634/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

634
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 16. decembra 2008
o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Na účely plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti tuzemcom – podnikateľom a organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku, s výnimkou banky a pobočky zahraničnej banky, sa predkladajú tieto hlásenia:
Označenie hlásenia Názov hlásenia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) DEV (NBS) 1 – 12 Hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach,
b) FORM 1 Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných dlhov a garantovaných dlhov voči zahraničiu,
c) FORM 1A Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu,
d) FORM 2 Jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu – stav a transakcie počas vykazovaného obdobia,
e) FORM 3 Opravy v hláseniach FORM 1 a FORM 2,
f) FORM 4 Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu.
(2)
Hlásenie DEV (NBS) 1 – 12 sa predkladá takto:
a)
časť 1 až 3 sa predkladá, ak k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca aktíva alebo pasíva vykazujúcej jednotky dosiahli hodnotu 700 000 eur a viac,
b)
časť 4 sa predkladá, ak sa v príslušnom štvrťroku predkladalo vykazujúcou jednotkou najmenej jedno hlásenie podľa písmena a).
(3)
Vzory hlásení podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 6; súčasťou príloh je aj metodika na vypracúvanie týchto hlásení.
§ 2
(1)
Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú takto:
Označenie
hlásenia
Periodicita
predkladania
Termín
predkladania
Forma a spôsob
predkladania
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) DEV (NBS) 1 – 12
časť 1 až 3

mesačne

do 15. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca

v jednom vyhotovení
písomne,
DEV (NBS) 1 – 12
časť 4

štvrťročne

do 15. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca

v jednom vyhotovení
písomne,
b) FORM 1 štvrťročne do 15. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca
po uplynutí štvrťroka,
v ktorom vznikol záväzok
v jednom vyhotovení
písomne,
c) FORM 1A štvrťročne do 15. kalendárneho dňa
nasledujúceho mesiaca
po uplynutí štvrťroka
v jednom vyhotovení
písomne,
d) FORM 2 ročne do 15. februára po uplynutí
kalendárneho roka
v jednom vyhotovení
písomne,
e) FORM 3 štvrťročne do 15. februára po uplynutí
kalendárneho roka, ak ide
o opravu ročných údajov,
do 15. kalendárneho dňa
po uplynutí štvrťroka, ak ide
o opravu štvrťročných údajov
v jednom vyhotovení
písomne,
f) FORM 4 ročne do 15. februára po uplynutí
kalendárneho roka
v jednom vyhotovení
písomne.
(2)
Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska.
§ 3
Pri vypracúvaní hlásení DEV (NBS) 1 – 12 sa používa štatistická klasifikácia ekonomických činností podľa osobitného predpisu,1) štatistický číselník územných jednotiek podľa osobitného predpisu2) a štatistický číselník krajín podľa osobitného predpisu.3)
§ 4
Hlásenia za rok 2008, ktoré sa predkladajú v roku 2009, sa zostavia podľa doterajšieho predpisu.
§ 5
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2006 č. 691/2006 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona.
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Šramko v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 634/2008 Z. z.
HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH
METODIKA NA VYPRACÚVANIE HLÁSENIA O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH
Hlásenie ku koncu vykazovaného obdobia
Uvádza sa rok, mesiac a posledný deň mesiaca, za ktorý sa hlásenie predkladá (napríklad hlásenie predkladané za mesiac máj 2009 bude mať na tlačive v záhlaví dátum 2009 05. 31.).
IČO
Uvádza sa osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky tak, aby posledná číslica IČO bola na poslednej pozícii vpravo. Voľné pozície zľava sa doplnia nulami do celkového počtu osem číslic (napríklad 00681253).
Okres
Uvádza sa číselný kód okresu, v ktorého územnom obvode má sídlo vykazujúca jednotka.
Vykazujúca jednotka
Uvádza sa obchodné meno vykazujúcej jednotky podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie, sídlo alebo miesto podnikania, meno a priezvisko člena štatutárneho orgánu, číslo telefónu.
Zostavil – obchodné meno spracovateľskej jednotky
Uvádza sa obchodné meno spracovateľskej jednotky podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie alebo meno a priezvisko, sídlo alebo miesto podnikania, číslo telefónu, číslo faxu, e–mailová adresa. Spracovateľskou jednotkou sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je poverená vykazujúcou jednotkou vyplniť hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach.
Priame zahraničné investície sa uskutočňujú medzi nasledujúcimi subjektmi:
Priamy investor – zahraničný subjekt predstavuje zahraničný subjekt, ktorého podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky je najmenej 10 %.
Priamy investor – vykazujúca jednotka predstavuje domáci subjekt, ktorého podiel na základnom imaní zahraničného subjektu je najmenej 10 %.
Podnik priamej investície v zahraničí predstavuje taký zahraničný subjekt, na ktorého základnom imaní sa podieľa vykazujúca jednotka najmenej 10 %.
Podnik priamej investície – vykazujúca jednotka predstavuje taký domáci subjekt (vykazujúcu jednotku), na ktorého základnom imaní sa priamy investor – zahraničný subjekt podieľa najmenej 10 %.
Pre potreby hlásenia DEV (NBS) 1 – 12 sa uvádzajú tieto vzťahy:
a) vykazujúca jednotka a skupina účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v zahraničí,
b) vzťahy skupiny účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v Slovenskej republike, ak boli úverové vzťahy prijaté alebo poskytnuté do zahraničia v rámci vzťahov s priamym investorom vykazujúcej jednotky.
V časti I A sa krížikom vyznačuje, či vykazujúca jednotka predkladá hlásenia o zahraničných aktívach alebo pasívach, alebo oboje.
V časti I B sa uvádza kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (ďalej len „NACE“) vykazujúcej jednotky.
V časti I C sa uvádzajú údaje o splatenom peňažnom a nepeňažnom majetkovom podiele vrátane vlastných akcií a vlastných obchodných podielov priameho investora – zahraničného subjektu na základnom imaní vykazujúcej jednotky v členení: majetkový podiel na upísanom základnom imaní vyjadrený v percentách, kód krajiny, v ktorej má sídlo priamy investor – zahraničný subjekt (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód podľa medzinárodnej normy ISO 3166), hodnota v eurách (skutočne zaplatená alebo vložená).
Ak je viac priamych investorov – zahraničných subjektov, uvádza sa rozpis podľa jednotlivých krajín v časti IV – Poznámky.
Ak vo vykazujúcej jednotke neexistuje podiel priameho investora – zahraničného subjektu (priamy investor je subjekt so sídlom v Slovenskej republike), ale vykazujúca jednotka má napriek tomu povinnosť vykazovať vzťahy s priamym investorom – zahraničným subjektom (ide o vzťahy so subjektmi so sídlom v zahraničí v rámci konsolidovaného celku), v časti I C sa vykazujú nulové hodnoty.
V časti I D sa uvádzajú údaje o celkovom podiele vykazujúcej jednotky na základnom imaní podniku priamej investície v zahraničí v členení: podiel v percentách, kód krajiny, v ktorej má sídlo podnik priamej investície v zahraničí (kódom krajiny sa rozumie dvojmiestny alfabetický kód podľa medzinárodnej normy ISO 3166), hodnota v eurách prepočítaná minimálne raz ročne ku dňu zostavenia účtovnej závierky podľa metodických pokynov, kód NACE zahraničného subjektu – podniku priamej investície v zahraničí. V prípade existencie viacerých zahraničných subjektov – podnikov priamej investície v zahraničí sa uvádza ich rozpis podľa jednotlivých krajín v časti IV – Poznámky.
Ak vykazujúca jednotka nevlastní podiel v podniku priamej investície v zahraničí (vlastní podiel v podniku priamej investície v Slovenskej republike), ale vykazujúca jednotka má napriek tomu povinnosť vykazovať vzťahy s podnikom priamej investície v zahraničí (ide o vzťahy so subjektmi so sídlom v zahraničí v rámci konsolidovaného celku), v časti I D sa vykazujú nulové hodnoty.
V časti II Štvrťročné hlásenie
Uvádza sa celkový počet listov predkladaného hlásenia.
Dátum odoslania: dátum odoslania (predloženia) hlásenia.
Meno a priezvisko meno a priezvisko zamestnanca vykazujúcej jednotky
vyhotoviteľa: alebo spracovateľskej jednotky, zodpovedajúceho za správnosť údajov.
Podpis vyhotoviteľa: vlastnoručný podpis vyhotoviteľa.
Odtlačok pečiatky vyhotoviteľa: úradná pečiatka vykazujúcej jednotky alebo spracovateľskej jednotky.
V časti III – Rozpis majetkovej účasti a ostatných kapitálových fondov (z riadkov 115, 116, 204a, 211, 212)
Uvádzajú sa údaje o majetkovej účasti v zahraničí a zo zahraničia z riadkov 115, 116 z Mesačného hlásenia o zahraničných aktívach a z riadkov 204a, 211, 212 z Mesačného hlásenia o zahraničných pasívach podľa požiadaviek v členení: číslo riadka, dátum zvýšenia a zníženia majetkovej účasti (rok / mesiac), hodnota zvýšenia a zníženia majetkovej účasti, kód krajiny, z ktorej a do ktorej majetková účasť smerovala, kód NACE subjektu, ktorý majetkovú účasť prijal. Rovnaký postup sa použije aj v prípade emisného ážia, ostatných kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu (nedeliteľného fondu) z kapitálových vkladov vytvoreného pri založení spoločnosti z riadka 204a – Kapitálové fondy z Mesačného hlásenia o zahraničných pasívach.
Hodnoty zvýšenia a zníženia majetkovej účasti a kapitálových fondov sa uvádzajú samostatne v mesiaci, v ktorom zmena nastala.
V časti IV – Poznámky
Uvádzajú sa doplňujúce informácie pre Národnú banku Slovenska o zmenách a opravách v súvislosti s hodnotami v hlásení.
Použité skratky:
tis. tisíc
IČO identifikačné číslo organizácie
PSČ poštové smerové číslo
MESAČNÉ HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH
METODIKA NA VYPRACÚVANIE MESAČNÉHO HLÁSENIA O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH
Údaje v záhlaví hlásenia sa vypĺňajú takto:
rok – 2009,
mesiac – poradové číslo mesiaca, za ktorý sa hlásenie zostavuje,
IČO – osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky,
Obchodné meno vykazujúcej jednotky – podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie.
Číselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé tisíce eur bez desatinného miesta, napríklad suma 1500 eur sa v hlásení vyjadrí číslom 2, suma 500 eur sa v hlásení vyjadrí číslom 1.
Na účely tohto hlásenia sa oceňovanie cenných papierov vypĺňa takto:
Cenné papiere sa minimálne jedenkrát ročne (ku dňu zostavenia účtovnej závierky) oceňujú trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom (reálnou hodnotou) s výnimkou podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoločnosťou alebo v ktorých má vykazujúca jednotka podstatný vplyv, cenných papierov držaných do splatnosti a cenných papierov emitovaných účtovnou jednotkou. Oceňovanie trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom sa tak nevzťahuje na podielové cenné papiere a podiely v dcérskej spoločnosti ani na podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom.
Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je vykazujúca jednotka materskou spoločnosťou alebo v ktorých má vykazujúca jednotka podstatný vplyv, sa môžu oceniť a vykázať v obstarávacej cene, to znamená na báze historických nákladov, alebo sa môžu vykázať v ocenení metódou vlastného imania.
Vykazujúce jednotky, ktoré zostavujú individuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS, oceňujú investície do dcérskych podnikov, pridružených podnikov a spoločných podnikov, ktoré nie sú klasifikované ako určené na predaj, v hláseniach DEV(NBS)1-12 v obstarávacej cene alebo v ocenení fair value.
Prepočet aktív
a) Stav k 1. januáru vykazovaného roka (stĺpec 1)
Počiatočné stavy k 1. 1. 2009 sa nerovnajú stavom k 31. 12. 2008 z dôvodu zmeny meny.
Konečné stavy aktív k 31. 12. 2008, ktoré boli prepočítané kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska pre príslušnú cudziu menu, platným k 31. 12. 2008 a boli vykázané k 31. 12. 2008 v slovenských korunách, sa prepočítajú konverzným kurzom eura voči korune. Všetky počiatočné stavy sa uvedú v tisícoch eur.
Prípadné rozdiely zo zaokrúhľovania pri prepočítavaní na eurá sa nepovažujú ani za transakciu zvyšujúcu aktíva – stĺpec 2 ani za transakciu znižujúcu aktíva – stĺpec 3.
Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.
b) Prepočet transakcií (stĺpce 2 a 3)
Transakcie zvyšujúce aktíva sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (vývoz zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, obstaranie dlhodobého a krátkodobého finančného majetku, predpísaná hodnota úrokov a podobne). Transakcie znižujúce aktíva budú pri úhrade zaznamenané kurzom eur banky alebo pobočky zahraničnej banky, pri vzájomnom zápočte sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Hodnoty jednotlivých transakcií v hlásení zodpovedajú hodnotám v účtovníctve.
c) Prepočet stavu na konci sledovaného obdobia (stĺpec 6)
Konečné stavy aktív sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, platným k poslednému dňu vykazovaného mesiaca; korešpondujú s konečnými stavmi v účtovníctve vykazujúcej jednotky.
Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12, sa rozdelí podľa jednotlivých mien, tieto súčty sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou príslušnej meny a nakoniec sa sčítajú ekvivalenty za všetky prepočítané cudzie meny a súhrnný údaj v tisícoch eur sa vpíše do príslušného riadka hlásenia.
d) Prepočet výnosov a nákladov (stĺpec 7)
V členení podľa jednotlivých druhov aktív, to znamená podľa jednotlivých riadkov, sa uvádza predpísaná hodnota výnosových úrokov z aktív do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Úroky z úverov a pôžičiek, úroky z omeškania, penále z titulu nedodržania splatnosti faktúry, výnosové úroky pri dlhových cenných papieroch sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, platným v deň uskutočnenia účtovného prípadu.
Dividendy a podiely na zisku z riadkov 111 – Majetková účasť do 10 %, 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí, 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt sa prepočítajú kurzom banky alebo pobočky zahraničnej banky v deň pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet vykazujúcej jednotky.
Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky alebo prevedené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou platným v deň uskutočnenia účtovného prípadu.
Stĺpec 1 – STAV K 1. JANUÁRU
Ide o zostatky krátkodobých a dlhodobých pohľadávok z predchádzajúceho účtovného obdobia (z 31. decembra), podiely v obchodných spoločnostiach v zahraničí voči:
a) priamym zahraničným investorom – zahraničným subjektom,
b) podnikom priamej investície v zahraničí,
c) ostatným subjektom v zahraničí, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.
Výpočet stĺpca 1 (vývoz materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):
= neuhradené pohľadávky zahraničných odberateľov k 1. januáru očistené o neuhradené faktúry za služby,
+ časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh,
– zostatok vystavených dobropisov.
Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.
Ak sú prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (účet 324 – Prijaté preddavky) vyššie ako konečný stav vývozných pohľadávok (účet 311 – Odberatelia), tak sa v riadku vývozných pohľadávok vykazuje znamienko (–). Hodnota prijatých a nevyúčtovaných preddavkov sa uvedie v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Hodnoty v tomto stĺpci zostávajú rovnaké po celý rok. Ak sa po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad zistia rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.
Stĺpec 2 – TRANSAKCIE ZVYŠUJÚCE AKTÍVA
Transakciami zvyšujúcimi aktíva sú vývoz materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh, poskytnutie úverov a pôžičiek, predpis úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek do výnosov, predaj emisných kvót do zahraničia, konto pooling, vystavené dobropisy, reklamácie, vyúčtovanie prijatých preddavkov, obstaranie krátkodobého a dlhodobého finančného majetku (napríklad obstaranie podielov na základnom imaní obchodných spoločností v zahraničí, obstaranie zahraničných dlhových cenných papierov, zahraničných podielových listov, ich precenenie na reálnu hodnotu a úrokový výnos) a podobne od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.
