599/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009 do 13.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

599
ZÁKON
z 3. decembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 464/2005 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „(ďalej len „občan únie“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „občan iného členského štátu“)“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2)
§ 12 a 51 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 ods. 4, § 3 ods. 1 písm. b), § 7 ods. 2, 3 a 5 a v § 13 ods. 3 písm. f) druhom bode sa slová „občan únie“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „občan iného členského štátu“ v príslušnom tvare.
4.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vo vyhlásení sa uvedie počet poslancov, ktorí sa majú voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky.“.
5.
V § 4 ods. 3 sa slová „starosta obce alebo starosta mestskej časti“ nahrádzajú slovami „starosta obce, primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice starosta mestskej časti“.
6.
V § 5 sa vypúšťa za slovom „obvod“ čiarka a slová „v ktorom sa volí 14 poslancov“.
7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 9 znejú:
„7)
§ 9 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
8)
§ 4 až 6 zákona č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 7 zákona č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 13 ods. 1 sa za slovo „rovnopisoch“ vkladajú slová „a v elektronickej forme“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 13 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, zamestnanie a adresu trvalého pobytu,“.
11.
V § 13 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 9.
12.
V § 13 v novooznačenom odseku 4 sa slová „14 kandidátov“ nahrádzajú slovami „toľko kandidátov, koľko poslancov má byť zvolených za Slovenskú republiku do Európskeho parlamentu“.
13.
V § 14 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 13 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 4“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 250za Občianskeho súdneho poriadku.“.
15.
V § 15 ods. 6 sa za slovami „iných členských štátov“ vypúšťajú slová „Európskej únie“.
16.
V § 16 ods. 1 sa slová „do troch dní predo dňom volieb“ nahrádzajú slovami „najneskôr 48 hodín pred začatím volieb“.
17.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb môže kandidatúru kandidáta písomne odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.“.
18.
V § 18 ods. 2 sa čiarka za slovom „zamestnanie“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a členstvo v politickej strane alebo údaj o tom, že kandidát je bez politickej príslušnosti“.
19.
V § 18 odsek 6 znie:
„(6)
Ak dôjde k zrušeniu politickej strany12) alebo k vzatiu späť kandidátnej listiny politickou stranou v čase po zaregistrovaní kandidátnej listiny, hlasovacie lístky tejto politickej strany sa nevyhotovia, a ak sú vyhotovené, volebné komisie zabezpečia, aby sa voličom vo volebných miestnostiach nerozdávali; ak už rozdané boli, pri sčítaní hlasov sa na ne neprihliada. To isté platí, ak dôjde k vzatiu späť kandidátnej listiny koalíciou alebo dôjde k zrušeniu jednej z politických strán, ktorá tvorí koalíciu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
§ 13 až 16 zákona č. 85/2005 Z. z.“.
20.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:
„13)
§ 5 ods. 1 písm. i) zákona č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
14)
§ 5 ods. 1 písm. k) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 34 ods. 1 prvá veta znie: „Súčet platných hlasov odovzdaných pre politické strany alebo koalície postupujúce do ďalšieho sčítania podľa § 33 ods. 2 sa vydelí počtom mandátov zväčšeným o číslo jeden.“.
22.
V § 37 ods. 3 sa nad slovom „zrušená“ odkaz 18 nahrádza odkazom 12 a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 18.
23.
V § 37 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 19.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
24.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zverejní najneskôr 80 dní predo dňom volieb na svojej internetovej stránke informáciu o podmienkach kandidatúry a informáciu o podmienkach hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky.“.
25.
V prílohe sa vypúšťa bod 2. a súčasne sa zrušuje označenie bodu 1.
Čl. III
Zákon č. 391/2004 Z. z. o plate poslanca Európskeho parlamentu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 2 ods. 1 sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. II a čl. III prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré sa začne v roku 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.