575/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

575
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. decembra 2008 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 2008 – 2011.
Program nadobudol platnosť 3. decembra 2008 v súlade s článkom 34.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva Slovenskej republiky.