564/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

564
ZÁKON
z 28. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 13/2006 Z. z. a zákona č. 344/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zomrel“.
2.
V § 2 ods. 2 sa slová „hanlivé alebo neosobné“ nahrádzajú slovami „hanlivé, neosobné alebo domácku podobu mena“ a na konci sa pripája táto veta: „Na požiadanie matričného úradu tieto skutočnosti preukazuje rodič dieťaťa potvrdením zastupiteľského úradu cudzieho štátu.“.
3.
V § 2a sa na konci pripája táto veta: „Takto určiť druhé a tretie meno možno len raz.“.
4.
V § 2b sa na konci pripája táto veta: „Takto zrušiť druhé a tretie meno možno len raz.“.
5.
Za § 2b sa vkladá § 2c, ktorý znie:
㤠2c
Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca; na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz.“.
6.
V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Maloleté dieťa nadobúda priezvisko matky, ak bolo právoplatne rozhodnuté o zapretí otcovstva muža zapísaného v knihe narodení.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
7.
V § 4 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
8.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Zmena mena sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého meno ide, je aj štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť meno v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu.“.
9.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zmenu priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov, ak ide o zmenu priezviska
a)
manželov, ktorí majú spoločné priezvisko na iné spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
b)
jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
c)
jedného z manželov, ktorí majú spoločné priezvisko, na priezvisko, ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska,
d)
jedného z manželov, ktorý prijal spoločné priezvisko a ako druhé v poradí žiada prijať priezvisko, ktoré používal pred uzavretím manželstva,
e)
jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať priezvisko spoločných detí, na ktorom sa dohodli pri uzavretí manželstva; priezvisko spoločných detí je ako prvé v poradí,
f)
jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko spoločné, alebo
g)
jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko doterajšie.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
10.
V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí obvodný úrad používať neutrálne meno a priezvisko na základe jej žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
11.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až h).
12.
V § 8a sa za slovo „oznamovateľovi“ vkladajú slová „výpis z matriky alebo“.
13.
V § 10 sa slovo „návrh“ nahrádza slovami „zmena mena alebo zmena priezviska“.
14.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slová „Slovenskej republike“ vkladá čiarka a slová „miesto posledného trvalého pobytu v Slovenskej republike“.
15.
V § 11 ods. 2 úvodná veta znie:
„K žiadosti o zmenu mena alebo zmenu priezviska je potrebné predložiť originál alebo osvedčenú kópiu týchto dokladov:“.
16.
V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
iný doklad totožnosti osoby, ktorej sa žiadosť týka,
g)
doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,
h)
verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu, ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska podľa § 6 ods. 2 a 5.“.
17.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Doklady podľa odseku 3 písm. b) a c) sa predkladajú vo forme originálu alebo ich osvedčenej kópie.“.
18.
V § 11 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „splnomocnenec musí predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa žiadosť týka, na konanie o zmenu mena alebo zmenu priezviska.“.
19.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Oznamovacia povinnosť
(1)
Matričný úrad oznamuje zmenu mena alebo zmenu priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie a ktorá sa vykoná v matrike na základe písomného vyhlásenia osoby, štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch.5a)
(2)
Obvodný úrad oznamuje zmenu mena alebo zmenu priezviska, na ktorú je potrebné povolenie, štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Napríklad § 7 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
20.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. februára 2009
V konaní o zmenu mena alebo zmenu priezviska začatom pred 1. februárom 2009 sa zmena mena alebo zmena priezviska posudzuje podľa predpisov účinných do 31. januára 2009.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.