62/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
ZÁKON
zo 14. februára 2008,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 123j sa vkladá § 123k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠123k
Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2008
Na fyzickú osobu, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa vzťahuje § 123f primerane. Písomné oznámenie podľa § 123f ods. 1 nevyžaduje úradné osvedčenie podpisu.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.