588/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

588
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 151/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 151/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 v častiach 01. až 22. v kvalifikačných predpokladoch v 12. platovej triede až 14. platovej triede sa za slovami „osobitným predpisom“ bodka nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: „alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.“.
2.
V prílohe č. 1 v častiach 01. až 03., 05. až 07. a 09. až 22. v kvalifikačných predpokladoch v 12. platovej triede sa na konci pripája táto veta:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:“.
3.
V prílohe č. 1 v častiach 01., 03., 05. až 07., 10., 12., 14., 16., 18. a 20. až 22. v kvalifikačných predpokladoch v 13. platovej triede sa na konci pripája táto veta:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:“.
4.
V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 08. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 09, ktorá znie:
„09 Poradenská a konzultačná činnosť pri poskytovaní konzulárnej a prípadne inej súvisiacej pomoci v rezorte zahraničných vecí.“.
5.
V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 09. platovej triede pracovná činnosť 05 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa znie:
„05 Samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.“.
6.
V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 09. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 14, ktorá znie:
„14 Metodická a kontrolná činnosť pri zhromažďovaní, nakladaní a preprave nebezpečného odpadu.“.
7.
V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 10. platovej triede pracovná činnosť 21 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„21 Analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie orgánu štátnej správy alebo územnej samosprávy o čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.“.
8.
V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 11. platovej triede pracovné činnosti 15 a 16 znejú:
„15 Tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie metodiky vnútorných postupov v oblasti čerpania finančných prostriedkov Európskej únie alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.
16 Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.“.
9.
V prílohe č. 1 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 12. platovej triede pracovná činnosť 11 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„11 Koncepčná činnosť zameraná na využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov.“.
10.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 05. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnou činnosťou 05, ktorá znie:
„05 Sledovanie textu slovenského, prípadne cudzojazyčného umeleckého diela, napovedanie textu účinkujúcim pri skúškach a predstaveniach.“.
11.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 06. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnou činnosťou 12, ktorá znie:
„12 Samostatné sledovanie notovej a textovej predlohy operného diela, operetného diela alebo muzikálového umeleckého diela v slovenskom alebo cudzojazyčnom prevedení.“.
12.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 07. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 21, ktorá znie:
„21 Zabezpečovanie kostýmovej a krojovej výpravy pre divadelné hry alebo tanečné vystúpenia.“.
13.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 07. platovej triede sa vkladajú pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, ktoré znejú:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:
01 Tvorivá interpretácia hudobných diel jednoduchších foriem.
02 Samostatné vykonávanie rozpisov a odpisov notového materiálu a iných hudobnín potrebných na štúdium a interpretáciu hudobných diel, hudobnodramatických diel alebo baletných diel.“.
14.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 08. platovej triede sa vkladajú pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, ktoré znejú:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:
01 Réžia umeleckých diel jednoduchších foriem alebo pódiových kultúrnych vystúpení.
02 Tvorba dramaturgického plánu realizácie umeleckého diela alebo umeleckého programu menšieho rozsahu.
03 Naštudovanie a dirigovanie hudobných diel jednoduchších foriem.
04 Naštudovanie pódiových pásiem, tanečných diel alebo baletných diel po choreografickej stránke.
05 Tvorivá interpretácia jednotlivých rolí dramatického diela.
06 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti baletného diela alebo tanečného diela.
07 Hudobné sprevádzanie nácviku alebo verejného vystúpenia hudobnodramatického diela, vokálno-symfonického diela, baletného diela alebo tanečného diela.
08 Zabezpečovanie hlasovej alebo pohybovej pripravenosti umelcov na zvládnutie umeleckého diela.
09 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela.
10 Budovanie a obnova fondu notového archívu vrátane úpravy študijných notových materiálov.“.
15.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 09. platovej triede sa vkladajú pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, ktoré znejú:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:
01 Tvorivá interpretácia jednoduchších foriem symfonického diela, vokálneho diela, vokálno-symfonického diela alebo komorného diela.
02 Tvorivá interpretácia tanečnej časti hudobného diela alebo hudobnodramatického diela.“.
16.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 09. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 18 a 19, ktoré znejú:
„18 Réžia nahrávok a zvukových záznamov hudobných diel alebo slovesných diel.
19 Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela vrátane ich pravidelného udržiavania na potrebnej interpretačnej úrovni vykonávaná korepetítorom.“.
17.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 10. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 31 až 38, ktoré znejú:
„31 Réžia umeleckých diel rôznych umeleckých disciplín alebo iných náročných pódiových kultúrnych vystúpení.
