [„Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)“],
– fyzioterapeut [„Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)“], 1)
– terapeut chorôb z povolania/ergoterapeut [„Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut“],
– logopéd [„Logopäde/Logopädin“],
– ortoptik [„Orthoptist(in)“],
– štátom uznaný vychovávateľ [„Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)“],
– štátom uznaný liečebný pedagóg [„Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)“],
– zdravotný laborant [„medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)“],
– zdravotný RTG technik [„medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)“],
– zdravotný technik funkčnej diagnostiky [„medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik“],
– veterinárny technik [„veterinärmedizinisch -technische(r) Assistent(in)“],
– diétna sestra [„Diätassistent(in)“],
– farmaceutický laborant [„Pharmazieingenieur“], odborná príprava absolvovaná pred 31. marcom 1994 v bývalej Nemeckej demokratickej republike alebo na území nových spolkových krajín -Länder,
– logopéd [„Sprachtherapeut(in)“],
– geriatrická ošetrovateľka [„Altenpflegerin und Altenpfleger“],
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu s celkovým trvaním najmenej 13 rokov, pozostávajúce:
– aspoň z troch rokov odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou, v niektorých prípadoch doplnená jednoročným alebo dvojročným špecializačným štúdiom ukončeným skúškou, alebo
– aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená najmenej šesťmesačnou praxou alebo najmenej šesťmesačnou stážou v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
– aspoň z dvoch rokov odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň jednoročnou praxou alebo aspoň jednoročnou stážou v schválenom vzdelávacom zariadení;
v Českej republike:
– zdravotnícky asistent („zdravotnický asistent“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania na strednej zdravotníckej škole, ukončeného maturitnou skúškou,
– asistent výživy („nutriční asistent“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania na strednej zdravotníckej škole, ukončeného maturitnou skúškou;
v Taliansku:
– zubný technik („odontotecnico“),
– optik („ottico“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu s celkovým trvaním najmenej 13 rokov, pozostávajúce:
– aspoň z troch rokov odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou, v niektorých prípadoch doplnená jednoročným alebo dvojročným špecializačným štúdiom ukončeným skúškou, alebo
– aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň šesťmesačnou praxou alebo aspoň šesťmesačnou stážou v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
– aspoň z dvoch rokov odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň jednoročnou praxou alebo
– aspoň jednoročnou stážou v schválenom vzdelávacom zariadení;
na Cypre:
– zubný technik („οδοντοτεχνίτης“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej šesť rokov základného vzdelávania, šesť rokov stredoškolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoročnou odbornou praxou,
– optik („τεχνικός oπτικός“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa najmenej šesť rokov základného vzdelávania, šesť rokov stredoškolského vzdelávania a dva roky pomaturitného odborného vzdelávania s následnou jednoročnou odbornou praxou;
v Lotyšsku:
– zubná sestra („zobarstniecibas masa“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou trojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore,
– asistent v biomedicínskych laboratóriách („biomedicinas laborants“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore,
– zubný technik („zobu tehnikis“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a dva roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore,
– fyzioterapeutický asistent („fizioterapeita asistents“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej desať rokov všeobecného školského vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania na zdravotníckej škole s následnou dvojročnou odbornou praxou, po skončení ktorej sa musí vykonať skúška s cieľom získať osvedčenie v odbore;
v Luxembursku:
– zdravotný RTG technik [„assistant(e) technique médical(e) en radiologie“],
– laboratórny zdravotný technik [„assistant(e) technique médical(e) de laboratoire“],
– psychiatrická zdravotná sestra („infirmier/iere psychiatrique“),
– zdravotný technik na chirurgii [„assistant(e) technique médical(e) en chirurgie“],
– pediatrická sestra („infirmier(ere) en pédiatrie“),
– sestra pre anestéziu a oživovanie („infirmier(ere) en anesthésie et en réanimation“),
– masér [„masseur“],
– vychovávateľ („éducateur/trice“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu s celkovým trvaním najmenej 13 rokov, pozostávajúce:
– aspoň z troch rokov odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou, v niektorých prípadoch doplnená jednoročným alebo dvojročným špecializačným štúdiom zakončeným skúškou, alebo
– aspoň z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň šesťmesačnou praxou alebo
– aspoň šesťmesačnou stážou v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
– aspoň z dvoch rokov odbornej prípravy v odbornej škole, ktorá je zakončená skúškou a doplnená aspoň jednoročnou praxou alebo aspoň jednoročnou stážou v schválenom vzdelávacom zariadení;
v Holandsku:
– veterinárny asistent („dierenartsassistent“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu s celkovým trvaním najmenej 13 rokov, pozostávajúce z trojročnej odbornej prípravy v odbornej škole (schéma „MBO“) alebo trojročnej odbornej prípravy v systéme duálneho učňovského vzdelávania („LLW“), pričom obe sú zakončené skúškou;
v Rakúsku:
– základná odborná príprava zdravotných sestier špecializujúcich sa na starostlivosť o deti a mladistvých („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege“),
ktorá predstavuje študijný a vzdelávací cyklus celkovo trvajúci minimálne trinásť rokov, z toho minimálne desať rokov všeobecného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania zabezpečovaného vzdelávacím zariadením zameraným na zdravotnícku starostlivosť, ukončených úspešným vykonaním skúšky k získaniu diplomu,
– základná odborná príprava zdravotných sestier pracujúcich na psychiatrii („spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege“),
ktorá predstavuje študijný a vzdelávací cyklus celkovo trvajúci minimálne trinásť rokov, z toho minimálne desať rokov všeobecného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania zabezpečovaného vzdelávacím zariadením zameraným na zdravotnícku starostlivosť, ukončených úspešným vykonaním skúšky k získaniu diplomu,
– optik kontaktných šošoviek („Kontaktlinsenoptiker“),
– pedikér („Fußpfleger“),
– technik zvukových pomôcok („Hörgeräteakustiker“),
– lekárnik („Drogist“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoň štrnásť rokov, zahŕňa aspoň päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania, rozdelenú na učňovskú prípravu s aspoň trojročným trvaním, pozostávajúcu z odbornej prípravy čiastočne absolvovanej na pracovisku a čiastočne vo vzdelávacom zariadení, a z obdobia odbornej praxe a odbornej prípravy zakončenej odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie a vychovávať učňov,
– masér („Masseur“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce štrnásť rokov, zahŕňajúce päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúry odborného vzdelávania pozostávajúcu z učňovskej prípravy s dvojročným trvaním, z obdobia odbornej praxe a odborného výcviku s dvojročným trvaním a z jednoročného odborného výcviku zakončeného odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie a vychovávať učňov,
– učiteľ materskej školy („Kindergärtner/in“),
– vychovávateľ („Erzieher“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce trinásť rokov, zahŕňajúce päť rokov odbornej prípravy na odbornej škole zakončenej skúškou.
2.
