6/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. novembra 2007 bola v Štúrove podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi obcami Rároš a Ráróspuszta a nadväzujúcich ciest.
Dohoda nadobudne platnosť 10. januára 2008 podľa článku 12 ods. 3.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.