32 Vyhľadávanie a výber umeleckého diela (napr. hudobného diela, dramatického diela), príprava a úprava textu.
33 Vytváranie kostýmovej výpravy divadelného predstavenia alebo navrhovanie bábok.
34 Tvorivá interpretácia rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela.
35 Tvorivá interpretácia umeleckého diela jednoduchších foriem v súlade s umeleckými zámermi choreografa (napr. baletným majstrom, tanečným majstrom).
36 Naštudovanie speváckych partov hudobnodramatického diela alebo vokálno-symfonického diela.
37 Príprava umelcov na zvládnutie študovaného diela z hľadiska pohybovej alebo hlasovej kultúry.
38 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického diela, vokálneho diela, vokálno-symfonického diela, komorného diela alebo hudobnodramatického diela s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni.“.
18.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 11. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnými činnosťami 26 až 38, ktoré znejú:
„26 Réžia hudobnodramatických diel, hudobných diel, dramatických diel alebo pantomimických diel.
27 Spracúvanie dramaturgického plánu, vyhľadávanie, výber a príprava hudobnodramatických diel, hudobných diel alebo dramatických diel vrátane ich realizácie v spolupráci s autorom a režisérom.
28 Naštudovanie činohernej hudby a dirigovanie inštrumentálnych súborov.
29 Naštudovanie zborových diel, vokálno-symfonických diel alebo zborovej speváckej časti hudobnodramatických diel v pôsobnosti krajských a regionálnych kultúrnych inštitúcií.
30 Naštudovanie baletného diela alebo tanečného diela s jednotlivými interpretmi a zborom, naštudovanie pódiových pásiem a iných celovečerných kultúrnych vystúpení po choreografickej stránke.
31 Tvorba scénickej výpravy divadelného predstavenia alebo iného umeleckého programu.
32 Tvorivá interpretácia speváckych partov hudobnodramatických diel (napr. operety, muzikálu).
33 Tvorivá interpretácia ťažiskových rolí hudobnodramatického diela alebo dramatického diela.
34 Tvorivá interpretácia baletného diela alebo tanečného diela.
35 Naštudovanie speváckych partov rozsiahlych vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických diel prezentovaných na najvyššej umeleckej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
36 Tvorivá interpretácia kolektívnej časti hudobného diela, symfonického diela alebo komorného diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela alebo vokálno-symfonického diela.
37 Tvorivá interpretácia rozsiahlych vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických diel na najvyššej umeleckej úrovni, celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.
38 Naštudovanie a tvorivá interpretácia hudobného diela, symfonického diela, vokálno-symfonického diela, komorného diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela a interpretácia sólových partov.“.
19.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 12. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 18 až 24, ktoré znejú:
„18 Vytváranie dlhodobých a krátkodobých dramaturgických koncepcií vrátane prezentácie umeleckého diela alebo umeleckého programu.
19 Naštudovanie a dirigovanie hudobnej stránky operetných diel, muzikálových diel a iných hudobných diel alebo tanečných diel.
20 Naštudovanie veľkých zborových diel, vokálno-symfonických diel a zborovej speváckej časti hudobnodramatických diel s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
21 Tvorba koncepcie scénografie vrátane vypracúvania návrhu na modernizáciu a rozvoj scénografie.
22 Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových operných rolí s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
23 Tvorivá interpretácia rozsiahlych sólových baletných rolí alebo tanečných rolí s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
24 Koordinovanie najzložitejších umeleckých väzieb s cieľom vytvorenia jedinečného umeleckého poňatia hudobného diela, symfonického diela, vokálno-symfonického diela, komorného diela alebo hudobnej stránky hudobnodramatického diela vrátane interpretácie najzložitejších sólových partov.“.
20.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 13. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 02 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
21.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 13. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 06 až 08, ktoré znejú:
„06 Tvorivá realizácia hudobného diela, hudobnodramatického diela, dramatického diela, choreografického diela alebo pantomimického diela s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
07 Naštudovanie a dirigovanie symfonických diel, vokálnych diel, vokálno-symfonických diel alebo hudobnodramatických diel s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.
08 Tvorivá realizácia baletných diel alebo pantomimických diel po choreografickej stránke s dosahom na ich prezentáciu na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.“.
22.
V prílohe č. 1 v časti 10. Kultúra v 13. platovej triede sa na konci pripájajú tieto vety:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
01 Tvorba koncepčných a rozvojových projektov odbornej astronomickej činnosti.12)“.
23.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 11. platovej triede sa v pracovnej činnosti 14 za slovom „kodifikácie“ slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
24.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 12. platovej triede sa v pracovnej činnosti 04 vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa za slovom „kodifikácie“ slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
25.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 12. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 06, ktorá znie:
„06 Metodická a analytická činnosť revízneho lekára v rezorte ministerstva obrany vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)“.
