605/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

605
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. d) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 odsek 8 znie:
„(8)
Stanovená výsledná všeobecná hodnota podniku a časti podniku sa zaokrúhľuje na celých desať eur.“.
2.
Skratka slovenskej koruny „Sk“ sa v celom texte vyhlášky a v prílohách nahrádza symbolom eura „€“.
3.
V prílohe č. 1 druhom bode v definíciách skratiek PK a VK sa vypúšťajú slová „v slovenských korunách“.
4.
V prílohe č. 3 časti D bode D.2 v definíciách skratky k sa slová „diskontnej sadzby zverejnenej Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky“.
5.
V prílohe č. 3 časti E bode E.2 v definícii skratky k sa slová „diskontnej sadzby zverejnenej Národnou bankou Slovenska“ nahrádzajú slovami „základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky“.
6.
V prílohe č. 3 časti E bode E.3.1 sa suma „2000,00“ nahrádza sumou „66,39“, suma „800,00“ sa nahrádza sumou „26,56“, suma „500,00“ sa nahrádza sumou „16,60“, suma „300,00“ sa nahrádza sumou „9,96“, suma „200,00“ sa nahrádza sumou „6,64“, suma „150,00“ sa nahrádza sumou „4,98“, suma „100,00“ sa nahrádza sumou „3,32“ a suma „50,00“ sa nahrádza sumou „1,66“.
7.
V prílohe č. 3 časti E bode E.3.4 sa veta „Minimálna základná hodnota 1 hektára lesného pozemku je 4 000 Sk“ nahrádza vetou „Minimálna základná hodnota 1 hektára lesného pozemku je 132,76 eura“.
8.
V prílohe č. 4 časti A bode A.5 ods. 2 písm. a) sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.
9.
V prílohe č. 4 časti A bode A.19 ods. 1 sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.
10.
V prílohe č. 4 časti A bode A.25 písm. c) sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovami „50 centov“.
11.
V prílohe č. 4 časti A bode A.25 písm. d) sa suma „10,-Sk“ nahrádza sumou „50 centov“.
12.
V prílohe č. 4 časti A bode A.25 písm. e) sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovami „50 centov“ a slovo „desaťhaliere“ sa nahrádza slovom „centy“.
13.
V prílohe č. 4 časti B bode B.1.2 v definíciách skratky kCM sa slová „kurzu tejto meny podľa NBS“ nahrádzajú slovami „referenčného výmenného kurzu tejto meny podľa ECB“.
14.
V prílohe č. 4 časti B bode B.1.2 sa skratka „NBS“ nahrádza skratkou „ECB“.
15.
V prílohe č. 4 časti B bode B.1.10 písm. b) druhom bode sa slovo „korunách“ nahrádza slovom „eurách“.
16.
V prílohe č. 4 časti B bode B.1.11 v definíciách skratky TH sa slovo „korunách“ nahrádza slovom „eurách“.
17.
V prílohe č. 5 časti B siedmom bode sa slová „celé slovenské koruny“ nahrádzajú slovami „50 centov“.
18.
V prílohe č. 6 časti A dvadsiatom ôsmom bode sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.
19.
V prílohe č. 6. časti A tridsiatom šiestom bode sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.
20.
V prílohe č. 6 časti A tridsiatom siedmom bode sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.
21.
V prílohe č. 6 časti B siedmom bode písm. d) prvej vete sa slová „slovenské koruny“ nahrádzajú slovom „eurá“, slová „na EUR s kurzom platným ku dňu 30. 12. 2001 a následne na slovenské koruny kurzom NBS k rozhodnému dátumu“ sa nahrádzajú slovami „konverzným kurzom ku dňu vstupu tejto krajiny do Európskej menovej únie“ a slová „slovenské koruny platným kurzom NBS“ sa nahrádzajú slovom „eurá“.
22.
V prílohe č. 6 časti B pätnástom bode sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.
23.
V prílohe č. 6 časti B sedemnástom bode sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“.