Remeselný sektor („Master/Meister/Maître“), ktorý predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu obsahujúcu zručnosti nezahrnuté v hlave III kapitole II smernice 2005/36/ES
Odborná príprava:
v Dánsku:
– optik („optometrist“),
táto príprava trvá štrnásť rokov vrátane päťročnej odbornej prípravy rozdelenej na dvaapolročné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a na dvaapolročný praktický odborný výcvik absolvovaný na pracovisku; príprava sa zakončí uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Mester“,
– ortopedický technik („ortopadimekaniker“),
táto príprava trvá dvanásť a pol roka vrátane štyriapolročnej odbornej prípravy rozdelenej na šesťmesačné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a trojročný praktický výcvik absolvovaný na pracovisku; táto príprava sa zakončí uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Mester“,
– ortopedický protetik („ortopadiskomager“),
príprava trvá trinásť a pol roka vrátane štyriapolročnej odbornej prípravy rozdelenej na dvojročné teoretické štúdium zabezpečované vzdelávacím zariadením a dvaapolročný praktický výcvik absolvovaný na pracovisku; táto príprava sa zakončí uznávanou remeselníckou skúškou, ktorou sa priznáva právo používať titul „Mester“;
v Nemecku:
– optik („Augenoptiker“),
– zubný technik („Zahntechniker“),
– ortopedický technik („Orthopädietechniker“),
– výrobca sluchových pomôcok („Horgeräte-Akustiker“),
– výrobca ortopedickej obuvi („Orthopädieschuhmacher“);
v Luxembursku:
– optik („optometrist“),
– zubný technik („mécanicien dentaire“),
– výrobca sluchových pomôcok („audioprothésiste“),
– ortopedický technik/výrobca chirurgických bandáží („mécanicien orthopédiste/bandagiste“),
– výrobca ortopedickej obuvi („orthopédiste-cordonnier“),
táto príprava, ktorej odborná príprava trvá štrnásť rokov vrátane aspoň päťročnej prípravy absolvovanej v rámci štruktúry odborného vzdelávania, zabezpečenej čiastočne na pracovisku a čiastočne vo vzdelávacom zariadení, zakončenej úspešným absolvovaním skúšky, ktorá je nevyhnutná na výkon akejkoľvek odborne kvalifikovanej činnosti, a to samostatne alebo ako zamestnanec s porovnateľným stupňom zodpovednosti;
v Rakúsku:
– bandážista („Bandagist“),
– výrobca korzetov („Miederwarenerzeuger“),
– optik („Optiker“),
– výrobca ortopedickej obuvi („Orthopädieschuhmacher“),
– ortopedický technik („Orthopädietechniker“),
– zubný technik („Zahntechniker“),
– záhradník („Gärtner“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoň štrnásť rokov, zahŕňajúce aspoň päťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu aspoň s trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný čiastočne na pracovisku a čiastočne zabezpečený vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy s aspoň dvojročným trvaním, zakončené majstrovskou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať toto povolanie, vzdelávať učňov a používať titul „Meister“;
odborná príprava remeselníckych majstrov v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, konkrétne:
– majster v poľnohospodárstve („Meister in der Landwirtschaft“),
– majster vidieckeho domáceho hospodárstva („Meister in der ländlichen Hauswirtschaft“),
– majster záhradníctva („Meister im Gartenbau“),
– majster trhového záhradníctva („Meister im Feldgemüsebau“),
– majster pomológie a spracovania ovocia („Meister im Obstbau und in der Obstverwertung“),
– majster vinohradníctva a výroby vín („Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft“),
– majster mliekarenskej výroby („Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft“),
– majster chovu koní („Meister in der Pferdewirtschaft“),
– majster rybolovu („Meister in der Fischereiwirtschaft“),
– majster hydinárstva („Meister in der Geflügelwirtschaft“),
– majster včelárstva („Meister in der Bienenwirtschaft“),
– majster lesníctva („Meister in der Forstwirtschaft“),
– majster lesnej kultúry a lesnej správy („Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft“),
– majster poľnohospodárskeho veľkoskladu („Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie a prípravu trvajúce aspoň pätnásť rokov, zahŕňajúce aspoň šesťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu s aspoň trojročným trvaním, obsahujúcu odborný výcvik absolvovaný čiastočne v prevádzke a čiastočne zabezpečený vzdelávacím zariadením, a obdobie odbornej praxe a prípravy aspoň s trojročným trvaním, zakončené majstrovskou skúškou v odbore, ktorou sa priznáva právo vychovávať učňov a používať titul „Meister“;
v Poľsku:
– učiteľ praktickej odbornej prípravy („Nauczyciel praktycznej nauki zawodu“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v trvaní:
i)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania alebo rovnocenného stredoškolského vzdelávania v príslušnom odbore s následným pedagogickým kurzom v trvaní aspoň 150 hodín, kurzom bezpečnosti pri práci a pracovnej hygieny a dvojročnou odbornou praxou v povolaní, ktorú má vyučovať, alebo
ii)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania a diplom o absolvovaní nadstavbovej pedagogickej technickej školy, alebo
iii)
osem rokov základného vzdelávania a dvoch, resp. troch rokov základného stredoškolského odborného vzdelávania a aspoň troch rokov odbornej praxe potvrdenej titulom „majster“ v príslušnom odbore s následným pedagogickým kurzom v trvaní aspoň 150 hodín;
v Nórsku:
– učiteľ technických a odborných predmetov („yrkesfaglćrer“),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu v celkovom trvaní 18 až 20 rokov, zahŕňajúce 9 až 10 rokov základnej a strednej školy neukončenej maturitou, najmenej 3 až 4 roky učňovskej prípravy alebo alternatívne 2 roky odbornej strednej školy ukončenej maturitou a 2 roky odbornej prípravy, ktorá vedie k získaniu živnostenského alebo remeselného osvedčenia, ako aj minimálnu štvorročnú odbornú prax, ďalšie minimálne ročné odborné teoretické štúdium a jednoročné štúdium teórie a praxe vzdelávania.
2a.
Meister/Maître (odborné vzdelávanie a príprava končiace získaním titulu Meister/Maître) v týchto povolaniach:
v Nemecku:
– metalurg („Metallbauer“),
– výrobca chirurgických nástrojov („Chirurgiemechaniker“),
– karosár a výrobca automobilov („Karosserie- und Fahrzeugbauer“),
– automobilový mechanik („Kraftfahrzeugtechniker“),
– mechanik bicyklov a motocyklov („Zweiradmechaniker“),
– chladiarenský odborník („Kälteanlagenbauer“),
– informačný technik („Informationstechniker“),
– poľnohospodársky mechanik („Landmaschinenmechaniker“),
– výrobca zbraní („Büchsenmacher“),
– klampiar („Klempner“),
– inštalatér-kúrenár („Installateur und Heizungsbauer“),
– elektrotechnik („Elektrotechniker“),
– konštruktér elektrických strojov („Elektromaschinenbauer“),
– lodný konštruktér („Boots- und Schiffbauer“),
– murár a betonár („Maurer und Betonbauer“),
– konštruktér a inštalatér vykurovacích kachieľ a vykurovacích zariadení na teplý vzduch („Ofen- und Luftheizungsbauer“),
– tesár („Zimmerer“),
– pokrývač („Dachdecker“),
– cestár („Straßenbauer“),
– špecialista na tepelnú a akustickú izoláciu („Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer“),
– studniar („Brunnenbauer“),
– kamenár a sochár („Steinmetz und Steinbildhauer“),
– štukatér („Stuckateur“),
– maliar a lakovník („Maler und Lackierer“),
– montážny pracovník lešení („Gerüstbauer“),
– kominár („Schornsteinfeger“),
– jemný mechanik („Feinwerkmechaniker“),
– stolár („Tischler“),
– povrazník („Seiler“),
– pekár („Bäcker“),
– cukrár („Konditor“),
– mäsiar („Fleischer“),
– kaderník („Frisör“),
– sklenár („Glaser“),
– fúkač skla a výrobca sklených nástrojov („Glasbläser und Glasapparatebauer“),
– vulkanizátor a opravár pneumatík („Vulkaniseur und Reifenmechaniker“);
v Luxembursku:
– pekár-cukrár („boulanger-pâtissier“),
– cukrár – výrobca čokoládových výrobkov – cukrovinkár – zmrzlinár („pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier“),
– mäsiar-údenár („boucher-charcutier“),
– mäsiar-údenár konského mäsa („boucher-charcutier-chevalin“),
