619/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

619
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 69da ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. 491/2008 Z. z.
výnos zo 16. decembra 2008 č. 93/2008 o podrobnostiach o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie oprávnenými na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov.
Výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže a na colníkov. Výnos ustanovuje formulár, ktorý sa použije na vyžiadanie informácií a osobných údajov od orgánu členského štátu Európskej únie oprávneného na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov a vyšetrovanie trestných činov, ako aj formulár, ktorý sa použije na poskytnutie informácií a osobných údajov takémuto orgánu členského štátu Európskej únie, na poskytnutie vysvetlenia orgánu členského štátu Európskej únie, ak nie je možné poskytnúť informácie a osobné údaje v určených lehotách, na informovanie orgánu členského štátu Európskej únie o tom, že je na získanie žiadaných informácií a osobných údajov potrebný súhlas alebo povolenie iného orgánu, a na odmietnutie poskytnutia informácií a osobných údajov orgánu členského štátu Európskej únie.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Výnos je uverejnený v čiastke 93/2008 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, krajských riaditeľstvách Policajného zboru a okresných riaditeľstvách Policajného zboru.