24.
V prílohe č. 9 druhom odseku sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“ a slová „kurzom Národnej banky Slovenska“ sa nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky“.
25.
V prílohe č. 10 prvom a druhom bode sa slová „kurzom Národnej banky Slovenska“ nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky“.
26.
V prílohe č. 12 prvom bode treťom odseku sa slová „slovenských korunách“ nahrádzajú slovom „eurách“ a slová „kurzom Národnej banky Slovenska“ sa nahrádzajú slovami „referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky“.
27.
V prílohe č. 14 tabuľka č. I znie:
„LESNÉ POZEMKY
Tabuľka č. I
Základná hodnota lesného pozemku pri priemernej polohe v € za ha
Drevina Absolútna bonita
do 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Smrek 132,78 132,78 132,78 132,78 305,38 653,92 1 055,57 1 467,17 1 825,67 2 081,26 2 356,77 2 632,28 2 924,38
Jedľa 132,78 132,78 132,78 239,00 484,63 843,13 1 248,09 1 646,42 2 091,22 2 482,91 2 940,98 3 395,74
Borovica lesná 132,78 132,78 132,78 132,78 139,41 411,60 780,06 1 141,87 1 513,64
Borovica čierna, vejmutovka, limba 132,78 132,78 132,78 132,78 132,78 328,62 624,05 912,83 1 211,58
Borovica horská 132,78
Smrekovec 132,78 132,78 132,78 132,78 265,55 597,50 965,94 1 387,51 1 848,90 2 366,73 2 947,62 3 574,99
Dub 132,78 132,78 361,81 783,38 1 191,66 1 613,22 2 101,18 2 592,45 3 133,51 3 677,89
Dub cer 132,78 132,78 199,16 431,52 653,92 889,60 1 155,15 1 424,02 1 722,76 2 021,51
Brest, orech, ostatné tvrdé listnáče 132,78 132,78 252,27 547,70 833,17 1 131,91 1 470,49 1 815,71 2 194,12 2 572,53
Buk 132,78 132,78 132,78 192,52 474,67 746,86 1 015,73 1 341,03 1 659,70 2 008,23 2 303,66
Javor 132,78 132,78 132,78 132,78 189,21 544,38 912,83 1 254,73 1 589,99 1 958,44 2 263,83
Jaseň 132,78 132,78 132,78 132,78 192,52 554,34 929,43 1 281,29 1 619,86 1 994,95 2 306,98
Lipa 132,78 132,78 132,78 132,78 142,73 318,66 531,10 733,59 926,11 1 141,87 1 321,12
Pagaštan, gaštan jedlý, čerešňa, višňa, jabloň, hruška 132,78 132,78 132,78 132,78 152,69 341,90 574,25 790,02 999,14 1 234,81 1 427,34
Breza 132,78 132,78 132,78 786,70 1 457,21 2 127,73 2 798,25 3 468,76
Jelša 132,78 132,78 132,78 614,09 1 135,23 1 659,70
Jarabina 132,78 132,78 132,78 614,09 1 135,23 1 659,70 2 184,16 2 705,30
Topoľ domáci, vŕba, osika 132,78 132,78 152,69 693,75 1 397,46 2 270,46 3 140,14 4 013,14
Topoľ šľachtený 132,78 132,78 371,77 2 453,03 3 717,72 4 979,09 7 070,30 8 298,48
Agát 132,78 132,78 132,78 590,85 1 092,08 1 596,63
Hrab 132,78 132,78“.
28.
