637/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

637
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
opatrenie zo 17. decembra 2008 č. OPL0408-24763/2008-OL, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie obsahuje nový Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia a zároveň úpravy jednotlivých príloh obsahujúcich sumy uvedené v súvislosti s plánovaným prechodom slovenskej meny na jednotnú európsku menu euro k 1. januáru 2009.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 31. decembra 2008 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.