26.
V prílohe č. 1 v časti 12. Obrana v 13. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 03, ktorá znie:
„03 Koncepčná a koordinačná činnosť revízneho lekárstva v rezorte ministerstva obrany vykonávaná lekárom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)“.
27.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 06. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 05.
28.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 07. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 05 a 07 vyžadujúce úplné stredné vzdelanie.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
29.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 07. platovej triede pracovná činnosť 06 vyžadujúca úplné stredné vzdelanie znie:
„06 Zisťovanie informácií o stave lesa a ich číselné a grafické spracúvanie.“.
30.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 08. platovej triede pracovná činnosť 02 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa znie:
„02 Samostatná odborná práca pri zbere a spracúvaní údajov komplexného zisťovania stavu lesov, národnej inventarizácie a monitoringu lesov.“.
31.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 09. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 03 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
32.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 09. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 04, ktorá znie:
„04 Samostatná odborná práca pri overovaní nových metodík a postupov súvisiacich s metodickým zabezpečením tvorby lesných hospodárskych plánov a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov alebo pri overovaní nových technológií zisťovania stavu lesov.“.
33.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 10. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 06 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
34.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 10. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 09 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
35.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 10. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 14 a 15, ktoré znejú:
„14 Samostatná analytická a rozhodovacia činnosť pri získavaní a vyhodnocovaní údajov komplexného zisťovania stavu lesov, národnej inventarizácie a monitoringu lesov alebo ďalších prác a výstupov hospodárskej úpravy lesov.
15 Samostatná odborná práca pri vykonávaní a modifikácii chemických analýz s použitím zložitých, vysokosofistikovaných inštrumentálnych metód (napr. spektografických, chromatografických, polarografických, nukleárnomagnetickej rezonancie).“.
36.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 11. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 04 a 09.
37.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 11. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnými činnosťami 12 až 15, ktoré znejú:
„12 Koordinovanie a metodické usmerňovanie činnosti pri vykonávaní chemických analýz pre externých a interných zadávateľov a uplatňovaní nových laboratórnych metód podľa špecifikácie zadávateľa.
13 Metodická činnosť pri komplexnom zisťovaní stavu lesov, národnej inventarizácii a monitoringu lesov alebo zabezpečovaní vyhotovenia lesných hospodárskych plánov vrátane tvorby projektov a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.24)
14 Posudzovanie, overovanie a kontrola tvorby a spracúvania lesných hospodárskych plánov, projektov a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.24)
15 Posudzovanie, overovanie a kontrola pri projektovej príprave a koordinovaní prác na účely tvorby, obnovy a údržby štátneho tematického mapového diela v grafickej alebo číselnej forme.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24)
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
38.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 12. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 03, 04 a 06 vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
39.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 12. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 12 až 14, ktoré znejú:
„12 Koncepčná činnosť pri kontrole tvorby a spracúvania lesných hospodárskych plánov, projektov a ďalších diel hospodárskej úpravy lesov na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.24)
13 Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní úloh rozvoja hospodárskej úpravy lesov alebo komplexného zisťovania stavu lesov, národnej inventarizácie a monitoringu lesov vrátane tvorby projektov na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.24)
14 Koordinačná, metodická a konzultačná činnosť v oblasti analýz, expertíznych a znaleckých posudkov v odbore lesníctva na celoštátnej úrovni vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.11)“.
40.
V prílohe č. 1 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 13. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 04 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
41.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci sa pred 06. platovú triedu vkladá 05. platová trieda, ktorá znie:
„05. PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
01 Poskytovanie základnej starostlivosti v súvislosti s biologickými potrebami občana, dieťaťa alebo mladého dospelého v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávané zdravotníckym asistentom.19)
02 Realizovanie opatrovateľskej služby v domácnosti občana.
03 Vykonávanie opatrovateľskej služby pre občanov, deti a mladých dospelých v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
42.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci sa v 06. platovej triede dopĺňajú pracovné činnosti 04 a 05, ktoré znejú:
„04 Tvorba plánu opatrovateľskej služby v domácnosti občana, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba.
05 Tvorba a realizovanie individuálneho plánu opatrovateľskej služby v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
43.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 07. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 02, ktorá znie:
„02 Samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne a v skupinách na úseku fyzikálnej terapie a asistencia pri odborných liečebných výkonoch v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná fyzioterapeutom.19)“.
