57/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. marca 2007 bola v Bukurešti podpísaná Bezpečnostná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudne platnosť 1. marca 2008 v súlade s článkom 15 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.