586/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

586
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 434 ods. 1, § 449 ods. 2, § 517 ods. 2 a § 687 ods. 2 Občianskeho zákonníka nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,94 eura“.
2.
V § 2 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 eura“.
3.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky2) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
(2)
Ak sa počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 4 sa slová „2,5 promile“ nahrádzajú slovami „1 promile“ a slová „25 Sk“ sa nahrádzajú slovami „0,83 eura“.
5.
V § 5 ods. 2 sa slová „200 Sk“ nahrádzajú slovami „6,64 eura“.
6.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
㤠10a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2009
Ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2009, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008.“.
7.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.“.
8.
Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 87/1995 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/EHS z 29. júna 2003 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1, Ú. v. ES L 200, 8. 8. 2000).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.