602/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

602
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2009 platová tarifa uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 613/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 602/2008 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV (v eurách mesačne)
      Platová trieda             Platová tarifa      
 1. 319,00
 2. 344,50
 3. 373,00
 4. 406,50
 5. 485,00
 6. 515,00
 7. 582,50
 8. 625,00
 9. 712,00
10. 812,00
11. 926,00