Transakcie zvyšujúce aktíva týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Výpočet stĺpca 2 (vývoz materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):
= vývoz materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zahraničným odberateľom (napríklad strana MD účtu 311 – Odberatelia),
+ časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh (napríklad strana MD účtu 385 – Príjmy budúcich období),
+ vyúčtované prijaté preddavky zo zahraničia (napríklad strana MD účtu 324 – Prijaté preddavky),
– vystavené dobropisy a reklamácie (napríklad strana D účtu 311 – Odberatelia, strana D účtu 325 – Ostatné záväzky).
Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.
Stĺpec 3 – TRANSAKCIE ZNIŽUJÚCE AKTÍVA
Transakciami znižujúcimi aktíva sú predovšetkým úhrady zahraničných odberateľských faktúr, prijaté preddavky, úhrady poskytnutých úverov a pôžičiek, splátky úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek, platby za predané emisné kvóty do zahraničia, konto pooling, predaj krátkodobého a dlhodobého finančného majetku (napríklad zníženie podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach v zahraničí, predané zahraničné dlhové cenné papiere, splatné zahraničné dlhové cenné papiere, predané zahraničné podielové listy, prijaté úroky), ktoré sa uskutočnili od 1. januára do konca vykazovaného obdobia. Ďalšie operácie, ktoré majú za následok zníženie aktív, sú vzájomné zápočty pohľadávok a záväzkov.
Transakcie znižujúce aktíva týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Výpočet stĺpca 3 (úhrada bežných odberateľských faktúr):
= úhrada odberateľských faktúr na bežný účet vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov (napríklad strana D účtu 311 – Odberatelia),
+ prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (napríklad strana D účtu 324 – Prijaté preddavky),
– úhrady za vystavené dobropisy a reklamácie (napríklad strana MD účtu 325 – Ostatné záväzky),
– zúčtovanie časového rozlíšenia už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh (napríklad strana D účtu 385 – Príjmy budúcich období).
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé a dlhodobé.
Stĺpec 4 – NETTO ZMENA
Vyjadruje rozdiel medzi transakciami zvyšujúcimi aktíva a transakciami znižujúcimi aktíva v sledovanom období.
Výpočet stĺpca 4:
= transakcie zvyšujúce aktíva (stĺpec 2),
– transakcie znižujúce aktíva (stĺpec 3).
Ak je výsledná hodnota záporná (hodnoty v stĺpci 2 znamienko (–) sa uvádza, znamienko (+) sa neuvádza (hodnoty v stĺpci 2 > hodnoty v stĺpci 3).
Netto zmena týkajúca sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlení aj ako samostatný údaj.
Stĺpec 5 – KURZOVÉ A INÉ ROZDIELY
Uvádzajú sa tu kurzové rozdiely (podľa ďalej uvedeného výpočtu), rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním, reklasifikácie pohľadávok a záväzkov z krátkodobých na dlhodobé a naopak, predaj vývozných pohľadávok inému tuzemcovi – podnikateľovi alebo organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku, reklasifikácia finančnej investície pri zvýšení (najmenej 10 %) alebo znížení (do 10 %) percentuálnej majetkovej účasti v už evidovanom podniku v zahraničí, konverzia dlhových cenných papierov na akcie a iné rozdiely súvisiace s transakciami.
Výpočet stĺpca 5 (pri kurzových a iných rozdieloch):
= stav ku koncu obdobia (stĺpec 6),
– stav k 1. januáru (stĺpec 1),
– netto zmena (stĺpec 4).
Ak je výsledok výpočtu záporný, znamienko (–) sa uvádza.
Výpočet stĺpca 5:
– pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé
Pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v príslušnom riadku krátkodobých pohľadávok a kladným znamienkom (+) v riadku dlhodobých pohľadávok v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Zmena splatnosti z dlhodobých pohľadávok na krátkodobé sa uvedie obdobným spôsobom.
– pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností
Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného registra alebo evidencie, pohľadávky a záväzky zväčša prechádzajú na nastupujúcu spoločnosť. Zmenené údaje voči zanikajúcej spoločnosti sa zaznamenajú len vtedy, ak sa zmení kód krajiny podniku priamej investície v zahraničí alebo ak nastane zmena v ocenení priamej investície v zahraničí.
– pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie
Pri konverzii dlhových cenných papierov sa údaje v príslušnom riadku dlhových cenných papierov zaznamenajú záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely a kladným znamienkom (+) v príslušnom riadku majetkovej účasti v stĺpci kurzové a iné rozdiely.
– pri zmene skupiny dlžníkov
Pri zmene skupiny dlžníkov z podnikov priamej investície v zahraničí na ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť, sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (-) v príslušnom riadku voči podnikom priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v príslušnom riadku voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť. Uvedený postup sa použije vo všetkých kombináciách medzi uvedenými dlžníkmi:
a) priami zahraniční investori – zahraničné subjekty,
b) podniky priamej investície v zahraničí,
c) ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.
Stĺpec 6 – STAV KU KONCU OBDOBIA
Vykazuje sa tu konečný stav krátkodobých a dlhodobých pohľadávok, podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach v zahraničí. Je to hodnota, ktorú vykazujúcej jednotke dlhujú:
a) priami zahraniční investori – zahraničné subjekty,
b) podniky priamej investície v zahraničí,
c) ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.
Výpočet stĺpca 6 (vývoz materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):
= neuhradené pohľadávky zahraničných odberateľov k poslednému dňu vykazovaného obdobia očistené o neuhradené faktúry za služby,
+ časové rozlíšenie už uskutočnených a prevzatých dodávok odberateľom, ktoré neboli vyfakturované ku dňu uzatvárania účtovných kníh,
– zostatok vystavených dobropisov,
– zostatok prijatých preddavkov od zahraničných odberateľov.
Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.
Ak sú prijaté preddavky od zahraničných odberateľov (účet 324 – Prijaté preddavky) vyššie ako konečný stav vývozných pohľadávok (účet 311 – Odberatelia), v riadku vývozných pohľadávok sa vykazuje znamienko (–). Hodnota prijatých a nevyúčtovaných preddavkov sa uvádza v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé a dlhodobé.
Stĺpec 7 – VÝNOSY
Vykazuje sa tu sumárne predpísaná hodnota úrokov (úroky z úverov a pôžičiek, úroky z omeškania, úroky vznikajúce pri vývoze materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, pri krátkodobom a dlhodobom finančnom majetku).
Dividendy a podiely na zisku z riadkov 111 – Majetková účasť do 10 %, 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí, 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt sa uvádzajú, ak boli skutočne pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky. Vykazujú sa tu aj dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
Údaje sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a sú zhodné s účtovnou evidenciou. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 101 – VÝVOZNÉ POHĽADÁVKY KRÁTKODOBÉ
Pohľadávka voči zahraničnému odberateľovi vzniká v okamihu, keď vykazujúca jednotka vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) do zahraničia materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky, vystaví dobropis alebo prijme preddavok. Doba splatnosti pohľadávok je do jedného roka vrátane. Krátkodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku a zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa vykazujú v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé pohľadávky voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávka vzniká aj pri vývoze formou bartrových obchodov.
Pohľadávky vznikajúce pri vývoze služieb nie sú predmetom zisťovania.
Úhrady odberateľských faktúr, vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123,124.
Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 103 – VÝVOZNÉ POHĽADÁVKY DLHODOBÉ
Vývozné pohľadávky dlhodobé vznikajú, ak vykazujúca jednotka vyvezie do zahraničia materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky, poskytuje dlhodobý prenájom (finančný lízing) alebo prijme preddavok a doba splatnosti je nad jeden rok. Dlhodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku a zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa vykazujú v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé pohľadávky voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávky vznikajúce pri vývoze služieb nie sú predmetom zisťovania.
Úhrady odberateľských faktúr, vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii pohľadávok z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 105 – PREDDAVKY Z RIADKOV 101, 103, 121, 122, 123, 124
Vykazuje sa tu čistá hodnota preddavkov od zahraničných odberateľov (z účtu 324 – Prijaté preddavky) k 1. januáru vykazovaného roka a ku koncu vykazovaného obdobia. Vyjadrujú sa vždy kladným číslom.
Riadok 107 – AKTÍVA NA ÚČTOCH V ZAHRANIČNÝCH BANKÁCH
Počiatočné stavy na účtoch vedených v zahraničí v stĺpci 1 sa prepočítajú kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska k poslednému dňu predchádzajúceho vykazovaného roka a následne sa prepočítajú konverzným kurzom eura voči korune. Konečné stavy v stĺpci 6 sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou k poslednému dňu vykazovaného obdobia.
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú všetky prírastky (vrátane kreditných úrokov), transakcie znižujúce aktíva všetky úbytky (vrátane bankových poplatkov a debetných úrokov) na bankovom účte vedenom v zahraničí. Transakcie zvyšujúce aktíva (stĺpec 2) a transakcie znižujúce aktíva (stĺpec 3) sa prepočítavajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, platným v deň uskutočnenia transakcie (účtovného prípadu) na bankovom účte vedenom v zahraničí.
Ak k ultimu vykazovaného obdobia vykazujúca jednotka dosiahne záporný stav na bankovom účte (kontokorentný účet) vedenom v zahraničí, hodnota sa uvedie záporným znamienkom (-) v riadku 107 – Aktíva na účtoch v zahraničných bankách. Hodnota záväzku voči zahraničnej banke (kontokorentný úver) sa v pasívach neeviduje.
Bankové účty vedené v cudzej mene v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike nie sú predmetom vykazovania.
Výnosové (kreditné) úroky pripisované na bankový účet v zahraničí sa uvádzajú aj samostatne v stĺpci 7 kumulatívne od začiatku do konca vykazovaného obdobia. Prepočet sa vykonáva referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, platným v deň pripísania úrokov na bankový účet vedený v zahraničí.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 109 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ
Vykazujú sa tu finančné úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek so splatnosťou do jedného roka vrátane poskytnuté zahraničným subjektom. Úvery poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku a zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa uvádzajú v riadku 118 – Finančné úvery krátkodobé – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 117 – Finančné úvery krátkodobé – podnik priamej investície v zahraničí.
Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad ak je vykazujúcou jednotkou poskytnutý krátkodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako dlhodobá pohľadávka, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre dlhodobé pohľadávky).
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov, pôžičiek a úrokov sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva.
Úroky predpísané do výnosov týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 - Výnosy.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 110 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek so splatnosťou nad jeden rok poskytnuté zahraničným subjektom. Úvery poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku a zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa uvádzajú v riadku 120 – Finančné úvery dlhodobé – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 119 – Finančný úver dlhodobý – podnik priamej investície v zahraničí.
Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad, ak je vykazujúcou jednotkou poskytnutý dlhodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako krátkodobá pohľadávka, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre krátkodobé pohľadávky).
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov, pôžičiek a úrokov sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva.
Úroky predpísané do výnosov týkajúce sa úverov sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 - Výnosy.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 111 – MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10 %
Vykazuje sa tu podiel vykazujúcej jednotky na celkovom základnom imaní každého zahraničného subjektu do 10 %.
Určité špecifické prípady napriek tomu, že spĺňajú uvedenú charakteristiku, sa nevykazujú v riadku 111– Majetková účasť do 10 %. V tomto riadku sa nevykazuje majetková účasť, ktorá je nižšia ako 10 %, u priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %. Tieto skutočnosti tvoria náplň riadka 116 – Majetková účasť do 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.
Dividendy a podiely na zisku sa vykazujú iba zaplatené, a to v stĺpci 7 - Výnosy. Vykazujú sa tu aj dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 112 – DLHOPISY A ZMENKY (DLHODOBÉ CENNÉ PAPIERE)
Vykazuje sa tu obstaranie a predaj zahraničných cenných papierov a podielových listov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov – alikvotný úrokový výnos) vydaných zahraničným subjektom (uskutočnený aj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi), znejúcich na cudziu menu alebo euro s pôvodnou zmluvnou splatnosťou nad jeden rok.
Obstaranie a predaj cenných papierov vydaných podnikom priamej investície v zahraničí a konsolidovaným celkom so splatnosťou nad jeden rok sa vykazuje v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí. Obstaranie a predaj cenných papierov vydaných priamym investorom – zahraničným subjektom a konsolidovaným celkom alebo zriaďovateľom organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku so splatnosťou nad jeden rok sa vykazuje v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt.
Vo všeobecnosti nástroje klasifikované v tomto riadku predstavujú dlhové cenné papiere, ktoré poskytujú držiteľovi bezvýhradné právo na pevný peňažný príjem, ktorý nie je závislý od príjmov emitenta, zahraničného subjektu. Okrem dlhopisov (obligácií) a zmeniek sem patria napríklad dlhové úpisy, konvertibilné dlhopisy, depozitné certifikáty, obchodovateľné vkladové certifikáty a podobne. Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sa v tomto riadku neuvádzajú. Konverzia dlhových cenných papierov na akcie sa zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely.
Zápis sa uskutočňuje v momente prevodu finančných prostriedkov.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 113 – NÁSTROJE PEAŽNÉHO TRHU (KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPIERE)
Vykazuje sa tu obstaranie a predaj zahraničných cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov – alikvotný úrokový výnos) vydaných zahraničným subjektom (uskutočnený aj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi), predaj emisných kvót do zahraničia znejúcich na cudziu menu alebo euro s pôvodnou zmluvnou splatnosťou do jedného roka vrátane.
Obstaranie a predaj cenných papierov vydaných podnikom priamej investície v zahraničí a konsolidovaným celkom, predaj emisných kvót podniku priamej investície v zahraničí a ich úhrada so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vykazuje v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí. Obstaranie a predaj cenných papierov vydaných priamym investorom – zahraničným subjektom a konsolidovaným celkom alebo zriaďovateľom organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku, predaj emisných kvót priamemu investorovi – zahraničnému subjektu so splatnosťou do jedného roka vrátane sa vykazuje v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt.
Krátkodobé cenné papiere spravidla dávajú držiteľovi bezvýhradné právo dostať určenú sumu pri splatnosti. Zvyčajne sú obchodovateľné na organizovaných trhoch. Medzi nástroje peňažného trhu patria štátne pokladničné poukážky, krátkodobé obchodovateľné vkladové certifikáty, krátkodobé zmenky. Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sa v tomto riadku neuvádzajú. Konverzia dlhových cenných papierov na akcie sa zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely.
Zápis sa uskutočňuje v momente prevodu finančných prostriedkov.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 114 – FINANČNÉ DERIVÁTY
Vykazujú sa tu všetky transakcie s finančnými derivátmi (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ich cena sa odvodzuje od cien podkladových aktív na promptnom trhu. Existujú dva základné typy finančných derivátov: pevné termínové kontrakty (forwardy, futures, swapy) a opčné termínové kontrakty (opcie).
Pevné termínové kontrakty sú prísľuby na dodanie alebo prijatie dodávky špecifikovaného množstva štandardnej jednotky určitej komodity, cudzej meny alebo cenných papierov za určenú cenu k určenému dátumu alebo v určenom období.
Opcia dáva svojmu majiteľovi – kupujúcemu opciu – právo kúpiť alebo predať určitú hodnotu v určitom čase alebo do určitého času za vopred dohodnutú – realizačnú cenu.
Uvedené prísľuby alebo práva zakotvené v kontraktoch, s ktorými sa môže obchodovať na trhu alebo sú zúčtované na trhu, sa môžu považovať za deriváty. Subjekt, ktorý derivát emituje a predá do zahraničia, dostane prémiu za záväzok predať alebo kúpiť určený objem aktív, ktorých sa derivát týka. Cena derivátu predstavuje bežné náklady emitenta spojené s vykúpením svojho podmieneného záväzku.
Prémia sa v hlásení zaznamenáva takto:
Transakciu zvyšujúcu aktíva predstavuje nákup derivátu emitovaného zahraničným subjektom priamo od emitenta alebo od iného zahraničného subjektu.
Transakciu znižujúcu aktíva predstavuje predaj derivátu emitovaného zahraničným subjektom, držaného domácim subjektom do zahraničia.
Do finančných derivátov sa okrem obchodovania s kontraktmi zahŕňa aj čistá hodnota finančného vyrovnania ako rozdiel medzi dohodnutou cenou v kontrakte a prevažujúcou trhovou cenou. Čistá hodnota finančného vyrovnania sa zaznamenáva po skončení doby splatnosti a vysporiadaní podkladového aktíva, pričom dosiahnutý zisk alebo strata z derivátov emitovaných zahraničným subjektom je súčasťou transakcií znižujúcich aktíva.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 115 – MAJ. ÚČASŤ NAJMENEJ 10 % – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHR.