– lahôdkar („traiteur“),
– mlynár („meunier“),
– krajčír („tailleur-couturier“),
– modista-klobučník („modiste-chapelier“),
– kožušník („fourreur“),
– obuvník – opravár obuvi („bottier-cordonnier“),
– hodinár („horloger“),
– klenotník-zlatník („bijoutier-orfevre“),
– kaderník („coiffeur“),
– kozmetik („esthéticien“),
– všeobecný mechanik („mécanicien en mécanique générale“),
– montér výťahov, nákladných výťahov, pohyblivých schodov a manipulačných zariadení („installateur dۥascenseurs, de monte-charges, dۥescaliers mécaniques et de matériel de manutention“),
– výrobca zbraní („armurier“),
– kováč („forgeron“),
– mechanik strojov a priemyselných zariadení a stavebných strojov („mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction“),
– autoelektrikár – elektrotechnik automobilov a motocyklov („mécanicien-électronicien dۥautos et de motos“),
– konštruktér a opravár karosérií („constructeur réparateur de carosseries“),
– autoklampiar – autolakovník („débosseleur-peintre de véhicules automoteurs“),
– cievkar („bobineur“),
– mechanik – opravár audiovizuálnych zariadení a prístrojov („électronicien dۥinstallations et dۥappareils audiovisuels“),
– montér – opravár televíznych káblových rozvodov („constructeur réparateur de réseaux de télédistribution“),
– elektromechanik kancelárskej techniky a informačných systémov („électronicien en bureautique et en informatique“),
– mechanik poľnohospodárskych a vinohradníckych strojov a zariadení („mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles“),
– kotlár („chaudronnier“),
– galvanizátor („galvaniseur“),
– odhadca automobilov („expert en automobiles“),
– podnikateľ v oblasti stavebníctva („entrepreneur de construction“),
– podnikateľ v oblasti výstavby, rekonštrukcie a opráv ciest a dláždenia („entrepreneur de voirie et de pavage“),
– výrobca pevných povrchov („confectionneur de chapes“),
– podnikateľ v oblasti tepelnej, zvukovej a vodotesnej izolácie („entrepreneur disolations thermiques, acoustiques et dۥétanchéité“),
– inštalatér kúrenia („installateur de chauffage-sanitaire“),
– montér chladiarenských zariadení („installateur frigoriste“),
– elektrikár („électricien“),
– montér svetelných reklám („installateur dۥenseignes lumineuses“),
– elektromechanik komunikačných technológií a informačných systémov („électronicien en communication et en informatique“),
– montér poplachových a bezpečnostných systémov (“installateur de systèmes dۥalarmes et de sécurité„),
– stolár – umelecký stolár („menuisier-ébéniste“),
– parketár („parqueteur“),
– ukladač prefabrikovaných dielov („poseur dۥéléments préfabriqués“),
– výrobca a ukladač okeníc, žalúzií, markíz a roliet („fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store“),
– podnikateľ v oblasti kovových konštrukcií („entrepreneur de constructions métalliques“),
– konštruktér pecí a rúr („constructeur de fours“),
– klampiar – pokrývač („couvreur-ferblantier“),
– tesár („charpentier“),
– kamenár („marbrier-tailleur de pierres“),
– obkladač („carreleur“),
– štukatér – konštruktér fasád a stropov („plafonneur-façadier“),
– maliar-dekoratér („peintre-décorateur“),
– sklenár – výrobca zrkadiel („vitrier-miroitier“),
– čalúnnik-dekoratér („tapissier-décorateur“),
– konštruktér – ukladač kozubov a keramických pecí („constructeur poseur de cheminées et de poeles en faience“),
– tlačiar („imprimeur“),
– dizajnér média („opérateur média“),
– sieťotlačiar („sérigraphe“),
– knihár („relieur“),
– mechanik lekárskych a chirurgických nástrojov („mécanicien de matériel médico-chirurgical“),
– inštruktor vodičov motorových vozidiel („instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs“),
– výrobca – ukladač opláštenia a kovovej strešnej konštrukcie („fabricant poseur de bardages et toitures métalliques“),
– fotograf („photographe“),
– výrobca – opravár hudobných nástrojov („fabricant réparateur dۥinstruments de musique“),
– inštruktor plávania („instructeur de natation“);
v Rakúsku:
– stavebný majster v oblasti realizácie prác („Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten“),
– pekár („Bäcker“),
– majster studniar („Brunnenmeister“),
– pokrývač („Dachdecker“),
– elektrotechnik („Elektrotechnik“),
– mäsiar („Fleischer“),
– kaderník a parochniar – štylista [„Friseur und Perückenmacher (Stylist)“],
– technik sanitárnych a plynových zariadení („Gas- und Sanitärtechnik“),
– sklenár („Glaser“),
– ukladanie sklenených obkladov a leštenie hladkého skla („Glasbeleger und Flachglasschleifer“),
– fúkanie skla a výroba sklenených nástrojov („Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung“),
– leštenie a tvarovanie dutého skla (pridružené remeselné činnosti) [„Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)“],
– peciar-kachliar („Hafner“),
– kúrenár („Heizungstechnik“),
– technik ventilačných systémov (pridružené remeselné činnosti) [„Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)“],
– technik chladenia a klimatizácie („Kälte- und Klimatechnik“),
– elektromechanik komunikačných zariadení („Kommunikationselektronik“),
– cukrár vrátane výrobcov medovníkov a cukroviniek, zmrzliny a čokoládových výrobkov [„Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und –Schokoladewarenerzeugung“],
– automechanik („Kraftfahrzeugtechnik“),
– karosár vrátane výrobcu plechu a lakovníka karosérie (pridružené remeselné činnosti) [„Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. –lackierer (verbundenes Handwerk)“],
– spracovanie plastových materiálov („Kunststoffverarbeitung“),
– maliar izieb a natierač („Maler und Anstreicher“),
– lakovník („Lackierer“),
– pozlacovač a štukatér („Vergolder und Staffierer“),
– výrobca tabúľ a vývesných štítov (pridružené remeselné činnosti) [„Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)“],
– mechatronik v oblasti výroby elektrických strojov a automatizácie („Mechatroniker fur Elektromaschinenbau u. Automatisierung“),
– mechatronik v oblasti elektroniky („Mechatroniker fur Elektronik“),
– mechanik kancelárskej techniky a informačných systémov („Büro- und EDV-Systemtechnik“),
– mechatronik v oblasti techniky strojov a výrobných techník („Mechatroniker fur Maschinen- und Fertigungstechnik“),
– mechatronik v oblasti lekárskej techniky (pridružené remeselné činnosti) [„Mechatroniker fur Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)“],
– technik povrchových úprav („Oberflächentechnik“),
– umelecký kováč (pridružené remeselné činnosti) [„Metalldesign (verbundenes Handwerk)“],
– zámočník („Schlosser“),
– kováč („Schmied“),
– technik poľnohospodárskych strojov („Landmaschinentechnik“),
– inštalatér („Spengler“),
– kotlár (pridružené remeselné činnosti) [„Kupferschmied (verbundenes Handwerk)“],
– majster kamenár vrátane výrobcu umelého kameňa a terrazzo („Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher“),
– štukatér a sadrár („Stukkateur und Trockenausbauer“),
– stolár („Tischler“),
– výrobca makiet („Modellbauer“),
– debnár („Binder“),
– sústružník („Drechsler“),
– konštruktér lodí („Bootsbauer“),
– sochár (pridružené remeselné činnosti) [„Bildhauer (verbundenes Handwerk)“],
– vulkanizátor („Vulkaniseur“),
– výrobca zbraní vrátane obchodu so zbraňami [„Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels“],
– tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia („Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer“),
– majster tesár v oblasti realizácie prác („Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten“),
ktoré predstavujú vzdelávací a školiaci cyklus minimálne trinásťročný, z toho vzdelanie minimálne tri roky v rámci štruktúrovaného vzdelávania, čiastočne získané v podniku, a časť vzdelávania poskytnutého odbornou vzdelávacou inštitúciou, ukončené skúškou, ako aj teoretické i praktické vzdelávanie majstra-remeselníka v dĺžke trvania minimálne jeden rok. Úspešné vykonanie skúšky v remeselnej činnosti dáva právo vykonávať toto povolanie ako samostatný pracovník, školiť učňov a byť nositeľom titulu „Meister/Maître“.
3.