V prílohe č. 14 tabuľka č. II znie:
„Tabuľka č. II
Jednotkové hodnoty sadzieb faktora polohy lesného pozemku
Približovanie Odvoz
priemerná
vzdialenosť
sadzba priemerná
vzdialenosť
sadzba
m € za m3   € za m3
    1 – 100 0,2977 -11 0,4601
101 – 200 0,2646 11,1 – 12 0,4040
201 – 300 0,2314 12,1 – 13 0,3505
301 – 400 0,1978 13,1 – 14 0,2997
401 – 500 0,1660 14,1 – 15 0,2516
501 – 600 0,1358 15,1 – 16 0,2068
601 – 700 0,1036 16,1 – 17 0,1636
701 – 800 0,0727 17,1 – 18 0,1235
801 – 900 0,0435 18,1 – 19 0,0856
   901 – 1 000 0,0136 19,1 – 20 0,0505
1 001 – 1 100 -0,0156 20,1 – 21 0,0176
1 101 – 1 200 -0,0441 21,1 – 22 -0,0126
1 201 – 1 300 -0,0727 22,1 – 23 -0,0402
1 301 – 1 400 -0,999  23,1 – 24 -0,0647
1 401 – 1 500 -0,1265 24,1 – 25 -0,0873
1 501 – 1 600 -0,1537 25,1 – 26 -0,1069
1 601 – 1 700 -0,1792 26,1 – 27 -0,1238
1 701 – 1 800 -0,2055 27,1 – 28 -0,1384
1 801 – 1 900 -0,2304 28,1 – 29 -0,1517
1 901 – 2 000 -0,2549 29,1 – 30 -0,1617
2 001 – 2 100 -0,2798 30,1 – 31 -0,1683
2 101 – 2 200 -0,3031 31,1 – 32 -0,1736
2 201 – 2 300 -0,3256 32,1 – 33 -0,1753
2 301 a viac -0,3489 33,1 a viac -0,1763
Hodnota faktora polohy sa určí vynásobením celkovej produkcie dreva stanovenej podľa podielu cieľového zastúpenia drevín z prílohy č. 14 tabuľky č. III jednotkovou hodnotou sadzby faktora polohy. Priemerná približovacia vzdialenosť je vzdialenosť v metroch od stredu lesného pozemku po miesto odvozu. Priemerná odvozná vzdialenosť je vzdialenosť v kilometroch z miesta nakladania na odvozný prostriedok po miesto spracovania, spotreby alebo expedície surového dreva.“.
29.
V prílohe č. 15 tabuľka č. I znie:
„JEDNOTKOVÁ VÝCHODISKOVÁ HODNOTA PORASTU
Tabuľka č. I
OVOCNÉ STROMY
Druh Tvar  V roku
výsadby
Jednotková hodnota v € za 1 ks po roku výsadby Hodnota
sa znižuje ročne
      2.
rok
3.
rok
4.
rok
5.
rok
6.
rok
7.
rok
8.
rok
9.
rok
10.
rok
11.
rok
12.
rok
13.
rok
14.
rok
po roku
veku
o
Jabloň a hruška VK + PK 5,875 8,498 11,153 13,775 16,431 19,087 21,709 23,103 24,563 26,024 27,485 28,945 30,406 31,866 20 1,228
  ŠK 4,747 6,705 8,664 10,655 12,614 14,605 15,734 16,863 17,991 19,120 20,248 21,410     18 0,929
  voľný ZK 2,921 3,917 4,946 5,975 6,639 7,303 7,967 8,630             12 0,498
  vreteno                                
  kordón                                
  palmeta 2,921 3,917 4,946 5,676 6,406 7,170                 9 0,498
Čerešňa VK + PK 6,141 8,896 11,684 14,439 17,194 19,983 22,771 25,427 28,115 30,771 33,459 36,148 38,804 41,492 20 1,295
  nízkokmeň 5,145 7,469 9,825 12,149 14,506 15,966 17,460 18,921 20,414 21,908         15 1,095
Višňa   5,045 7,236 9,427 11,618 13,809 15,004 16,232 17,427 18,655 19,916         15 1,328
Slivka a poloslivka   4,315 5,909 7,502 9,095 10,688 12,315 13,012 13,742 14,439 15,170 15,867 16,597     18 0,863