Vykazuje sa tu nadobudnutá majetková účasť (finančná investícia) vykazujúcej jednotky v podniku priamej investície v zahraničí najmenej 10 % (napríklad účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom).
Dividendy a podiely na zisku sa evidujú iba zaplatené, a to v stĺpci 7 - Výnosy. Vykazujú sa tu aj dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
Obstaranie a zvýšenie podielu vykazujúcej jednotky v zahraničí predstavuje transakciu zvyšujúcu aktíva, predaj a zníženie podielu vykazujúcej jednotky sa uvádza ako transakcia znižujúca aktíva. Stav ku koncu obdobia sa uvádza podľa zvolenej metódy oceňovania vykazujúcej jednotky, precenenie k ultimu vykazovaného obdobia sa vykazuje v stĺpci kurzové a iné rozdiely.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely:
Ak vykazujúca jednotka eviduje majetkovú účasť v zahraničí do 10 % (riadok 111 – Majetková účasť do 10 %) a dodatočnými vkladmi dosiahne majetková účasť hodnotu najmenej 10 %, dodatočný vklad sa zaznamená ako transakcia zvyšujúca aktíva v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí. Hodnota majetkovej účasti do 10 % sa uvedie záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 111 – Majetková účasť do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny podniku priamej investície v zahraničí a súčasne sa hodnota majetkového podielu nezmení, nový kód krajiny sa zaznamená v časti I D. Teritoriálne zmeny nie sú súčasťou transakcií a kurzových a iných rozdielov.
Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane precenenie majetkovej účasti v zahraničí, rozdiel oproti pôvodnej hodnote sa zaznamená v stĺpci kurzové a iné rozdiely.
Riadok 116 – MAJ. ÚČASŤ DO 10 % – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT
Vykazuje sa tu majetková účasť do 10 % vykazujúcej jednotky na základnom imaní priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má majetkovú účasť najmenej 10 % vo vykazujúcej jednotke. Ak je podiel majetkovej účasti vykazujúcej jednotky u priameho investora najmenej 10 %, hodnota sa uvádza v riadku 115 – Majetková účasť najmenej 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Dividendy, podiely na zisku – zo stĺpca 7 - Výnosy sa vykazujú iba zaplatené.
Vykazujú sa tu aj dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli pripísané na bankový účet vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 117 – FIN. ÚVERY KRÁTK. – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku, v ktorom má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad ak je vykazujúcou jednotkou poskytnutý krátkodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa úverovej zmluvy ako dlhodobá pohľadávka, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre dlhodobé pohľadávky).
Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie kreditných zostatkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky na bežný účet podniku priamej investície v zahraničí alebo na bežné účty spoločností (zahraničných subjektov) s majetkovým vzťahom k podniku priamej investície v zahraničí.
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú prevod prostriedkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky, transakcie znižujúce aktíva opätovné preúčtovanie týchto prostriedkov vykazujúcej jednotke na jej bežný účet.
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov, pôžičiek a úrokov sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva.
Úroky týkajúce sa úverov a pôžičiek sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 - Výnosy.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 118 – FIN. ÚVERY KRÁTK. – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Súčasne sa tu vykazujú úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad ak je vykazujúcou jednotkou poskytnutý krátkodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa úverovej zmluvy ako dlhodobá pohľadávka, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre dlhodobé pohľadávky).
Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie kreditných zostatkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky na bežný účet priameho investora – zahraničného subjektu alebo na bežné účty spoločností (zahraničných subjektov) s majetkovým vzťahom k priamemu investorovi – zahraničnému subjektu.
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú prevod prostriedkov z bežného účtu vykazujúcej jednotky, transakcie znižujúce aktíva opätovné preúčtovanie týchto prostriedkov vykazujúcej jednotke na jej bežný účet.
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov, pôžičiek a úrokov sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva.
Úroky týkajúce sa úverov a pôžičiek sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 - Výnosy.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 119 – FIN. ÚVERY DLH. – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku, v ktorom má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou nad jeden rok.
Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad ak je vykazujúcou jednotkou poskytnutý dlhodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa úverovej zmluvy ako krátkodobá pohľadávka, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre krátkodobé pohľadávky).
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov, pôžičiek a úrokov sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva.
Úroky týkajúce sa úverov a pôžičiek sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 - Výnosy.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 120 – FIN. ÚVERY DLH. – PRIAMY INVESTOR – ZAHRANIČNÝ SUBJEKT
Vykazujú sa tu úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, so splatnosťou nad jeden rok.
Súčasne sa tu vykazujú úvery a pôžičky a predpísané úroky z úverov a pôžičiek poskytnuté zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku so splatnosťou nad jeden rok.
Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad ak je vykazujúcou jednotkou poskytnutý dlhodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa úverovej zmluvy ako krátkodobá pohľadávka, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre krátkodobé pohľadávky).
Transakcie zvyšujúce aktíva predstavujú poskytnuté úvery, pôžičky a úroky predpísané do výnosov narastajúcim spôsobom od začiatku roka, splátky úverov, pôžičiek a úrokov sa zaznamenajú ako transakcie znižujúce aktíva.
Úroky týkajúce sa úverov a pôžičiek sa evidujú aj samostatne v stĺpci 7 - Výnosy.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 121 – KRÁTKODOBÉ AKTÍVA – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Pohľadávka voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku vzniká, keď vykazujúca jednotka vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) podniku priamej investície v zahraničí (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel najmenej 10 %) a jej konsolidovanému celku materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky alebo prijme preddavok. Splatnosť pohľadávok je do jedného roka vrátane. Patrí sem aj obstaranie a predaj cenných papierov vydaných podnikom priamej investície v zahraničí a konsolidovaným celkom so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Krátkodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávka vzniká aj pri vývoze formou bartrových obchodov, nie však pri vývoze služieb.
Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky z riadkov 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 122 – KRÁTKODOBÉ AKTÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT
Pohľadávka voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku vzniká, keď vykazujúca jednotka vyvezie vo svojom mene (priamy vývoz) priamemu investorovi – zahraničnému subjektu (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá má vo vykazujúcej jednotke majetkový podiel najmenej 10 %) a konsolidovanému celku materiál, zásoby vlastnej výroby, tovar, hmotný a nehmotný majetok, vyfakturuje úroky alebo prijme preddavok. Súčasne sa tu vykazujú aj pohľadávky voči zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku. Splatnosť pohľadávok je do jedného roka vrátane. Patrí sem aj obstaranie a predaj cenných papierov vydaných priamym investorom – zahraničným subjektom a konsolidovaným celkom alebo zriaďovateľom organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Krátkodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a krátkodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 101 – Vývozné pohľadávky krátkodobé.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávka vzniká aj pri vývoze formou bartrových obchodov, nie však pri vývoze služieb.
Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii pohľadávok z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 123 – DLHODOBÉ AKTÍVA – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazuje sa tu vývoz materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, poskytnutie dlhodobého prenájmu (finančného lízingu), fakturácia úrokov alebo prijatie preddavku od podniku priamej investície v zahraničí (spoločnosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, kde má vykazujúca jednotka majetkový podiel najmenej 10 %) a od konsolidovaného celku. Doba splatnosti aktív je nad jeden rok. Patrí sem aj obstaranie a predaj cenných papierov vydaných podnikom priamej investície v zahraničí a konsolidovaným celkom so splatnosťou nad jeden rok.
Dlhodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávky vznikajúce pri vývoze služieb nie sú predmetom zisťovania.
Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii pohľadávok z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 121 – Krátkodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 124 – DLHODOBÉ AKTÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT
Vykazuje sa tu vývoz materiálu, zásob vlastnej výroby, tovaru, hmotného a nehmotného majetku, fakturácia úrokov, poskytnutie dlhodobého prenájmu (finančného lízingu) priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku a zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku, prípadne prijatie preddavku. Doba splatnosti aktív je nad jeden rok. Patrí sem aj obstaranie a predaj cenných papierov vydaných priamym investorom – zahraničným subjektom a konsolidovaným celkom, zriaďovateľom organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku so splatnosťou nad jeden rok.
Dlhodobé pohľadávky vznikajúce vývozom voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 123 – Dlhodobé aktíva – podnik priamej investície v zahraničí a dlhodobé pohľadávky voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa vykazujú v riadku 103 – Vývozné pohľadávky dlhodobé.
Hodnoty vystavených faktúr vrátane vyúčtovania prijatých preddavkov zo zahraničia (účet 324 – Prijaté preddavky) sa zaznamenajú ako transakcie zvyšujúce aktíva. Pohľadávky vznikajúce pri vývoze služieb nie sú predmetom zisťovania.
Úhrady odberateľských faktúr, započítanie pohľadávok a záväzkov a prijaté preddavky sa evidujú ako transakcie znižujúce aktíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 105 – Preddavky 101, 103, 121, 122, 123, 124.
Vystavené dobropisy (účet 311 – Odberatelia, účet 325 – Ostatné záväzky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich aktíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce aktíva so záporným znamienkom (–).
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii pohľadávok z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely záporným znamienkom (–) v riadku 124 – Dlhodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 122 – Krátkodobé aktíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovanej pohľadávky.
Riadok 133 – KONTROLNÝ RIADOK
Kontrolný riadok vyjadruje matematický súčet hodnôt v príslušných stĺpcoch. Ak je výsledná hodnota v stĺpci kladná, znamienko (+) sa neuvádza. Ak je výsledný súčet stĺpca záporný, znamienko (-) sa uvádza.
Použité skratky:
IČO identifikačné číslo organizácie
tis. tisíc
podnik pr. investície v zahraničí podnik priamej investície v zahraničí
zahr. subjekt zahraničný subjekt
maj. účasť majetková účasť
fin. úvery krátk. finančné úvery krátkodobé
fin. úvery dlh. finančné úvery dlhodobé
MESAČNÉ HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH PASÍVACH
METODIKA NA VYPRACÚVANIE MESAČNÉHO HLÁSENIA O ZAHRANIČNÝCH PASÍVACH
Údaje v záhlaví hlásenia sa vypĺňajú takto:
rok – 2009,
mesiac – poradové číslo mesiaca, za ktorý sa hlásenie zostavuje,
IČO – osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.
Obchodné meno vykazujúcej jednotky – podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie.
Číselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé tisíce eur bez desatinného miesta, napríklad suma 1500 eur sa v hlásení vyjadrí číslom 2, suma 500 eur sa v hlásení vyjadrí číslom 1.
Cenné papiere sa oceňujú trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom.
Prepočet pasív
a) Stav k 1. januáru vykazovaného roka (stĺpec 8)
Počiatočné stavy k 1. 1. 2009 sa nerovnajú stavom k 31. 12. 2008 z dôvodu zmeny meny.
Konečné stavy pasív k 31. 12. 2008, ktoré boli prepočítané kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska pre príslušnú cudziu menu, platným k 31. 12. 2008 a boli vykázané k 31. 12. 2008 v slovenských korunách, sa prepočítajú konverzným kurzom eura voči korune. Všetky počiatočné stavy sa uvedú v tisícoch eur.
Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia.
b) Prepočet transakcií (stĺpce 9 a 10)
Transakcie zvyšujúce pasíva sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu (obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku, vydané cenné papiere, predpísaná hodnota úrokov a podobne).
Transakcie znižujúce pasíva budú pri úhrade zaznamenané kurzom eur banky alebo pobočky zahraničnej banky, pri vzájomnom zápočte sa použije referenčný výmenný kurz určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, platným v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Hodnoty jednotlivých transakcií v hlásení zodpovedajú hodnotám v účtovníctve.
c) Prepočet stavu na konci sledovaného obdobia (stĺpec 13)
Konečné stavy pasív sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, platným k poslednému dňu vykazovaného mesiaca, korešpondujú s konečnými stavmi v účtovníctve vykazujúcej jednotky.
Každá položka, ktorá vstupuje do príslušného riadka hlásenia DEV (NBS) 1 – 12, sa rozdelí podľa jednotlivých mien, tieto súčty sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou príslušnej meny a nakoniec sa sčítajú ekvivalenty za všetky prepočítané cudzie meny a súhrnný údaj v tisícoch eur sa vpíše do príslušného riadka hlásenia.
d) Prepočet výnosov a nákladov (stĺpec 14)
Vykazuje sa tu predpísaná hodnota nákladových úrokov z pasív do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia (vznikajúce pri obstaraní zásob, spotrebného materiálu, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, pri dlhových cenných papieroch, úrokový náklad, úroky z omeškania).
Dividendy a podiely na zisku z riadkov 207 – Majetková účasť do 10 %, 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí sa uvádzajú iba vtedy, keď boli skutočne zaplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky.
Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, platným v deň uskutočnenia účtovného prípadu.
Úroky sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a sú zhodné s účtovnou evidenciou. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.
Stĺpec 8 – STAV K 1. JANUÁRU
Ide o zostatky krátkodobých a dlhodobých záväzkov z predchádzajúcich účtovných období, základné imanie, ostatné kapitálové fondy, ktoré sa previedli do bežného roka. Je to hodnota, ktorú vykazujúca jednotka dlhuje zahraničným dodávateľom, a to:
a) priamym zahraničným investorom – zahraničným subjektom,
b) podnikom priamej investície v zahraničí,
c) ostatným subjektom v zahraničí, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.
Výpočet stĺpca 8 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):
= neuhradené záväzky voči zahraničným dodávateľom k 1. januáru, očistené o neuhradené faktúry za služby,
+ nevyfakturované dodávky zo zahraničia,
– zostatok prijatých dobropisov,
– zostatok poskytnutých preddavkov zaplatených zahraničným dodávateľom.
Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.
Ak sú poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) vyššie ako konečný stav dovozných záväzkov (účet 321 – Dodávatelia), tak sa v riadku dovozných záväzkov vykazuje znamienko (–). Hodnota poskytnutých a nevyúčtovaných preddavkov sa uvedie v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Hodnoty v tomto stĺpci zostávajú rovnaké po celý rok. Ak sa zistia po definitívnom uzavretí účtovných kníh a predložení účtovnej závierky na daňový úrad rozdiely medzi údajmi poskytnutými Národnej banke Slovenska a hodnotami v účtovníctve, spätne sa opravia. Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.
Stĺpec 9 – TRANSAKCIE ZVYŠUJÚCE PASÍVA
Transakcie zvyšujúce pasíva od 1. januára do konca vykazovaného obdobia predstavujú obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, nevyfakturované dodávky, odkúpené zahraničné záväzky, prijatie úverov a pôžičiek, predpis úrokov z prijatých úverov a pôžičiek do nákladov, nákup emisných kvót zo zahraničia, konto pooling, prijaté dobropisy, reklamácie, vyúčtovanie poskytnutých preddavkov, splatenie upísaného základného imania, predaj vlastných akcií a vlastných obchodných podielov, vydané dlhové cenné papiere, ich precenenie na reálnu hodnotu a úrokový náklad a podobne.
Transakcie zvyšujúce pasíva týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Výpočet stĺpca 9 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):
= obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku od zahraničných dodávateľov (napríklad strana D účtu 321 – Dodávatelia),
+ nevyfakturované dodávky zo zahraničia (napríklad strana D účtu 326 – Nevyfakturované dodávky),
+ vyúčtované poskytnuté preddavky zo zahraničia (napríklad strana D účtu 314 – Poskytnuté preddavky),
– prijaté dobropisy a reklamácie (napríklad strana MD účtu 321 – Dodávatelia, strana MD účtu 315 – Ostatné pohľadávky).
Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.
Stĺpec 10 – TRANSAKCIE ZNIŽUJÚCE PASÍVA
Transakciami znižujúcimi pasíva sú predovšetkým úhrady zahraničných dodávateľských faktúr, poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom, úhrady za prijaté dobropisy a reklamácie, úhrady prijatých úverov a pôžičiek, splátky úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, platby za nakúpené emisné kvóty zo zahraničia, konto pooling, zníženie základného imania, obstaranie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov, pri dlhových cenných papieroch je predmetom znižujúcich transakcií splatenie dlhových cenných papierov, spätné odkúpenie dlhových cenných papierov, vyplatenie úrokov z vydaných dlhových cenných papierov (konverzia dlhových cenných papierov na akcie bude zaznamenaná v stĺpci kurzové a iné rozdiely) a podobne od 1. januára do konca vykazovaného obdobia. Ďalšie operácie, ktoré majú za následok zníženie pasív, sú vzájomné zápočty pohľadávok a záväzkov, kompenzácie bartrových obchodov vývozom tovaru.
