636/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

636
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 6 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 347/2005 Z. z.
opatrenie zo 17. decembra 2008 č. OPD0408-24292/2008-OL, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie obsahuje aktualizáciu Zoznamu dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a prepočet na jednotku referenčnej dávky na dve desatinné miesta.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. decembra 2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.