578/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

578
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 43 ods. 6 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie zo 16. decembra 2008 č. 27/2008 o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní.
Týmto opatrením sa
a)
v čl. I ustanovuje obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní Národnej banke Slovenska na štatistické účely; z dôvodu umožnenia efektívneho štatistického zberu údajov z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie sa rozširuje štruktúra predmetných príloh na zhromažďovanie štvrťročných štatistických informácií,
b)
v čl. II vypúšťa z opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní (oznámenie č. 121/2008 Z. z.) príloha č. 21 Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – stavy a príloha č. 22 Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – transakcie; upravujú sa výkazy, ktoré dohliadané subjekty predkladajú Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu tak, aby príslušné informácie, hodnoty a iné údaje v nich obsiahnuté reflektovali zmeny súvisiace so zavedením meny euro v Slovenskej republike.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 41/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.