566/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

566
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 34 ods. 12a 21 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 9. decembra 2008 č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne.
Účelom opatrenia je ustanoviť spôsob výpočtu požadovanej miery solventnosti a upravenej miery solventnosti, formu, metodiku a spôsob vykazovania skutočnej miery solventnosti, požadovanej miery solventnosti a upravenej miery solventnosti poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne. Opatrenie súčasne ustanovuje, čo sa rozumie rizikovým kapitálom, spôsob výpočtu rizikového kapitálu a minimálnu výšku garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne. Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. februára 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje minimálna výška garančného fondu poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne (oznámenie č. 54/2008 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2008.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 39/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.