44.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 08. platovej triede pracovná činnosť 02 vyžadujúca úplné stredné vzdelanie znie:
„02 Sociálna práca zameraná na získavanie a spracúvanie informácií o sociálnej situácii občana v zariadení sociálnych služieb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.
45.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 08. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnými činnosťami 05 a 06, ktoré znejú:
„05 Sociálna práca zameraná na získavanie a spracúvanie informácií o sociálnej situácii dieťaťa alebo mladého dospelého a jeho rodiny v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení na výkon súdneho rozhodnutia.
06 Odborné práce pri získavaní a spracúvaní údajov pre Sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov a Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím.“.
46.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 08. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 04, ktorá znie:
„04 Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu a realizácia odborných ošetrovateľských výkonov v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)“.
47.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 09. platovej triede sa vkladajú pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie, ktoré znejú:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vyššie odborné vzdelanie:
„01 Špecializovaná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu a samostatné ošetrovateľské výkony podľa ordinácie lekára na lôžkovom oddelení v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)“.
48.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 09. platovej triede pracovná činnosť 01 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa znie:
„01 Sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a poskytovanie základného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb.“.
49.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 09. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 03 a 04, ktoré znejú:
„03 Sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa alebo mladého dospelého, sociálna práca s rodinou dieťaťa v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení na výkon súdnych rozhodnutí.
04 Samostatná odborná ošetrovateľská práca v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane podielu na organizovaní, koordinovaní a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti a vyhodnocovaní individuálnych ošetrovateľských plánov vykonávaná sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)“.
50.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 10. platovej triede pracovná činnosť 01 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„01 Sociálne diagnostikovanie občana pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb a počas jeho pobytu v zariadení sociálnych služieb.“.
51.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 10. platovej triede pracovná činnosť 04 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„04 Poskytovanie pomoci pri riešení krízových situácií, problémov a zlyhaní v osobnom živote, v partnerských vzťahoch a rodinných vzťahoch a v širšom sociálno-pracovnom prostredí prostredníctvom poradenských postupov vrátane preventívnej a resocializačnej práce s jednotlivcom alebo skupinou.“.
52.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 10. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 06 až 08, ktoré znejú:
„06 Sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy, postupy a techniky sociálnej práce vrátane rozhodovania o sociálnej situácii v prostredí dieťaťa alebo mladého dospelého v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v zariadení na výkon súdneho rozhodnutia.
07 Vykonávanie sociálnej terapie pre občanov, detí alebo mladých dospelých v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
08 Samostatné odborné spracúvanie podkladov pre rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov a Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím.“.
53.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 11. platovej triede pracovné činnosti 03 až 05 znejú:
„03 Koordinačná činnosť v oblasti sociálnej práce a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb.
04 Špecializovaná poradenská alebo psychologická pomoc pri vykonávaní odbornej diagnostiky, psychoterapeutických metód s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných medziľudských vzťahov a prevencie sociálno-patologických javov v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
05 Koordinovanie a realizácia poradenských, preventívnych alebo resocializačných programov v oblasti drogových a iných závislosti a špecializované odborné poradenstvo pre jednotlivca a rodinu s problémom drogovej a inej závislosti.“.
54.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 11. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnými činnosťami 08 až 10, ktoré znejú:
„08 Koordinačná činnosť pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa alebo mladého dospelého, individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou vrátane terapie v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
09 Odborné sociálne poradenstvo, tvorba a realizácia programov pre rodiny detí, multikulturálna sociálna práca v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
10 Koordinačná a metodická činnosť pri tvorbe národných programov Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov alebo národných programov Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím.“.
55.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 12. platovej triede v pracovnej činnosti 02 vyžadujúcej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa na konci vypúšťajú slová „vykonávaná zamestnancom po overení odbornej spôsobilosti25)“.
56.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 12. platovej triede pracovná činnosť 03 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„03 Tvorba koncepčných a metodických materiálov, projektov analýz a stratégií na celoštátnej úrovni a metodické usmerňovanie činností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti poradensko-psychologických služieb a supervízia.“.
57.
V prílohe č. 1 v časti 15. Práca a sociálne veci v 12. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 04 až 06, ktoré znejú:
„04 Tvorba a hodnotenie špecializovaných programov primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie a resocializácie drogových a iných závislostí, vykonávanie analýz a tvorba stratégií na celoštátnej a regionálnej úrovni, koordinovanie činností multiprofesionálneho tímu pre oblasť drogových a iných závislostí a supervízia.
05 Špecializované psychologické posudzovanie predpokladov a vhodnosti fyzických osôb a špecializovaná príprava na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti a na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.