Transakcie znižujúce pasíva týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Výpočet stĺpca 10 (úhrada bežných dodávateľských faktúr):
= úhrada dodávateľských faktúr z bežného účtu vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov (napríklad strana MD účtu 321 – Dodávatelia),
+ vyúčtovanie nevyfakturovaných dodávok zo zahraničia (napríklad strana MD účtu 326 – Nevyfakturované dodávky),
+ poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (napríklad strana MD účtu 314 – Poskytnuté preddavky),
– úhrady za prijaté dobropisy a reklamácie (napríklad strana D účtu 315 – Ostatné pohľadávky).
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé a dlhodobé.
Stĺpec 11 – NETTO ZMENA
Vyjadruje rozdiel medzi transakciami zvyšujúcimi pasíva a transakciami znižujúcimi pasíva v sledovanom období.
Výpočet stĺpca 11:
= transakcie zvyšujúce pasíva (stĺpec 9),
– transakcie znižujúce pasíva (stĺpec 10).
Ak je výsledná hodnota záporná (hodnoty v stĺpci 9 znamienko (–) sa uvádza, znamienko (+) sa neuvádza (hodnoty v stĺpci 9 > hodnoty v stĺpci 10).
Netto zmena týkajúca sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlení aj ako samostatný údaj.
Stĺpec 12 – KURZOVÉ A INÉ ROZDIELY
Uvádzajú sa tu kurzové rozdiely (podľa ďalej uvedeného výpočtu), rozdiely spôsobené zaokrúhľovaním, reklasifikácia pohľadávok a záväzkov z krátkodobých na dlhodobé a naopak, predaj dovozných záväzkov inému tuzemcovi – podnikateľovi a organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku, reklasifikácia finančnej investície pri zvýšení (najmenej 10 %) alebo znížení (do 10 %) percentuálnej majetkovej účasti už evidovaného zahraničného investora vo vykazujúcej jednotke, konverzia dlhových cenných papierov na akcie a iné rozdiely súvisiace s transakciami.
Výpočet stĺpca 12 (pri kurzových a iných rozdieloch):
= stav ku koncu obdobia (stĺpec 13),
– stav k 1. januáru (stĺpec 8),
– netto zmena (stĺpec 11).
Ak je výsledok výpočtu záporný, znamienko (–) sa uvádza.
Stĺpec 12 sa vypĺňa aj v týchto prípadoch:
– pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé
Pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v príslušnom riadku krátkodobých záväzkov a kladným znamienkom (+) v riadku s dlhodobými záväzkami v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Zmena splatnosti z dlhodobých záväzkov na krátkodobé sa uvedie obdobným spôsobom.
– pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností
Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného registra alebo evidencie, pohľadávky a záväzky zväčša prechádzajú na nastupujúcu spoločnosť. Zanikajúca spoločnosť zaznamenáva túto skutočnosť záporným znamienkom (–) (konečný stav pohľadávok a záväzkov bude nulový), v nastupujúcej spoločnosti sa údaje (prevzaté pohľadávky a záväzky) doplnia do rovnakého stĺpca kladným znamienkom (+). Zmena prebehne v oboch spoločnostiach v jednom vykazovanom období.
– pri kapitalizácii úveru
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, v riadku 204a – Kapitálové fondy, v riadku 207 – Majetková účasť do 10 % alebo v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
– pri konverzii dlhových cenných papierov na akcie
V prípade konverzie dlhových cenných papierov na akcie sa údaje v príslušnom riadku dlhových cenných papierov zaznamenajú záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely a kladným znamienkom (+) v príslušnom riadku majetkovej účasti v stĺpci kurzové a iné rozdiely.
– pri zmene skupiny dlžníkov
Pri zmene skupiny dlžníkov z priameho investora – zahraničného subjektu na ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť, sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v príslušnom riadku voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a kladným znamienkom (+) v príslušnom riadku voči ostatným zahraničným subjektom, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť. Uvedený postup sa použije vo všetkých kombináciách medzi uvedenými dlžníkmi:
a) priami zahraniční investori – zahraničné subjekty,
b) podniky priamej investície v zahraničí,
c) ostatné zahraničné subjekty, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.
Stĺpec 13 – STAV KU KONCU OBDOBIA
Vykazuje sa tu konečný stav krátkodobých a dlhodobých záväzkov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), základné imanie, ostatné kapitálové fondy. Je to hodnota, ktorú vykazujúca jednotka dlhuje zahraničným dodávateľom, a to:
a) priamym zahraničným investorom – zahraničným subjektom,
b) podnikom priamej investície v zahraničí,
c) ostatným zahraničným subjektom, s ktorými vykazujúcu jednotku nespája žiadna majetková účasť.
Výpočet stĺpca 13 (obstaranie zásob, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku):
= neuhradené záväzky voči zahraničným dodávateľom k poslednému dňu vykazovaného obdobia očistené o neuhradené faktúry za služby,
+ nevyfakturované dodávky zo zahraničia,
– zostatok prijatých dobropisov,
– zostatok poskytnutých preddavkov zaplatených zahraničným dodávateľom.
Služby nie sú náplňou ani jednej z položiek.
Ak sú poskytnuté preddavky zahraničným dodávateľom (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) vyššie ako konečný stav dovozných záväzkov (účet 321 – Dodávatelia), tak sa v riadku dovozných záväzkov vykazuje znamienko (–). Hodnota zaplatených a nevyúčtovaných preddavkov sa uvedie v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Všetky uvádzané hodnoty sa posudzujú z časového hľadiska, a to ako krátkodobé alebo dlhodobé.
Stĺpec 14 – NÁKLADY
Vykazuje sa tu sumárne predpísaná hodnota úrokov (úroky z úverov a pôžičiek, úroky vznikajúce pri obstaraní zásob, spotrebného materiálu, dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, úroky z omeškania, úrokový náklad z dlhových cenných papierov).
Dividendy a podiely na zisku z riadkov 207 – Majetková účasť do 10 %, 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt, 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí sa uvádzajú iba vtedy, keď boli skutočne zaplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky.
Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, platným v deň uskutočnenia účtovného prípadu.
Údaje sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a sú zhodné s účtovnou evidenciou. Do hlásenia sa vpisujú kumulovane od 1. januára do konca vykazovaného obdobia.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 201 – DOVOZNÉ ZÁVÄZKY KRÁTKODOBÉ
Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky zahraničným dodávateľom, prijaté dobropisy a nevyfakturované dodávky.
Ide o záväzky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku s výnimkou služieb. Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku alebo od zriaďovateľa organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa vykazujú v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé záväzky voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí.
Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakciu zvyšujúcu pasíva, úhrada sa uvedie ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov. Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, táto skutočnosť sa zaznamenáva ako transakcia zvyšujúca pasíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 202 – DOVOZNÉ ZÁVÄZKY DLHODOBÉ
Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky zahraničným dodávateľom. Ide o záväzky (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku, finančného lízingu s výnimkou služieb.
Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku a od zriaďovateľa organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa vykazujú v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé záväzky voči podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku sa vykazujú v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí.
Obstaranie zásob, nehmotného a hmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavuje transakciu zvyšujúcu pasíva, úhrada sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrady predstavujú transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva sa táto skutočnosť ako transakcia zvyšujúca pasíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii záväzkov z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé a kladným znamienkom (+) v rovnakom stĺpci v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 203 – PREDDAVKY Z RIADKOV 201, 202, 217, 218, 219, 220
Vykazuje sa tu čistá hodnota preddavkov voči zahraničným dodávateľom (z účtu 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok) k 1. januáru vykazovaného roka a ku koncu vykazovacieho obdobia. Vyjadrujú sa vždy kladným číslom.
Riadok 204a – KAPITÁLOVÉ FONDY
Vykazuje sa tu emisné ážio, ostatné kapitálové fondy, zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov vytvorený pri založení spoločnosti, oceňovacie rozdiely z precenenia majetku, oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín, oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení. Hodnoty sa vykazujú v rovnakom období, ako sú zachytené v účtovnej evidencii vykazujúcej jednotky.
Ak účtovným obdobím vykazujúcej jednotky nie je kalendárny rok, ale rok hospodársky, vykazujúca jednotka uvedie v riadku 204a – Kapitálové fondy – údaje za účtovné obdobie pokrývajúce 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a obsahujúce najmenej šesť mesiacov kalendárneho roka 2009. Ak účtovné obdobie má v oboch kalendárnych rokoch zhodne šesť mesiacov (napr. hospodársky rok od 1. júla 2008 do 30. júna 2009), údaje k 30. 6. 2009 sa spätne vykážu v hlásení DEV(NBS) 1-12 ako stav k 1. januáru 2009.
Riadok 204a – Kapitálové fondy sa vykazuje v nasledujúcich prípadoch:
a) ak má vykazujúca jednotka zahraničného investora, ktorého majetkový podiel na jej základnom imaní predstavuje najmenej 10 %,
b) ak je vykazujúca jednotka organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku.
V stĺpci stav k 1. januáru sa vykazuje účtovný stav účtov 412 – Emisné ážio, 413 – Ostatné kapitálové fondy, 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku, 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín, 413 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení, 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov a 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov podľa účtovnej evidencie vykazujúcej jednotky k 1. januáru 2009, hodnoty sa zaznamenávajú kladným (+) alebo záporným (-) znamienkom.
Peňažný vklad priameho investora – zahraničného subjektu do ostatných kapitálových fondov, do zákonného rezervného fondu (nedeliteľného fondu) z kapitálových vkladov, emisné ážio (rozdiel medzi predajnou cenou a menovitou hodnotou) predstavuje transakciu zvyšujúcu pasíva, použitie emisného ážia na zvýšenie základného imania a zníženie ostatných kapitálových fondov peňažným vyplatením priamemu zahraničnému investorovi – zahraničnému subjektu sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva.
Pohyby v riadku 204a – Kapitálové fondy sa podrobnejšie popíšu v časti IV – Poznámky.
Ostatné kapitálové fondy (vytvorené pred vstupom priameho investora – zahraničného subjektu a ostatné položky zaznamenané na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy, kde sa nedá jednoznačne určiť podiel priameho investora – zahraničného subjektu), oceňovacie rozdiely z precenenia majetku, oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín, oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení sa zaznamenávajú v stĺpci kurzové a iné rozdiely podľa charakteru kladným (+) alebo záporným (–) znamienkom.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204a – Kapitálové fondy alebo v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza k zvýšeniu základného imania prevodom zo zákonného rezervného fondu (nedeliteľného fondu) z kapitálových vkladov, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 204a – Kapitálové fondy a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Riadok 204b – FONDY ZO ZISKU
Vykazuje sa tu hodnota zákonného rezervného fondu, nedeliteľného fondu, štatutárnych fondov a ostatných fondov. Hodnoty sa vykazujú v rovnakom období, ako sú v skutočnosti zaznamenané v účtovnej evidencii vykazujúcej jednotky.
Ak účtovným obdobím vykazujúcej jednotky nie je kalendárny rok, ale rok hospodársky, vykazujúca jednotka uvedie v riadku 204b – Fondy zo zisku – údaje za účtovné obdobie pokrývajúce 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a obsahujúce najmenej šesť mesiacov kalendárneho roka 2009. Ak účtovné obdobie má v oboch kalendárnych rokoch zhodne šesť mesiacov (napr. hospodársky rok od 1. júla 2008 do 30. júna 2009), údaje k 30. 6. 2009 sa spätne vykážu v hlásení DEV(NBS) 1-12 ako stav k 1. januáru 2009.
Riadok 204b – Fondy zo zisku sa vykazuje v nasledujúcich prípadoch:
a) ak má vykazujúca jednotka zahraničného investora, ktorého majetkový podiel na jej základnom imaní predstavuje najmenej 10 %,
b) ak je vykazujúca jednotka organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku.
V stĺpci stav k 1. januáru sa vykazuje účtovný stav účtov 421 – Zákonný rezervný fond, 422 – Nedeliteľný fond, 423 – Štatutárne fondy a 427 – Ostatné fondy podľa účtovnej evidencie vykazujúcej jednotky k 1. januáru 2009, hodnoty sa zaznamenajú kladným znamienkom (+).
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza k zvýšeniu základného imania prevodom zo zákonného rezervného fondu, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 204b – Fondy zo zisku a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Riadok 204c – ZISK A STRATA MIN. ROKOV, VÝSLEDOK HOSP. V SCHVAĽOVANÍ
Vykazuje sa tu hodnota nerozdeleného zisku minulých rokov, neuhradenej straty minulých rokov a výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
Ak účtovným obdobím vykazujúcej jednotky nie je kalendárny rok, ale rok hospodársky, vykazujúca jednotka uvedie v riadku 204c – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov a výsledok hospodárenia v schvaľovaní – údaje za účtovné obdobie pokrývajúce 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a obsahujúce najmenej šesť mesiacov kalendárneho roka 2009. Ak účtovné obdobie má v oboch kalendárnych rokoch zhodne šesť mesiacov (napr. hospodársky rok od 1. júla 2008 do 30. júna 2009), údaje k 30. 6. 2009 sa spätne vykážu v hlásení DEV(NBS) 1-12 ako stav k 1. januáru 2009.
Riadok 204c – Zisk a strata min. rokov, výsledok hosp. v schvaľovaní sa vykazuje v nasledujúcich prípadoch:
a) ak má vykazujúca jednotka zahraničného investora, ktorého majetkový podiel na jej základnom imaní predstavuje najmenej 10 %,
b) ak je vykazujúca jednotka organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku.
V stĺpci stav k 1. januáru sa vykazuje účtovný stav účtov 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov, 429 – neuhradená strata minulých rokov a 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní podľa účtovnej evidencie vykazujúcej jednotky k 1. januáru 2009, hodnoty sa zaznamenávajú kladným (+) alebo záporným (-) znamienkom.
V stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 204c – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov, výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa vykazuje tvorba a použitie fondov (so vzťahom na riadok 204b – Fondy zo zisku), navýšenie alebo zníženie základného imania (so vzťahom na riadok 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt), nárok akcionárov na dividendy a spoločníkov na podiely na zisku, prídel zo zisku vykazujúcej jednotky na odmeny zamestnancov alebo členov štatutárnych orgánov, prídel zo zisku vykazujúcej jednotky do sociálneho fondu.
Hodnoty v stĺpci stav ku koncu obdobia sa zmenia na základe rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku alebo úhrade straty. Hodnoty sa v hláseniach DEV(NBS) 1-12 zaznamenávajú v rovnakom období ako v účtovníctve vykazujúcej jednotky.
Vykazovanie účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní v riadku 204c – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov a výsledok hospodárenia v schvaľovaní je pre potreby Národnej banky Slovenska v súlade s účtovnou evidenciou.
Rozdelenie účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bude zachytené v časti IV – Poznámky.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza k preúčtovaniu výsledku hospodárenia v schvaľovaní:
a) Výsledok predchádzajúceho účtovného obdobia je zisk – prídely do zákonného rezervného fondu, nedeliteľného fondu, štatutárnych fondov a ostatných fondov sa zaznamenávajú kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 204b – Fondy zo zisku a záporným znamienkom (–) v riadku 204c – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov a výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Nárok akcionárov na dividendy, spoločníkov na podiely na zisku, prídel zo zisku vykazujúcej jednotky na odmeny zamestnancov alebo členov štatutárnych orgánov, prídel vykazujúcej jednotky do sociálneho fondu sa zaznamenáva len záporným znamienkom (-) v riadku 204c – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov a výsledok hospodárenia v schvaľovaní, protistrana sa v hláseniach DEV(NBS) 1-12 nevykazuje.
b) Výsledok predchádzajúceho účtovného obdobia je strata – použitie zákonného rezervného fondu, nedeliteľného fondu, štatutárnych fondov a ostatných fondov sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 204b – Fondy zo zisku a kladným znamienkom (+) v riadku 204c – Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov a výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
Evidencia operácií v časti IV – Poznámky
Podrobné rozdelenie účtu 431 – výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa zaznamenáva v časti IV – Poznámky.
