570/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

570
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2008,
ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 44 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 517/2008 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení na súd vyššieho stupňa v záujme zabezpečenia výkonu súdnictva (ďalej len „preloženie“).
(2)
Náhrada zvýšených výdavkov podľa odseku 1 zahŕňa zvýšené náklady na cestovné a ubytovanie.
§ 2
(1)
Výška náhrady zvýšených výdavkov sudcu pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení sa určuje podľa vzdialenosti medzi sídlom osobného úradu sudcu alebo v prípade sudcu preloženého na súd vyššieho stupňa sídlom osobného úradu sudcu pred preložením (ďalej len „sídlo pôvodného súdu“) a sídlom súdu, na ktorý bol sudca dočasne pridelený alebo preložený, alebo sídlom inštitúcie, v ktorej vykonáva stáž sudcu (ďalej len „sídlo hostiteľského súdu“).
(2)
Na účely určenia vzdialenosti medzi sídlom pôvodného súdu a sídlom hostiteľského súdu je rozhodujúca najkratšia vzdialenosť medzi sídlom pôvodného súdu a sídlom hostiteľského súdu po pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.
(3)
Na účely tejto vyhlášky sa za sídlo Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V považuje mesto Bratislava.
(4)
Ak bol sudca dočasne pridelený alebo preložený na Špeciálny súd a pôsobí v meste Banská Bystrica, považuje sa na účely tejto vyhlášky za sídlo hostiteľského súdu mesto Banská Bystrica.
§ 3
Nárok na náhradu zvýšených výdavkov vzniká, ak
a)
sídlo pôvodného súdu nie je zhodné so sídlom hostiteľského súdu,
b)
sudca nemá trvalý pobyt v sídle hostiteľského súdu a
c)
sudcovi nie je dočasne pozastavený alebo prerušený výkon funkcie sudcu.
§ 4
(1)
Mesačná výška náhrady zvýšených výdavkov pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže a pri preložení je
a)
130 eur, ak vzdialenosť podľa § 2 je do 100 km vrátane,
b)
260 eur, ak vzdialenosť podľa § 2 je nad 100 km do 200 km vrátane,
c)
390 eur, ak vzdialenosť podľa § 2 je nad 200 km do 300 km vrátane,
d)
520 eur, ak vzdialenosť podľa § 2 je nad 300 km.
(2)
Ak ubytovanie sudcovi poskytuje hostiteľský súd, znižuje sa náhrada zvýšených výdavkov podľa odseku 1 o polovicu.
(3)
Ak sudca vykonáva stáž ako poradca na Ústavnom súde Slovenskej republiky a súčasne vykonáva funkciu sudcu, znižuje sa náhrada zvýšených výdavkov podľa odseku 1 o dve tretiny.
§ 5
(1)
Náhradu zvýšených výdavkov vypláca osobný úrad sudcu mesačne, vždy v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
(2)
Ak sudca spĺňa podmienky nároku na náhradu zvýšených výdavkov iba počas časti kalendárneho mesiaca, patrí mu pomerná časť tejto náhrady.
(3)
Ak sudca súčasne spĺňa podmienky nároku na náhradu zvýšených výdavkov pri dočasnom pridelení, pri výkone stáže alebo pri preložení, osobný úrad sudcu vypláca len jednu náhradu zvýšených výdavkov, a to tú, ktorá je pre sudcu výhodnejšia.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Štefan Harabin v. r.