06 Koordinovanie celoštátnych a medzinárodných systémov ochrany seniorov a osôb so zdravotným postihnutím z úrovne Sekretariátu Rady vlády Slovenskej republiky pre seniorov alebo Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím.“.
58.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 07. platovej triede pracovná činnosť 03 vyžadujúca úplné stredné vzdelanie znie:
„03 Príprava podkladov na rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu.“.
59.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 08. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 13, ktorá znie:
„13 Príprava a spracúvanie podkladov a informácií pre posudkovú činnosť v oblasti sociálnych služieb.“.
60.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 08. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 04 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
61.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 09. platovej triede pracovná činnosť 11 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„11 Uzatváranie zmlúv o poskytovaní príspevkov na úhradu nákladov za sociálne služby, za vykonávanie sociálnej prevencie, za vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a za poskytovanie sociálneho poradenstva právnickými osobami a fyzickými osobami alebo uzatváranie zmlúv o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, kontrola hospodárenia s nimi a plnenie ďalších úloh, ktoré súvisia s poskytovaním týchto príspevkov na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.“.
62.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 10. platovej triede pracovná činnosť 07 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„07 Tvorba koncepcie rozvoja sociálnych vecí a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, tvorba koncepcie rozvoja sociálnych služieb alebo komunitného plánu sociálnych služieb na úrovni vyššieho územného celku alebo obce.“.
63.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 10. platovej triede pracovná činnosť 20 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„20 Rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu.“.
64.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 10. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 21 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
65.
V prílohe č. 1 v časti 16. Samospráva (vyšší územný celok a obec) v 10. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnými činnosťami 27 a 28, ktoré znejú:
„27 Tvorba, koordinovanie a spracúvanie rozvojových programov verejných prác v pôsobnosti vyššieho územného celku alebo obce.
28 Posudzovanie občana a vypracúvanie sociálneho posudku na účely poskytovania sociálnych služieb.“.
66.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 12. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 09 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
67.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova v 12. platovej triede sa na konci pripájajú tieto vety:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
01 Výskumná a pedagogická činnosť, vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov v bakalárskych, magisterských, inžinierskych alebo doktorských študijných programoch, vedenie a oponovanie diplomových alebo rigoróznych prác, spolupráca na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska a autorstvo a spoluautorstvo na aktívnych výstupoch z tejto činnosti, ktorú vykonáva učiteľ vysokej školy.12)“.
68.
V prílohe č. 1 v časti 17. Školstvo a telovýchova 13. platová trieda a 14. platová trieda znejú:
„13.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
01 Tvorivé riešenie najzložitejších úloh rozvoja vedy a techniky zamerané na rozvíjanie poznania v študijnom odbore, tvorivá aplikácia výsledkov výskumu do pedagogickej činnosti, vedenie prednášok, vedenie doktorandov, výskumná alebo umelecká činnosť a zverejňovanie jej výsledkov, vedenie výskumných alebo umeleckých tímov, ktoré vykonáva učiteľ vysokej školy po získaní vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu.12)
14.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
01 Tvorivá špecializovaná a systémová práca zahrňujúca rozvíjanie poznania v študijnom odbore a objasňovanie vzťahov s ostatnými študijnými odbormi, tvorivá aplikácia výsledkov výskumu do pedagogickej a vedeckej výchovy, vedenie prednášok a utváranie podmienok na interdisciplinárne formy práce, formovanie trendov a koncepcií v oblasti vedy a techniky alebo umenia, ktoré vykonáva učiteľ vysokej školy po získaní vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu.12)“.
69.
V prílohe č. 1 v časti 18. Veda, technika, výskum, vývoj v 12. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 01 a 06 vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
70.
V prílohe č. 1 v časti 18. Veda, technika, výskum, vývoj v 12. platovej triede sa na konci pripájajú tieto vety:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
01 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou ich výsledkov v hospodárskej a spoločenskej praxi vrátane odborného vedenia kolektívu.12)
02 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s vopred nešpecifikovanými výstupmi, ktoré majú zásadný význam pre rozvoj vedného odboru.12)“.
71.
V prílohe č. 1 v časti 18. Veda, technika, výskum, vývoj v 13. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 01 a 02 vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
72.
V prílohe č. 1 v časti 18. Veda, technika, výskum, vývoj v 13. platovej triede sa na konci pripájajú tieto vety:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
01 Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky originálnym spôsobom s rozhodujúcim významom pre hospodársky a spoločenský rast vrátane odborného vedenia riešiteľského kolektívu vykonávané zamestnancom po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa.32)
02 Tvorba koncepcií a koordinovanie projektov medzinárodného významu v nadväznosti na integráciu programov Európskej únie a iných medzinárodných organizácií zamestnancom po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa.32)“.
