573/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

573
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z. z., vyhlášky č. 575/2005 Z. z. a vyhlášky č. 631/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 4 III. časti bode 4.2 stĺpci Technologické uzly pre „Výpal slinku z tuhých prachových a briketových odpadov z čistenia odpadových plynov“ sa slová „rotačné pece“ nahrádzajú slovami „všetky typy pecí“ a vypúšťajú sa slová „ostatné typy pecí“ a vo štvrtom stĺpci sa vypúšťa číslo „1 500“.
2.
V prílohe č. 4 III. časti bode 4.3 sa číslo „2009“ nahrádza číslom „2012“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ján Chrbet v. r.