Riadok 205 – FINANČNÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ
Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky, predpísané nákladové úroky z úverov a pôžičiek prijatých zo zahraničia so splatnosťou do jedného roka vrátane. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku alebo od zriaďovateľa organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa uvádzajú v riadku 213 – Finančný úver krátkodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 214 – Finančný úver krátkodobý – podnik priamej investície v zahraničí.
Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad ak vykazujúca jednotka prijme krátkodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako dlhodobý záväzok, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre dlhodobé záväzky).
Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov do nákladov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva.
Splátky úveru, pôžičky a úrokov sa uvádzajú ako transakcie znižujúce pasíva.
Úroky z úverov a pôžičiek predpísané do nákladov sa evidujú aj osobitne v stĺpci 14 – Náklady.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 206 – FINANČNÉ ÚVERY DLHODOBÉ
Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky, predpísané nákladové úroky z úverov a pôžičiek prijatých zo zahraničia so splatnosťou viac ako jeden rok.
Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku alebo od zriaďovateľa organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa uvádzajú v riadku 215 – Finančný úver dlhodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 216 – Finančný úver dlhodobý – podnik priamej investície v zahraničí.
Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad ak vykazujúca jednotka prijme dlhodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako krátkodobý záväzok, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre krátkodobé záväzky).
Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov do nákladov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva.
Splátky úveru, pôžičky a úrokov sa uvádzajú ako transakcie znižujúce pasíva.
Úroky z úverov a pôžičiek predpísané do nákladov sa evidujú aj osobitne v stĺpci 14 – Náklady.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 207 – MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10 %
Vykazuje sa tu hodnota majetkovej účasti zahraničného subjektu na celkovom základnom imaní vykazujúcej jednotky, ak je jeho podiel do 10 %.
Ak má zahraničný subjekt majetkovú účasť do 10 % a súčasne vykazujúca jednotka vlastní najmenej 10 % majetkovej účasti zahraničného subjektu, hodnoty sa vykazujú v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Dividendy a podiely na zisku sa vykazujú len skutočne vyplatené, a to v stĺpci 14 – Náklady. Prepočítavajú sa kurzom platným v deň uskutočnenia prevodu finančných prostriedkov do zahraničia.
Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.
Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, sa zaznamenajú rovnako ako vyplatené dividendy a prepočítajú sa referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň uskutočnenia zápočtu. Použitý kurz je zhodný s účtovnou evidenciou.
Nepatrí sem obstaranie a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Ak vykazujúca jednotka eviduje podiel zahraničného investora do 10 % (riadok 207 – Majetková účasť do 10 %) a zahraničný investor dosiahne dodatočnými vkladmi hodnotu majetkového podielu najmenej 10 %, dodatočný vklad sa zaznamenáva ako transakcia zvyšujúca pasíva v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt. Hodnota majetkovej účasti do 10 % sa uvádza záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 207 – Majetková účasť do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.
Riadok 208 – DLHOPISY A ZMENKY (DLHODOBÉ CENNÉ PAPIERE)
Vykazuje sa tu hodnota vydaných dlhových cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov – úrokový náklad) vydaných vykazujúcou jednotkou znejúcich na cudziu menu alebo euro s pôvodnou zmluvnou splatnosťou nad jeden rok. Vo všeobecnosti nástroje klasifikované v tomto riadku predstavujú dlhové cenné papiere, ktoré poskytujú držiteľovi bezvýhradné právo na pevný peňažný príjem, ktorý nie je závislý od príjmov emitenta. Okrem dlhopisov (obligácií) a zmeniek sem patria napríklad dlhové úpisy, konvertibilné dlhopisy, depozitné certifikáty, obchodovateľné vkladové certifikáty a iné.
Obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou nad jeden rok s podnikom priamej investície v zahraničí a konsolidovaným celkom sa vykazuje v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí, s priamym investorom – zahraničným subjektom a konsolidovaným celkom, zriaďovateľom organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa vykazuje v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt.
Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sa v tomto riadku neuvádzajú. Konverzia dlhových cenných papierov na akcie sa zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely.
Nepatrí sem obstaranie a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky.
Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 209 – NÁSTROJE PEŇAŽNÉHO TRHU (KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPIERE)
Vykazuje sa tu hodnota vydaných dlhových cenných papierov (vrátane predpísanej hodnoty úrokov – úrokový náklad) vydaných vykazujúcou jednotkou, znejúcich na cudziu menu alebo euro, s pôvodnou zmluvnou splatnosťou do jedného roka vrátane. Tieto krátkodobé cenné papiere dávajú držiteľovi bezvýhradné právo získať určenú sumu pri splatnosti a obvykle sú obchodovateľné na organizovaných trhoch. Medzi nástroje peňažného trhu patria štátne pokladničné poukážky, krátkodobé obchodovateľné vkladové certifikáty, krátkodobé zmenky a iné.
Obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou do jedného roka vrátane s podnikom priamej investície v zahraničí a konsolidovaným celkom sa vykazuje v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí, s priamym investorom zahraničným subjektom a konsolidovaným celkom alebo zriaďovateľom organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku sa vykazuje v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt.
Akcie, ktoré vyjadrujú majetkovú účasť, sa v tomto riadku neuvádzajú. Konverzia dlhových cenných papierov na akcie sa zaznamenáva v stĺpci kurzové a iné rozdiely.
Nepatrí sem obstaranie a predaj majetkových cenných papierov uskutočnený prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky.
Zápis sa uskutoční v momente prevodu finančných prostriedkov.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 210 – FINANČNÉ DERIVÁTY
Patria sem všetky transakcie s finančnými derivátmi (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), ich cena sa odvodzuje od cien podkladových aktív na promptnom trhu. Existujú dva základné typy finančných derivátov: pevné termínové kontrakty (forwardy, futures, swapy) a opčné termínové kontrakty (opcie).
Pevné termínové kontrakty sú prísľuby na dodanie alebo prijatie dodávky špecifikovaného množstva štandardnej jednotky určitej komodity, cudzej meny alebo cenných papierov za určenú cenu k určenému dátumu alebo v určenom období.
Opcia dáva svojmu majiteľovi – kupujúcemu opciu – právo kúpiť alebo predať určitú hodnotu v určitom čase alebo do určitého času za vopred dohodnutú – realizačnú cenu.
Uvedené prísľuby alebo práva zakotvené v kontraktoch, s ktorými sa môže obchodovať na trhu alebo sú zúčtované na trhu, sa môžu považovať za deriváty. Subjekt, ktorý derivát emituje a predá do zahraničia, dostane prémiu za záväzok predať alebo kúpiť určený objem aktív, ktorých sa derivát týka. Cena derivátu predstavuje bežné náklady emitenta spojené s vykúpením svojho podmieneného záväzku.
Prémia sa v hlásení zaznamenáva takto:
Transakciu zvyšujúcu pasíva predstavuje predaj derivátu emitovaného domácim subjektom do zahraničia.
Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje nákup derivátu emitovaného domácim subjektom zo zahraničia.
Do finančných derivátov sa zahŕňa okrem obchodovania s kontraktmi aj čistá hodnota finančného vyrovnania ako rozdiel medzi dohodnutou cenou v kontrakte a prevažujúcou trhovou cenou (ak nie je možné preceniť deriváty trhovou cenou, použije sa kvalifikovaný odhad). Čistá hodnota finančného vyrovnania sa zaznamenáva po skončení doby splatnosti a vysporiadaní podkladového aktíva, pričom dosiahnutý zisk alebo strata z derivátov emitovaných domácim subjektom je súčasťou transakcií znižujúcich pasíva.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 211 – MAJ. ÚČASŤ NAJMENEJ 10 % – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJ.
Vykazujú sa tu hodnoty podielov priamych investorov – zahraničných subjektov – ak ich peňažný a nepeňažný podiel na základnom imaní vykazujúcej jednotky dosiahol hodnotu najmenej 10 % a ak je skutočne splatený.
Súčasne sem patrí aj obstaranie a predaj vlastných akcií a vlastných obchodných podielov. Obchody so základným imaním vykazujúcej jednotky uskutočnené prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi sú súčasťou riadka 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt. Skutočnosti o zmene priameho investora – zahraničného subjektu vyplývajúce z obchodu, ktoré sú zistené dodatočne, vykazujúca jednotka oznámi obratom Národnej banke Slovenska.
Ak v priebehu fungovania vykazujúcej jednotky dochádza k navýšeniu základného imania, prípadne k jeho zníženiu, zmena sa zaznamenáva pomocou transakcií alebo kurzových a iných rozdielov.
Transakcie zvyšujúce a znižujúce pasíva
K transakciám zvyšujúcim pasíva dochádza vtedy, ak skutočne nastal prílev peňažných a nepeňažných (pri nepeňažných vkladoch) prostriedkov na územie Slovenskej republiky a vklad bol splatený (pred zápisom do príslušného registra alebo evidencie je údaj evidovaný na účte 419 – Zmeny základného imania). Predaj vlastných akcií a vlastných obchodných podielov predstavuje transakciu zvyšujúcu pasíva.
Ak sa podiel priameho zahraničného investora zníži, podiel je vyplatený (pred výmazom z príslušného registra alebo evidencie) alebo dôjde k obstaraniu vlastných akcií a vlastných obchodných podielov, ide o transakcie znižujúce pasíva.
Každá zmena uvedená v transakciách zvyšujúcich pasíva alebo transakciách znižujúcich pasíva sa zaznamenáva v časti III – Rozpis majetkovej účasti.
Kurzové a iné rozdiely
Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení spoločností dochádza k výmazu zanikajúcej spoločnosti z príslušného registra alebo evidencie, pohľadávky a záväzky zväčša prechádzajú na nastupujúcu spoločnosť. Zanikajúca spoločnosť zaznamenáva túto skutočnosť záporným znamienkom (-) v stĺpci kurzové a iné rozdiely (konečný stav pohľadávok a záväzkov bude nulový), v nastupujúcej spoločnosti sa údaje (prevzaté pohľadávky a záväzky) doplnia do rovnakého stĺpca kladným znamienkom (+). Zmena sa zaznamenáva v časti IV – Poznámky a prebehne v oboch spoločnostiach v rovnakom vykazovanom období.
Ak vykazujúca jednotka eviduje podiel zahraničného investora do 10 % (riadok 207 – Majetková účasť do 10 %) a dodatočnými vkladmi dosiahne zahraničný investor hodnotu majetkového podielu najmenej 10 %, dodatočný vklad sa zaznamenáva ako transakcia zvyšujúca pasíva v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt. Hodnota majetkovej účasti do 10 % sa uvádza záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 207 – Majetková účasť do 10 % a kladným znamienkom (+) v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt , v riadku 204a – Kapitálové fondy alebo v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Ak v priebehu vykazovaného obdobia nastane zmena krajiny priameho investora – zahraničného subjektu a súčasne sa hodnota majetkového podielu nezmení, nový kód krajiny sa zaznamenáva v časti I. C bod 1. Teritoriálne zmeny nie sú súčasťou transakcií a kurzových a iných rozdielov.
Dividendy a podiely na zisku sa vykazujú len skutočne vyplatené, sú súčasťou stĺpca 14 – Náklady.
Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, sa zaznamenávajú rovnako ako vyplatené dividendy.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 212 – MAJ. ÚČASŤ DO 10 % – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHR.
Vykazuje sa tu majetková účasť zahraničného subjektu do 10 %, v ktorom má vykazujúca jednotka podiel majetkovej účasti na základnom imaní najmenej 10 %.
Ak je podiel majetkovej účasti zahraničného subjektu najmenej 10 %, vykazuje sa táto hodnota v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt.
Dividendy a podiely na zisku – prevedené do zahraničia sa vykazujú len skutočne vyplatené, sú súčasťou stĺpca 14 – Náklady. Dividendy a podiely na zisku, ktoré neboli skutočne vyplatené z bankového účtu vykazujúcej jednotky, ale boli použité na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov, sa zaznamenávajú rovnako ako vyplatené dividendy.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Riadok 213 – FIN. ÚVERY KRÁTK. – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT
Vykazujú sa tu prijaté krátkodobé finančné úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek od priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 %, a konsolidovaného celku so splatnosťou do jedného roka vrátane. Súčasne sa tu vykazujú úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek prijaté od zriaďovateľa organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku so splatnosťou do jedného roka vrátane.
Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú na príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad ak vykazujúca jednotka prijme krátkodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako dlhodobý záväzok, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre dlhodobé záväzky).
Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie peňažných prostriedkov na bežný účet vykazujúcej jednotky od priameho investora – zahraničného subjektu alebo od spoločností (zahraničných subjektov) s majetkovým vzťahom k priamemu investorovi – zahraničnému subjektu na účel vykrytia debetného zostatku. Transakcie zvyšujúce pasíva predstavujú prevod prostriedkov na bežný účet vykazujúcej jednotky, transakcie znižujúce pasíva opätovné preúčtovanie týchto prostriedkov priamemu investorovi – zahraničnému subjektu a konsolidovanému celku.
Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov do nákladov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva.
Splátky úveru, pôžičky a úrokov sa uvádzajú ako transakcie znižujúce pasíva.
Úroky z úverov a pôžičiek sa evidujú aj osobitne v stĺpci 14 – Náklady.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204a – Kapitálové fondy alebo v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Riadok 214 – FIN. ÚVERY KRÁTK. – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku so splatnosťou do jedného roka vrátane. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 213 – Finančný úver krátkodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od ostatných zahraničných subjektov sa uvádzajú v riadku 205 – Finančné úvery krátkodobé.
Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad ak vykazujúca jednotka prijme krátkodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako dlhodobý záväzok, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre dlhodobé záväzky).
Súčasťou riadka je aj KONTO POOLING – prevody a preúčtovanie peňažných prostriedkov na bežný účet vykazujúcej jednotky od podniku priamej investície v zahraničí alebo konsolidovaného celku na účel vykrytia debetného zostatku. Transakcie zvyšujúce pasíva predstavujú prevod prostriedkov na bežný účet vykazujúcej jednotky, transakcie znižujúce pasíva opätovné preúčtovanie týchto prostriedkov podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovanému celku.
Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov do nákladov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva.
Splátky úveru, pôžičky a úrokov sa uvádzajú ako transakcie znižujúce pasíva.
Úroky z úverov a pôžičiek sa evidujú aj osobitne v stĺpci 14 – Náklady.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204a – Kapitálové fondy alebo v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Riadok 215 – FIN. ÚVERY DLH. – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT
Patria sem prijaté dlhodobé finančné úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek od priameho investora – zahraničného subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke podiel na základnom imaní najmenej 10 %, a konsolidovaného celku so splatnosťou nad jeden rok. Súčasne sa tu vykazujú úvery a pôžičky, predpísané úroky z úverov a pôžičiek prijaté od zriaďovateľa organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku so splatnosťou nad jeden rok.
Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad ak vykazujúca jednotka prijme dlhodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako krátkodobý záväzok, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre krátkodobé záväzky).
Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov do nákladov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva.
Splátky úveru, pôžičky a úrokov sa uvádzajú ako transakcie znižujúce pasíva.
Úroky z úverov a pôžičiek sa evidujú aj osobitne v stĺpci 14 – Náklady.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204a – Kapitálové fondy alebo v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Riadok 216 – FIN. ÚVERY DLH. – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu prijaté finančné úvery a pôžičky, predpísaná hodnota úrokov z úverov a pôžičiek od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku so splatnosťou nad jeden rok. Úvery prijaté od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa uvádzajú v riadku 215 – Finančný úver dlhodobý – priamy investor – zahraničný subjekt, úvery prijaté od ostatných zahraničných subjektov sa uvádzajú v riadku 206 – Finančné úvery dlhodobé.
