630/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

630
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. decembra 2008,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 14 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „špeciálne školy“)1) a školské zariadenia.
Určovanie normatívov podľa § 4 ods. 1 a 14 zákona
§ 2
Kategórie škôl s jednotnými normatívmi
(1)
Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 4 ods. 5 zákona sú:
a)
základné školy,
b)
gymnáziá,
c)
športové gymnáziá,
d)
konzervatóriá,
e)
stredné odborné školy – 1. kategória,
f)
stredné odborné školy – 2. kategória,
g)
stredné odborné školy – 3. kategória,
h)
stredné odborné školy – 4. kategória,
i)
stredné odborné školy – 5. kategória,
j)
stredné odborné školy – 6. kategória,
k)
stredné odborné školy – 7. kategória,
l)
stredné odborné školy – 8. kategória,
m)
stredné odborné školy – 9. kategória,
n)
stredné odborné školy – 10. kategória,
o)
stredné odborné školy – 11. kategória,
p)
stredné odborné školy – 12. kategória,
q)
stredné odborné školy – 13. kategória,
r)
stredné odborné školy – 14. kategória,
s)
stredné odborné školy – 15. kategória,
t)
stredné odborné školy – 16. kategória,
u)
stredné odborné školy – 17. kategória,
v)
stredné odborné školy – 18. kategória,
w)
stredné odborné školy – 19. kategória,
x)
stredné odborné školy – 20. kategória,
y)
stredné odborné školy – 21. kategória,
z)
stredné odborné školy – 22. kategória,
aa)
stredné odborné školy – 23. kategória,
ab)
stredné odborné školy – 24. kategória,
ac)
stredné odborné školy – 25. kategória,
ad)
stredné odborné školy – 26. kategória,
ae)
stredné odborné školy – 27. kategória,
af)
strediská praktického vyučovania,
ag)
základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a základné školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním2) (ďalej len „špeciálne základné školy“),
ah)
gymnáziá a konzervatóriá – stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a stredné školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (ďalej len „špeciálne stredné školy“),2)
ai)
stredné odborné školy – špeciálne stredné školy,2)
aj)
odborné učilištia a praktické školy.
(2)
Kategórie škôl s jednotným normatívom na teplo podľa § 3 ods. 7 sú školy v miestach s teplotným pásmom I. až VIII.
(3)
Kategórie škôl s jednotným normatívom na prevádzku okrem tepla podľa § 3 ods. 7 sú:
a)
školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. a), b), e), f), g), p), u), ac) a af),
b)
školy s mierne zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. q), w), z) a ad),
c)
školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. h), k), o), r), x), ah), ai) a aj),
d)
školy s veľmi zvýšenou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. i), l), s), v), y) a aa),
e)
školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou podľa odseku 1 písm. c), d), j), m), n), t), ab), ae) a ag).
(4)
Kategórie škôl s jednotným normatívom na výchovno-vzdelávací proces a s jednotným normatívom na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov podľa § 3 ods. 7 sú zhodné s kategóriami škôl podľa odseku 1.
(5)
Zoznam číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl pre kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa odseku 1 písm. e) až ae) je uvedený v prílohe č. 1.3)
§ 3
Podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov
(1)
Z finančných prostriedkov na bežné výdavky rozpočtovaných na kalendárny rok v kapitole Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 3 ods. 2 písm. a) a c) zákona sa odpočítajú finančné prostriedky na bežné výdavky
a)
pre materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „špeciálne materské školy“),
b)
pre špeciálne výchovné zariadenia a centrá špeciálnopedagogického poradenstva (ďalej len „špeciálne školské zariadenia“),
c)
pre ostatné školské zariadenia,
d)
pre školy na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa osobitného predpisu,4)
e)
na úhradu nákladov podľa § 4 ods. 12 zákona, na úhradu špecifík podľa § 4a zákona, na poskytovanie finančných prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov podľa § 4b zákona, na riešenie havarijných situácií podľa § 4c zákona, na financovanie rozvojových projektov podľa § 4d zákona a na rezervu určenú na dohodovacie konanie podľa § 8c zákona pri dodržaní limitu podľa § 7 ods. 7 zákona,
f)
na úhradu príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl a špeciálnych materských škôl, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, podľa § 6b zákona,
g)
na úhradu nákladov na záujmové vzdelávanie podľa § 7 ods. 8 zákona.
(2)
Finančné prostriedky určené podľa odseku 1 sa rozdelia v pomere deväť ku dvom na časť finančných prostriedkov určenú na normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní zamestnancov podľa § 4 ods. 5 zákona (ďalej len „osobné náklady“) a na časť finančných prostriedkov určenú na normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a na prevádzku školy bez osobných nákladov podľa § 4 ods. 6 zákona (ďalej len „prevádzkové náklady“). Finančné prostriedky na prevádzkové náklady sa rozdelia na finančné prostriedky na teplo, na finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla, na finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací proces a na finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Finančné prostriedky na teplo sa určia po zohľadnení priemerných výdavkov na teplo za predchádzajúce tri skončené kalendárne roky. Finančné prostriedky na výchovno-vzdelávací proces sa určia najmenej vo výške 15 % finančných prostriedkov na prevádzkové náklady. Finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa určia vo výške 1,5 % finančných prostriedkov na osobné náklady. Finančné prostriedky na prevádzku okrem tepla sa určia ako zvyšok finančných prostriedkov na prevádzkové náklady po odpočítaní finančných prostriedkov na teplo, finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávací proces a finančných prostriedkov na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
(3)
Mzdový normatív pre školu podľa § 4 ods. 5 zákona sa vypočíta ako súčin základného mzdového normatívu, koeficientu personálnej náročnosti prislúchajúceho kategórii škôl podľa § 2 ods. 1, do ktorej škola patrí, a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(4)
Hodnota
a)
koeficientu personálnej náročnosti pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 vychádza z počtu žiakov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca a z počtu nepedagogických zamestnancov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca pre danú kategóriu škôl; hodnoty koeficientu personálnej náročnosti pre jednotlivé kategórie škôl a spôsob ich výpočtu sú uvedené v prílohe č. 2; pri ich výpočte sa vychádza z celoslovenského priemeru počtu žiakov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca a z celoslovenského priemeru počtu nepedagogických zamestnancov pripadajúcich na jedného pedagogického zamestnanca pre danú kategóriu škôl a z pomeru priemerných platov pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov v predchádzajúcom skončenom kalendárnom roku,
b)
koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy sa vypočíta ako súčet evidenčného prepočítaného počtu pedagogických zamestnancov zaradených do 7. platovej triedy s koeficientom 0,74, do 8. platovej triedy s koeficientom 0,82, do 9. platovej triedy s koeficientom 0,92, do 10. platovej triedy s koeficientom 1,00, do 11. platovej triedy s koeficientom 1,07 a do 12. platovej triedy s koeficientom 1,14, ktorý sa delí evidenčným prepočítaným počtom všetkých pedagogických zamestnancov.
(5)
Základný mzdový normatív sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov určeného na osobné náklady podľa odseku 2 a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov pre všetky kategórie podľa § 2 ods. 1. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu personálnej náročnosti a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov pre danú kategóriu podľa § 2 ods. 1 je súčin prepočítaného počtu žiakov škôl podľa ich koeficientu kvalifikačnej štruktúry v školách danej kategórie a koeficientu personálnej náročnosti pre túto kategóriu. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy je súčin počtu žiakov školy v bežnom kalendárnom roku podľa odseku 6 prepočítaný podľa § 4 a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy podľa odseku 4 písm. b).
(6)
Počet žiakov v bežnom kalendárnom roku sa rovná počtu žiakov na začiatku bežného školského roka podľa § 7 ods. 4 zákona.