Námorný sektor
a)
Námorná doprava
Odborná príprava:
v Českej republike:
– palubný asistent („palubní asistent“),
– námorný poručík („námořní poručík“),
– prvý palubný dôstojník („první palubní důstojník“),
– kapitán („kapitán“),
– strojný asistent („strojní asistent“),
– strojný dôstojník („strojní důstojník“),
– druhý strojný dôstojník („druhý strojní důstojník“),
– prvý strojný dôstojník („první strojní důstojník“),
– elektrotechnik („elektrotechnik“),
– elektrodôstojník („elektrodůstojník“);
v Dánsku:
– lodný kapitán („skibsforer“),
– prvý dôstojník („overstyrmand“),
– kormidelný poddôstojník („enestyrmand, vagthavende styrmand“),
– palubný dôstojník („vagthavende styrmand“),
– strojník („maskinchef“),
– prvý lodný inžinier („1. maskinmester“),
– prvý inžinier/službukonajúci inžinier („l. maskinmester/vagthavende maskinmester“);
v Nemecku:
– kapitán veľkého pobrežného plavidla („Kapitän AM“),
– kapitán pobrežného plavidla („Kapitän AK“),
– palubný dôstojník veľkého pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsossizier AMW“),
– palubný dôstojník pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsossizier AKW“),
– hlavný inžinier, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CT -Leiter von Maschinenlagen“),
– lodný mechanik, stupeň C („Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen“),
– lodný inžinier, stupeň C („Schiffsbetriebstechniker CTW“),
– lodný mechanik, stupeň C - samostatný strojný dôstojník („Schiffsmachinist CMaW -Technischer Alleinoffizier“);
v Taliansku:
– palubný dôstojník („ufficiale di coperta“),
– strojný dôstojník („ufficiale di macchina“);
v Lotyšsku:
– elektrodôstojník na lodiach („Kugu elektromehanikis“),
– operátor chladiaceho systému („Kuga saldešanas iekartu mašinists“);
v Holandsku:
– prvý lodník (pobrežné plavidlo s doplňujúcim výcvikom) [„stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)“],
– diplomovaný pobrežný inžinier („diploma motordrijver“),
– úradník VTS („VTS-functionaris“);
v Rumunsku:
– námorný kormidelník II/ 4 ST CW („timonier maritim“),
v Nórsku:
– námorný hlavný kuchár („skipskokk“),
ktorá predstavuje odbornú prípravu:
v Českej republike:
i)
v prípade palubného asistenta („palubný asistent“)
1.
dovŕšenie najmenej 20 rokov veku
a)
námorná akadémia alebo námorná škola - odbor navigácie, štúdium na oboch školách sa ukončuje vykonaním maturitnej skúšky a schválená služba na mori v trvaní aspoň šesť mesiacov na lodi počas štúdia, alebo
b)
schválená služba na mori v trvaní najmenej dvoch rokov ako člen posádky tvoriaci súčasť strážnej služby na pomocnej úrovni na lodiach a ukončenie schváleného kurzu, ktorý spĺňa požiadavky spôsobilosti špecifikované v oddiele A-II/1 medzinárodného zákonníka STCW (Medzinárodného dohovoru o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohľade nad námorníkmi) vydávaného námornou akadémiou alebo školou zmluvnej strany dohovoru STCW, a vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou uznanou MTC (Výborom pre námornú dopravu v Českej republike),
ii) v prípade námorného poručíka („námořní poručík“)
1.
schválená služba na mori ako palubný asistent na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 500 hrubých ton v trvaní najmenej šiestich mesiacov v prípade absolventa námornej školy alebo akadémie, alebo jedného roku v prípade absolventa uznaného kurzu, vrátane aspoň šiestich mesiacov vo funkcii člena posádky tvoriaceho súčasť strážnej služby,
2.
riadne vyplnená a potvrdená záznamová kniha palubného výcviku pre palubnú posádku,
iii)
v prípade prvého palubného dôstojníka („první palubní důstojník“)
osvedčenie o spôsobilosti námorného poručíka na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 500 hrubých ton a aspoň dvanásťmesačná schválená služba na mori v tejto funkcii,
iv) v prípade kapitána („kapitán“)
= služobný preukaz kapitána lode na lodiach s hrubou priestornosťou 500 až 3 000 hrubých ton,
= osvedčenie o spôsobilosti prvého palubného dôstojníka na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 3 000 hrubých ton a aspoň šesťmesačná schválená služba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 500 hrubých ton a aspoň šesťmesačná schválená služba na mori v tejto funkcii na lodiach s hrubou priestornosťou najmenej 3 000 hrubých ton,
v)
v prípade strojného asistenta („strojní asistent“)
1.
dovŕšenie aspoň 20 rokov veku,
2.
námorná akadémia alebo námorná škola -odbor námorného inžinierstva a počas štúdia absolvovanie schválenej služby na mori na lodi v trvaní najmenej šesť mesiacov,
vi) strojný dôstojník („strojní důstojník“),
v prípade absolventa námornej akadémie alebo školy schválená služba na mori v trvaní najmenej šesť mesiacov vo funkcii strojného asistenta,
vii)
v prípade druhého strojného dôstojníka („druhý strojní důstojník“)
schválená služba na mori v trvaní najmenej dvanásť mesiacov vo funkcii tretieho strojného dôstojníka na lodiach s hlavným mechanickým pohonom s výkonom najmenej 750 kW,
viii)
v prípade prvého strojného dôstojníka („první strojní důstojník“)
vhodný služobný preukaz ako druhý strojný dôstojník na lodiach s hlavným mechanickým pohonom s výkonom najmenej 3 000 kW a schválená služba na mori v tejto funkcii v trvaní najmenej šesť mesiacov,
ix) v prípade elektrotechnika („elektrotechnik“)
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,
2.
námorná alebo iná akadémia, fakulta elektrotechniky alebo technická škola alebo škola elektrotechniky, ukončené maturitnou skúškou, a najmenej 12 mesačná schválená prax v oblasti elektrotechniky,
x)
v prípade elektrodôstojníka („elektrodůstojník“)
1.
námorná akadémia alebo škola, fakulta námornej elektrotechniky alebo iná akadémia alebo stredná škola v oblasti elektrotechniky ukončená maturitnou skúškou alebo štátnou skúškou,
2.
schválená služba na mori ako elektrotechnik v trvaní najmenej 12 mesiacov v prípade absolventa akadémie alebo školy, alebo 24 mesiacov v prípade absolventa strednej školy;
v Dánsku:
deväť rokov základnej školy a následný kurz základnej odbornej prípravy a/alebo služby na mori v trvaní od sedemnástich do tridsiatich šiestich mesiacov doplnený
i)
u palubného dôstojníka jednoročným špecializovaným odborným výcvikom,
ii) pre ostatné povolania trojročnou špecializovanou odbornou prípravou;
v Nemecku:
od štrnástich do osemnástich rokov vrátane trojročného kurzu základnej odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasledujú jeden alebo dva roky špecializovanej odbornej prípravy doplnenej tam, kde je to vhodné, dvomi rokmi praxe v navigácii;
v Lotyšsku:
i)
v prípade elektrodôstojníka na lodiach („kugu elektromehanikis“)
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,
2.
vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov a 6 mesiacov, ktoré zahŕňa najmenej 9 rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa požaduje služba na mori v trvaní najmenej 6 mesiacov ako lodný elektrotechnik alebo asistent elektrotechnika na lodiach s generátorom s výkonom najmenej 750 kW. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným úradom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy,
ii) v prípade operátora chladiaceho systému („kuga saldešanas iekartu mašinists“)
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,
2.
vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 13 rokov, ktoré zahŕňa najmenej 9 rokov základného vzdelávania a najmenej 3 roky odborného vzdelávania. Okrem toho sa požaduje služba na mori v trvaní najmenej 12 mesiacov vo funkcii asistenta inžiniera chladiaceho systému. Odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou vykonanou príslušným orgánom v súlade so vzdelávacím programom schváleným ministerstvom dopravy;
v Taliansku:
s trvaním trinásť rokov, z ktorých aspoň päť rokov trvá odborná príprava zakončená skúškou a doplnená tam, kde je to vhodné, stážou;
v Holandsku:
i)
pre prvého lodného dôstojníka (pobrežné plavidlo s doplňujúcim výcvikom) stuurman kleine handlsvaarrt („met aanvulling“)a diplomovaného inžiniera pobrežných plavidiel (s diplomom) („diploma motordrijver“) zahŕňa odborné vzdelávanie trvajúce štrnásť rokov, z ktorého aspoň dva roky sa uskutočňujú v špecializovanom vzdelávacom zariadení, doplnené dvanásťmesačným praktickým výcvikom,
ii) pre úradníka VTS („VTS-functionaris“), s trvaním aspoň pätnásť rokov, pozostáva aspoň z troch rokov vysokoškolského odborného vzdelávania („HBO“) alebo stredoškolského odborného vzdelávania („MBO“), po ktorých nasledujú štátne alebo regionálne špecializačné kurzy, z ktorých každý zahŕňa aspoň dvanásť týždňov teoretickej odbornej prípravy a zakončuje sa skúškou,
a ktorá je uznávaná podľa medzinárodného dohovoru STCW (Medzinárodný dohovor o štandardoch odbornej prípravy, certifikácii a dohľade nad námorníkmi, 1978);
v Rumunsku:
v prípade námorného kormidelníka II/ 4 ST CW („timonier maritim“)
1.
dovŕšenie najmenej 18 rokov veku,
2.