Úroky z úverov a pôžičiek sa vykazujú v príslušných riadkoch mesačného hlásenia (krátkodobé, dlhodobé) podľa úverovej zmluvy, nie podľa vecnej príslušnosti k úverom a pôžičkám (napríklad ak vykazujúca jednotka prijme dlhodobý úver, ale úroky z úveru budú účtované podľa zmluvy ako krátkodobý záväzok, úroky sa budú vykazovať v riadku určenom pre krátkodobé záväzky).
Prijatý úver, pôžička a predpísaná hodnota úrokov do nákladov sa zaznamenávajú ako transakcie zvyšujúce pasíva.
Splátky úveru, pôžičiek a úrokov sa uvádzajú ako transakcie znižujúce pasíva.
Úroky z úverov a pôžičiek sa evidujú aj osobitne v stĺpci 14 – Náklady.
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Ak v priebehu vykazovaného obdobia dochádza ku kapitalizácii úveru, táto zmena sa zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku, kde je úver evidovaný, a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 211 – Majetková účasť najmenej 10 % – priamy investor – zahraničný subjekt alebo v riadku 204a – Kapitálové fondy alebo v riadku 212 – Majetková účasť do 10 % – podnik priamej investície v zahraničí.
Riadok 217 – KRÁTKODOBÉ PASÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT
Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, a voči konsolidovanému celku (prijatý záväzok od materskej spoločnosti priameho zahraničného investora, prípadne poskytnutý preddavok materskej spoločnosti priameho zahraničného investora). Súčasne sa tu vykazujú aj záväzky voči zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku.
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), s výnimkou služieb. Súčasťou tohto riadka je aj obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou do jedného roka vrátane, s priamym investorom – zahraničným subjektom a konsolidovaným celkom alebo zriaďovateľom organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku. V každom prípade ide o vzťah priamy investor (prípadne konsolidovaný celok) – vykazujúca jednotka.
Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a krátkodobé záväzky voči ostatným zahraničným dodávateľom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa uvádzajú v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé.
Obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavujú transakcie zvyšujúce pasíva, ich úhrady sú transakciami znižujúcimi pasíva. Transakcie znižujúce pasíva predstavujú aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051– Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutočnosť ako transakciu zvyšujúcu pasíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 218 – KRÁTKODOBÉ PASÍVA – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté krátkodobé preddavky voči podniku priamej investície v zahraničí, kde má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 % (prijatý záväzok od dcérskej spoločnosti, prípadne poskytnutý preddavok dcérskej spoločnosti), a voči konsolidovanému celku.
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), s výnimkou služieb. Súčasťou tohto riadka je aj obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou do jedného roka vrátane s podnikom priamej investície v zahraničí a konsolidovaným celkom. Krátkodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a krátkodobé záväzky voči ostatným zahraničným dodávateľom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa uvádzajú v riadku 201 – Dovozné záväzky krátkodobé.
Obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavujú transakcie zvyšujúce pasíva, ich úhrady sú transakciami znižujúcimi pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutočnosť ako transakciu zvyšujúcu pasíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky z riadkov 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrady predstavujú transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii záväzkov z krátkodobých na dlhodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 219 – DLHODOBÉ PASÍVA – PRIAMY INVESTOR – ZAHR. SUBJEKT
Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voči priamemu investorovi – zahraničnému subjektu, ktorý má vo vykazujúcej jednotke majetkovú účasť najmenej 10 %, a voči konsolidovanému celku (prijatý záväzok voči materskej spoločnosti priameho zahraničného investora, prípadne poskytnutý preddavok materskej spoločnosti priameho zahraničného investora). Súčasne sa tu vykazujú aj záväzky voči zriaďovateľovi organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku.
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), s výnimkou služieb. Súčasťou tohto riadka je aj obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou nad jeden rok s priamym investorom – zahraničným subjektom a konsolidovaným celkom alebo zriaďovateľom organizačnej zložky cudzozemca v tuzemsku.
V každom prípade ide o vzťah priamy investor (prípadne konsolidovaný celok) – vykazujúca jednotka.
Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od podniku priamej investície v zahraničí a konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a dlhodobé záväzky voči ostatným zahraničným dodávateľom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa uvádzajú v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé.
Obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavujú transakcie zvyšujúce pasíva, úhrady sa zaznamenávajú ako transakcie znižujúce pasíva. Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutočnosť ako transakciu zvyšujúcu pasíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrady predstavujú transakcie znižujúce pasíva so záporným znamienkom (–).
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii záväzkov z dlhodobých na krátkodobé sa skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 217 – Krátkodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 220 – DLHODOBÉ PASÍVA – PODNIK PR. INVESTÍCIE V ZAHRANIČÍ
Vykazujú sa tu dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov a poskytnuté dlhodobé preddavky voči podniku priamej investície v zahraničí, kde má vykazujúca jednotka majetkovú účasť najmenej 10 % (prijatý záväzok od dcérskej spoločnosti, prípadne poskytnutý preddavok dcérskej spoločnosti), a voči konsolidovanému celku.
Ide o záväzky, ktoré vznikli pri obstaraní zásob (materiál, spotrebný materiál, tovar), hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov), s výnimkou služieb. Súčasťou tohto riadka je aj obstaranie a predaj cenných papierov vydaných vykazujúcou jednotkou so splatnosťou nad jeden rok s podnikom priamej investície v zahraničí a konsolidovaným celkom.
Dlhodobé záväzky vznikajúce pri dovoze od priameho investora – zahraničného subjektu a od konsolidovaného celku sa vykazujú v riadku 219 – Dlhodobé pasíva – priamy investor – zahraničný subjekt a dlhodobé záväzky voči ostatným zahraničným dodávateľom, s ktorými nie je vykazujúca jednotka majetkovo prepojená, sa uvádzajú v riadku 202 – Dovozné záväzky dlhodobé.
Obstaranie zásob, hmotného a nehmotného majetku (vrátane predpísanej hodnoty úrokov) predstavujú transakcie zvyšujúce pasíva, úhrady sa zaznamenávajú ako transakcie znižujúce pasíva.
Transakciu znižujúcu pasíva predstavuje aj vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov.
Ak vykazujúca jednotka vo vykazovanom období okrem bežných záväzkov uhradí aj preddavky (účet 314 – Poskytnuté preddavky, 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok, 052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok), táto operácia sa zaznamenáva ako transakcia znižujúca pasíva. V období, keď vykazujúca jednotka dostane vyúčtovanie zaplatenej zálohovej faktúry, zaznamenáva túto skutočnosť ako transakciu zvyšujúcu pasíva.
Čisté preddavky sa evidujú v riadku 203 – Preddavky 201, 202, 217, 218, 219, 220.
Prijaté dobropisy (účet 321 – Dodávatelia, účet 315 – Ostatné pohľadávky) sa zaznamenajú do transakcií zvyšujúcich pasíva so záporným znamienkom (–), ich úhrada predstavuje transakciu znižujúcu pasíva so záporným znamienkom (–).
Hodnoty týkajúce sa krajín eurozóny (okrem Slovenskej republiky) sa vyčlenia aj ako samostatný údaj.
Kurzové a iné rozdiely
Pri reklasifikácii záväzkov z dlhodobých na krátkodobé sa táto skutočnosť zaznamenáva záporným znamienkom (–) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 220 – Dlhodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí a kladným znamienkom (+) v stĺpci kurzové a iné rozdiely v riadku 218 – Krátkodobé pasíva – podnik priamej investície v zahraničí v dohodnutej výške reklasifikovaného záväzku.
Riadok 229 – KONTROLNÝ RIADOK
Kontrolný riadok vyjadruje matematický súčet hodnôt v príslušných stĺpcoch. Ak je výsledná hodnota v stĺpci kladná, znamienko (+) sa neuvádza. Ak je výsledný súčet stĺpca záporný, znamienko (-) sa uvádza.
Použité skratky:
IČO identifikačné číslo organizácie
podnik pr. investície v zahraničí podnik priamej investície v zahraničí
zahr. subj. zahraničný subjekt
maj. účasť majetková účasť
fin. úvery krátk. finančné úvery krátkodobé
fin. úvery dlh. finančné úvery dlhodobé
pr. investor priamy investor
zisk a strata min. rokov zisk a strata minulých rokov
výsledok hosp. v schvaľovaní výsledok hospodárenia v schvaľovaní
krátk. cenné papiere krátkodobé cenné papiere.
min. rokov minulých rokov
ŠTVRŤROČNÉ HLÁSENIE O ZAHRANIČNÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH
TERITORIÁLNA ŠTRUKTÚRA
Metodika na vypracúvanie Štvrťročného hlásenia o zahraničných aktívach a pasívach
Teritoriálna štruktúra
Štvrťročné hlásenie úzko nadväzuje na vybrané údaje mesačného hlásenia DEV (NBS) 1-12 o zahraničných aktívach a pasívach. Jeho štruktúra zabezpečuje podrobnejšie sledovanie zahraničných aktív a pasív v teritoriálnej štruktúre.
Sledované údaje zahraničných aktív a pasív v štvrťročnom hlásení korešpondujú s údajmi mesačného hlásenia. Číselné údaje sa uvádzajú zaokrúhlene na celé tisíce eur bez desatinného miesta, napríklad suma 1 500 euro sa v hlásení vyjadrí číslom 2, suma 500 euro sa v hlásení vyjadrí číslom 1.
V štvrťročnom hlásení o zahraničných aktívach a pasívach sa vykazujú tieto riadky:
a) aktíva – riadky 101, 103, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
b) pasíva – riadky 201, 202, , 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220.
Počiatočné stavy k 1. 1. 2009 sa nerovnajú stavom k 31. 12. 2008 z dôvodu zmeny meny. Konečné stavy k 31. 12. 2008, ktoré boli prepočítané kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska pre príslušnú cudziu menu platným k 31. 12. 2008 a boli vykázané k 31. 12. 2008 v slovenských korunách, sa prepočítajú konverzným kurzom eura voči korune. Všetky počiatočné stavy sa uvedú v tisícoch eur.
Stav ku koncu obdobia v príslušných riadkoch štvrťročného hlásenia sa prepočítajú referenčným výmenným kurzom k cudzej mene určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou platným k poslednému dňu vykazovaného štvrťroka a korešponduje s konečnými stavmi vykázanými v mesačnom hlásení o zahraničných aktívach a pasívach.
Hodnotové údaje sledovaných zahraničných aktív a pasív s rovnakými charakteristikami, to znamená s rovnakým číslom riadka a kódom štátu, sa spočítajú a zapíšu v jednom riadku.
V záhlaví každého listu štvrťročného hlásenia sa vypĺňajú tieto identifikačné údaje:
Počet listov hlásenia = počet vyplnených listov.
List číslo = poradie listu.
Obchodné meno
vykazujúcej jednotky
= podľa výpisu z príslušného registra alebo evidencie.
NACE = štvormiestny kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností.
Rok = 2009.
Mesiac = 03, 06, 09, 12.
IČO = osemmiestne identifikačné číslo vykazujúcej jednotky.
OKRES = číselný kód okresu sídla vykazujúcej jednotky.
Štvrťročné hlásenie obsahuje tieto stĺpce:
Stĺpec 1: číslo riadka týkajúceho sa zahraničných aktív a pasív.
Stĺpec 2: kód krajiny – použije sa dvojmiestny alfabetický kód krajiny, voči ktorej eviduje vykazujúca jednotka zahraničné aktíva alebo pasíva. Pri zahraničných aktívach sa v riadkoch 101, 103, 109, 110, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 uvádza kód krajiny dlžníka vykazujúcej jednotky, v riadkoch 112, 113, 114 sa uvádza kód krajiny emitenta zahraničného cenného papiera alebo finančného derivátu, v riadkoch 111, 115 a 116 sa uvádza kód krajiny sídla zahraničného subjektu, kam finančná investícia smerovala, a v riadku 107 sa uvádza kód krajiny, v ktorej má sídlo zahraničná banka, kde je otvorený bankový účet vykazujúcej jednotky. Pri zahraničných pasívach sa v riadkoch 201, 202, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 uvádza kód krajiny veriteľa vykazujúcej jednotky a v riadkoch 207, 211 a 212 sa uvádza krajina sídla zahraničného subjektu, z ktorej investícia pochádza.
Stĺpec 3: hodnota stavu zahraničných aktív a pasív k 1. januáru vykazovaného roka v tisícoch eur (zo stĺpca 1 a 8 mesačného hlásenia).
Stĺpec 4: netto zmena – rozdiel transakcií uskutočnených v priebehu sledovaného obdobia v tisícoch eur (zo stĺpca 4 a 11 mesačného hlásenia).
Stĺpec 5: hodnota kurzových rozdielov v tisícoch eur (zo stĺpca 5 a 12 mesačného hlásenia).
Stĺpec 6: hodnota stavu zahraničných aktív a pasív ku koncu sledovaného štvrťroka v tisícoch eur (zo stĺpca 6 a 13 mesačného hlásenia).
Stĺpec 7: hodnota výnosov a nákladov vyplývajúcich zo zahraničných aktív a pasív v tisícoch eur (zo stĺpca 7 a 14 mesačného hlásenia).
Príloha č. 2 k opatreniu č. 634/2008 Z. z.
FORM 1: POPIS JEDNOTLIVÝCH DLHODOBÝCH DLHOV ŠTÁTU, ŠTÁTOM GARANTOVANÝCH DLHOV A GARANTAVYNÝCH DLHOV VOČI ZAHRANIČIU
Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 1
Popis jednotlivých dlhodobých dlhov štátu, štátom garantovaných dlhov a garantovaných dlhov voči zahraničiu
Hlásenie FORM 1 sa zasiela Národnej banke Slovenska po skončení vykazovacieho obdobia, to znamená do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára.
V tomto hlásení (alebo v prípade potreby „aj vo FORM 1A“) sa ako nové záväzky uvádzajú záväzky, ktoré vznikajú v čase, keď dlžník a veriteľ platne uzatvoria zmluvu.
Za dlhodobý dlh sa považuje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok.
1. Vykazujúci štát
Uvádza sa Slovenská republika.
2. Číslo dlhu
Uvádza sa identifikačné číslo pridelené Národnou bankou Slovenska.
2a. Číslo dlhu vo vykazujúcom štáte
Uvádza sa, ak nie je totožné s bodom 2., číslo záväzku podľa interného kódovania vykazujúcej jednotky.
3. Názov dlžníka
Uvádza sa obchodné meno alebo iný názov dlžníka, ktorý voči zahraničnému subjektu vystupuje ako dlžník zodpovedný za splácanie záväzkov.
4. Typ dlžníka
Na účely tohto hlásenia sú dlžníci klasifikovaní takto:
4.1. Vláda Slovenskej republiky
Patrí sem vláda Slovenskej republiky vrátane ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.
4.2. Centrálna banka
Patrí sem Národná banka Slovenska.
4.4. Územná samospráva
Patrí sem obec alebo vyšší územný celok.
4.6. Verejná právnická osoba
Patrí sem právnická osoba verejného sektora, ak kryje väčšinu svojich výdavkov podnikateľskou činnosťou.
4.7. Právnická osoba s majetkovou účasťou verejného sektora
Patria sem finančné právnické osoby a nefinančné právnické osoby, v ktorých verejný sektor má majetkovú účasť viac ako 50 %, ale menej ako l00 %.
4.8. Banka
Patria sem banky a pobočky zahraničných bánk nezahrnuté v bode 4.6.
4.9. Súkromný
Patria sem všetci dlžníci nezahrnutí v bodoch 4.1. až 4.8., ak sú záväzky dlžníkov garantované inštitúciou verejného sektora.
5. Názov ručiteľa
Uvádza sa názov inštitúcie verejného sektora vykazujúceho štátu, ktorý splácanie dlhu garantuje.
6. Financovanie zo štátneho rozpočtu
Ak sú splátky financované zo štátneho rozpočtu, označí sa áno. V ostatných prípadoch sa označí nie.
7. Sektor ekonomiky a účel
Uvádza sa, na aký účel bol úver alebo pôžička poskytnutá, napríklad financovanie konkrétneho projektu, refinancovanie existujúceho dlhu, úver na platby za dovozy, dodávateľský úver na dovoz určitého tovaru, stručný názov tovaru. Ďalej sa uvádza sektor ekonomiky, pre ktorý je úver alebo pôžička určený. Tento text sa uvádza aj v anglickom jazyku.