(7)
Prevádzkový normatív podľa § 4 ods. 6 zákona je súčet
a)
normatívu na teplo,
b)
normatívu na prevádzku okrem tepla,
c)
normatívu na výchovno-vzdelávací proces,
d)
normatívu na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
(8)
Normatív na teplo pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 2 sa vypočíta ako súčin základného normatívu na teplo a koeficientu tepelnej náročnosti pre túto kategóriu.
(9)
Hodnota koeficientu tepelnej náročnosti pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 2 vychádza z teplotného pásma v mieste školy. Hodnoty koeficientu tepelnej náročnosti pre jednotlivé kategórie škôl sú uvedené v prílohe č. 3.
(10)
Základný normatív na teplo sa určí ako podiel finančných prostriedkov na teplo podľa odseku 2 a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu tepelnej náročnosti. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu tepelnej náročnosti pre danú kategóriu podľa § 2 ods. 2 je súčin počtu žiakov v bežnom kalendárnom roku v školách danej kategórie a koeficientu tepelnej náročnosti pre túto kategóriu. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu tepelnej náročnosti je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu tepelnej náročnosti pre všetky kategórie podľa § 2 ods. 2.
(11)
Normatív na prevádzku okrem tepla pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 3 sa vypočíta ako súčin základného normatívu na prevádzku okrem tepla a koeficientu prevádzkovej náročnosti pre túto kategóriu.
(12)
Hodnota koeficientu prevádzkovej náročnosti pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 3 vychádza z celoslovenských priemerov nákladov na prevádzku okrem tepla pre školy v tejto kategórii. Hodnoty koeficientu prevádzkovej náročnosti pre jednotlivé kategórie škôl sú uvedené v prílohe č. 2. Najmenší koeficient prevádzkovej náročnosti má hodnotu 1.
(13)
Základný normatív na prevádzku okrem tepla sa určí ako podiel finančných prostriedkov na prevádzku okrem tepla podľa odseku 2 a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu prevádzkovej náročnosti. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu prevádzkovej náročnosti pre danú kategóriu podľa § 2 ods. 3 je súčin počtu žiakov v bežnom kalendárnom roku v školách danej kategórie a koeficientu prevádzkovej náročnosti pre túto kategóriu. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu prevádzkovej náročnosti je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu prevádzkovej náročnosti pre všetky kategórie podľa § 2 ods. 3.
(14)
Normatív na výchovno-vzdelávací proces pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 sa vypočíta ako súčin základného normatívu na výchovno-vzdelávací proces a koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre túto kategóriu.
(15)
Hodnota koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 vychádza z hodnôt koeficientu personálnej náročnosti pre túto kategóriu. Vypočíta sa ako priemer hodnoty príslušného koeficientu personálnej náročnosti a čísla 1. Hodnoty koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre jednotlivé kategórie škôl sú uvedené v prílohe č. 2.
(16)
Základný normatív na výchovno-vzdelávací proces sa určí ako podiel finančných prostriedkov na výchovno-vzdelávací proces podľa odseku 2 a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre danú kategóriu podľa § 2 ods. 1 je súčin počtu žiakov v bežnom kalendárnom roku v školách danej kategórie a koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre túto kategóriu. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu pre všetky kategórie podľa § 2 ods. 1.
(17)
Normatív na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 sa vypočíta ako súčin príslušného mzdového normatívu a čísla 0,015.
§ 4
Osobitné ustanovenia na určovanie normatívov
(1)
Normatív na žiaka základnej školy sa zvyšuje o kompenzačný príspevok (ďalej len „príspevok“), ak súčet počtu žiakov s daným vyučovacím jazykom v dennej forme štúdia5) v základných školách v pôsobnosti zriaďovateľa na území obce je menší ako 250.
(2)
Mzdový normatív a normatív na výchovno-vzdelávací proces na žiaka školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským je 108 % zodpovedajúceho normatívu a pri bilingválnom štúdiu 125 % zodpovedajúceho normatívu. Mzdový normatív na žiaka nultého ročníka základnej školy je 200 % normatívu na žiaka príslušnej základnej školy.
(3)
Normatív na žiaka, ktorý sa nevzdeláva v dennej forme štúdia, sa určí tak, že normatív na žiaka vo večernej forme štúdia je 40 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia a normatív na ostatných žiakov je 10 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Normatív na žiaka detašovanej triedy školy v ústave pre výkon väzby a v ústave pre výkon trestu odňatia slobody vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia je 300 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia a normatív na žiaka detašovanej triedy školy v ústave pre výkon väzby a v ústave pre výkon trestu odňatia slobody vzdelávajúceho sa formou individuálneho vzdelávania je 30 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Normatív na žiaka základnej školy vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním, ktorý nie je žiakom školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ďalej len „začlenený žiak“), sa určí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený podľa prílohy č. 8. Normatív na začleneného žiaka strednej školy vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia sa určí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený podľa prílohy č. 9. Normatív na žiaka základnej školy, ktorý navštevuje triedu so športovou prípravou, je 108 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia. Normatív na žiaka strednej odbornej školy vykonávajúceho praktické vyučovanie v stredisku praktického vyučovania je 60 % normatívu na žiaka príslušnej kategórie strednej odbornej školy. Normatív na žiaka strednej odbornej školy vykonávajúceho praktické vyučovanie v stredisku odbornej praxe alebo v školskom hospodárstve,6) vzdelávajúceho sa
a)
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ad) je 60 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy, alebo
b)
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. ae) je 80 % normatívu na žiaka tejto kategórie školy.
(4)
Pri určovaní normatívneho príspevku pre školy podľa § 4 ods. 2 zákona sa do počtu jej žiakov započítavajú aj žiaci nadstavbového štúdia a pomaturitného štúdia.
(5)
Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 10, 13, 16 a 17 sa
a)
žiak základnej školy podľa odseku 1 započítava so zvýšeným koeficientom určeným pre danú kategóriu škôl podľa § 2 ods. 1 písm. a); hodnota zvýšeného koeficientu vychádza z počtu žiakov školy; hodnoty zvýšených koeficientov sú uvedené v prílohe č. 7,
b)
žiak vzdelávajúci sa vo večernej forme štúdia započítava s koeficientom 0,4,
c)
ostatní žiaci započítavajú s koeficientom 0,1,
d)
začlenený žiak základnej školy započítava s koeficientom podľa prílohy č. 8,
e)
začlenený žiak strednej školy započítava s koeficientom podľa prílohy č. 9,
f)
žiak príslušnej kategórie strednej odbornej školy vykonávajúci praktické vyučovanie v stredisku praktického vyučovania započítava s koeficientom 0,6,
g)
žiak navštevujúci triedu základnej školy so športovou prípravou započítava s koeficientom 1,08,
h)
žiak strednej odbornej školy vykonávajúci praktické vyučovanie v stredisku odbornej praxe alebo v školskom hospodárstve,6) vzdelávajúci sa
1.
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ad) započítava s koeficientom 0,6,
2.
v odboroch vzdelávania zaradených do kategórie škôl podľa § 2 ods. 1 písm. ae) započítava s koeficientom 0,8.
(6)
Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 a 17 sa žiak školy s iným vyučovacím jazykom ako slovenským započítava s koeficientom 1,08 a žiak v bilingválnej forme štúdia s koeficientom 1,25.
(7)
Pri výpočte normatívov podľa § 3 ods. 5 a 17 sa žiak
a)
nultého ročníka základnej školy započítava s koeficientom 2,0,
b)
detašovanej triedy školy v ústave pre výkon väzby a ústave pre výkon trestu odňatia slobody vzdelávajúci sa v dennej forme štúdia započítava s koeficientom 3,0 a
c)
detašovanej triedy školy v ústave pre výkon väzby a ústave pre výkon trestu odňatia slobody vzdelávajúci sa formou individuálneho vzdelávania započítava s koeficientom 0,3.
(8)
Normatív na žiaka špeciálnej základnej školy a normatív na žiaka špeciálnej triedy v základnej škole sa určí podľa skupiny, do ktorej je zaradený, a podľa príslušného koeficientu skupiny uvedeného v prílohe č. 8.