73.
V prílohe č. 1 v časti 18. Veda, technika, výskum, vývoj 14. platová trieda znie:
„14.
PLATOVÁ TRIEDA
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom.
Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
01 Tvorivé riešenie a koordinovanie úloh rozvoja vedy a techniky, ktorých cieľom je získať nové poznatky a vytvoriť nové hypotézy a teórie na rozvoj daného vedného odboru vrátane odborného vedenia riešiteľského kolektívu alebo riešiteľského tímu pre medzinárodné programy a projekty zamestnancom po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I.32)
02 Koordinovanie a tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou jeho výsledkov s rozhodujúcim významom pre hospodársky a spoločenský rozmach vrátane vypracúvania návrhov náročných integrovaných alebo medzinárodných projektov s cieľom dosiahnuť nové technické alebo technologické riešenia spoločensky závažných problémov v praxi zamestnancom po priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa I.32)“.
74.
V prílohe č. 1 v časti 20. Vnútro-všeobecná správa v 08. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnými činnosťami 05 a 06, ktoré znejú:
„05 Odborné spracúvanie podkladov, rozhodovanie a výkon odborných činností súvisiacich s poskytovaním dávok dôchodkového poistenia a sociálneho zabezpečenia príslušníkom ozbrojených zložiek a činnosti súvisiace s rozhodovacím procesom v oblasti služieb sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.
06 Metodická činnosť v likvidačnej časti v oblasti dôchodkového poistenia a sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek.“.
75.
V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 11. platovej triede pracovná činnosť 02 znie:
„02 Odborná špecializovaná činnosť pri uplatňovaní špecifických poznatkov a metód v oblasti duševnej hygieny (napr. psychológia zdravia, ochrana zdravia, poradensko-psychologická pomoc), psychodiagnostiky (napr. posudzovanie psychickej pracovnej spôsobilosti), psychoterapie, vykonávaná psychológom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)“.
76.
V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 12. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 01 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
77.
V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 12. platovej triede sa na konci pripájajú tieto vety:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
01 Vedenie seminárov, konzultácií a školení v školiacich aktivitách a praktická výučba účastníkov ďalšieho vzdelávania zdravotníckych zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním vykonávané asistentom po získaní špecializácie v príslušnom odbore.19)“.
78.
V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 13. platovej triede sa vypúšťa pracovná činnosť 03 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
79.
V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 13. platovej triede sa na konci pripájajú tieto vety:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
01 Príprava a vedenie seminárov, konzultácií a praktickej výučby školiacich aktivít usporadúvaných pre odborné vzdelávanie zamestnancov v zdravotníctve, oponovanie záverečných špecializačných seminárnych prác lekárov a farmaceutov v Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave vykonávané odborným asistentom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore19) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)“.
80.
V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v kvalifikačných predpokladoch v 14. platovej triede sa na konci pripája táto veta:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:“.
81.
V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 14. platovej triede sa vypúšťajú pracovné činnosti 02 a 03 vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
82.
V prílohe č. 1 v časti 21. Zdravotníctvo v 14. platovej triede sa na konci pripájajú tieto vety:
„Pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa:
01 Tvorba koncepcie, náplne a obsahu špecializačných medicínskych odborov, zodpovednosť za úroveň praktickej výučby poskytovanej zdravotníckym zamestnancom pripravujúcim sa na špecializačné skúšky v Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave vykonávané zamestnancom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore19) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)
02 Tvorivé riešenie náročných problémov biomedicínskeho charakteru s využitím moderných metód zodpovedajúcich príslušnému trendu rozvoja lekárskych vied, odborné prenášanie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti do pedagogického procesu na klinických pracoviskách, teoretická a praktická výučba zamestnancov pripravujúcich sa na špeciálne odborné výkony v príslušnom medicínskom odbore vykonávané zamestnancom po získaní špecializácie a certifikátu v príslušnom odbore alebo špecializácií v príslušnom odbore19) a po získaní vedecko-pedagogického titulu.12)“.
83.
V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie v 08. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce úplné stredné vzdelanie dopĺňajú pracovnou činnosťou 02, ktorá znie:
„02 Samostatná terénna monitorovacia činnosť stavu a vývoja prízemnej vrstvy atmosféry vo vymedzenom území reprezentujúca danú geografickú polohu vrátane hodnotenia spoľahlivosti a reprezentatívnosti získaných údajov.“.
84.