8. Typ zmluvy
Na účely tohto hlásenia sa zmluvy o dlhu delia do nasledujúcich kategórií:
8.0. Bežný úver alebo pôžička
Patrí sem pôžička alebo úver na určitý účel s určenou úrokovou sadzbou (alebo sadzbami) a určeným termínom splatnosti.
8.1. Refinancovanie dlhu
Patrí sem nová pôžička, ktorá je poskytnutá na zaplatenie jedného predtým uzatvoreného záväzku alebo niekoľkých predtým uzatvorených záväzkov.
8.2. Reštrukturalizácia dlhu – nový režim splátok dlhu
Patria sem všetky opatrenia na uľahčenie pôvodne rozvrhnutých platieb, ktoré sú po lehote splatnosti alebo splatné v budúcnosti. Nový systém splácania sa vykazuje rovnako ako ostatné nové záväzky a k tomuto hláseniu sa prikladá kópia zmluvy.
8.3. Ostatné
Ostatné typy zmlúv sa opíšu v bode 22., napríklad leasing.
9. Platby istiny
9.1. Rozvrh splátok
9.1.1. Rovnaké splátky
Označí sa, ak je výška všetkých splátok istiny totožná.
9.1.2. Anuita
Označí sa, ak sa každý rok spláca rovnaká, pevne určená suma.
9.1.3. Jediná splátka
Označí sa, ak sa celý úver spláca naraz.
9.1.4. Ostatné
Označí sa, ak je rozvrhnutie splátok iné ako v bodoch 9.1.1. až 9.1.3., súčasne sa vyplní aj hlásenie FORM 1A.
9.2. Splátky závisia od
9.2.1. Celkový záväzok
Označí sa, ak sa prvá splátka istiny uskutoční napríklad až po dodaní všetkého tovaru podľa kontraktu alebo po vyčerpaní celého úveru.
9.2.2. Každé čerpanie
Označí sa, ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí a po každej čiastočnej dodávke sa uskutočňuje určitý počet splátok alebo sa začína splácať po čerpaní časti úveru.
9.3. Ak je platba závislá od čerpania
Uvádza sa, ak sa označil bod 9.2.2.
9.3.1. Počet mesiacov od čerpania úveru do prvej splátky istiny
Uvádza sa počet mesiacov od čerpania úveru do prvej splátky istiny.
9.3.2. Počet splátok istiny po každom čerpaní
Uvádza sa počet splátok istiny po každom čerpaní, to znamená po každej čiastočnej dodávke tovaru alebo čerpaní časti úveru.
10. Dátum splátok istiny
Uvádza sa celý dátum, prípadne len mesiac a rok. Ak nie sú v dobe vypĺňania tohto hlásenia známe presné údaje splátok, uvádzajú sa predpokladané údaje.
10.1. Prvý
Uvádza sa dátum prvej splátky istiny.
10.2. Posledný
Uvádza sa dátum poslednej splátky istiny.
10.3. Počet splátok za rok
Uvádza sa počet splátok za kalendárny rok.
11. Obdobie konsolidácie od – do
Uvádza sa, ak sa označil bod 8.2. Ak obdobie konsolidácie presahuje hranicu kalendárneho roka, uvádza sa dátum začiatku a konca tohto obdobia. Súčasne sa vyplní aj hlásenie FORM 1A.
12. Názov veriteľa
Ak je viacero veriteľov, uvádza sa názov hlavného veriteľa a v bode 22. sa doplní, či veriteľom sú organizácie z jedného štátu alebo z viacerých štátov.
12.a Inštitúcia garantujúca veriteľa
Uvádza sa názov inštitúcie, ktorá je garantom veriteľa v jeho štáte.
13. Štát veriteľa
Uvádza sa celý názov štátu v anglickom jazyku, pričom nejde vždy o krajinu pôvodu, napríklad japonské banky vo Veľkej Británii sú klasifikované ako „Veľká Británia“, nie ako „Japonsko“. Ak sú v jednom záväzku zapojení veritelia z viac ako jedného štátu, uvedie sa „Multiple“. Ak je veriteľom medzinárodná organizácia, uvedie sa štát, v ktorom má táto inštitúcia sídlo.
14. Typ veriteľa
14.1. Vývozca
Označí sa, ak je úver poskytnutý priamo dodávateľom tovaru, dodávateľský úver.
14.2. Banka alebo iná finančná inštitúcia
Patria sem všetky banky a pobočky zahraničných bánk a ostatné finančné inštitúcie, napríklad investičné spoločnosti, poisťovne.
14.4. Medzinárodná organizácia
Patria sem medzinárodné organizácie iné ako Svetová banka a Medzinárodný menový fond.
14.5. Vláda alebo verejná inštitúcia
Patria sem úvery poskytnuté vládou, územnou samosprávou, centrálnou bankou a verejnou právnickou osobou.
14.6. Dlhopisy (obligácie)
Patria sem všetky druhy vydávaných dlhopisov (obligácií) verejne ponúkaných alebo umiestnených súkromne.
15. Dátum vzniku záväzku
Uvádza sa právne záväzný dátum, deň, mesiac, rok uzatvorenia kontraktu na dovoz tovaru na dlhodobý úver, dátum uzatvorenia leasingovej zmluvy, dátum vydania dlhopisov (obligácií), dátum uzatvorenia úverovej zmluvy a podobne.
16. Suma záväzku
Uvádza sa záväzok, ak ide o pôžičky od vlády, medzinárodných organizácií, bánk a ostatných finančných inštitúcií. Ak ide o dodávateľský úver, táto suma predstavuje len to, čo je financované z úveru, to znamená od celkovej hodnoty úveru sa odpočítajú všetky hotovostné platby kupujúceho. Ak ide o dlhopisy (obligácie), uvádza sa nominálna hodnota celkovej emisie, nezapočítavajú sa rôzne zrážky a sprostredkovateľské odmeny. Budúce platby úrokov sa do celkovej sumy záväzku nezaratúvajú. Celková suma sa uvádza, ak sa určité hotovostné pôžičky (stand by credits) v skutočnosti nevyčerpajú. Suma záväzku sa zaokrúhľuje na tisíce jednotiek cudzej meny bez desatinného miesta. Japonské jeny sa uvádzajú v miliónoch. Ak sa toto hlásenie vypĺňa z toho dôvodu, že bola uzatvorená dohoda o novom režime splátok o už poskytnutej pôžičke a nejde teda o nový dlh, vypĺňajú sa body 16.1. až 16.6.
17. Mena
Mena sa označuje trojmiestnym alfabetickým kódom.
Vypĺňajú sa obidva body 17.1. a 17.2., aj ak bol záväzok uzatvorený a bude sa splácať v rovnakej mene.
Ak je celkový dlh rozdelený do niekoľkých častí a každá časť je splatná v inej mene, vykoná sa prepočet k dátumu vzniku záväzku a jednotlivé sumy sa spočítajú. Ak môže byť dlh splácaný v akejkoľvek mene určenej veriteľom, uvedie sa v bode 17.2. slovo „Multiple“ a dohoda sa opíše v bode 22.
Ak sa dlh spláca tovarom, uvádza sa táto skutočnosť v bode 22., kde sa vysvetlí, ako sa na tento účel tovar oceňuje. Ak je pôžička uzatvorená v určitej mene, ale cenová dohoda je viazaná na inú menu alebo komoditu, opíše sa dohoda v bode 22.
18. Typ úroku alebo bázy
18.2. Úrok zahrnutý v istine
Označí sa, ak nemožno zistiť výšku úroku v jednotlivých splátkach. Ak v jednotlivých splátkach nemožno od seba oddeliť úrok a istinu a celkové sumy splátok sa líšia rôznou výškou úroku, potom sa vyplní hlásenie FORM 1A. Výška záväzku v bode 16 sa uvádza vrátane úroku.
18.3. Pevná úroková sadzba
Označí sa, ak je známa pevná úroková sadzba. V sume záväzku v bode 16. nie je zahrnutý úrok.
18.4. Pohyblivá úroková sadzba
Označí sa, ak sa viaže na sadzby niektorého finančného trhu, napríklad London interbank offer rate-LIBOR, New York prima. Ak je väzba pohyblivá, vypĺňajú sa body 18.6. a 18.7.
18.5. Ostatné
Označí sa bod 18.5. a súčasne sa vyplní hlásenie FORM 1A.
19. Úrokové sadzby alebo rozpätie
Označia sa pevné úrokové sadzby alebo rozpätie pohyblivých sadzieb.
Ak sa použije jedna alebo dve pevné úrokové sadzby, vypĺňajú sa body 19.1. a 19.3. Ak je dohodnutých viac sadzieb, ako dve sadzby, uvádzajú sa tieto ďalšie v bode 22. Rovnako sa uvádza rozpätie pohyblivých sadzieb v bodoch 19.2., 19.4. a ďalšie v bode 22.
20. Dátum platieb úrokov
Uvádza sa celý dátum, prípadne len mesiac a rok.
21. Záväzkové poplatky
Uvádza sa ročná sadzba v percentách, ak je určený poplatok z nečerpanej časti záväzku. Ak sú súhrnne určené poplatky za vedenie, účasť, právne, registračné a iné podobné poplatky, ktoré hradí dlžník, uvádza sa ich celková dohodnutá výška a opíše sa v bode 22.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 634/2008 Z. z.
FORM 1A: ROZVRH ČERPANIA A PLATIEB ISTÍN A ÚROKOV PRE JEDNOTLIVÉ DLHODOBÉ DLHY ŠTÁTU, ŠTATOM GARANTOVANÉ DLHY A GARANTOVANMÉ DLHY VOČI ZAHRANIČIU
Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 1A
Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov pre jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu
Hlásenie dopĺňa informácie uvedené v hlásení FORM 1 tak, aby sa mohla určiť budúca výška splátok istiny a úroku v tých prípadoch, keď režim splátok nemožno z hlásenia FORM 1 získať automaticky.
Za dlhodobý dlh sa považuje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok.
Všetky sumy sa uvádzajú zaokrúhlene na tisíc jednotiek, len japonské jeny sa uvádzajú v miliónoch.
Vypĺňa sa, ak
a) záväzok má nepravidelný režim splácania, to znamená v hlásení FORM 1 sa označili body 9.1.4. alebo 18.5.,
b) dodatočne dochádza k podstatným zmenám v rozvrhu splátok alebo ak je potrebné nahradiť nepresné alebo chybné údaje už skôr uvedené v hlásení FORM 1A,
c) je uzatvorená dohoda o novom režime splátok, celková suma sa rozdelí do jednotlivých rokov v tomto hlásení.
1. Vykazujúci štát
Uvádza sa Slovenská republika.
2. Číslo dlhu
Číslo každého dlhu je zhodné s číslom príslušného dlhu v hlásení FORM 1 v bode 2.
3. Mena, v ktorej sa dlh vykazuje
Mena uvádzaná na tomto mieste je zhodná s menou v hlásení FORM 1 v bode 17.1. Mena sa označuje trojmiestnym alfabetickým kódom.
4. Typ zasielaného hlásenia
A. Originál
Označí sa vtedy, ak sa predkladá hlásenie FORM 1A prvýkrát pre určitý záväzok.
B. Oprava
Označí sa vtedy, ak toto predkladané hlásenie nahrádza už skôr odoslané hlásenie FORM 1A.
Stĺpce 1, 2 Mesiac Rok
Uvádzajú sa termíny splátok pri reštrukturalizácii dlhu v stĺpci 3 a výška splátok v stĺpcoch 4 alebo 5.
Stĺpec 3 Rozvrh splátok pri reštrukturalizácii dlhu
Vypĺňa sa len vtedy, ak bola uzavretá zmluva o novom režime splátok. Uvádzajú sa sumy záväzkov splatné v jednotlivých rokoch. Súčet súm uvedených v tomto stĺpci sa rovná sume v hlásení FORM 1 v bode 16.
Rozvrh budúcich platieb
Stĺpec 4 Istina
Tento stĺpec sa vypĺňa len vtedy, ak je rozvrh splátok nepravidelný, to znamená v hlásení FORM 1 je označený bod 9.1.4. Súčet súm v stĺpci 4 sa rovná sume v hlásení FORM 1 v bode 16. Ak nie je možné oddeliť v jednotlivých splátkach istinu od úroku a ak súčty istiny a úroku v jednotlivých splátkach nie sú rovnaké, v hlásení FORM 1 je označený bod 18. 2. Potom sa celá splátka uvádza v stĺpci 4. Stĺpec 5 ostáva prázdny.
Stĺpec 5 Úrok
Tento stĺpec sa vypĺňa len vtedy, ak je rozvrh splátok úrokov nepravidelný, to znamená v hlásení FORM 1 je označený bod 18.5., ale sumy splátok úrokov sú známe.
Príloha č. 4 k opatreniu č. 634/2008 Z. z.
FORM 2: JEDNOTLIVÉ DLHODOBÉ DLHY ŠTÁTU, ŠTATOM GARANTOVANÉ DLHY A GARANTOVANMÉ DLHY VOČI ZAHRANIČIU - STAV A TRANSAKCIE POČAS VYKAZOVANÉHO OBDOBIA
Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 2
Jednotlivé dlhodobé dlhy štátu, štátom garantované dlhy a garantované dlhy voči zahraničiu – stav a transakcie počas vykazovaného obdobia
V tomto hlásení sa uvádzajú všetky transakcie, ktoré sa uskutočnili v priebehu vykazovaného obdobia a vzťahovali sa na určité záväzky. Zároveň sa uvádza stav každého existujúceho dlhu na konci sledovaného obdobia.
Za dlhodobý dlh sa považuje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok.
Hlásenie FORM 2 sa predkladá Národnej banke Slovenska po skončení kalendárneho roka vždy do 15. februára.
Hlásenia FORM 1 uvádzajú informácie o čerpaní úveru a splácaní dlhu tak, ako sú uvedené v dokumentoch o záväzkoch, a považujú sa len za približný opis týchto transakcií. Toto hlásenie uvádza len transakcie, ktoré sa už uskutočnili a ktoré sa preto môžu uvádzať presne.
1. Vykazujúci štát
Uvádza sa Slovenská republika.
2. Koniec obdobia (mesiac, rok)
Vykazovaným obdobím je kalendárny rok. Koncom obdobia je posledný deň príslušného roka.
Každému záväzku vykázanému v hlásení FORM 1 prináleží v tomto hlásení jeden stĺpec.
Riadok 02 Číslo dlhu
Číslo každého dlhu je zhodné s číslom príslušného dlhu v hlásení FORM 1 v bode 2.
Riadok 03 Vykazovaná mena
Mena je zhodná s príslušným hlásením FORM 1 v bode 17.1. V tomto hlásení sa používa trojmiestny alfabetický kód meny. Všetky sumy sa vykazujú zaokrúhlene na tisíce bez desatinného miesta. Japonské jeny sa vykazujú v miliónoch.
Riadok 010 Stav čerpaného dlhu (k 31. 12. vykazovaného roka)
Uvádza sa tá časť záväzku, ktorá predstavuje doposiaľ nezaplatenú sumu dlhu. Ak ide o dlhopisy (obligácie), uvádza sa ich nominálna hodnota. Vykazovaná suma zahŕňa aj nedoplatky istiny, ak existujú (riadok 200). Okrem záväzkov uvádzaných v tomto hlásení prvýkrát, existuje nasledujúca väzba na hodnoty uvedené v tomto hlásení v predchádzajúcom roku.
Riadok 010 = riadok 010 predchádzajúceho roka + riadok 500 - riadok 800 - riadok 700.
Riadok 100 Nečerpaný zostatok
Nečerpaný zostatok predstavuje tú časť záväzku, ktorá sa bude čerpať v budúcom období.
Pri dodávateľských úveroch to predstavuje tovar, alebo len jeho časť, ktorý ešte nebol dodaný. Okrem záväzkov uvádzaných prvýkrát je väzba na hlásenie FORM 2 predchádzajúceho roka takáto:
Riadok 100 = riadok 100 predchádzajúceho roka + riadok 400 - riadok 500 - riadok 600.
Riadok 200 Istina po lehote splatnosti
Uvádza sa kumulatívna suma istiny, ktorá sa mala zaplatiť do konca vykazovaného obdobia, ale nebola zaplatená, a teda zostáva dlhom. Táto suma sa neodpočítava od nesplatenej sumy v riadku 010.