(9)
Normatív na žiaka základnej školy alebo špeciálnej základnej školy pri zdravotníckom zariadení vrátane tried základných škôl alebo tried špeciálnych základných škôl pri zdravotníckom zariadení, ktorý navštevuje triedu takej školy pri
a)
psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení je 85 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 8; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 0,85,
b)
oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 65 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 8; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 0,65,
c)
zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde vyučovanie žiaka sa uskutočňuje na lôžku je 110 % normatívu na žiaka špeciálnej základnej školy zaradeného do 1. skupiny podľa prílohy č. 8; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 1,10.
(10)
Normatív na žiaka strednej odbornej školy experimentálne overovaného odboru vzdelávania na podnet ministerstva, povoleného v novom školskom roku, je 100 % normatívu na žiaka školy podľa § 2 ods. 1 písm. e); pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 1,0.
(11)
Normatívny príspevok podľa § 4 ods. 2 zákona pre základnú školu s dvoma vyučovacími jazykmi sa určí ako súčet normatívneho príspevku vypočítaného pre dve základné školy osobitne s príslušným počtom žiakov s daným vyučovacím jazykom. Pri spojených školách a v ďalších prípadoch, keď škola pozostáva z organizačných zložiek, ktoré by ako samostatné subjekty patrili z hľadiska normatívov do rôznych kategórií škôl s jednotným normatívom, sa normatívny príspevok určí ako súčet normatívneho príspevku pre jednotlivé organizačné zložky školy. Na výpočet normatívneho príspevku každej z organizačných zložiek školy sa použije príslušný normatív pre žiaka a počet jej žiakov.
(12)
Finančný príspevok pre školu podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ae) na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na bežný kalendárny rok sa určí ako súčin počtu žiakov školy zo sociálne znevýhodneného prostredia a normatívu na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia.
(13)
Normatív na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. d) a počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ae).
§ 5
Hodnoty percentuálnych podielov podľa § 4 ods. 9 zákona
(1)
Pre časť normatívneho príspevku zodpovedajúcu osobným nákladom pre školu podľa § 4 ods. 9 zákona sa určuje percentuálny podiel pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na 90 %.
(2)
Pre časť normatívneho príspevku zodpovedajúcu prevádzkovým nákladom pre školu podľa § 4 ods. 9 zákona sa určuje percentuálny podiel pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na 80 %.
§ 6
Postup pri výpočte normatívov pre špeciálne materské školy a školské zariadenia podľa § 5 ods. 2 zákona okrem špeciálnych školských zariadení
(1)
Finančné prostriedky rozpočtované na kalendárny rok na bežné výdavky pre špeciálne materské školy a školské zariadenia okrem špeciálnych školských zariadení v kapitole ministerstva podľa § 2 ods. 1 zákona sa rozdelia na
a)
finančné prostriedky pre špeciálne materské školy a školské zariadenia podľa § 5 ods. 2 zákona,
b)
finančné prostriedky pre školské zariadenia podľa § 5 ods. 3 až 5 zákona.
(2)
Pri výpočte normatívov pre špeciálne materské školy a školské internáty7) sa postupuje ako pri výpočte normatívov pre školy podľa § 3 ods. 2 až 17.
(3)
Na účely výpočtu normatívov okrem normatívu na teplo sú špeciálne materské školy a školské internáty samostatnými kategóriami s jednotnými normatívmi. Na účely výpočtu normatívu na teplo sú špeciálne materské školy a školské internáty rozdelené na kategórie určené rovnako ako v § 2 ods. 2.
(4)
Pre kategórie podľa odseku 3 sú hodnoty koeficientu personálnej náročnosti, koeficientu prevádzkovej náročnosti, koeficientu ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu uvedené v prílohe č. 4.
(5)
Normatív na dieťa špeciálnej materskej školy a žiaka špeciálnej školy ubytovaného v školskom internáte je 500 % normatívu na žiaka školy, ktorý nie je žiakom špeciálnej školy, ubytovaného v školskom internáte. Pri výpočte tohto normatívu sa ubytované dieťa špeciálnej materskej školy a žiak špeciálnej školy započítava s koeficientom 5,0.
(6)
Normatív na dvojročné dieťa špeciálnej materskej školy a dieťa s autizmom alebo s inou pervazívnou poruchou, hluchoslepé a s viacnásobným postihnutím8) v špeciálnej materskej škole je 200 % normatívu na dieťa špeciálnej materskej školy vo veku od troch do šiestich rokov. Pri výpočte týchto normatívov podľa § 3 ods. 5, 16 a 17 sa tieto deti započítavajú s koeficientom 2,0.
(7)
Normatív na dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení vrátane tried materských škôl pri zdravotníckom zariadení, ktoré navštevuje triedu takej školy, je 90 % normatívu na dieťa špeciálnej materskej školy určeného podľa § 6. Pri výpočte normatívu sa dieťa započítava s koeficientom 0,9.
§ 7
Postup pri výpočte objemu finančných prostriedkov pre školské zariadenia okrem špeciálnych školských zariadení podľa § 5 ods. 3 až 5 zákona
(1)
Na účely výpočtu objemov finančných prostriedkov podľa § 5 ods. 3 až 5 zákona sa určujú druhy školských zariadení takto:
a)
zariadenia školského stravovania,9)
b)
školské kluby detí,10)
c)
centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,11)
d)
školské hospodárstva a strediská odbornej praxe,6)
e)
školské strediská záujmovej činnosti.12)
(2)
Finančné prostriedky určené pre školské zariadenia podľa § 6 ods. 1 písm. b) sa rozdelia pre druhy školských zariadení podľa odseku 1 v pomere podľa rozpisu v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(3)
Pre každú kategóriu školských zariadení daného druhu podľa odseku 1 písm. b), d) a e) s rovnakým normatívnym príspevkom na jedného žiaka podľa odseku 4 (ďalej len „kategória školských zariadení daného druhu“) sa určí koeficient ekonomickej náročnosti. Hodnoty koeficientov ekonomickej náročnosti sa určia zo vzájomných pomerov výdavkov na jedného žiaka v predchádzajúcom kalendárnom roku v jednotlivých kategóriách školských zariadení daného druhu. Najmenší koeficient má hodnotu 1. Kategórie školských zariadení daného druhu sú uvedené v prílohe č. 5.
(4)
Pre každú kategóriu školského zariadenia daného druhu sa určí normatívny príspevok na jedného žiaka (ďalej len „normatívny príspevok“) ako súčin základného normatívneho príspevku pre daný druh školského zariadenia a koeficientu ekonomickej náročnosti kategórie školských zariadení daného druhu určeného podľa odseku 3.
(5)
Základný normatívny príspevok pre daný druh školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b), d) a e) sa vypočíta ako podiel objemu finančných prostriedkov pre daný druh školského zariadenia a prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti pre danú kategóriu školských zariadení daného druhu je súčin počtu žiakov v bežnom kalendárnom roku podľa § 3 ods. 6 v školských zariadeniach danej kategórie školských zariadení daného druhu a koeficientu ekonomickej náročnosti pre túto kategóriu. Prepočítaný počet žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti je súčet prepočítaného počtu žiakov podľa koeficientu ekonomickej náročnosti pre všetky kategórie daného druhu školských zariadení podľa prílohy č. 5.
(6)
Normatívny príspevok na žiaka školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b), ktoré je súčasťou špeciálnej základnej školy, je 250 % zodpovedajúceho normatívneho príspevku a pri výpočte normatívneho príspevku sa žiak započítava s koeficientom 2,5.
(7)
Finančný príspevok na školské zariadenie na bežný kalendárny rok sa určí ako súčin príslušného normatívneho príspevku a príslušného počtu žiakov školského zariadenia v bežnom kalendárnom roku.