V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie v 10. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 02, ktorá znie:
„02 Plnenie úloh v oblasti zabezpečovania bezpečnosti prevádzky pri prácach na sprístupňovaní jaskýň a prácach na ich udržiavaní v bezpečnom stave u zamestnávateľa na celoštátnej úrovni vykonávané zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.34a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.“.
85.
V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie v 10. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 12, ktorá znie:
„12 Zabezpečovanie ochrany genofondu vzácnych druhov živočíchov v zoologickej záhrade, sledovanie genetického pôvodu chovných jedincov, vylepšovanie chovných podmienok zvierat podľa najnovších poznatkov etológie a ekológie.“.
86.
V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie v 12. platovej triede pracovná činnosť 06 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„06 Koncepčná, koordinačná a analytická činnosť v meteorológii, leteckej meteorológii alebo klimatológii na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.“.
87.
V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie v 12. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 09, ktorá znie:
„09 Koncepčná, koordinačná a analytická činnosť v oblasti ochrany ovzdušia alebo monitoringu rádioaktivity prírodného pozadia na celoštátnej úrovni a medzinárodnej úrovni.“.
88.
V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie v 13. platovej triede pracovná činnosť 02 vyžadujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa znie:
„02 Tvorba odborných štúdií a posudkov v oblasti klimatického systému (atmosféra, hydrosféra, pedosféra) s medzirezortným a medzinárodným dosahom vrátane spracúvania návrhov koncepcií rozvoja na celoštátnej úrovni a s medzinárodnými nadväznosťami.“.
89.
V prílohe č. 1 v časti 22. Životné prostredie v 13. platovej triede sa pracovné činnosti vyžadujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňajú pracovnou činnosťou 06, ktorá znie:
„06 Tvorba stratégie a dlhodobých plánov rozvoja leteckej meteorologickej služby s celoštátnym významom vrátane koordinovania medzinárodnej spolupráce v oblasti leteckej meteorologickej služby.“.
90.
V prílohe č. 2 v časti 01. Spoločné pracovné činnosti v 06. platovej triede pracovná činnosť 02 znie:
„02 Zabezpečovanie ozbrojenej ochrannej služby v objektoch osobitnej dôležitosti alebo v organizačnej jednotke s veľkým množstvom výbušnín, zbraní, horľavín alebo jedov.“.
91.
V prílohe č. 2 v časti 10. Kultúra v 03. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnou činnosťou 10, ktorá znie:
„10 Údržba a priebežné ladenie všetkých klávesových nástrojov podľa sluchu (napr. klavír, organ, spinety, čembalo).“.
92.
V prílohe č. 2 v časti 10. Kultúra v 05. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnými činnosťami 12 až 16, ktoré znejú:
„12 Zhotovovanie civilných a dobových kostýmov a dobovej bielizne vrátane aranžovania jednotlivých kostýmových súčastí.
13 Individuálna ručná výroba tanečnej obuvi, baletnej obuvi alebo krojovej obuvi vrátane jej opravy, farbenia a striekania.
14 Zhotovovanie výtvarne náročných dobových vlásenkárskych výrobkov alebo masiek so zložitým technologickým a výtvarným riešením podľa výtvarného návrhu s použitím prírodných materiálov aj umelých materiálov; charakterová maskérska práca s použitím plastickej modelácie.
15 Zhotovovanie návrhu a strihu historických alebo modelových klobúkov, doplnkov a ozdôb s náročným aranžovaním pre potreby divadelných inscenácií.
16 Tvorba bábok a ich pohybového mechanizmu podľa návrhu výtvarníka a predstáv režiséra vrátane úprav bábok pre rôzne scény a na rôzne účely.“.
93.
V prílohe č. 2 v časti 10. Kultúra v 06. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnými činnosťami 09 až 20, ktoré znejú:
„09 Samostatné zhotovovanie najnáročnejších umelecko-remeselných čalúnnických výrobkov zložitých slohov podľa výtvarných návrhov.
10 Zhotovovanie nábytku podľa návrhu vrátane prípravy materiálu; zhotovovanie intarzií výtvarne náročných a zložitých slohových častí scénických dekorácií.
11 Zhotovovanie výtvarne náročných konštrukcií scénických dekorácií, výroba zložitého kovového nábytku, výroba rekvizít.
12 Zhotovovanie veľmi zložitých funkčných modelov s elektronickým vybavením.
13 Zhotovovanie formy, odlievanie plastických doplnkov, kašírovanie.
14 Zhotovovanie a montáž technicky a výtvarne náročných funkčných modelov na vývojové účely pri dodržaní presných technických parametrov a podmienok vrátane ich priemyselného a výtvarného riešenia, určovanie grafickej úpravy a farebného poňatia modelov a prípadné predvádzanie modelov na zahraničných veľtrhoch a výstavách (napr. model historickej budovy, funkčné strojnotechnologické modely).