Riadok 300 Úrok po lehote splatnosti
Uvádza sa kumulatívna suma nesplatených úrokov na konci vykazovaného obdobia.
Riadok 400 Nové záväzky
Suma uvádzaná v riadku 400 je zhodná so sumou v hlásení FORM 1 v bode 16. Tento riadok sa vypĺňa len v tom roku, keď bol uzatvorený záväzok, v ďalších rokoch zostáva prázdny. Okrem toho sa tu v príslušnom roku uvádza zvýšenie skôr vykázaných záväzkov.
Riadok 500 Čerpanie
Čerpaním sa rozumejú prevody finančných prostriedkov pri pôžičkách, dodávky tovaru pri dodávateľských úveroch alebo iné transakcie, ktoré menia „záväzok“ na „dlh“. Uvádza sa skutočne poskytnutá suma. Ak sa pri dlhopisoch (obligáciách) táto suma líši od nominálnej hodnoty, uvedie sa rozdiel v poznámke na okraji hlásenia.
Riadok 600 Storná nečerpanej sumy
Každý zápis v tomto riadku predstavuje zníženie nečerpaného zostatku záväzku v riadku 100.
Riadok 700 Odpísané nesplatené dlhy
Odpísané dlhy predstavujú zníženie čerpaného nezaplateného dlhu v riadku 010.
Riadok 800 Zaplatená istina
Uvádza sa suma istiny skutočne zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia, nie sumy zaplatené v predchádzajúcich rokoch. Ak sú dlhopisy (obligácie) alebo dlhy splatené alebo odkúpené za inú než nominálnu hodnotu, uvádza sa tu skutočne zaplatená suma a nominálna hodnota sa uvedie v poznámke na okraji hlásenia.
Riadok 900 Zaplatený úrok
Uvádza sa suma úrokov a iných poplatkov súvisiacich s úverom zaplatených v priebehu vykazovaného obdobia.
Nasledujúce položky sa vzťahujú len na reštrukturalizované dlhy, to znamená, ak sa uzatvorila zmluva o novom režime splácania:
Riadok 01R Reštrukturalizácia: Stav dlhu
Uvádza sa suma zo stavu dlhu, ktorá bola predmetom reštrukturalizácie vo vykazovanom období.
Riadok 20R Reštrukturalizácia: Istina nezaplatená v lehote
Uvádza sa suma istiny po lehote splatnosti naakumulovaná do konca predchádzajúceho vykazovaného obdobia, ktorá bola reštrukturalizovaná v priebehu vykazovaného obdobia.
Riadok 30R Reštrukturalizácia: Úrok po lehote splatnosti
Uvádza sa suma úrokov po lehote splatnosti naakumulovaných do konca predchádzajúceho vykazovaného obdobia, ktorá bola reštrukturalizovaná v priebehu vykazovaného obdobia.
Riadok 80R Reštrukturalizácia: Istina splatná
Uvádza sa suma istiny, ktorá mala byť zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia a bola vo vykazovanom období reštrukturalizovaná.
Riadok 90R Reštrukturalizácia: Úrok splatný
Uvádza sa suma úrokov, ktoré mali byť zaplatené v priebehu vykazovaného obdobia a boli vo vykazovanom období reštrukturalizované.
Riadok 20W Odpísaná: Istina nezaplatená v lehote
Uvádza sa suma istiny po lehote splatnosti naakumulovaná do konca predchádzajúceho vykazovaného obdobia, ktorá bola odpísaná v priebehu vykazovaného obdobia.
Riadok 30W Odpísaný: Úrok po splatnosti
Uvádza sa suma úrokov po lehote splatnosti naakumulovaných do konca predchádzajúceho vykazovaného obdobia, ktorá bola odpísaná v priebehu vykazovaného obdobia.
Riadok 80W Odpísaná: Istina splatná
Uvádza sa suma istiny, ktorá mala byť zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia a bola vo vykazovanom období odpísaná.
Riadok 90W Odpísaný: Úrok splatný
Uvádza sa suma úrokov, ktoré mali byť zaplatené v priebehu vykazovaného obdobia a boli vo vykazovanom období odpísané.
Riadok 40R Konsolidovaná suma v rámci reštrukturalizácie
Uvádza sa suma zahrnutá do zmluvy o reštrukturalizácii.
Riadok 50R Suma čerpaná v rámci reštrukturalizácie
Uvádza sa suma zodpovedajúca sume splatnej do konca vykazovaného obdobia, ktorá sa stala predmetom reštrukturalizácie.
Riadok 10R Suma nečerpaná v rámci reštrukturalizácie
Uvádza sa suma zodpovedajúca sume splatnej po konci vykazovaného obdobia, ktorá sa stala predmetom reštrukturalizácie.
Príloha č. 5 k opatreniu č. 634/2008 Z. z.
FORM 3: OPRAVY V HLÁSENIACH FORM 1 A FORM 2
Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 3
Opravy v hláseniach FORM 1 a FORM 2
Ak sa zistí, že boli už v skôr predložených hláseniach FORM 1 a FORM 2 uvedené chybné údaje alebo je potrebné pôvodné hlásenia doplniť, použije sa toto hlásenie. Pre každú jednotlivú opravovanú položku sa vyplní 1 riadok. V hlásení je toľko riadkov, koľko je opravovaných položiek.
Za dlhodobý dlh sa považuje dlh vrátane nájmu (leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok.
1. Vykazujúci štát
Uvádza sa Slovenská republika.
2. Dátum odoslania
Uvádza sa dátum posledného dňa štvrťroka, po ktorého skončení sa toto hlásenie odosiela.
Stĺpec 1 Číslo dlhu
Uvádza sa číslo dlhu, ktorého sa opravovaná položka týka. Číslo každého dlhu je zhodné s číslom príslušného dlhu v hlásení FORM 1 v bode 2 alebo v riadku 02 vo FORM 2.
Stĺpec 2 Koniec obdobia (mesiac, rok)
Uvádza sa len pri oprave hlásenia FORM 2. Dátum konca obdobia je zhodný s dátumom uvedeným na opravovanom hlásení FORM 2 v bode 2.
Stĺpec 3 Položka alebo stĺpec
Uvádza sa číslo a názov opravovanej položky v originálnom hlásení tak, aby bolo jasné, ktorý údaj je opravovaný.
Stĺpec 4 Opravované údaje
Uvádza sa nový údaj, ktorý opravuje chybu alebo dopĺňa chýbajúci údaj v príslušnom pôvodnom hlásení. Ak sa opravuje číselná hodnota, uvádza sa tu aj kód meny.
Príloha č. 6 k opatreniu č. 634/2008 Z. z.
FORM 4: DLHODOBÉ NEGARANTOVANÉ DLHY VOČI ZAHRANIČIU
Metodika na vypracúvanie hlásenia FORM 4
Dlhodobé negarantované dlhy voči zahraničiu
Za dlhodobý dlh sa považuje záväzok (napr. úver, pôžička, úrok z úveru a pôžičky, leasing), ktorého splatnosť odo dňa podpísania zmluvy do dňa poslednej splátky je dlhšia ako jeden rok. Za dlhodobý dlh sa nepovažujú služby.
Hlásenie FORM 4 sa predkladá Národnej banke Slovenska po skončení kalendárneho roka vždy do 15. februára.
Údaje o negarantovaných dlhoch voči zahraničiu sa uvádzajú za vykazujúce jednotky v agregovanej podobe, nie podľa jednotlivých záväzkov. Ak je potrebné agregovať dlhy splatné v inej mene ako v USD, prepočítajú sa tieto meny na USD podľa metodických pokynov platných pre jednotlivé stĺpce.
1. Vykazujúci štát
Uvádza sa Slovenská republika.
2. Typ dlžníka
Banka
Patria sem banky a pobočky zahraničných bánk.
Podnik so zahraničnou majetkovou účasťou
Patria sem spoločnosti, v ktorých cudzozemec vlastní najmenej 10 % podielu na základnom imaní spoločnosti, prípadne môže iným spôsobom ovplyvňovať riadenie spoločnosti. Do tejto kategórie patria aj spoločnosti, ktoré vykazujú vzťahy so skupinou účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v zahraničí a vzťahy skupiny účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v Slovenskej republike, ak boli úverové vzťahy prijaté alebo poskytnuté zo/do zahraničia v rámci vzťahov s priamym investorom vykazujúcej jednotky. Nepatria sem banky vlastnené cudzozemcom, aj keď majú jej vlastníctvo alebo podiely na nej povahu priamej investície.
Ostatní
Patria sem všetky ostatné subjekty.
3. Vykazované obdobie
Vykazovaným obdobím je kalendárny rok 2008.
ČASŤ A. Stav dlhu a transakcie uskutočnené počas vykazovaného obdobia
Stĺpec 1 Typ veriteľa
Súhrnné údaje o dlhodobých záväzkoch sú vykazované v zodpovedajúcom riadku alebo vo viacerých riadkoch podľa typu veriteľa.
Banky a ostatné finančné inštitúcie
Uvádzajú sa záväzky voči bankám, ostatným finančným inštitúciám, poisťovniam a podobne. V tejto kategórii sa uvádzajú aj verejne vydané dlhopisy (obligácie).
Zahraničné materské a pripojené spoločnosti
Uvádzajú sa záväzky voči materským spoločnostiam, dcérskym spoločnostiam a iným podnikom so sídlom v zahraničí pripojeným k zahraničnej organizácii, ktorých vzťah k právnickej osobe sídliacej na území Slovenskej republiky možno charakterizovať ako vzťah priameho investora k svojej priamej investícii. V skupine veriteľov sa vykazujú aj dlhodobé záväzky voči skupine účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v zahraničí a vzťahy skupiny účtovných jednotiek podliehajúcich konsolidácii so sídlom v Slovenskej republike, ak boli úverové vzťahy prijaté alebo poskytnuté zo/do zahraničia v rámci vzťahov s priamym investorom vykazujúcej jednotky.
Exportér a iné súkromné zdroje
Uvádzajú sa záväzky voči dodávateľom a ostatným veriteľom súkromného sektora.
Oficiálne orgány a organizácie
Uvádzajú sa záväzky voči zahraničným vládam, zahraničným orgánom verejnej moci, ich oficiálnym inštitúciám a medzinárodným organizáciám.
Stĺpec 2 Stav dlhu na konci predchádzajúceho obdobia – istina (kurz k 31. 12. predchádzajúceho obdobia alebo aktuálna hodnota v tis. USD)
Uvádzajú sa všetky negarantované dlhy – istiny, ktoré vykazujúca jednotka evidovala ako nezaplatené v poslednom dni predchádzajúceho obdobia. Hodnota je vykazovaná v prepočte na USD.
Uvádzané sumy predstavujú len dlžnú istinu bez úroku.
Transakcie (stĺpce 3 až 8) počas vykazovaného obdobia (prepočet priemerným kurzom USD vo vykazovanom roku alebo aktuálna hodnota v tis. USD)
Stĺpec 3 Čerpanie dlhu – istiny (napríklad dlhodobého úveru a pôžičky) vo vykazovanom roku
Uvádza sa suma dlhodobého zahraničného dlhu – istiny čerpaná v priebehu vykazovaného obdobia.
Stĺpec 4 Predpis dlhodobých úrokov (napríklad z úveru a pôžičky) do nákladov vo vykazovanom roku
Uvádza sa celková suma dlhodobých úrokov (napr. z úverov a pôžičiek) predpísaných do nákladov za vykazované obdobie bez vecnej príslušnosti k vykazovaným dlhodobým úverom a pôžičkám. Vychádza sa z účtovnej evidencie a z podmienok úverovej zmluvy (splatnosť úrokov). Napr. vykazujú sa aj úroky s dlhodobou splatnosťou, ktoré sa vzťahujú na poskytnutý krátkodobý úver alebo pôžičku, pričom tieto krátkodobé dlhy sa v tomto výkaze neuvádzajú.
Stĺpec 5 Zaplatený dlh – istina (napríklad dlhodobý úver a pôžička) vo vykazovanom roku
Uvádza sa suma istiny zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia. Uvádzajú sa len skutočne zaplatené sumy, vzájomné zápočty, nie storná, reklasifikácie a podobne.
Stĺpec 6 Zaplatený dlhodobý úrok (napríklad z úveru a pôžičky) vo vykazovanom roku
Uvádza sa suma dlhodobého úroku zaplatená v priebehu vykazovaného obdobia. Vykazuje sa zaplatenie dlhodobého úroku podľa údajov z účtovníctva bez vecnej príslušnosti k vykazovaným dlhodobým úverom a pôžičkám, t. j. v nadväznosti na úverovú zmluvu, na stanovenú splatnosť úrokov a účtovnú evidenciu.
Stĺpec 7 Istina – novorozvrhnuté splátky
Uvádza sa len suma istiny, pre ktorú boli v priebehu uplynulého roka dohodnuté nové termíny splácania. Môžu sa tu vyskytovať sumy istiny splatné v uplynulom roku alebo nahromadené sumy z predchádzajúcich období nezaplatené v termíne. Nové termíny splátok a ďalšie údaje vyplývajúce zo zmluvy o reštrukturalizácii dlhu sa uvádzajú v hlásení FORM 1.
Stĺpec 8 Úrok – novorozvrhnuté splátky
Uvádza sa tá suma úrokov a iných poplatkov, pre ktoré boli dohodnuté nové termíny splácania, teda tie sumy úrokov, ktoré buď v minulých obdobiach alebo vo vykazovanom roku mali byť zaplatené, ale v skutočnosti zaplatené neboli.
Stav dlhu na konci vykazovaného obdobia (kurz k 31. 12. vykazovaného roka alebo aktuálna hodnota v tis. USD)
Stĺpec 9 Stav dlhu – istiny (napríklad úveru a pôžičky) k 31. 12. vykazovaného roka
Uvádzajú sa všetky súkromné negarantované dlhy – istiny, ktoré vykazujúca jednotka k 31. 12. vykazovaného roka eviduje ako nezaplatené.
Istina po lehote splatnosti (stĺpec 10) sa zahŕňa do uvedenej sumy.
Stĺpec 10 z toho: istina po lehote splatnosti
Uvádza sa kumulatívne tá časť istiny, ktorá mala byť do konca vykazovaného obdobia zaplatená, ale v skutočnosti nebola ani zaplatená, ani nebola na základe dohody rozvrhnutá do nových termínov splácania.
Stĺpec 11 Stav dlhodobých úrokov (napríklad z úveru a pôžičky) nesplatených k 31. 12. vykazovaného roka
Uvádza sa konečný stav dlhodobých úrokov nezaplatených k 31. 12. vykazovaného obdobia z účtovnej evidencie.
Stĺpec 12 z toho: úrok po lehote splatnosti
Uvádza sa kumulatívne tá časť úrokov, ktorá mala byť do konca vykazovaného obdobia zaplatená, ale v skutočnosti nebola ani zaplatená, ani nebola na základe dohody rozvrhnutá do nových termínov splácania.
Stĺpec 13 Kurzový rozdiel
Tento stĺpec slúži na vyčíslenie rozdielov, ktoré vznikajú pri vykazovaní hodnôt v jednotlivých stĺpcoch s ohľadom na použité kurzy. Tento stĺpec zároveň slúži na korekciu konečného stavu pri reklasifikácii úveru z týchto dôvodov: zmena typu veriteľa, zmena splatnosti úveru, napr. dlhodobý na krátkodobý, keď sa v stĺpci 9 vykáže nula a na vyrovnanie sa použije stĺpec „Kurzové rozdiely“.
ČAS B. Budúce splátky istín a úrokov (prepočet kurzom k 31. 12. vykazovaného obdobia alebo aktuálna hodnota v tis. USD)
Uvádza sa tu rozvrh budúcich platieb istiny a úrokov za dlhy existujúce ku koncu vykazovaného roka podľa typu veriteľa po jednotlivých rokoch v príslušných stĺpcoch. Zostatky istiny a úrokov splatné za viac ako desať rokov sa súhrnne uvedú v poslednom stĺpci. Súčet splátok istiny a úrokov vo všetkých rokoch je zhodný s celkovou dlžnou sumou uvedenou na konci vykazovaného obdobia v časti A. Stav dlhu a transakcie uskutočnené počas vykazovaného obdobia (stĺpec 9 a 11).
1)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
2)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek.
3)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 303/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.