(8)
Normatívny príspevok na žiaka školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b) pri zdravotníckom zariadení vrátane oddelení školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b) pri zdravotníckom zariadení, ktorý navštevuje také školské zariadenie pri
a)
psychiatrickom, neurologickom alebo foniatrickom, onkologickom a infekčnom oddelení, je 165 % normatívneho príspevku na žiaka školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b); pri výpočte normatívneho príspevku sa žiak započítava s koeficientom 1,65,
b)
oddeleniach zdravotníckych zariadení okrem oddelení podľa písmena a) je 130 % normatívneho príspevku na žiaka školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b); pri výpočte normatívneho príspevku sa žiak započítava s koeficientom 1,30,
c)
zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením, kde výchova a vzdelávanie žiaka sa uskutočňuje na lôžku, je 220 % normatívneho príspevku na žiaka školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b); pri výpočte normatívneho príspevku sa žiak započítava s koeficientom 2,20.
(9)
Pri výpočte normatívneho príspevku školského zariadenia podľa odseku 1 písm. b) a e) sa započítava žiak, ktorý je prijatý do školského zariadenia podľa osobitného predpisu.13)
(10)
Finančný príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. a) na bežný kalendárny rok sa určí ako súčin prepočítaného počtu detí špeciálnych materských škôl a žiakov škôl a normatívu na stravovanie.
(11)
Normatív na stravovanie sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov určených pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. a) a prepočítaného počtu detí špeciálnych materských škôl a žiakov škôl.
(12)
Prepočítaný počet detí špeciálnych materských škôl a žiakov škôl sa určí ako súčin počtu všetkých detí špeciálnych materských škôl a všetkých žiakov škôl a príslušného koeficientu podľa odseku 13. Do počtu detí špeciálnych materských škôl a žiakov škôl sa započítavajú všetky deti špeciálnych materských škôl vrátane špeciálnych materských škôl internátnych a všetci žiaci škôl vrátane internátnych škôl, ktorí majú zabezpečené stravovanie v tomto školskom zariadení a sú zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy v školstve.
(13)
Žiak školy sa započítava s koeficientom 1, dieťa špeciálnej materskej školy sa započítava s koeficientom 1,5 a žiak internátnej školy a dieťa špeciálnej materskej školy internátnej sa započítava s koeficientom 3.
(14)
Pri výpočte normatívu na stravovanie podľa odseku 11 sa do počtu detí špeciálnych materských škôl a žiakov škôl započítavajú
a)
všetky deti špeciálnych materských škôl vrátane špeciálnych materských škôl internátnych, ktoré majú zabezpečené stravovanie v zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je obec, vyšší územný celok, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
b)
všetci žiaci
1.
základných škôl a špeciálnych základných škôl vrátane internátnych škôl, ktorí majú zabezpečené stravovanie v zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok,
2.
škôl podľa § 2 ods. 1 okrem základných škôl a špeciálnych základných škôl vrátane internátnych škôl, ktorí majú zabezpečené stravovanie v zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je obec, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(15)
Finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje orgánu miestnej štátnej správy v školstve na deti a žiakov uvedených v odseku 14 podľa odsekov 9 až 12.
(16)
Finančný príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. c) na bežný kalendárny rok sa určí ako súčet paušálneho príspevku a výkonového príspevku.
(17)
Paušálny príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. c) na bežný kalendárny rok sa vypočíta ako súčin počtu detí materských škôl a žiakov základných škôl a stredných škôl v územnej pôsobnosti školského zariadenia a normatívneho príspevku určeného pre paušálny príspevok. Normatívny príspevok určený pre paušálny príspevok sa vypočíta ako podiel siedmich desatín objemu finančných prostriedkov podľa odseku 2 pre školské zariadenia podľa odseku 1 písm. c) na bežný kalendárny rok a počtu detí materských škôl a žiakov základných škôl a stredných škôl.
(18)
Výkonový príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. c) na bežný kalendárny rok sa vypočíta ako súčin prepočítaného počtu výkonov vykonaných v školskom zariadení za uplynulý školský rok a normatívneho príspevku určeného pre výkonový príspevok. Prepočítaný počet výkonov vykonaných v školskom zariadení za uplynulý školský rok sa vypočíta ako súčin počtu výkonov uvedených v prílohe č. 10 a koeficientu podľa prílohy č. 10. Normatívny príspevok určený pre výkonový príspevok sa vypočíta ako podiel troch desatín objemu finančných prostriedkov podľa odseku 2 pre školské zariadenia podľa odseku 1 písm. c) na bežný kalendárny rok a prepočítaného počtu výkonov za uplynulý školský rok vykonaných v školských zariadeniach podľa odseku 1 písm. c).
§ 8
Postup pri výpočte objemu finančných prostriedkov pre špeciálne školské zariadenia
(1)
Na účely výpočtu objemov finančných prostriedkov pre špeciálne školské zariadenia okrem špeciálnych materských škôl sa určujú druhy špeciálnych školských zariadení takto:
a)
centrá špeciálnopedagogického poradenstva,14)
b)
špeciálne výchovné zariadenia.15)
(2)
Finančné prostriedky sa rozdelia pre druhy špeciálnych školských zariadení podľa odseku 1 po zohľadnení výsledkov rozpisu v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(3)
Pri výpočte objemu finančných prostriedkov na bežný kalendárny rok pre špeciálne školské zariadenia každej kategórie špeciálnych školských zariadení podľa odseku 1 písm. b) sa postupuje podľa § 7 ods. 3, 4, 5 a 7. Kategórie špeciálnych školských zariadení daného druhu pre jednotlivé druhy špeciálnych školských zariadení sú uvedené v prílohe č. 5.
(4)
Objem finančných prostriedkov
a)
pre diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium a reedukačné centrum sa určí na bežný kalendárny rok v závislosti od
1.
dvoch tretín priemerného denného počtu detí v predchádzajúcom školskom roku,
2.
jednej tretiny priemerného denného počtu detí v novom školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a
3.
zodpovedajúceho normatívneho príspevku,
b)
pre novovzniknuté diagnostické centrum, liečebno-výchovné sanatórium a reedukačné centrum sa určí v závislosti od priemerného denného počtu detí a zodpovedajúceho normatívneho príspevku.
(5)
Pre výpočet objemu finančných prostriedkov podľa odseku 4 pre internátne liečebno-výchovné sanatórium s celoročnou prevádzkou sa dieťa započítava s koeficientom 1,0 a pre denné liečebno-výchovné sanatórium sa dieťa započítava s koeficientom 0,7.
(6)
Finančný príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. a) na bežný kalendárny rok sa určí ako súčet paušálneho príspevku a výkonového príspevku.
(7)
Paušálny príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. a) na bežný kalendárny rok sa vypočíta ako súčin počtu detí od narodenia do ukončenia prvej prípravy na povolanie v územnej pôsobnosti školského zariadenia prijatých do školského zariadenia podľa osobitného predpisu13) a normatívneho príspevku určeného pre paušálny príspevok. Normatívny príspevok určený pre paušálny príspevok sa vypočíta ako podiel siedmich desatín objemu finančných prostriedkov podľa odseku 2 pre školské zariadenia podľa odseku 1 písm. a) na bežný kalendárny rok a počtu detí od narodenia do ukončenia prvej prípravy na povolanie prijatých do školských zariadení podľa osobitného predpisu.13)
(8)
Výkonový príspevok pre školské zariadenie podľa odseku 1 písm. a) na bežný kalendárny rok sa vypočíta ako súčin prepočítaného počtu výkonov vykonaných v školskom zariadení za uplynulý školský rok a normatívneho príspevku určeného pre výkonový príspevok. Prepočítaný počet výkonov vykonaných v školskom zariadení za uplynulý školský rok sa vypočíta ako súčin počtu výkonov uvedených v prílohe č. 11 a koeficientu podľa prílohy č. 11. Normatívny príspevok určený pre výkonový príspevok sa vypočíta ako podiel troch desatín objemu finančných prostriedkov podľa odseku 2 pre školské zariadenia podľa odseku 1 písm. a) na bežný kalendárny rok a prepočítaného počtu výkonov za uplynulý školský rok vykonaných v školských zariadeniach podľa odseku 1 písm. a).
