629/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

629
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu boli 29. septembra 2008 prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci (oznámenie č. 296/1991 Zb.) v znení neskorších zmien (oznámenie č. 529/1992 Zb., oznámenie č. 291/1995 Z. z., oznámenie č. 292/1995 Z. z., oznámenie č. 346/1998 Z. z., oznámenie č. 47/2001 Z. z., oznámenie č. 288/2001 Z. z., oznámenie č. 257/2002 Z. z., oznámenie č. 29/2003 Z. z., oznámenie č. 30/2003 Z. z., oznámenie č. 574/2003 Z. z., oznámenie č. 83/2004 Z. z., oznámenie č. 97/2005 Z. z., oznámenie č. 123/2006 Z. z., oznámenie č. 156/2007 Z. z., oznámenie č. 157/2007 Z. z., oznámenie č. 244/2008 Z. z., oznámenie č. 248/2008 Z. z. a oznámenie č. 628/2008 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. januára 2009. Týmto dňom nadobudnú platnosť aj pre Slovenskú republiku.
K oznámeniu č. 629/2008 Z. z.
ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K ZMLUVE O PATENTOVEJ SPOLUPRÁCI
Pravidlo 45bis
Doplnkové medzinárodné rešerše
45bis.1 (bez zmeny)
45bis.2 Manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš
(a)
až (c) (bez zmeny)
(d)
Medzinárodný úrad vráti prihlasovateľovi manipulačný poplatok za doplnkovú rešerš, ak pred odovzdaním dokumentov podľa pravidla 45bis.4(e)(i) až (iv) orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš je medzinárodná prihláška späťvzatá alebo sa považuje za späťvzatú alebo žiadosť o doplnkovú rešerš je späťvzatá alebo sa považuje za nepodanú.
45bis.3 Poplatok za doplnkovú rešerš
(a)
až (c) (bez zmeny)
(d)
Medzinárodný úrad vráti prihlasovateľovi poplatok za doplnkovú rešerš, ak pred odovzdaním dokumentov podľa pravidla 45bis.4(e)(i) až (iv) orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš je medzinárodná prihláška späťvzatá alebo sa považuje za späťvzatú alebo je žiadosť o doplnkovú rešerš späťvzatá alebo sa považuje za nepodanú.
(e)
(bez zmeny)
45bis.4 až 45bis.9 (bez zmeny)
Pravidlo 90
Zástupcovia a spoloční zástupcovia
90.1 Ustanovenie zástupcu
(a)
Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom, na ktorom sa podala medzinárodná prihláška, alebo ak sa medzinárodná prihláška podala na Medzinárodnom úrade, osobu, ktorá má právo vystupovať, ak ide o medzinárodnú prihlášku, pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu, môže prihlasovateľ ustanoviť za svojho zástupcu na zastupovanie pred prijímacím úradom, pred Medzinárodným úradom, pred orgánom pre medzinárodnú rešerš, každým orgánom špecifikovaným pre doplnkovú rešerš a pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum.
(b)
(bez zmeny)
(b-bis) Osobu, ktorá má právo vystupovať pred národným úradom alebo medzivládnou organizáciou, ktorá koná ako orgán špecifikovaný pre doplnkovú rešerš, môže prihlasovateľ ustanoviť za svojho zástupcu na zastupovanie osobitne pred týmto orgánom.
(c)
(bez zmeny)
(d)
Zástupca ustanovený podľa odseku (a) môže, ak nie je v ustanovujúcom dokumente uvedené niečo iné, určiť jedného alebo niekoľkých ďalších zástupcov, aby zastupovali prihlasovateľa ako zástupcovia prihlasovateľa
(i)
pred prijímacím úradom, pred Medzinárodným úradom, pred orgánom pre medzinárodnú rešerš, každým orgánom špecifikovaným pre doplnkovú rešerš a pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum s podmienkou, že každá takto ustanovená osoba ako ďalší zástupca má právo vystupovať pred národným úradom, na ktorom sa podala medzinárodná prihláška, alebo ak ide o medzinárodnú prihlášku, pred Medzinárodným úradom, ktorý vykonáva funkciu prijímacieho úradu, podľa toho, o ktorý prípad ide,
(ii)
osobitne pred orgánom pre medzinárodnú rešerš, každým orgánom špecifikovaným pre doplnkovú rešerš alebo pred orgánom pre medzinárodný predbežný prieskum s podmienkou, že osoba takto ustanovená ako ďalší zástupca má právo vystupovať pred národným úradom alebo medzivládnou organizáciou, ktorá pôsobí ako orgán pre medzinárodnú rešerš alebo orgán pre medzinárodný predbežný prieskum, podľa toho, o ktorý prípad ide.
90.2 a 90.3 (bez zmeny)
90.4 Spôsob ustanovenia zástupcu alebo spoločného splnomocnenca
(a)
(bez zmeny)
(b)
Okrem pravidla 90.5 plnomocenstvo sa predloží buď prijímaciemu úradu, alebo Medzinárodnému úradu s podmienkou, že ak je plnomocenstvom ustanovený zástupca podľa pravidla 90.1 (b), (b-bis), (c) alebo (d) (ii), predloží sa plnomocenstvo orgánu pre medzinárodnú rešerš, orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, podľa toho, o ktorý prípad ide.
