624/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

624
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.
výnos z 10. decembra 2008 č. 90/2008, ktorým sa mení výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. februára 2008 č. 11/2008 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2008 (oznámenie č. 66/2008 Z. z.).
Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v mene euro po jej zavedení v Slovenskej republike od 1. januára 2009.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Výnos je uverejnený v čiastke 90/2008 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.