§ 9
Využitie vzdelávacích poukazov podľa § 7 ods. 8 zákona
(1)
Pri uskutočňovaní systému financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami (ďalej len „poskytovateľ“) sa využívajú vzdelávacie poukazy. Vzdelávací poukaz reprezentuje ročný príspevok zo štátneho rozpočtu na záujmové vzdelávanie na jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.16) Záujmové vzdelávanie sa uskutočňuje v školách a školských zariadeniach.17)
(2)
Záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami podľa odseku 1 je pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v rozsahu najmenej 60 hodín18) v školskom roku evidovaná v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy alebo školského zariadenia.
(3)
Pri ospravedlňovaní neúčasti žiaka na záujmovom vzdelávaní sa postupuje rovnako ako pri ospravedlňovaní neúčasti žiaka na vyučovaní.
(4)
Poskytovateľ záujmového vzdelávania financovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov môže organizovať pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah záujmovej, rekreačnej, telovýchovnej a spoločenskej činnosti je odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných predmetov.
(5)
Vzor vzdelávacieho poukazu je uvedený v prílohe č. 6. Vzdelávací poukaz obsahuje
a)
identifikačné údaje o držiteľovi poukazu,
b)
údaje o škole, ktorá poukaz vydala.
(6)
Finančné prostriedky prostredníctvom vzdelávacích poukazov podľa § 7 ods. 8 zákona sa poskytujú na celý kalendárny rok. Za každý získaný vzdelávací poukaz poskytovateľ dostane prostredníctvom zriaďovateľa z kapitoly ministerstva finančný príspevok podľa § 7 ods. 8 zákona. Objem takto získaných finančných prostriedkov pre poskytovateľa na kalendárny rok sa skladá z príspevku na záujmové vzdelávanie na bežný školský rok a z príspevku na záujmové vzdelávanie na nový školský rok. Príspevok na záujmové vzdelávanie na bežný školský rok sa určí ako súčin počtu prijatých vzdelávacích poukazov v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku, a šiestich desatín objemu finančných príspevkov pripadajúcich na jeden vzdelávací poukaz. Príspevok na záujmové vzdelávanie na nový školský rok sa určí ako súčin počtu prijatých vzdelávacích poukazov v školskom roku, ktorý sa začal v bežnom kalendárnom roku, a štyroch desatín objemu finančných príspevkov pripadajúcich na jeden vzdelávací poukaz. Objem finančných prostriedkov pre poskytovateľa sa každoročne zníži o objem finančných prostriedkov zodpovedajúci súčinu počtu prijatých vzdelávacích poukazov od žiakov, ktorým nebolo poskytnuté záujmové vzdelávanie v uplynulom školskom roku v rozsahu podľa odseku 2, a objemu finančných príspevkov pripadajúcich na jeden vzdelávací poukaz.
(7)
Pre výpočet príspevku na záujmové vzdelávanie na nový školský rok sa použije počet prijatých vzdelávacích poukazov v školskom roku, ktorý sa začal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Úprava príspevkov na záujmové vzdelávanie zriaďovateľovi škôl a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok zodpovedá rozdielu príspevku na záujmové vzdelávanie pre školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na nový školský rok určeného podľa odseku 6 zo skutočného počtu prijatých vzdelávacích poukazov v novom školskom roku a príspevku na záujmové vzdelávanie pre školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na nový školský rok určeného podľa odseku 6 z počtu prijatých vzdelávacích poukazov nahlásených zriaďovateľom podľa § 7 ods. 4 zákona v minulom kalendárnom roku a objemu finančných prostriedkov zodpovedajúcemu súčinu počtu prijatých vzdelávacích poukazov od žiakov, ktorým nebolo poskytnuté záujmové vzdelávanie v uplynulom školskom roku v rozsahu podľa odseku 2, a objemu finančných príspevkov pripadajúcich na jeden vzdelávací poukaz.
(8)
Hodnota vzdelávacieho poukazu pre bežný kalendárny rok sa vypočíta ako podiel objemu finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie vyčlenených v kapitole ministerstva podľa § 3 ods. 2 písm. e) zákona a počtu žiakov škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, v bežnom kalendárnom roku. Hodnota vzdelávacieho poukazu sa zverejňuje v termíne podľa § 7 ods. 6 zákona. Hodnota vzdelávacieho poukazu je rovnaká pre všetkých žiakov.
(9)
Prostredníctvom vzdelávacích poukazov dostávajú poskytovatelia finančné príspevky nad rámec objemu finančných prostriedkov pridelených podľa § 3 a § 6 až 8.
§ 10
Určovanie garantovaného minima podľa § 8a zákona
Garantované minimum pre zriaďovateľov štátnych škôl podľa § 8a zákona sa určí takto:
a)
pre každého zriaďovateľa sa určí objem finančných prostriedkov v súlade s normatívmi určenými podľa § 3,
b)
pre každého zriaďovateľa sa určí garantované minimum ako súčin 95 % objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na jedného žiaka v rámci normatívneho príspevku a doplatku do garantovaného minima v predchádzajúcom kalendárnom roku a počtu žiakov v bežnom kalendárnom roku,
c)
pre jednotlivých zriaďovateľov sa porovná objem finančných prostriedkov pridelených podľa písmena a) s garantovaným minimom podľa písmena b); stanoví sa objem finančných prostriedkov potrebný na dofinancovanie zriaďovateľov na garantované minimum; ak sa objem potrebný na dofinancovanie na garantované minimum nezhoduje s objemom vyčleneným na dofinancovanie na garantované minimum podľa § 11, upraví sa objem vyčlenený na garantované minimum podľa § 11 a výpočet normatívov sa zopakuje; tento proces sa opakuje, až kým sa nedosiahne zhoda uvedených objemov.
§ 11
Spoločné ustanovenie
Pri určovaní normatívov sa suma finančných prostriedkov určených pre školy podľa § 3 ods. 1 znižuje každoročne o objem vyčlenený na dofinancovanie zriaďovateľov štátnych škôl na garantované minimum podľa § 8a zákona.
§ 12
Prechodné ustanovenie
V školských rokoch 2008/2009 až 2011/2012 je normatív na žiaka základnej školy, ktorý navštevuje triedu s rozšíreným vyučovaním
a)
informatiky a cudzích jazykov 108 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 1,08,
b)
predmetov okrem predmetov podľa písmena a) alebo triedu so športovou prípravou 104 % normatívu na žiaka vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 1,04.
§ 13
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 758/2004 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 662/2005 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 697/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 649/2007 Z. z.
