587/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

587
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona c. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 165/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n)
hmotnosťou vozidla v prevádzkovom stave hmotnosť vozidla s karosériou a so spojovacím zariadením v prevádzkovom stave namontovaným výhradne výrobcom alebo hmotnosť podvozku alebo podvozku s kabínou, ak výrobca karosériu alebo spojovacie zariadenie nemontuje; to sa vzťahuje na kategórie vozidiel iné než M1 a do výpočtu sa zahŕňa hmotnosť kvapalín, hmotnosť náradia, hmotnosť náhradného kolesa, ak je ním vozidlo vybavené, a hmotnosť vodiča; pre autobusy a autokary sa do výpočtu zahŕňa aj hmotnosť člena posádky, ak je vo vozidle určené pre člena posádky takéto sedadlo,
o)
referenčnou hmotnosťou vozidla hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave bez jednotnej hmotnosti vodiča 75 kg a zvýšená o jednotnú hmotnosť 100 kg.“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4)
Postupy na vykonanie skúšky na životnosť systémov regulovania emisií sú ustanovené v prílohe II smernice Komisie 2005/78/ES zo 14. novembra 2005, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách, a ktorou sa menia a dopĺňajú jej prílohy I, II, III, IV a VI v platnom znení (ďalej len „smernica 2005/78/ES“).
(5)
Technické požiadavky na zisťovanie správneho fungovania zariadení na reguláciu emisií sú ustanovené v prílohe III smernice 2005/78/ES.
(6)
Technické požiadavky na meranie opacity dymu emisií výfukových plynov zo vznetových motorov na účely zistenia výkonnostných charakteristík motora sú ustanovené v prílohe VI smernice 2005/78/ES.
(7)
Technické požiadavky na emisné skúšky na oxid uhoľnatý a na overovanie emisií plynov kľukovej skrine sú ustanovené v prílohe VII smernice 2005/78/ES.“.
3.
V § 4 ods. 8 druhej vete sa slová „dodatkom 5“ nahrádzajú slovami „dodatkami 5 a 6“.
4.
V § 4 odsek 24 znie:
„(24)
Osvedčenia o typovom schválení ES sa číslujú spôsobom uvedeným v prílohe V smernice 2005/78/ES.“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Na žiadosť výrobcu môže byť typové schválenie ES alebo typové schválenie kompletovaného vozidla udelené podľa tohto nariadenia vlády rozšírené na nedokončené vozidlá s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg, ak výrobca preukáže, že všetky kombinácie karosérií, ktoré môžu byť dobudované na nedokončené vozidlo, zvyšujú referenčnú hmotnosť vozidla nad 2 610 kg.“.
6.
V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Technické požiadavky na palubné diagnostické systémy sú ustanovené v prílohe IV smernice 2005/78/ES.“.
7.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Štátny dopravný úrad6) zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES alebo typového schválenia podľa tohto nariadenia vlády
a)
od 1. septembra 2009 pre nové vozidlá kategórie N1 triedy II a III s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg,
b)
od 1. septembra 2010 pre nové vozidlá kategórie N2 a M2 s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg.
(8)
Štátny dopravný úrad6) zamietne žiadosť o rozšírenie typových schválení ES alebo typových schválení podľa tohto nariadenia vlády
a)
od 1. januára 2011 pre nové vozidlá kategórie N1 triedy II a III s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg,
b)
od 1. januára 2012 pre nové vozidlá kategórie N2 a M2 s referenčnou hmotnosťou do 2 610 kg.“.
8.
V § 9 sa za slovo „preberajú“ vkladajú slová „a vykonávajú“.
9.
V prílohe č. 3 sa v názve za slovo „preberaných“ vkladajú slová „a vykonávaných“ a dopĺňa sa štvrtý a piaty bod, ktoré znejú:
„4.
Smernica Komisie 2008/74/ES z 18. júla 2008, ktorou sa vzhľadom na typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES a smernica 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 192,19. 7. 2008).
5.
Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28. 7. 2008).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 3. januára 2009.
Robert Fico v. r.