(c)
(bez zmeny)
(d)
Okrem odseku (e) každý prijímací úrad, každý orgán pre medzinárodnú rešerš, každý orgán kompetentný vykonávať doplnkovú rešerš, každý orgán pre medzinárodný predbežný prieskum a Medzinárodný úrad sa môžu zrieknuť požiadavky podľa odseku (b), aby sa im predložilo individuálne splnomocnenie, v tomto prípade sa nebude uplatňovať odsek (c).
(e)
(bez zmeny)
90.5 Všeobecné plnomocenstvo
(a)
(bez zmeny)
(b)
Všeobecné plnomocenstvo sa uloží na prijímacom úrade s podmienkou, že ak sa ustanovuje zástupca podľa pravidla 90.1 (b), (b-bis), (c) alebo (d) (ii), uloží sa na orgáne pre medzinárodnú rešerš alebo na orgáne pre medzinárodný predbežný prieskum, podľa toho, o ktorý prípad ide.
(c)
Ktorýkoľvek prijímací úrad, orgán pre medzinárodnú rešerš, orgán kompetentný vykonávať doplnkovú rešerš a orgán pre medzinárodný predbežný prieskum sa smie zrieknuť požiadavky podľa odseku (a)(ii) na priloženie kópie plnej moci k žiadosti, návrhu alebo osobitnému oznámeniu, podľa toho, o ktorý prípad ide.
(d)
Napriek odseku (c), ak zástupca predloží akékoľvek oznámenie o späťvzatí podľa pravidla 90bis.1 až 90bis.4 prijímaciemu úradu, orgánu pre medzinárodnú rešerš, orgánu pre doplnkovú rešerš alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, podľa toho, o ktorý prípad ide, zašle kópiu všeobecného plnomocenstva zástupcu tomuto úradu alebo orgánu.
90.6 (bez zmeny)
Pravidlo 90bis
Späťvzatia
90bis.1 až 90bis.3 (bez zmeny)
90bis.3bis Späťvzatie žiadosti o doplnkovú rešerš
(a)
Prihlasovateľ môže vziať žiadosť o doplnkovú rešerš späť kedykoľvek pred dňom odovzdania správy o doplnkovej medzinárodnej rešerši alebo vyhlásenia, že sa nevyhotoví žiadna taká správa, prihlasovateľovi a Medzinárodnému úradu podľa pravidla 45bis.8(a)
(b)
Späťvzatie bude účinné hneď po prijatí oznámenia adresovaného prihlasovateľom špecifikovanému orgánu pre doplnkovú rešerš alebo medzinárodnému úradu v lehote podľa odseku (a) za predpokladu, že ak oznámenie nedošlo orgánu špecifikovanému pre doplnkovú rešerš v dostatočnom predstihu, tak, aby sa zamedzilo odovzdaniu správy alebo vyhlásenia podľa odseku (a), oznámenie tejto správy alebo vyhlásenia podľa článku 20(1) uplatneného podľa pravidla 45bis.(8)(b) bude neúčinné.
90bis.4 (bez zmeny)
90bis.
5 Podpis
(a)
(bez zmeny)
(b)
Ak dvaja alebo viacerí prihlasovatelia podajú medzinárodnú prihlášku, v ktorej určia štát, ktorého národné zákonodarstvo požaduje, aby národné prihlášky podávali vynálezcovia, a ak prihlasovateľa pre tento určený štát, ktorý je vynálezcom, nemožno nájsť alebo zastihnúť po vynaložení značného úsilia, nemusí oznámenie o späťvzatí podľa pravidiel 90bis.1 až 90bis.4 podpísať tento prihlasovateľ („dotyčný prihlasovateľ“), ak ho podpísal aspoň jeden prihlasovateľ, a
(i)
poskytlo sa prijímaciemu úradu, Medzinárodnému úradu, orgánu pre vykonanie doplnkovej medzinárodnej rešerše alebo orgánu pre medzinárodný predbežný prieskum, podľa toho, o ktorý prípad ide, uspokojivé vysvetlenie týkajúce sa chýbajúceho podpisu dotyčného prihlasovateľa, alebo
(ii)
v prípade oznámenia o späťvzatí podľa pravidla 90bis.1(b), 90bis.2(d), 90bis.3(c) alebo 90bis.3bis(b) dotyčný prihlasovateľ nepodpísal žiadosť, ale požiadavkám podľa pravidla 4.15 (b) sa vyhovelo, alebo
(iii)
(bez zmeny)
90bis.6 Účinok späťvzatia
(a)
(bez zmeny)
(b-bis) Ak bola žiadosť o doplnkovú rešerš vzatá späť podľa pravidla 90bis.3bis, orgán, ktorého sa to týka, zastaví vykonanie doplnkovej rešerše.
(c)
(bez zmeny)
90bis.7 (bez zmeny)