§ 14
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Kategórie škôl s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae) podľa číselných kódov študijných odborov a učebných odborov stredných odborných škôl
Názov kategórie školy s jednotným mzdovým normatívom podľa § 2 ods. 1 písm. e) až ae) Číselný kód študijného odboru alebo učebného odboru
Stredná odborná škola – 1. kategória 1140 6, 2141 6, 2156 7, 2241 6, 2241 7, 2384 6, 2388 6, 2399 6, 2699 6, 3126 7, 3133 7, 3383 7, 3699 6, 3767 6, 3794 6, 3916 6, 3917 6, 3918 6, 3919 7, 3964 6, 3965 6, 5371 3, 6292 6, 6308 6, 6310 7, 6314 6, 6314 7, 6318 7, 6323 6, 6324 6, 6325 6, 6326 6, 6328 6, 6329 6, 6332 7, 6334 7, 6335 7, 6336 6, 6337 6, 6338 7, 6341 6, 6343 6, 6352 6, 6353 3, 6354 6, 6355 6, 6360 6, 6362 6, 6851 6, 6851 7, 6857 6, 7235 6, 7237 6, 7518 7, 7646 6, 7647 3, 7649 6, 7661 6, 7662 6, 7663 6, 7667 6, 7669 6, 9245 6,
Stredná odborná škola – 2. kategória 2153 4, 2414 4, 2415 4, 2417 4, 2489 4, 2675 4, 2676 4, 2731 4, 2733 4, 2737 4, 2887 4, 2890 4, 2952 4, 2958 4, 2959 4, 2982 4, 3125 4, 3139 4, 3347 4, 3454 4, 3659 4, 3660 4, 3756 4, 3757 4, 4501 4, 4502 4, 4508 4, 4511 4, 4512 4, 4521 4, 4526 4, 6357 6, 6358 6, 6403 4, 6411 4, 6421 4, 6425 4, 6426 4, 6428 2, 6443 4, 6476 4, 8501 4,
Stredná odborná škola – 3. kategória 2398 6, 3248 4, 6441 4,
Stredná odborná škola – 4. kategória 2859 4, 2960 4, 3137 4, 3138 4, 3243 4, 3244 4, 3247 4, 3341 4, 3656 4, 3758 4, 3759 4, 3774 4, 3778 4, 3791 4, 3792 4, 4557 4, 6405 4, 6442 4,
Stredná odborná škola – 5. kategória 2262 4, 2411 4, 2413 4, 2418 4, 2419 4, 2490 4, 2499 4, 2682 4, 2697 4, 2698 4, 2860 4, 2880 4, 2888 4, 3776 4, 4553 4, 4558 4,
Stredná odborná škola – 6. kategória 2426 4, 3446 4, 3447 4, 4556 4,
Stredná odborná škola – 7. kategória 2465 2, 6444 4, 6445 4,
Stredná odborná škola – 8. kategória 2412 4, 3658 4,
Stredná odborná škola – 9. kategória 2679 4,
Stredná odborná škola – 10. kategória 5314 6, 5356 6, 5358 6, 8218 6, 8218 7, 8221 6, 8222 6, 8223 6, 8230 6, 8231 6, 8233 6, 8234 6, 8235 6, 8235 7, 8236 6, 8237 7, 8238 6, 8238 7, 8240 6, 8244 6, 8245 6, 8248 6, 8249 6, 8259 6, 8260 6, 8260 7, 8261 6, 8262 6, 8264 6, 8267 6, 8269 6, 8270 6, 8273 6, 8274 6, 8278 6, 8279 6, 8280 6, 8283 6, 8288 6, 8289 6, 8290 6, 8293 7, 8294 6, 8295 6, 8296 6, 8297 6, 8298 6,
Stredná odborná škola – 11. kategória 2755 2, 2965 2, 3178 2, 6456 2,
Stredná odborná škola – 12. kategória 5304 6, 5311 6, 5370 6, 6460 2,
Stredná odborná škola – 13. kategória 2866 2, 3143 2, 3148 2, 3151 2, 3356 2, 4567 2, 4572 2, 4577 2, 6423 4,
Stredná odborná škola – 14. kategória 2398 1, 2398 4, 2468 2, 2738 2, 2873 2, 2877 2, 3146 2, 3152 2, 3185 2, 3250 2, 3664 2, 3668 2, 3673 2, 3679 2, 3688 2, 3762 2, 3763 2, 4529 2, 4560 2, 6446 4, 6451 2, 6452 2, 6475 2,
Stredná odborná škola – 15. kategória 2401 2, 2423 2, 2431 2, 2432 2, 2435 2, 2436 2, 2439 2, 2464 2, 2466 2, 2487 2, 2488 2, 2499 2, 2680 2, 2683 2, 2686 2, 2698 2, 2783 2, 2878 2, 2889 2, 2954 2, 2955 2, 2962 2, 2963 2, 2968 2, 2977 2, 2978 2, 3251 2, 3272 2, 3274 2, 3355 2, 3370 2, 3661 2, 3663 2, 3672 2, 3675 2, 3766 2, 4524 2, 4561 2, 4562 2, 4569 2, 4574 2, 4580 2, 4582 2, 8564 2, 8573 2, 8576 2,
Stredná odborná škola – 16. kategória 2433 2, 2756 2, 2964 2, 4571 2, 4575 2, 4576 2, 8545 2, 8551 2,
Stredná odborná škola – 17. kategória 5308 6, 5310 6, 5312 6, 5315 6, 5317 7, 5325 7, 5328 7, 5329 7, 5332 7, 5333 7, 5335 7, 5345 7, 
Stredná odborná škola – 18. kategória 3434 4, 3453 4, 3471 4, 8503 4, 8504 4, 8506 4, 8507 4, 8508 4, 8513 4,
Stredná odborná škola – 19. kategória 3676 2, 6424 2, 6444 2, 6453 2,
Stredná odborná škola – 20. kategória 2275 2, 2463 2, 2485 2, 3665 2, 3680 2, 4578 2, 6445 2, 6489 2,
Stredná odborná škola – 21. kategória 3178 0, 3678 2, 3684 2, 4579 0,
Stredná odborná škola – 22. kategória 2759 2, 5376 6,
Stredná odborná škola – 23. kategória 2176 2, 2477 0, 2478 0, 2752 0, 2782 0, 2885 0, 2982 0, 3161 0, 3179 0, 3282 0, 3283 0, 3284 0, 3383 0, 3473 2, 3686 0, 4572 0, 6449 0, 8571 2, 8572 2, 8582 2,
Stredná odborná škola – 24. kategória 8541 2, 8555 2, 8557 2, 8559 2,
Stredná odborná škola – 25. kategória 6317 6,
Stredná odborná škola – 26. kategória 2381 7, 2665 7, 2675 7, 2695 7, 2720 6, 2840 6, 2841 6, 2848 6, 2849 6, 2885 6, 2940 6, 2940 7, 2949 6, 2951 6, 3125 6, 3126 6, 3135 7, 3155 6, 3158 6, 3231 6, 3336 6, 3337 6, 3383 6, 3431 6, 3432 6, 3650 6, 3739 6, 3760 6, 3764 7, 3765 6,
Stredná odborná škola – 27. kategória 2147 6, 2157 6, 2234 6, 2235 6, 2381 6, 2387 6, 2675 6, 2694 6, 3692 6, 3968 6, 4210 6, 4210 7, 4211 6, 4211 7, 4215 6, 4219 6, 4220 7, 4221 7, 4223 7, 4225 7, 4227 6, 4228 6, 4236 6, 4243 6, 4246 6, 4330 6, 4336 6, 4336 7.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie škôl, v ktorých sa žiaci pripravujú na povolanie
Číslo kategórie Kategória škôl s jednotným mzdovým normatívom
a s jednotným normatívom
na vzdelávací proces
Počet žiakov na pedagogického zamestnanca Počet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnanca Časť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka Časť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka Prepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnanca Príspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnanca Koeficient personálnej náročnosti (KPN) Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno- vzdelávacieho procesu (KENVP) Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
A B C = 1/A D = B/A E = K*D F = C + E G = normalizácia na najmenšiu hodnotu v stĺpci F H =
0,5*(G + 1)
1. Základné školy 12,3 0,29 0,0813 0,0236 0,0157 0,0970 1,580 1,290 1,000
2. Gymnáziá 10,5 0,26 0,0952 0,0248 0,0165 0,1117 1,820 1,410 1,000
3. Športové gymnáziá 5,5 0,24 0,1818 0,0436 0,0291 0,2109 3,435 2,217 2,000
4. Konzervatóriá 2,9 0,23 0,3448 0,0793 0,0529 0,3977 6,477 3,738 2,000
5. Stredné odborné školy – 1. kategória 8,8 0,34 0,1136 0,0386 0,0258 0,1394 2,270 1,635 1,000
6. Stredné odborné školy – 2. kategória 7,6 0,50 0,1316 0,0658 0,0439 0,1754 2,857 1,929 1,000
7. Stredné odborné školy – 3. kategória 7,2 0,28 0,1389 0,0389 0,0259 0,1648 2,684 1,842 1,000
8. Stredné odborné školy – 4. kategória 7,2 0,37 0,1389 0,0514 0,0343 0,1731 2,820 1,910 1,500
9. Stredné odborné školy – 5. kategória 7,2 0,42 0,1389 0,0583 0,0389 0,1778 2,895 1,948 1,750
10. Stredné odborné školy – 6. kategória 7,2 0,37 0,1389 0,0514 0,0343 0,1731 2,820 1,910 2,000
11. Stredné odborné školy – 7. kategória 6,8 0,36 0,1471 0,0529 0,0353 0,1824 2,970 1,985 1,500
12. Stredné odborné školy – 8. kategória 6,8 0,37 0,1471 0,0544 0,0363 0,1833 2,986 1,993 1,750
13. Stredné odborné školy – 9. kategória 6,8 0,44 0,1471 0,0647 0,0431 0,1902 3,097 2,049 2,000
14. Stredné odborné školy – 10. kategória 5,8 0,33 0,1724 0,0569 0,0379 0,2103 3,426 2,213 2,000
15. Stredné odborné školy – 11. kategória 6,4 0,60 0,1563 0,0938 0,0625 0,2188 3,563 2,281 1,500
16. Stredné odborné školy – 12. kategória 6 0,30 0,1667 0,0500 0,0333 0,2000 3,257 2,129 1,000
17. Stredné odborné školy – 13. kategória 6 0,32 0,1667 0,0533 0,0356 0,2022 3,293 2,147 1,250
18. Stredné odborné školy – 14. kategória 6 0,38 0,1667 0,0633 0,0422 0,2089 3,402 2,201 1,500
19. Stredné odborné školy – 15. kategória 6 0,39 0,1667 0,0650 0,0433 0,2100 3,420 2,210 1,750