15 Zhotovovanie slohových malieb vrátane samostatného doplnenia daného námetu; sondáže vrstiev malieb, určenie chemických a fyzikálnych vlastností použitých materiálov; vytváranie scénických malieb všetkých druhov.
16 Zhotovovanie modelov a plastík všetkých druhov z rôznych materiálov a povrchových úprav podľa návrhu výtvarníka pre scénografickú výrobu; snímanie masiek alebo častí tváre živých modelov.
17 Zhotovovanie náročných scénických kostýmov alebo krojov s využitím rôznych druhov materiálov vrátane aranžovania kostýmových alebo krojových prvkov.
18 Samostatné zhotovovanie strihov jednotlivých kostýmových častí a dobovej bielizne.
19 Zhotovovanie náročnej historickej obuvi z rôznych materiálov a rôznou technológiou podľa návrhu výtvarníka a podľa dobových štýlov a potrieb scénickej praxe.
20 Samostatné technologické navrhovanie a komplexné zhotovovanie individuálnych masiek alebo vláseniek v súlade s charakterom výrazu historických, súčasných alebo iných charakterových postáv s použitím najrôznejších materiálov a špeciálnej technológie podľa návrhu výtvarníka s použitím vlastnej tvorivej metódy; snímanie masiek hercov.“.
94.
V prílohe č. 2 v časti 10. Kultúra v 07. platovej triede sa pracovné činnosti dopĺňajú pracovnými činnosťami 05 až 13, ktoré znejú:
„05 Vytváranie najnáročnejších malieb všetkých druhov figurálnej, architektonickej a krajinárskej kompozície so zachovaním autorského rukopisu s výtvarným doriešením pri mnohonásobnom zväčšení rôznymi technológiami na rôznych materiáloch.
06 Modelovanie figurálnych alebo architektonických plastík v priestorovom riešení; zhotovovanie sôch v životnej alebo nadživotnej veľkosti podľa návrhov výtvarníka s navrhovaním vlastnej technológie ich spracúvania.
07 Vytváranie najnáročnejších veľkoplošných kompozícií gobelínov, dekoračných závesov, opôn a podobne z rôznych materiálov s vlastným dotváraním alebo podľa vlastných návrhov.
08 Zhotovovanie výtvarne najnáročnejších kovových zostáv a drevených zostáv architektúry monumentálneho poňatia v kombinácii s rôznymi druhmi materiálov.
09 Zhotovovanie tepanej i kovanej figurálnej plastiky podľa návrhu výtvarníka alebo podľa vlastného návrhu.
10 Zhotovovanie najnáročnejších umelecko-rezbárskych výrobkov, rezbovanie figúr a reliéfov z dreva podľa návrhov výtvarníka.
11 Samostatné zhotovovanie strihov najnáročnejších a špeciálnych prototypov a modelov scénických kostýmov vrátane ich spracúvania s použitím kombinácie rôznych druhov materiálov a povrchových úprav.
12 Zhotovovanie najnáročnejších a špeciálnych prototypov a modelov scénických kostýmov v súlade s režijnou koncepciou inscenácie podľa návrhov výtvarníka s tvorivým uplatnením poznatkov historických vývojových etáp v odievaní.
13 Samostatné vypracúvanie návrhov a zhotovovanie vzorov najnáročnejších modelov scénickej obuvi a krojovej obuvi, rôzne ortopedické úpravy pri dodržaní náročných tvarov podľa požiadaviek výtvarníka s použitím špeciálnych materiálov a mimoriadnych výrobných technológií podľa dobových štýlov a potrieb scénickej praxe.“.
95.
V prílohe č. 2 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 04. platovej triede pracovná činnosť 03 z okruhu živočíšnej výroby znie:
„03 Ošetrovanie dojníc, oviec alebo kôz vrátane dojenia v maštaliach s nízkym alebo stredným stupňom mechanizácie.“.
96.
V prílohe č. 2 v časti 14. Pôdohospodárstvo v 05. platovej triede pracovná činnosť 01 z okruhu živočíšnej výroby znie:
„01 Usmerňovanie procesu dojenia v dojárňach kruhových, tandemových, rybinových, paralelných alebo oválnych alebo dojenie do potrubí vrátane biologickej kontroly mlieka a zdravotného stavu dojníc, oviec alebo kôz v produkčnej maštali.“.
Čl. II.
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.