Mirabelka, ringlota   4,149 5,543 6,971 8,365 9,792 11,220 11,585 11,950 12,315 12,680 13,045 13,444     18 0,697
Marhuľa   4,946 7,502 10,058 12,614 15,203 17,128 19,053 20,979 22,904 24,895         15 2,490
Broskyňa   4,747 7,535 10,323 13,112 15,037 16,962 18,887 20,912             12 2,987
Orech vlašský    Gaštan jedlý   6,440 8,531 10,622 12,713 14,804 16,896 18,987 21,078 23,169 25,261 27,352 29,543 Do veku 20 rokov
sa hodnota
zvyšuje
o 3,054 eura ročne
35 1,792
Egreš krík/strom 0,830 0,963 1,162 1,461 1,759                   8 0,332
Ríbezľa – červená krík/strom 1,129 1,261 1,427 1,593 1,759                   10 0,299
biela krík/strom 1,129 1,261 1,427 1,892 2,324                   10 0,365
čierna krík/strom 1,129 1,261 1,427 2,124 2,855                   10 0,465
Malinčie, černice m2 0,498 0,597 0,664 0,763                     6 0,133
Ostatné ovocné druhy (dula, mandľa, lieska, jarabina atď.)   3,651 4,182 4,714 5,245 5,809 6,307 6,805 7,303 7,801 8,298         15 0,664
Minimálna jednotková hodnota po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných a polokmenných 3,319 eura, pri štvrťkmenných 1,66 eura, pri zákrpkoch 0,664 eura, kríkoch a stromčekoch bobuľovín 0,332 eura. Jednotková hodnota sa znižuje až o 60 % pri stromoch a kríkoch neošetrovaných, minimálne slabého vzrastu alebo poškodených.“.
30.
V prílohe č. 15 tabuľka č. II znie:
„Tabuľka č. II
VINIČNÉ PORASTY (VRÁTANE ZARIADENIA VINÍC)
Druh Tvar Jednotková hodnota v € za 1 kus po Hodnota sa znižuje ročne
výsadbe 1. roku 2. roku 3. roku 4. – 9. roku po roku veku o €
Vinič štepený vedenie na hlavu 1,6265 1,8257 2,0248 2,2240 2,4232 0,2987 0,0996
vedenie stredové
a vysoké
1,8257 2,1576 2,4232 3,9833 4,3152 0,2987 0,1992
Vinič pravokorenný vedenie na hlavu 1,5269 1,7261 1,9252 2,1244 2,3236 0,2987 0,0996
vedenie stredové
a vysoké
1,7261 2,0580 2,3236 3,8837 4,2156 0,2987 0,1992
Vinice s vysokým a so stredovým vedením musia mať po 3. roku po výsadbe kompletnú opornú konštrukciu, v opačnom prípade sa jednotkové hodnoty za jednotlivé kusy viniča znižujú o 20 %.“.
31.
V prílohe č. 15 tabuľka č. III znie:
„Tabuľka č. III
CHMEĽOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMEĽNÍC
  Jednotková hodnota v € za 1 m2
Chmeľový
porast
Zariadenie
chmeľnice
Spolu
a) Bežné výsadby      
– novozaložené chmeľnice27) 0,1394 0,8298 0,9692
– zrážka za každý rok 0,0070 0,0415 0,0485
       
b) Bezvirózne výsadby      
– novozaložené chmeľnice27) 0,2324 0,8298 1,0622
– zrážka za každý rok veku 0,0116 0,0415 0,0531
27)
Novovysadený porast a nové zariadenie z drevených stĺpov a drôtov.“.
32.
V prílohe č. 15 tabuľka č. VI znie:
„Tabuľka č. VI
Celkové pestovné náklady založenia lesného porastu (c) vo veku 3 rokov podľa drevín
Celkové náklady v € na ha drevín
Smrek Jedľa Borovica Smrekovec Dub Buk
2 499,50 2 824,80 3 525,19 3 379,14 3 863,77 3 123,55“.
33.