20. Stredné odborné školy – 16. kategória 6 0,36 0,1667 0,0600 0,0400 0,2067 3,366 2,183 2,000
21. Stredné odborné školy – 17. kategória 5,7 0,34 0,1754 0,0596 0,0398 0,2152 3,505 2,252 1,000
22. Stredné odborné školy – 18. kategória 5,7 0,32 0,1754 0,0561 0,0374 0,2129 3,467 2,233 1,750
23. Stredné odborné školy – 19. kategória 5,4 0,36 0,1852 0,0667 0,0444 0,2296 3,740 2,370 1,250
24. Stredné odborné školy – 20. kategória 5,4 0,43 0,1852 0,0796 0,0531 0,2383 3,880 2,440 1,500
25. Stredné odborné školy – 21. kategória 5,4 0,34 0,1852 0,0630 0,0420 0,2272 3,699 2,350 1,750
26. Stredné odborné školy – 22. kategória 5 0,21 0,2000 0,0420 0,0280 0,2280 3,713 2,357 1,250
27. Stredné odborné školy – 23. kategória 5 0,43 0,2000 0,0860 0,0573 0,2573 4,191 2,595 1,750
28. Stredné odborné školy – 24. kategória 5 0,40 0,2000 0,0800 0,0533 0,2533 4,126 2,563 2,000
29. Stredné odborné školy – 25. kategória 10 0,26 0,1000 0,0260 0,0173 0,1173 1,911 1,455 1,000
30. Stredné odborné školy – 26. kategória 8,8 0,34 0,1136 0,0386 0,0258 0,1394 2,270 1,635 1,250
31. Stredné odborné školy – 27. kategória 8,8 0,36 0,1136 0,0409 0,0273 0,1409 2,295 1,647 2,000
32. Strediská praktického vyučovania 19 0,25 0,0526 0,0132 0,0088 0,0614 1,000 1,000 1,000
33. Špeciálne základné školy 8 0,30 0,1250 0,0375 0,0250 0,1500 2,443 1,721 2,000
34. Gymnáziá a konzervatóriá – špeciálne stredné školy 5,3 0,26 0,1887 0,0491 0,0327 0,2214 3,605 2,303 1,500
35. Stredné odborné školy – špeciálne stredné školy 4,3 0,30 0,2326 0,0698 0,0465 0,2791 4,545 2,772 1,500
36. Odborné učilištia a praktické školy 3,9 0,30 0,2564 0,0769 0,0513 0,3077 5,011 3,005 1,500
Pomer priemerného platu nepedagogických zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K) 0,67
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Koeficienty tepelnej a prevádzkovej náročnosti
      Kategória škôl
a školských zariadení
s jednotnýn
normatívom na teplo
Rozsah
denná stupňov
Koeficient
tepelnej
náročnosti -
KTN
1 Teplotné pásmo I. do 3618 1,000
2 Teplotné pásmo II. 3619 - 3901 1,057
3 Teplotné pásmo III. 3902 - 4184 1,114
4 Teplotné pásmo IV. 4185 - 4467 1,171
5 Teplotné pásmo V. 4468 - 4750 1,229
6 Teplotné pásmo VI. 4751 - 5033 1,286
7 Teplotné pásmo VII. 5034 - 5316 1,343
8 Teplotné pásmo VIII. nad 5317 1,400
  Kategória škôl s jednotným normatívom
na prevádzku okrem tepla
Koeficient prevádzkovej
náročnosti - KPRN
1 Školy so štandardnou prevádzkovou náročnosťou 1,000
2 Školy s mierne zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,230
3 Školy so zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,500
4 Školy s veľmi zvýšenou prevádzkovou náročnosťou 1,730
5 Školy s vysokou prevádzkovou náročnosťou 2,000
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Koeficienty personálnej, ekonomickej a prevádzkovej náročnosti pre kategórie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadení
Číslo kategórie Kategória materských štôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadení s jednotným mzdovým normatívom a s jednotným normatívom na vzdelávací proces Počet žiakov na
pedagogického zamestnanca
Počet nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnanca Časť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka Časť platu nepedagogického
zamestnanca prjiadajucana
jedného žiaka
Prepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnanca Príspevok na
mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnanca
Koeficient personálnej náročnosti (KPN) Koeficient ekonomickej
náročnosti
výchovno-vzdelávacieho procesu
(KENVP)
Koeficient prevádzkovej náročnosti (KPRN)
    A B C=l/A D=B/A E=K*D F=C+E G = normalizácia na najnenšiu hodnotu v stĺpci F H = 0,5*(G+1)  
1 Skolský internát pre žiakov stredných škôl 20 2,50 0,0500 0,1250 0,0533 0,1333 1,000 1,000 1,500
2 Materské skoly pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
3,2 0,36 0,3125 0,1125 00750 0,3575 2,906 1,953 1,000
Pomer priemerného platu nepedagogický zamestnancov k priemernému platu pedagogických zamestnancov (K) 0,67  
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Kategórie školských zariadení
Druh školského zariadenia
§ 7ods. 1
Kategória
školský klub detí - školský klub detí
školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe - stredisko odbornej praxe
- školské hospodárstvo
školské stredisko záujmovej činnosti

- školské stredisko záujmovej činnosti

Druh školského zariadenia
§ 8 ods. 1
Kategória
Špeciálne výchovné zariadenia - diagnostické centrum
- reedukačné centrum
- liečebno-výchovné sanatórium.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Vzdelávací poukaz
VZOR
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Hodnoty zvýšených koeficientov pre školy s počtom žiakov do 250
počet žiakov koeficient počet žiakov koeficient počet žiakov koeficient
1 - 150 1,495 184 1,286 218 1,132
151 1,453 135 1,232 219 1,128
152 1,447 136 1,278 220 1,123
153 1,441 187 1,274 221 1,118
154 1,435 188 1,270 222 1,114
155 1,429 139 1,266 223 1,109
156 1,424 190 1,262 224 1,105
157 1,418 191 1,258 225 1,100
158 1,412 192 1,255 226 1,096
159 1,407 193 1,251 227 1,091
160 1,401 194 1,247 228 1,087
161 1,396 195 1,243 229 1,083
162 1,390 196 1,240 230 1,078
163 1,385 197 1,236 231 1,074
164 1,380 198 1,232 232 1,070
165 1,374 199 1,229 233 1,066
166 1,369 200 1,225 234 1,062
167 1,364 201 1,220 235 1,058
168 1,359 202 1,214 236 1,053
169 1,354 203 1,209 237 1,049
170 1,349 204 1,203 238 1,045
171 1,345 205 1,198 239 1,041
172 1,340 206 1,193 240 1,038
173 1,335 207 1,137 241 1,034
174 1,330 208 1,132 242 1,030
175 1,326 209 1,177 243 1,026
176 1,321 210 1,172 244 1,022
177 1,317 211 1,167 245 1,018
178 1,312 212 1,162 246 1,015
179 1,308 213 1,157 247 1,011
180 1,303 214 1,152 248 1,007
181 1,299 215 1,147 249 1,004
182 1,295 216 1,142 250 1,000
183 1,291 217 1,137  
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Klasifikácia žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním v špeciálnych základných školách, v špeciálnych triedach základných škôl a v triedach základných škôl pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti
Skupina Koeficient pre špeciálne základné školy Koeficient pre špeciálne triedy
v základných školách a pre individuálne začlenených žiakov v triedach základných škôl
Zaradenie žiaka do skupiny podľa zdravotného znevýhodnenia a všeobecného intelektového nadania
1. 1,000 1,500 žiak so všeobecným intelektovým nadaním [§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 245/2008 Z. z.],
2. 1,286 1,930 žiak s vývinovou poruchou učenia [§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z.],
žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu A [§ 94 ods. 2 písm. a)§ 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.],
žiak s poruchou správania (§ 128 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.),
žiak s poruchou aktivity a pozornosti [§ 2 písm. n) zákona č. 245/2008 Z. z.],
3. 1,500 2,265 žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu B [§ 94 ods. 2 písm. a)
§ 97 ods. 5 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.],
žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou [§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.],
slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku a žiak s poruchou binokulárneho videnia