a) vhodné osvedčenie o spôsobilosti námorníka (stredná škola v oblasti námorných štúdií); ukončená služba na mori v trvaní 24 mesiacov ako námorník na palubách námorných lodí, z čoho aspoň 12 mesiacov bolo počas posledných piatich rokov; účasť na schválenom kurze na povýšenie do výkonnej úrovne (7 dní),
b)
alebo vhodné osvedčenie o spôsobilosti námorníka (stredná škola v oblasti námorných štúdií) a osvedčenie o spôsobilosti radistu, techno-operátora v oblasti mobilných námorných služieb; ukončená služba na mori v trvaní 24 mesiacov ako námorník alebo radista, techno-operátor v oblasti mobilných námorných služieb alebo ako operátor GMDSS-GOC; účasť na schválenom kurze na povýšenie do výkonnej úrovne (7 dní);
v Nórsku:
deväťročné základné vzdelávanie, po ktorom nasleduje základná odborná príprava a minimálne trojročná špecializovaná odborná príprava, vrátane aspoň trojmesačnej služby na lodi.
b)
Morský rybolov:
Odborná príprava:
v Nemecku:
– kapitán hĺbkového rybolovu („Kapitän BG/Fischerei“),
– kapitán pobrežného rybolovu („Kapitän BLK/Fischerei“),
– palubný dôstojník hĺbkového plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei“),
– palubný dôstojník pobrežného plavidla („Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei“);
v Holandsku:
– prvý lodník/inžinier V („stuurman werktuigkunde V“),
– inžinier IV (rybárske plavidlo) („werktuigkundige IV visvaart“),
– prvý lodník IV (rybárske plavidlo) („stuurman IV visvaart“),
– prvý lodník/inžinier VI („stuurman werktuigkunde VI“),
na Islande:
– lodný kapitán („skipstjóri“),
– prvý dôstojník („stýrimaður“),
– strážny poddôstojník („undirstýrimaður“),
ktorá predstavuje odbornú prípravu:
– v Nemecku:
s trvaním od štrnástich do osemnástich rokov vrátane trojročnej základnej odbornej prípravy a jednoročnej služby na mori, po ktorých nasleduje jednoročná alebo dvojročná špecializovaná odborná príprava doplnená tam, kde je to vhodné, dvojročnou praxou v navigácii;
– v Holandsku:
štúdium rôznej dĺžky, a to od trinástich do pätnástich rokov, z ktorých aspoň dva roky sú na špecializovanej odbornej škole, doplnené dvanásťmesačnou praxou, a ktorá je uznávaná podľa Dohovoru Torremolinos (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977);
– na Islande:
deväť- až desaťročné základné vzdelávanie, po ktorom nasleduje dvojročná služba na mori, doplnená dvojročnou špecializovanou odbornou prípravou, ktorá je ukončená záverečnou skúškou. Toto vzdelávanie a odborná príprava sa uznávajú podľa dohovoru z Torremolinos (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti rybárskych plavidiel z roku 1977).
c)
Zamestnanci mobilnej vrtnej plošiny
v Nórsku:
– vedúci prevádzky vrtnej plošiny („plattformsjef“),
– vedúci oddelenia stability („stabilitetssjef“),
– operátor riadiaceho centra („kontrollromoperator“),
– vedúci technického oddelenia („teknisk sjef“),
– asistent vedúceho technického oddelenia („teknisk asistent“),
ktorá predstavuje deväťročné základné vzdelávanie, po ktorom nasleduje dvojročná základná odborná príprava doplnená minimálne o jeden rok služby na vrtnej plošine a
– v prípade operátora riadiaceho centra jeden rok špecializovanej odbornej prípravy,
– v prípade ostatných povolaní dva a pol roka špecializovanej odbornej prípravy.
4.
Technický sektor
Odborná príprava:
v Českej republike:
– autorizovaný technik, autorizovaný staviteľ („autorizovaný technik, autorizovaný stavitel“),
ktorá predstavuje odborné vzdelávanie v trvaní najmenej 9 rokov, ktoré zahŕňa štyri roky vzdelávania na technickej strednej škole ukončené maturitnou skúškou (na strednej technickej škole), päť rokov odbornej praxe ukončenej testom odbornej kvalifikácie pre výkon vybraných odborných činností v stavebníctve [podľa zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a zákona č. 360/1992 Zb.],
– fyzická osoba riadiaca dráhové vozidlo („fyzická osoba řídící drážní vozidlo“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, zahŕňajúce najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a následne štátnou skúškou z pohonu vozidiel,
– dráhový revízny technik („drážní revizní technik“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a aspoň štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania na strednej strojníckej alebo elektrotechnickej škole, ukončeného maturitnou skúškou,
– učiteľ autoškoly („učitel autoškoly“)
osoba, ktorá dovŕšila najmenej 24 rokov veku; predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej dvanásť rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného stredoškolského vzdelávania zameraného na dopravu a strojníctvo, ukončeného maturitnou skúškou,
– kontrolný technik STK („kontrolní technik STK“)
osoba, ktorá dovŕšila najmenej 21 rokov veku; predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej dvanásť rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou s následnou najmenej dvojročnou technickou praxou; dotknutá osoba musí mať vodičský preukaz, nesmie mať záznam v registri trestov, musí mať ukončenú osobitnú prípravu pre štátnych technikov v trvaní najmenej 120 hodín a musí úspešne vykonať skúšku,
– mechanik merania emisií („mechanik měření emisí“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou; ďalej musí žiadateľ absolvovať trojročnú technickú prax a osobitnú prípravu pre „mechanika merania emisií automobilov“ v trvaní osem hodín a úspešne vykonať skúšku,
– kapitán I. triedy („kapitán I. třídy“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 15 rokov, ktoré zahŕňa osem rokov základného vzdelávania a tri roky odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a následne skúškou potvrdenou osvedčením spôsobilosti. Po tomto odbornom vzdelávaní musí nasledovať najmenej štvorročná odborná prax ukončená skúškou,
– reštaurátor pamiatok, ktoré sú dielami umeleckých remesiel („restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov a ktoré zahŕňa úplné stredoškolské technické vzdelávanie v odbore reštaurátorstva alebo desať až dvanásť rokov štúdia v súvisiacom odbore s následnou päťročnou odbornou praxou v prípade úplného stredoškolského technického vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou alebo s osemročnou odbornou praxou v prípade stredoškolského technického vzdelávania ukončeného záverečnou učňovskou skúškou,
– reštaurátor diel výtvarného umenia, ktoré nie sú pamiatkami a sú uložené v zbierkach múzeí a galérií, a ostatných predmetov kultúrnej hodnoty („restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke 12 rokov s päťročnou odbornou praxou v prípade úplného stredoškolského technického vzdelávania v odbore reštaurátorstva, ukončeného maturitnou skúškou,
– odpadový hospodár („odpadový hospodář“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou a najmenej päťročnú prax v oblasti nakladania s odpadmi počas posledných desiatich rokov;
– technický vedúci odstrelov („technický vedoucí odstřelů“),
ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného vzdelávania ukončeného maturitnou skúškou,
po ktorom nasleduje:
dvojročná prax ako odstreľovač v podzemí (pre podzemnú činnosť) alebo jednoročná prax na povrchu (pre povrchovú činnosť) vrátane šiestich mesiacov ako asistent odstreľovača,
výcvikový kurz v trvaní 100 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúškou pred príslušným okresným banským úradom,
odborná prax v plánovaní a uskutočňovaní väčších odstreľovacích prác v trvaní najmenej šiestich mesiacov,
výcvikový kurz v trvaní 32 hodín teoretického a praktického výcviku s následnou skúškou pred príslušným Českým banským úradom;
v Lotyšsku:
– asistent strojvodcu motorovej lokomotívy [„vilces lidzekla vaditaja (mašinista) paligs“]
osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku, vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 12 rokov, ktoré zahŕňa najmenej osem rokov základného vzdelávania a najmenej štyri roky odborného vzdelávania; odborné vzdelávanie je ukončené osobitnou skúškou zamestnávateľa; osvedčenie o spôsobilosti je vydané príslušným úradom na obdobie piatich rokov;
v Holandsku:
– súdny zriadenec („gerechtsdeurwaarder“),
– zubný protetik („tandprotheticus“),
ktorá predstavuje štúdium a odbornú prípravu:
i)
v prípade súdneho zriadenca („gerechtsdeurwaarder“) štúdium trvajúce devätnásť rokov, pozostávajúce z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje osemročné stredoškolské vzdelávanie, zahŕňajúce štvorročné technické vzdelávanie zakončené štátnou skúškou a doplnené trojročným teoretickým a praktickým odborným vzdelávaním,
