574/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

574
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. októbra 2008 bola v Hévíze podpísaná Administratívna dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky s cieľom vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym občanom tretej krajiny v jednom z členských štátov.
Dohoda nadobudla platnosť 11. decembra 2008 v súlade s článkom 13 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.