[§ 3 ods. 2 písm. a), b)d) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.],
nedoslýchavý žiak, žiak s kochleárnym implantátom [§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.],
žiak s telesným postihnutím okrem nechodiacich žiakov [§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.],
4. 1,800 2,710 nepočujúci žiak [§ 94 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z., § 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.],
nevidiaci žiak [§ 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.],
žiak s telesným postihnutím – nechodiaci žiak [§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.],
5. 2,250 3,390 žiak s mentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu C [§ 94 ods. 2 písm. a)§ 97 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.],
žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podľa variantu A [§ 94 ods. 2 písm. a)k)§ 97 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z.],
žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia [§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.],
6. 4,500 6,790 žiak s viacnásobným postihnutím vzdelávaný podľa variantu B alebo variantu C
[§ 94 ods. 2 písm. a)k)§ 97 ods. 5 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z. z.],
žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím [§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.],
hluchoslepý žiak [§ 94 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z.].
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Klasifikácia žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním v bežných triedach strednej školy pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti
Skupina Koeficient Zoradenie žiakado skupiny podľa zdravotného znevyhodnenia a všeobecného intelektového nadania
1. 1,700 žiak so všeobecným intelektovým nadaním (§ 103 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 245/2008 Z. z.),
žiak s vývinovými poruchami učenia (§ 94 ods. 2 písm i) zákona č. 245/2008 Z. z.),
žiak s poruchou aktivity a pozornosti (§ 2 písm n) zákona č. 245/2008 Z. z.),
2. 2,200 telesne postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm d) zákona č. 245/2008 Z. z.),
slabozraký žiak, žiak so zvyškami zraku, nevidiaci žiak a žiak s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.),
sluchovo postihnutý žiak (§ 94 ods. 2 písm b) zákona č. 245/2008 Z. z.),
3. 2,700 žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnyrni vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.).
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Zoznam výkonov a hodnoty koeficientov k jednotlivým výkonom pre financovanie školských zariadení podľa § 7 ods. 1 písm. c)
skupina výkonov výkony koeficient
Vyšetrenie dieťaťa Vstupne vyšetrenie dieťaťa 2
Preventívno-výchovná činnosť preventívne aktivity s deťmi 1
výcvikové skupiny 4
Preventívne programy preventívne programy 20
Metodicko-odborná činnosť individuálna činnosť s dieťaťom 1
skupinová činnosť s dieťaťom 4
služby školám 1
ostatné odborné činnosti 1
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
Zoznam výkonov a hodnoty koeficientov k jednotlivým výkonom pre financovanie školských zariadení podľa § 8 ods. 1 písm. a)
Skupina Zaradenie dieťaťa do skupiny podľa náročnosti individuálnej činnosti s dieťaťom podl'a zdravotného znevýhodnenia Koeficient
1. dieťa choré alebo zdravotne oslabené (§ 94 ods. 2 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z.), dieťa telesne postihnuté; zdravotný stav dieťaťa je stabilizovaný chirurgická liečba je ukončená, intervencia rná preventívny a monitorovací charakter, pričom nie sú pridružené ďalšie poškodenia (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou - dyslálie (§ 94 ods. 2 písm e) zákona č. 245/2008 Z. z.),
30
2. dieťa choré alebo zdravotne oslabené; zdravotný stav dieťaťa nie je stabilizovaný, ovplyvňuje výkony vo vzdelávaní a vyžaduje si intenzívnejšiu intervenciu (§ 94 ods. 2 písm. g) zákona č. 245/2008 Z. z.).
dieťa telesne postihnuté, ktorého zdravotný stav ovplyvňuje jeho výkony vo vzdelávaní (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou - zajakavosť, fbnologické poruchy, poruchy rezonancie, oneskorený vývin reči, narušený vývin reči, verbálna dyspraxia, poruchy hlasu, mutizmus, brblavosť (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.).
dieťa slabozraké, dieťa so zvyškami zraku alebo dieťa s poruchou binokulárneho videnia (§ 3 ods. 2 písm. a), b) a d) vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách),
dieťa sluchovo postihnuté – nedoslýchavé, s kochleámym implantátom (§ 3 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.),
dieťa s vývinovou poruchou učenia (§ 94 ods. 2 písm. i) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a dieťa so stredným stupňom mentálneho postihnutia (§ 97 ods. 5 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z.),
45
3. dieťa telesne postihnuté s pridruženými narušeniami, poruchami a poškodeniami, ktorého zdravotný stav ovplyvňuje jeho výkony vo vzdelávaní (§ 94 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.), dieťa s ťažkým alebo s hlbokým stupňom mentálneho postihnutia (§ 97 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou - dysfázia, dyzartria, afázia (§ 94 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa nehovoriace (§ 3 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.), dieťa nevidiace (§ 3 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 322/2008 Z. z.), dieťa nepočujúce (§ 3 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 322/2008 Z. z..), hluchoslepé dieťa (§ 94 ods. 2 písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa nevidiace v kombinácii s mentálnym postihnutím, dieťa so zvyškami zraku v kombinácii s mentálnym po stihnutím, nehovoriace dieťa v kombinácii s mentálnym postihnutím, telesne postihnuté dieťa v kombinácii s mentálnym postihnutím, sluchovo postihnuté dieťa v kombinácii s mentálnym postihnutím (§ 3 ods. 5 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.),
dieťa s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (§ 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.),
dieťa s poruchou aktivity a pozornosti (§ 94 ods. 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z.), dieťa so symptomatickými poruchami reči - dieťa s iným druhom narušenej komunikačnej schopnosti než s poruchou výslovnosti v kombinácii so sluchovým postihnutím, dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii so zrakovým postihnutím, dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii s telesným postihnutím, dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii s poruchou aktivity a pozomosti, dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v kombinácii s viacnásobným postihnutím (§ 94 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.),
60
Metodologicko-odborná činnosť 1
1)
§ 95 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 14 a § 161 ods. 11 a 14 zákona č. 245/2008 Z. z.
Príloha k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 314/2008 Z. z. o stredných školách a o zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
13)
§ 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 2 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.