ii)
v prípade zubného protetika („tandprotheticus“) denné štúdium trvajúce aspoň pätnásť rokov a tri roky štúdium popri zamestnaní, pozostávajúce z osemročného základného vzdelávania, štvorročného všeobecného stredného vzdelávania, absolvovania trojročnej odbornej prípravy zahŕňajúcej teoretickú a praktickú odbornú prípravu zubného technika, doplnenú trojročným odborným štúdiom popri zamestnaní so zamerním na zubného protetika, štúdium sa končí skúškou;
v Rakúsku:
– lesník („Förster“),
– technické poradenstvo („Technisches Büro“),
– prenájom pracovnej sily („Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe“),
– sprostredkovateľ práce („Arbeitsvermittlung“),
– investičný poradca („Vermögensberater“),
– súkromný detektív („Berufsdetektiv“),
– pracovník bezpečnostnej služby („Bewachungsgewerbe“),
– realitný sprostredkovateľ („Immobilienmakler“),
– realitný manažér („Immobilienverwalter“),
– organizátor stavebných projektov („Bauträger, Bauorganisator, Baubetereuer“),
– vyberanie dlhov („Inkassoinstitut“),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu v trvaní najmenej 15 rokov, pozostávajúcu z osemročnej povinnej školskej dochádzky, po ktorej nasleduje aspoň päťročné stredoškolské technické alebo obchodné štúdium, skončené technickou alebo obchodnou maturitnou skúškou, doplnené aspoň dvojročným vzdelávaním a odbornou prípravou na pracovisku, skončenými odbornou skúškou,
– poisťovací poradca („Berater in Versicherungsangelegenheiten“),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním pätnásť rokov, zahŕňajúcich šesťročnú odbornú prípravu v rámci štruktúrovanej odbornej prípravy, rozdelenej na učňovskú prípravu s trojročným trvaním a na trojročné obdobie odbornej praxe a prípravy, zakončené skúškou,
– stavebný majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Baumeister“),
– tesársky majster/plánovanie a technické výpočty („Planender Zimmermeister“),
ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním aspoň osemnásť rokov, zahŕňajúce aspoň deväťročnú odbornú prípravu, rozdelenú na štvorročné stredoškolské technické štúdium a päťročnú odbornú prax a prípravu, zakončenú odbornou skúškou, ktorou sa priznáva právo vykonávať príslušné povolanie a vychovávať učňov, a ak sa odborná príprava týka práva plánovať stavby, vykonávať technické výpočty a dozerať na stavebné práce („výsada Márie Terézie“),
– komerčný účtovník („Gewerblicher Buchhalter“) podľa 1994 Gewerbeordnung (Zákon o obchode, remeslách a priemysle z roku 1994),
– účtovník - živnostník („Selbständiger Buchhalter“) podľa 1999 Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe (Zákon o verejných účtovníckych profesiách z roku 1999);
v Poľsku:
– diagnostik vykonávajúci skúšky technického stavu motorových vozidiel na stanici kontroly vozidiel na základnej úrovni („Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań“),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, päť rokov stredoškolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a tri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a základnú prípravu v oblasti kontroly technického stavu motorových vozidiel v trvaní 51 hodín, ukončenú kvalifikačnou skúškou,
– diagnostik vykonávajúci skúšky technického stavu motorových vozidiel na okresnej stanici technickej kontroly vozidiel („diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów“),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania, päť rokov stredoškolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a štyri roky praxe v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov a 51 hodín základnej prípravy v oblasti kontroly technického stavu motorových vozidiel ukončenú kvalifikačnou skúškou,
– diagnostik vykonávajúci skúšky technického stavu motorových vozidiel na stanici technickej kontroly vozidiel („diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów“),
ktorá predstavuje:
i)
osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského technického vzdelávania v oblasti motorových vozidiel a potvrdenú štvorročnú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, alebo
ii) osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského technického vzdelávania v inej oblasti ako v oblasti motorového vozidla a potvrdenú osemročnú prax v automechanickej dielni alebo v opravovni automobilov, v celkovom trvaní 113 hodín úplnej prípravy vrátane základnej a špecializovanej prípravy s následnými skúškami po každom stupni.
Dĺžka prípravy v hodinách, obsah jednotlivých častí v rámci úplnej odbornej prípravy diagnostika sú oddelene uvedené v nariadení ministra infraštruktúry z 28. novembra 2002 o podrobných požiadavkách pre diagnostikov (Ú. v. 2002, č. 208, pos. 1796).
– výpravca („dyżurny ruchu“),
ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania a štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania so špecializáciou na železničnú dopravu, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 45 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky, alebo ktorá predstavuje osem rokov základného vzdelávania a päť rokov stredoškolského odborného vzdelávania so špecializáciou na železničnú dopravu, ako aj kurz prípravy na prácu výpravcu v trvaní 63 dní a úspešné vykonanie kvalifikačnej skúšky;
v Lichtenštajnsku
– odborník na zverenecké fondy („Treuhänder“),
ktorá je založená na povinnej deväťročnej školskej dochádzke, a pokiaľ sa nedosiahne maturita, na trojročnej učňovskej príprave v oblasti obchodu spojenej s nácvikom praktických zručností v podniku, zatiaľ čo potrebné teoretické vedomosti, ako aj všeobecné vzdelávanie poskytuje odborná škola, pričom uvedená kombinácia teórie a praxe sa ukončí štátnou skúškou (štátne osvedčenie o odbornosti v oblasti obchodu). Po troch rokoch praxe v podniku, kombinovaných s ďalšími štyrmi rokmi teoretického vzdelávania, ktoré sa môže absolvovať súbežne s praxou, sa môže vydať štátny diplom, na základe ktorého sa získa vyššie uvedený profesijný titul. Vo všeobecnosti táto príprava trvá 16 až 19 rokov,
– odborník v oblasti audítorstva („Wirtschaftsprüfer“),
ktorá je založená na povinnej deväťročnej školskej dochádzke, po ktorej nasleduje trojročné učňovské štúdium v oblasti obchodu, ktoré je spojené s nácvikom praktických zručností v podniku, zatiaľ čo potrebné teoretické vedomosti, ako aj všeobecné vzdelávanie poskytuje odborná škola. Po ďalších troch rokoch praxe v podniku, kombinovaných s piatimi rokmi ďalšieho teoretického vzdelávania, ktoré sa môže absolvovať súbežne s praxou vo forme diaľkového štúdia, sa môže vydať štátny diplom, na základe ktorého sa získa vyššie uvedený profesijný titul. Vo všeobecnosti výučba trvá 17 až 18 rokov. Kandidáti, ktorí získali svoje praktické skúsenosti v cudzine, musia predložiť doklad o absolvovaní ďalšieho roku odbornej praxe v Lichtenštajnsku.
5.
Študijné odbory vo Veľkej Británii akreditované ako národné odborné kvalifikácie alebo škótske odborné kvalifikácie
Odborná príprava:
– registrovaná veterinárna sestra („listed veterinary nurse“),
– banský elektrikár („mine electrical engineer“),
– banský mechanik („mine mechanical engineer“),
– zubný terapeut („dental therapist“),
– zubný hygienik („dental hygienist“),
– optik („dispensing optician“),
– banský zástupca („mine deputy“),
– úradník zaoberajúci sa platobnou neschopnosťou („insolvency practicioner“),
– oprávnená osoba vykonávajúca majetkové prevody („licensed conveyancer“),
– prvý lodník - nákladné/osobné lode - neobmedzene („first mate - freight/passenger ships - unrestricted“),
– druhý lodník - nákladné/osobné lode - neobmedzene („second mate - freight/passenger ships - unrestricted“),
– tretí lodník - nákladné/osobné lode neobmedzene („third mate - freight/passenger ships unrestricted“),
– palubný dôstojník - nákladné/osobné lode - neobmedzene („deck officer - freight/passenger ships - unrestricted“),
– dôstojník inžinier - nákladné/osobné lode - neobmedzená oblasť obchodovania („engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area“),
– autorizovaná technicky spôsobilá osoba v odpadovom hospodárstvo („certified technically competent person in waste management“),
vedúca k akreditovaným štátnym odborným kvalifikáciám (NVQs) alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám na úrovniach 3 a 4 Národného rámca odborných kvalifikácií Veľkej Británie.
