63/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2008 do 14.03.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 11. februára 2008,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 27 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
§ 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:
㤠4
Rozsah a vymedzenie údajov
Do integrovaného registra informačného systému sa oznamujú údaje podľa osobitného predpisu3) a údaje o množstvách znečisťujúcich látok uvedených v osobitnom predpise,4) ktoré nepresahujú ustanovenú prahovú hodnotu.
§ 5
Spôsob zisťovania, vyhodnocovania a oznamovania údajov
(1)
Údaje podľa § 4 sa zisťujú a vyhodnocujú spôsobom a metódami, ktorými sa podľa vlastností použitej technológie a znečisťujúcej látky zistí najpravdepodobnejšie množstvo znečisťujúcej látky, napríklad technickým výpočtom alebo odborným odhadom; ak nemožno urobiť technický výpočet alebo ak nie sú dostupné podklady na odborný odhad, množstvo znečisťujúcej látky sa zistí jednorazovým analytickým stanovením. Spôsoby a metódy zisťovania a vyhodnocovania údajov podľa § 4 uverejňuje ministerstvo na svojej internetovej stránke.
(2)
Údaje podľa § 4 sa oznamujú Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave za každú prevádzku na tlačive, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.5) Na identifikáciu prevádzky sa využíva aj číslo kategórie priemyselnej činnosti a kód NOSE-P, ktoré sú uvedené v prílohe.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 5 znejú:
„3) Čl. 5 ods. 1 a príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006).
4) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.
5)
§ 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.“.
2.
Prílohy č. 1 a 2 sa vypúšťajú. Doterajšia príloha č. 3 sa označuje ako príloha.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2008.
Jaroslav Izák v. r.