611/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

611
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2008,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 467/2005 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Hodnostný prídavok duchovného, ktorý vykonáva funkciu zaradenú do skupiny
a)
C, je 6,64 až 23,24 eura mesačne,
b)
D, je 16,60 až 39,84 eura mesačne,
c)
E, je 26,56 až 66,39 eura mesačne,
d)
F, je 43,16 až 99,59 eura mesačne,
e)
G, je 66,39 až 165,97 eura mesačne.“.
2.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.
Stupnica základných platov duchovných
(v eurách mesačne)
Platový
stupeň
Započítateľná doba
vykonávania
duchovenskej
činnosti v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny
a započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
A B C D E F G
1 do 3 248,84 273,60 302,09 334,34 369,95 408,93 452,89
2 od 3 do 6 259,32 285,72 315,52 348,55 386,26 427,35 472,14
3 od 6 do 9 270,27 297,46 328,47 362,85 402,20 445,76 491,85
4 od 9 do 12 280,71 309,22 342,29 377,06 418,16 464,22 512,38
5 od 12 do 15 291,61 321,33 355,68 392,19 434,88 481,80 532,52
6 od 15 do 18 302,90 333,10 369,49 406,86 451,65 499,81 552,60
7 od 18 do 21 314,23 345,21 382,93 422,31 468,42 517,39 572,69
8 od 21 do 24 325,56 356,96 396,77 437,79 484,71 535,43 593,25
9 od 24 do 27 336,86 369,49 410,60 453,32 501,48 553,86 613,78
10 od 27 do 30 348,18 382,10 423,98 468,80 518,25 572,33 634,28
11 nad 30 359,88 394,26 437,79 484,33 535,00 591,16 656,08“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.