Tieto úrovne sú definované takto:
– Úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných v rôznych kontextoch, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednosť a autonómia, pričom sa často vyžaduje kontrola alebo riadenie inými.
– Úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých, technických alebo odborných pracovných činností vykonávaných v rôznych kontextoch a s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednosť za prácu iných a za rozdeľovanie zdrojov.„.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
S účinnosťou od 1. júna 1994 je názov odboru „Krankengymnast(in)“ nahradený termínom „Physiotherapeut(in)“. Avšak odborníci, ktorí diplom získali pred uvedeným dátumom, môžu i naďalej používať predchádzajúci názov „Krankengymnast(in)“, ak si tak želajú.“.
10.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5
k zákonu č. 293/2007 Z. z.
v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV S OSOBITNOU ŠTRUKTÚROU k § 12 ods. 1 písm. b) bodu 1b a § 12 ods. 2
V Spojenom kráľovstve:
Regulované štúdium vedúce k akreditovaným štátnym odborným kvalifikáciám (NVQs), alebo v Škótsku k akreditovaným škótskym odborným kvalifikáciám, na úrovni 3 a 4 štátnej štruktúry odborných kvalifikácií vo Veľkej Británii.
Tieto úrovne sú definované takto:
– Úroveň 3: kompetencie v širokom rozsahu rôznych pracovných činností vykonávaných v rôznych kontextoch, z ktorých väčšina je zložitá a nerutinná. Je tu značná zodpovednosť a autonómia, často sa vyžaduje kontrola alebo vedenie inými.
– Úroveň 4: kompetencie v širokom rozsahu zložitých technických alebo odborných pracovných činností, vykonávaných v rôznych kontextoch a s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti a samostatnosti. Často sa vyskytuje zodpovednosť za prácu iných a prerozdeľovanie zdrojov.
V Nemecku:
Tieto regulované študijné odbory:
– regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolaní technického asistenta [„technische(r) Assistent(in)“], obchodného asistenta [„kaufmännische(r) Assistent(in)“], sociálnych povolaní („soziale Berufe“) a povolania štátom autorizovaného inštruktora dýchania a výslovnosti [„staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech-, und Stimmlehrer(in)“] s celkovým trvaním najmenej trinásť rokov, ktoré vyžadujú úspešné zakončenie stredoškolského štúdia („mittlerer Bildungsabschluss“), a ktoré pozostávajú:
i)
najmenej z trojročnej [1] odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou, a tam, kde je to vhodné, doplnenej jednoročným alebo dvojročným špecializačným štúdiom, tiež zakončeným skúškou, alebo
ii)
najmenej z dvaapolročnej odbornej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou a doplnenej praxou s trvaním najmenej šesť mesiacov, alebo odborným výcvikom trvajúcim najmenej šesť mesiacov v schválenom vzdelávacom zariadení, alebo
iii)
najmenej z dvojročnej prípravy v odbornej škole („Fachschule“), zakončenej skúškou a doplnenej praxou trvajúcou najmenej jeden rok alebo odborným výcvikom trvajúcim najmenej jeden rok v schválenom zariadení,
– regulovaná odborná príprava na vykonávanie povolania štátom autorizovaného [„staatlich geprüfte(r)“] technika [„Techniker(in)“], obchodného ekonóma [„Betriebswirt(in)“], dizajnéra [„Gestalter(in)“] a rodinného opatrovateľa [„Familienpfleger(in)“] s celkovým trvaním najmenej 16 rokov, ktorých nutným predpokladom je úspešné ukončenie povinnej školskej dochádzky alebo rovnocenného vzdelávania a odbornej prípravy (v dĺžke najmenej deväť rokov) a úspešné ukončenie štúdia na učňovskej škole („Berufsschule“) s trvaním najmenej tri roky, ktoré zahrnujú, po absolvovaní najmenej dvoch rokov praxe, riadne štúdium a odbornú prípravu trvajúce najmenej dva roky alebo štúdium a odbornú prípravu popri zamestnaní s porovnateľným trvaním,
– regulované vzdelávanie a regulované štúdium popri zamestnaní s celkovým trvaním najmenej pätnásť rokov, nevyhnutným predpokladom je, všeobecne povedané, úspešné ukončenie povinnej školskej dochádzky (najmenej deväť rokov) a odborné vzdelávanie (bežne tri roky), ktoré vo všeobecnosti zahŕňa najmenej dva roky praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku v kontexte odbornej prípravy popri zamestnaní, ktorá vo všeobecnosti obsahuje najmenej dva roky praxe (vo väčšine prípadov tri roky) a skúšku v rámci štúdia popri zamestnaní, ktoré vo všeobecnosti zahŕňa kurz odbornej prípravy, ktorý je súbežný s praxou (najmenej 1000 hodín) alebo riadne štúdium (najmenej jeden rok).
V Holandsku:
Regulovaná odborná príprava, ktorá zodpovedá kvalifikačnej úrovni 3 alebo 4 národného centrálneho registra odborného vzdelávania zriadeného zákonom o vzdelávaní a odbornej príprave alebo starším typom vzdelávania, ktorých stupeň splynul s týmito kvalifikačnými stupňami.
Úrovne 3 a 4 kvalifikačnej štruktúry zodpovedajú tomuto popisu:
– Úroveň 3: zodpovednosť za uplatňovanie a kombináciu normalizovaných postupov. Kombinácia alebo koncepcia postupov v závislosti od činností súvisiacich s organizáciou a prípravou práce. Schopnosť obhájiť si svoju činnosť pred svojimi kolegami (bez hierarchického spojenia). Riadiaca zodpovednosť kontroly a podpory uplatňovania inými pracovníkmi normalizovaných alebo automatizovaných rutinných postupov. Väčšinou ide o odborné kompetencie a znalosti.
– Úroveň 4: zodpovednosť za vykonávanie pridelených úloh, ako aj zodpovednosť za kombináciu alebo koncepciu nových postupov. Schopnosť obhájiť si svoju činnosť pred kolegami (bez hierarchického spojenia). Explicitná hierarchická zodpovednosť, pokiaľ ide o plánovanie a/alebo vedenie a/alebo organizáciu a/alebo rozvoj celého výrobného cyklu. Ide o špecializované kompetencie a znalosti a/alebo nezávislé od profesie.
Oba stupne zodpovedajú vzdelávacím cyklom upraveným predpisom s celkovou dĺžkou trvania minimálne 15 rokov, ktoré predpokladajú dokončenie 8-ročného základného vzdelávania, po ktorom nasledujú štyri roky stredného prípravného odborného vzdelávania („VMBO“), ku ktorému sa pridávajú minimálne tri roky vzdelávania na úroveň 3 alebo 4 v strednej odbornej vzdelávacej inštitúcii („MBO“), ukončené skúškou. [Dĺžka stredného odborného vzdelávania môže byť stanovená od troch do dvoch rokov, ak má záujemca kvalifikáciu, ktorá ho oprávňuje pokračovať v štúdiu na univerzite (14 rokov predbežného vzdelávania) alebo v inom type vysokoškolského štúdia (13 rokov predbežného vzdelávania)].
V Rakúsku:
– Odborná príprava na vyšších odborných školách („Berufsbildende Hohere Schulen“) a zariadeniach vyššieho vzdelávania pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo („Hohere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten“) vrátane osobitných foriem („einschliesslich der Sonderformen“), ktorých štruktúra a úroveň je určená zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami.
Tieto študijné odbory majú celkovú dĺžku najmenej trinásť rokov a pozostávajú z päťročného odborného vzdelávania, ktoré je ukončené úspešným vykonaním záverečnej skúšky, ktorá je dokladom o odbornej kvalifikácii.
– Odborná príprava v majstrovských školách („Meisterschulen“), v majstrovských triedach („Meisterklassen“), v priemyselných majstrovských školách („Werkmeisterschulen“) alebo v školách pre dielovedúcich stavebných remeselníkov („Bauhandwerkerschulen“), ktorých štruktúra a úroveň sú určené zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami.
