625/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

625
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 17. decembra 2008 č. MF/027059/2008-311, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (oznámenie č. 567/2007 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.finance.gov.sk.