V prílohe č. 15 tabuľka č. VIII znie:
„Tabuľka č. VIII
Jednotkové hodnoty sadzieb faktora polohy lesného porastu
Priemerná približovacia vzdialenosť Priemerná odvozná vzdialenosť
m € za m3 km € za m3
1 – 100 1,5604 – 11 2,4099
101 – 200 1,3845 11,1 – 12 2,1178
201 – 300 1,2116 12,1 – 13 1,8396
301 – 400 1,0413 13,1 – 14 1,5741
401 – 500 0,8723 14,1 – 15 1,3221
501 – 600 0,7084 15,1 – 16 1,0844
601 – 700 0,5447 16,1 – 17 0,8594
701 – 800 0,3847 17,1 – 18 0,6486
801 – 900 0,2270 18,1 – 19 0,4498
901 – 1 000 0,0727 19,1 – 20 0,2646
1 001 – 1 100 – 0,0807 20,1 – 21 0,0943
1 101 – 1 200 – 0,2307 21,1 – 22 – 0,0641
1 201 – 1 300 – 0,3781 22,1 – 23 – 0,2085
1 301 – 1 400 – 0,5231 23,1 – 24 – 0,3396
1 401 – 1 500 – 0,6649 24,1 – 25 – 0,4567
1 501 – 1 600 – 0,8040 25,1 – 26 – 0,5620
1 601 – 1 700 – 0,9414 26,1 – 27 – 0,6536
1 701 – 1 800 – 1,0755 27,1 – 28 – 0,7279
1 801 – 1 900 – 1,2076 28,1 – 29 – 0,7957
1 901 – 2 000 – 1,3371 29,1 – 30 – 0,8464
2 001 – 2 100 – 1,4635 30,1 – 31 – 0,8843
2 101 – 2 200 – 1,5878 31,1 – 32 – 0,9082
2 201 – 2 300 – 1,7082 32,1 – 33 – 0,9195
2 300 a viac – 1,8280 33,1 a viac – 0,9235“.
34.
V prílohe č. 15 tabuľka č. X znie:
„Tabuľka č. X
OKRASNÉ DREVINY
Pol. č. Druh Jednotková hodnota v € za kus, pri živých plotoch za 1 bm
do do do do do do do nad
5 rokov 10 rokov 15 rokov 20 rokov 25 rokov 30 rokov 35 rokov 35 rokov
1   Listnaté stromy 4,78 5,97 7,30 8,80 11,22 13,68 16,60 18,26
2   Listnaté stromy 7,17 8,96 10,95 13,18 16,83 20,51 24,90 27,38
     tvarované                
     previsnuté,                
     popínavé,                
     farebné                
3   Ihličnaté stromy 4,32 5,48 6,31 7,80 9,63 11,62 13,11 15,93
4   Ihličnaté stromy 6,90 8,76 10,09 12,28 15,40 18,59 20,98 25,23
     tvarované                
     previsnuté,                
     popínavé,                
     zákrpky                
     farebné                
5   Kry 2,99 3,98
6   Živé ploty – listnaté 3,32 3,98
  ihličnaté 2,99 3,65
7   Rastliny – pivonky, 1,99
  ruže, stálozelené,                
  otáčavé, clematis                
8   Azalky, rhododendróny 1,99 3,32 3,98 5,31
Jednotková hodnota sa znižuje až o 60 % pri neošetrovaných, poškodených alebo prestarnutých drevinách.
Najvyššie dosiahnuté jednotkové hodnoty platia aj pre ďalšie roky veku okrasných drevín.
Ak ide o celoplošný výskyt lesných a okrasných stromov na iných než lesných pozemkoch na minimálnej ploche 1 000 m2, ohodnotia sa ako lesný porast.
Pri prirodzene založených porastoch (vzniknutých náletom semena) sa počíta len 50 % z takto zistenej jednotkovej hodnoty.“.
35.
V prílohe č. 16 druhom bode v definíciách skratiek PK a VK sa vypúšťajú slová „slovenských korunách“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Štefan Harabin v. r.