Toto štúdium má celkovú dĺžku najmenej trinásť rokov a pozostáva z deviatich rokov povinnej školskej dochádzky, po ktorých nasledujú najmenej tri roky odbornej prípravy v odbornej škole alebo najmenej tri roky odbornej prípravy vo firme a súbežne v učňovskej škole („Berufsschule“), pričom oba sú ukončené skúškou a doplnené úspešným ukončením najmenej jednoročného kurzu odbornej prípravy v majstrovskej škole pre dielovedúcich („Werkmeisterschule“) alebo v škole pre stavebných remeselníkov („Bauhandwerkerschule“). Vo väčšine prípadov je ich celková dĺžka najmenej 15 rokov, čo zahŕňa obdobia praxe, ktorým predchádza odborná príprava v týchto zariadeniach alebo ktoré sprevádza štúdium popri zamestnaní (najmenej 960 hodín).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:“.
1) Minimálna dĺžka sa môže skrátiť z troch rokov na dva roky, ak má dotyčná osoba kvalifikáciu potrebnú na prijatie na univerzitu („Abitur“), t. j. trinásť rokov predchádzajúceho štúdia a odbornej prípravy, alebo kvalifikáciu potrebnú na prijatie na „Fachhochschule“ („Fachhochschulreife“), t. j. dvanásť rokov predchádzajúceho vzdelávania a odbornej prípravy.“.
11.
Príloha č. 7 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:
„3.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2007).“.
Čl. II
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z. a zákona č. 461/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. b) sa za čiarkou pripájajú slová „vrátane podmienok uznávania dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania“.
2.
V § 30 ods. 3 sa nad slovo „príležitostne“ umiestňuje odkaz „24a.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 22 ods. 7 písm. h) prvý bod zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 33 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Účasť na príprave na výkon práce v zdravotníctve sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie.28aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:
„28aa)
§ 154 Zákonníka práce.“.
4.
V § 33 ods. 4 sa na konci pripájajú slová: „okrem prípadov ustanovených podľa odseku 8“.
5.
V § 33 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Účasť na certifikačnej príprave sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie.28ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28ab znie:
„28ab)
§ 140 Zákonníka práce.“.
6.
V § 34 ods. 1 sa v prvej vete za slová „v príslušnom odbore“ vkladajú slová „na území Slovenskej republiky“.
7.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Podľa tohto zákona možno uznať len doklady o špecializácii alebo certifikáty, pri uznaní ktorých je možné postupovať podľa § 36 alebo 37a v odboroch vyžadujúcich odbornú spôsobilosť podľa § 33 ods. 7.“.
8.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Ministerstvo zdravotníctva uverejňuje na svojej internetovej stránke zoznam špecializačných študijných programov, pri ktorých postupuje podľa odsekov 2 až 4.“.
9.
V § 37 ods. 4 sa v prvej vete slovo „doručenia“ nahrádza slovami „doručenia kompletnej“.
10.
V § 37a ods. 3 sa slovo „podania“ nahrádza slovami „doručenia kompletnej“.
11.
Doterajší text § 37b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Je zakázané používať tituly, ich skratky alebo iné označenia zameniteľné s profesijnými titulmi, označeniami a skratkami podľa odseku 1 alebo inými titulmi a ich skratkami udeľovanými alebo priznanými zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu28b)alebo tohto zákona bez príslušnej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (§ 33 ods. 8) vrátane používania označenia „terapeut“ alebo iného zameniteľného označenia a jeho skratky samostatne alebo v slovnom spojení využívajúcom toto označenie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
„28b)
Napríklad § 52 ods. 5, § 53 ods. 5 prvá veta, ods. 6 prvá veta, ods. 7 prvá veta a ods. 8 okrem písm. d) a f), § 54 ods. 15 prvá veta a § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.“.
12.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a sústavným vzdelávaním.“.
13.
V § 40 odsek 2 znie:
„(2)
Minimálny obsah špecializačného štúdia v jednotlivých špecializačných odboroch určia minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálny obsah certifikačnej prípravy v jednotlivých certifikovaných pracovných činnostiach určia minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálny obsah štúdia v študijných programoch sústavného vzdelávania určia minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania. Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy, minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.
14.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20)
Realizácia špecializačného študijného programu, certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov bez akreditácie podľa tohto zákona, ak nie je ďalej v § 42 ods. 5 ustanovené inak, sa považuje za neoprávnený výkon vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.“.
15.
§ 42 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka zasiela príslušný orgán podľa odseku 6 hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi a úradu pre dohľad60b)písomne najneskôr do troch mesiacov od vykonania hodnotenia. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie
a)
v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu7)aj jeho zamestnávateľovi; v prípade výsledného hodnotenia „nesplnil“ spolu so žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov v pôsobnosti zamestnávateľa,
b)
na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného na základe osobitného predpisu8) aj orgánu príslušnému na vydanie povolenia; v prípade výsledného hodnotenia “nesplnil„ príslušná komora začne konanie o dočasnom pozastavení licencie a začatie konania oznámi orgánu príslušnému na vydanie povolenia,
c)
na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe aj príslušnej komore; v prípade výsledného hodnotenia „nesplnil“ príslušná komora začne konanie o dočasnom pozastavení licencie,
d)
na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu9) aj živnostenskému úradu a v prípade výsledného hodnotenia „nesplnil“ príslušná komora dá podnet na začatie konania o zrušení oprávnenia.
(9)
V prípadoch uvedených v odseku 8 možno zdravotníckemu pracovníkovi navrhnúť preskúšanie; preskúšanie zabezpečí orgán podľa odseku 6 v spolupráci so vzdelávacou ustanovizňou podľa § 40 uskutočňujúcou vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
(10)
Výsledok preskúšania podľa odseku 9 vzdelávacia ustanovizeň oznamuje písomne hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi, komore a orgánom podľa odseku 8 najneskôr do desať dní od preskúšania.“.
16.
§ 63 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Zdravotnícky pracovník je povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho zdravotníckeho povolania oznamovať komore aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky.
(9)
Zdravotnícky pracovník registrovaný v komore po návrate na územie Slovenskej republiky predloží komore doklad o registrácii a hodnotení sústavného vzdelávania z hosťujúcej krajiny.“.
17.
V § 82 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu osobe až do 1500 eur, ak osoba používa profesijný titul v rozpore s § 37b.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
18.
Za § 102e sa vkladá § 102f, ktorý znie:
㤠102f
(1)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový špecializačný študijný program“, je ním „minimálny štandard špecializačného študijného programu“.
(2)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový certifikačný študijný program“, je ním „minimálny štandard certifikačného študijného programu“.
(3)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový študijný program sústavného vzdelávania“, je ním „minimálny štandard študijného programu sústavného vzdelávania.“.
19.
V Prílohe č. 3 sa tabuľka č. 2 mení a dopĺňa takto:
– v bode 12.11 sa doterajší názov špecializačného odboru v členskom štáte nahrádza novým názvom: „Histopathology“;
– v bode 17.09 sa doterajší názov špecializačného odboru v členskom štáte vypúšťa;
– v bode 18. 09 sa doterajšie názvy špecializačných odborov v členskom štáte nahrádzajú novými názvami: „– Iατрτқή βιoπαӨoλoγíα
– Mιқрoβιoλoγíα“;
– v bode 22. 25 sa doterajší názov špecializačného odboru v členskom štáte nahrádza novými názvami: „– Chirurgia toracica
– Cardiochirurgia“;
– v bode 26.01 sa doterajší názov špecializačného odboru v členskom štáte nahrádza novým názvom: „Gastro-entérologie/Gastro-enterologie“;
– v bode 30. 19 sa doterajší názov špecializačného odboru v členskom štáte nahrádza novými názvami: „– Fisiatria
– Medicina física e de reabilitaçăo“;
– v bode 38.03 sa doterajší názov špecializačného odboru v členskom štáte nahrádza novými názvami: „– Yγειovoλoγíα
– Koιvoτιқή Iατрιқή“;
– v bode 44.04 sa doterajšie názvy špecializačných odborov v členskom štáte nahrádzajú novými názvami: „– Traumatologie
– Urgentní medicína“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.